Umowa przejściowa


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZEMYSŁOWEJ I HANDLOWEJPobieranie 3.83 Mb.
Strona9/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZEMYSŁOWEJ I HANDLOWEJ(określone w artykule 35)
1. Artykuł 35 ustęp 3 dotyczy następujących konwencji wielostronnych:
- Traktatu budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patentowego (1977, zmienionego w 1980 roku);
- Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (Madryt, 1989);
- Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (UPOV)(Akt genewski, 1991).
Rada Współpracy może zdecydować, aby artykuł 35 ustęp 3 był również stosowany do innych konwencji wielostronnych.


 1. Strony potwierdzają znaczenie, jakie przywiązują do zobowiązań wynikających z następujących konwencji wielostronnych:
 • Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych (Rzym, 1961);
 • Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (Akt sztokholmski, 1967, zmienionej w 1979 roku);
 • Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (Akt sztokholmski, 1967, zmienionego w 1979 roku);
 • Układu o Współpracy Patentowej (Waszyngton, 1970, zmienionego w 1979 roku i 1984 roku);
 • Konwencji o ochronie producentów nagrań fonograficznych przed nieupoważnionym powielaniem ich nagrań fonograficznych (Genewa, 1971);
 • Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Akt paryski, 1971);
 • Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług do celów rejestracji znaków (Genewa, 1977, zmienionego w 1979 roku).
 1. Od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, przyznaje, w zakresie uznawania i ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, przedsiębiorstwom i obywatelom Wspólnoty, traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie, jakie przyznaje dla jakiegokolwiek państwa trzeciego w ramach umów dwustronnych.

WYKAZ PROTOKOŁÓW


Protokół 1

w sprawie wyrobów włókienniczych i odzieżowych

Protokół 2

w sprawie wyrobów stalowych

Protokół 3

w sprawie handlu między Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Wspólnotą przetworzonymi produktami rolnymi

Protokół 4

dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Protokół 5

w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych


PROTOKÓŁ 1
w sprawie wyrobów włókienniczych i odzieżowych


Artykuł 1
Niniejszy protokół stosuje się do wyrobów włókienniczych i odzieżowych (zwanych dalej „wyrobami włókienniczymi”) wymienionych w sekcji XI (działy 50-63) Nomenklatury Scalonej.
Artykuł 2
1. Wyroby włókiennicze objęte sekcją XI (działy 50-63) Nomenklatury Scalonej i pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, jak określono w protokole 4 do niniejszej Umowy, z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy zostają zwolnione w przywozie do Wspólnoty z należności celnych.


 1. Stawki celne stosowane w bezpośrednim przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI (działy 50-63) Nomenklatury Scalonej i pochodzących ze Wspólnoty, jak określono w protokole 4 do niniejszej Umowy, zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku I do niniejszego protokołu, w odniesieniu do których stawki celne będą obniżane stopniowo, zgodnie z postanowieniami tego załącznika.

3. Z zastrzeżeniem niniejszego protokołu, postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności artykułu 6 i 21 Umowy, mają zastosowanie do handlu wyrobami włókienniczymi między Stronami.


Artykuł 3
Uzgodnienia dotyczące podwójnej kontroli i inne odnośne kwestie dotyczące wywozu do Wspólnoty wyrobów włókienniczych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz dotyczące wywozu do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wyrobów włókienniczych pochodzących ze Wspólnoty określone są w Umowie między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, odnowionej i stosowanej od dnia 1 stycznia 2000 roku.
Artykuł 4
Od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, nie można wprowadzać żadnych nowych ograniczeń ilościowych ani środków o skutku równoważnym, z wyjątkiem środków przewidzianych na mocy powyższej Umowy i protokołów do niej.
ZAŁĄCZNIK I
NALEŻNOŚCI CELNE OKREŚLONE W ARTYKULE 2 USTĘP 2
Należności celne w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wyrobów włókienniczych, wymienionych w niniejszym załączniku i pochodzących ze Wspólnoty, będą stopniowo obniżane, zgodnie z następującym harmonogramem:


 • w dniu 1 stycznia pierwszego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 70% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia drugiego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 63% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 56% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia czwartego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 49% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia piątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 42% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia szóstego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 35% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia siódmego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 28% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia ósmego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 21% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia dziewiątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 14% podstawowej stawki celnej,
 • w dniu 1 stycznia dziesiątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy pozostałe cła zostaną zniesione.


Wykaz wyrobów, dla których obniżono stawki celne


5007 10

5206 14

5209 43

5310 10

5407 82

5007 20

5206 15

5209 49

5310 90

5407 83

5007 90

5206 21

5209 51

5311 00

5407 91

5106 10

5206 22

5209 52

5401 10

5407 92

5106 20

5206 23

5209 59

5401 20

5407 93

5107 10

5206 24

5210 11

5402 10

5407 94

5107 20

5206 25

5210 12

5402 20

5408 10

5108 10

5206 31

5210 19

5402 31

5408 21

5108 20

5206 32

5210 21

5402 32

5408 22

5109 10

5206 33

5210 22

5402 33

5408 23

5109 90

5206 34

5210 29

5402 39

5408 24

5110 00

5206 35

5210 31

5402 41

5408 31

5111 11

5206 41

5210 32

5402 42

5408 32

5111 12

5206 42

5210 39

5402 43

5408 33

5111 13

5206 43

5210 41

5402 49

5408 34

5111 90

5206 44

5210 42

5402 51

5501 10

5112 11

5206 45

5210 49

5402 52

5501 20

5112 19

5207 10

5210 51

5402 59

5501 30

5112 20

520790

5210 52

5402 61

5501 90

5112 30

5208 11

5210 59

5402 62

5503 10

5112 90

5208 12

5211 11

5402 69

5503 20

5113 00

5208 13

5211 12

5403 10

5503 30

5204 20

5208 19

5211 19

5403 20

5503 40

5205 11

5208 21

5211 21

5403 33

5503 90

5205 12

5208 22

5211 22

5403 39

5505 10

5205 13

5208 23

5211 29

5403 41

5505 20

5205 14

5208 29

5211 31

5403 42

5506 10

5205 15

5208 31

5211 32

5403 49

5506 20

5205 21

5208 32

5211 39

5404 90

5506 30

5205 22

5208 33

5211 41

5405 00

5506 90

5205 23

5208 39

5211 42

5406 10

5508 10

5205 24

5208 41

5211 43

5406 20

5508 20

5205 26

5208 42

5211 49

5407 10

5509 11

5205 27

5208 43

5211 51

5407 20

5509 12

5205 28

5208 49

5211 52

5407 30

5509 21

5205 31

5208 51

5211 59

5407 41

5509 22

5205 32

5208 52

5212 11

5407 42

5509 31

5205 33

5208 53

5212 12

5407 43

5509 32

5205 34

5208 59

5212 13

5407 44

5509 41

5205 35

5209 11

5212 14

5407 51

5509 42

5205 41

5209 12

5212 15

54.07 52

5509 51

5205 42

5209 19

5212 21

5407 53

5509 52

5205 43

5209 21

5212 22

5407 54

5509 53

5205 44

5209 22

5212 23

5407 61

5509 59

5205 46

5209 29

5212 24

5407 69

5509 61

5205 47

5209 31

5212 25

5407 71

5509 62

5205 48

5209 32

5309 11

5407 72

5509 69

5206 11

5209 39

5309 19

5407 73

5509 91

5206 12

5209 41

5309 21

5407 74

5509 92

5206 13

5209 42

5309 29

5407 81

5509 995510 11

5515 29

5702 41

5810 10

6103 29

5510 12

5515 91

5702 42

5810 91

6103 31

5510 20

5515 92

5702 49

5810 92

6103 32

5510 30

5515 99

5702 51

5810 99

6103 33

5510 90

5516 11

5702 52

5811 00

6103 39

5511 10

5516 12

5702 59

5901 10

6103 41

5511 20

5516 13

5702 91

5901 90

6103 42

5511 30

5516 14

5702 92

5902 10

6103 43

5512 11

5516 21

5702 99

5902 20

6103 49

5512 19

5516 22

5703 10

5902 90

6104 11

5512 21

5516 23

5703 20

5904 10

6104 12

5512 29

5516 24

5703 30

5904 91

6104 13

5512 97

5516 31

5703 90

5904 92

6104 19

5512 99

5516 32

5704 10

5905 00

6104 21

5513 11

5516 33

5704 90

5906 10

6104 22

5513 12

5516 34

5705 00

5906 91

6104 23

5513 13

5516 41

5801 10

5906 99

6104 29

5513 19

5516 42

5801 21

5907 00

6104 31

5513 21

5516 43

5801 22

5908 00

6104 32

5513 22

5516 44

5801 23

5910 00

6104 33

5513 23

5516 91

5801 24

6001 10

6104 39

5513 29

5516 92

5801 25

6001 21

6104 41

5513 31

5516 93

5801 26

6001 22

6104 42

5513 32

5516 94

5801 31

6001 29

6104 43

5513 33

5601 10

5801 32

6001 91

6104 44

5513 39

5601 21

5801 33

6001 92

6104 49

5513 41

5601 22

5801 34

6001 99

6104 51

5513 42

5601 29

5801 35

6002 10

6104 52

5513 43

5601 30

5801 36

6002 20

6104 53

5513 49

5602 10

5801 90

6002 30

6104 59

5514 11

5602 21

5802 11

6002 41

6104 61

5514 12

5602 29

5802 19

6002 42

6104 62

5514 13

5602 90

5802 20

6002 43

6104 63

5514 19

5603 11

5802 30

6002 49

6104 69

5514 21

5603 12

5803 10

6002 91

6105 10

5514 22

5603 13

5803 90

6002 92

6105 20

5514 23

5603 14

5804 10

6002 93

6105 90

5514 29

5603 91

5804 21

6002 99

6106 10

5514 31

5603 92

5804 29

6101 10

6106 20

5514 32

5603 93

5804 30

6101 20

6106 90

5514 33

5603 94

5805 00

6101 30

6107 11

5514 39

5606 00

5806 10

6101 90

6107 12

5514 41

5608 19

5806 20

6102 10

6107 19

5514 42

5608 90

5806 31

6102 20

6107 21

5514 43

5609 00

5806 32

6102 30

6107 22

5514 49

5701 10

5806 39

6102 90

6107 29

5515 11

5701 90

5806 40

6103 11

6107 91

5515 12

5702 10

5807 10

6103 12

6107 92

5515 13

5702 20

580790

6103 19

6107 99

5515 19

5702 31

5808 10

6103 21

6108 11

5515 21

5702 32

5808 90

6103 22

6108 19

5515 22

5702 39

5809 00

6103 23

6108 216108 22

6117 20

6204 39

6210 30

6302 51

6302 52


6302 53

6302 59


6302 60

6302 91


6302 92

6302 93


6302 99

6303 11


6303 12

6303 19


6303 91

6303 92


6303 99

6304 11


6304 19

6304 91


6304 92

6304 93


6304 99

6305 10


6305 20

6305 32


6305 33

6305 39


6305 90

6306 11


6306 12

6306 19


6306 21

6306 22


6306 29

6306 31


6306 39

6306 41


6306 49

6306 91


6306 99

6307 10


6307 20

6307 90


6308 00

6108 29

6117 80

6204 41

6210 40

6108 31

6117 90

6204 42

6210 50

6108 32

6201 11

6204 43

6211 11

6108 39

6201 12

6204 44

6211 12

6108 91

6201 13

6204 49

6211 20

6108 92

6201 19

6204 51

6211 31

6108 99

6201 91

6204 52

6211 32

6109 10

6201 92

6204 53

6211 33

6109 90

6201 93

6204 59

6211 39

6110 10

6201 99

6204 61

6211 41

6110 20

6202 11

6204 62

6211 42

6110 30

6202 12

6204 63

6211 43

6110 90

6202 13

6204 69

6211 49

6111 10

6202 19

6205 10

6212 10

6111 20

6202 91

6205 20

6212 20

6111 30

6202 92

6205 30

6212 30

6111 90

6202 93

6205 90

6212 90

6112 11

6202 99

6206 10

6213 10

6112 12

6203 11

6206 20

6213 20

6112 19

6203 12

6206 30

6213 90

6112 20

6203 19

6206 40

6214 10

6112 31

6203 21

6206 90

6214 20

6112 39

6203 22

6207 11

6214 30

6112 41

6203 23

6207 19

6214 40

6112 49

6203 29

6207 21

6214 90

6113 00

6203 31

6207 22

6215 10

6114 10

6203 32

6207 29

6215 20

6114 20

6203 33

6207 91

6215 90

6114 30

6203 39

6207 92

6216 00

6114 90

6203 41

6207 99

6217 10

6115 11

6203 42

6208 11

6217 90

6115 12

6203 43

6208 19

6301 10

6115 19

6203 49

6208 21

6301 20

6115 20

6204 11

6208 22

6301 30

6115 91

6204 12

6208 29

6301 40

6115 92

6204 13

6208 91

6301 90

6115 93

6204 19

6208 92

6302 10

6115 99

6204 21

6208 99

6302 21

6116 10

6204 22

6209 10

6302 22

6116 91

6204 23

6209 20

6302 29

6116 92

6204 29

6209 30

6302 31

6116 93

6204 31

6209 90

6302 32

6116 99

6204 32

6210 10

6302 39

6117 10

6204 33

6210 20

6302 40Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna