Umowa przejściowa


PRZYWÓZ DO BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJPobieranie 3.83 Mb.
Strona6/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

PRZYWÓZ DO BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII WRAŻLIWYCH PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH ZE WSPÓLNOTY
(określone w artykule 5 ustęp 3)
Należności celne w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii towarów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w niniejszym załączniku, będą stopniowo obniżane, zgodnie z następującym harmonogramem:


  • w dniu 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 80% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia piątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 70% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia szóstego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 60% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia siódmego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 50% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia ósmego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 40% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia dziewiątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 20% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia dziesiątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy pozostałe cła zostaną zniesione.
Kod taryfowy

Wyszczególnienie

2515

Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane o pozornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym)

2516

Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym)

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

2711

Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe

3004

Leki (z wyjątkiem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, przygotowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub w postaci albo w opakowaniach do sprzedaży detalicznej:
- Zawierające pozostałe antybiotyki:

20 10 00

- - Pakowane do postaci albo w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej
- Zawierające hormony lub pozostałe produkty objęte pozycją 2937, ale niezawierające antybiotyków:
- - Zawierające insulinę:

31 10 00

- - - Pakowane do postaci albo w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej
- - Zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne i analogi strukturalne:

32 10 00

- - - Pakowane do postaci albo w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej
- - Pozostałe:

39 10 00

- - - Pakowane do postaci albo w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej
- Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów, pozostałych produktów objętych pozycją 2937 lub antybiotyków:

40 10 00

- - Pakowane do postaci albo w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej
- Pozostałe leki zawierające witaminy lub pozostałe produkty objęte pozycją 2936:

50 10 00

- - Pakowane do postaci albo w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej
Pozostałe:
- - Pakowane do postaci albo w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej:

90 11 00

- - - Zawierające jod lub związki jodu

90 19 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

90 91 00

- - - Zawierające jod lub związki jodu

90 99 00

- Pozostałe

3005

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci albo w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych

3205

Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu

3208

Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu

3209

Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym

3210

Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry

3401

Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty używane jako mydło, w postaci podłużnych kawałków, kostek, uformowanych kawałków lub kształtów, nawet zawierające mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet niezawierające mydła; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powlekane lub pokryte mydłem lub detergentem

3402

Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet zawierające mydło, inne niż te objęte pozycją 3401:
- Substancje organiczne powierzchniowo czynne, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej:

20 10 00

- - Preparaty powierzchniowo czynne

20 90 00

- - Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia
Pozostałe:

90 10 00

- - Preparaty powierzchniowo czynne

90 90 00

- - Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia

3904

Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych:

10 00 00

- Poli(chlorek winylu), niezmieszany z żadnymi innymi substancjami
- Pozostały poli(chlorek winylu):

21 00 00

- - Nieuplastyczniony

22 00 00

- - Uplastyczniony

40 00 00

- Pozostałe kopolimery chlorku winylu

50 00 00

- Polimery chlorku winylidenu
- Fluoropolimery:

61 00 00

- - Politetrafluoroetylen

69 00 00

- - Pozostałe

90 00 00

Pozostałe

3917

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych

3920

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami

3922

Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych

4012

Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe:
- Opony bieżnikowane:

10 90 00

- - Pozostałe
- Używane opony pneumatyczne:

20 90 00

- - Pozostałe

90 00 00

Pozostałe

4202

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na: lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasetki na sztućce oraz tym podobne pojemniki ze skóry wyprawionej, lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, albo całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

4203

Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

4205

Pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej albo skóry wtórnej

4304

Futra sztuczne i wyroby z nich

4418

Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, w tym komórkowe płyty drewniane, połączone płyty parkietowe, dachówki i gonty

4808

Papier i tektura, faliste (nawet z wklejonymi płaskimi arkuszami), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803:

10 00 00

- Papier i tektura, faliste, nawet perforowane

30 00 00

- Pozostałe papiery siarczynowe, krepowane lub marszczone, nawet tłoczone lub perforowane

90 00 00

Pozostałe

4810

Papier i tektura, powlekane jedno- lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, nawet ze spoiwem oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub w prostokątnych arkuszach (włączając kwadratowe), o dowolnym rozmiarze:
- Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, niezawierające włókien otrzymywanych w procesie mechanicznym, lub chemiczno - mechanicznym lub, w których nie więcej niż 10% masy zawartości całkowitej włókien składa się z takich włókien:
Pozostały papier i tektura:
- - Wielowarstwowe:

91 10 00

- - - Każda warstwa bielona

91 30 00

- - - Tylko jedna zewnętrzna warstwa bielona

91 90 00

- - - Pozostałe

4818

Papier toaletowy, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych i do celów sanitarnych, w zwojach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, pieluszki dla niemowląt, tampony, podpaski higieniczne, prześcieradła i podobne wyroby do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, odzież i dodatki do odzieży z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

4819

Kartony, pudła, pudełka, torby i inne pojemniki opakowaniowe z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych, segregatory, pudełka na listy i podobne wyroby z papieru lub tektury w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp.:

10 00 00

- Kartony, pudła i pudełka, z papieru i tektury falistych

30 00 00

- Worki i torby posiadające podstawę o szerokości 40 cm lub większej

40 00 00

- Pozostałe worki i torby, włącznie z rożkami

50 00 00

- Pozostałe opakowania, włącznie z kopertami na płyty

60 00 00

- Segregatory, podstawki na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp.

4823

Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; inne wyroby z masy papierniczej, papieru, kartonu, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych:
- Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby z papieru lub tektury:

60 10 00

- - Tace, talerze i podstawki

60 90 00

- - Pozostałe
- Formowane lub prasowane wyroby z masy papierniczej:

70 10 00

- - Formowane tace i pudełka do pakowania jaj

70 90 00

- - Pozostałe

6402

Pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych

6403

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry

6404

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych

6405

Pozostałe obuwie

6406

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż zewnętrzne); wyjmowane wkładki, podkładki pod pięty i tym podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części

7303

Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa

7304

Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, z żeliwa lub ze stali

7305

Pozostałe rury i przewody rurowe (np. spawane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali

7306

Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone z żeliwa i stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób)

7308

Konstrukcje (z wyjątkiem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do użycia w konstrukcjach, z żeliwa lub ze stali

7309

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), ze stali, o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

7310

Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), ze stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne:

10 00 00

- O pojemności 50 litrów lub więcej
- O pojemności mniejszej niż 50 litrów:
- - - Pozostałe, o grubości ścianki:

21 91 00

- - - - Mniejszej niż 0,5 mm

21 99 00

- - - - 0,5 mm lub większej
- - Pozostałe:

29 10 00

- - - O grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm

29 90 00

- - - O grubości ścianki 0,5 mm lub większej

7317

Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż objęte pozycją 8305) oraz wyroby podobne z żeliwa lub ze stali, również z główkami z innych metali, ale z wyjątkiem tych, które mają główki z miedzi

7318

Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne, z żeliwa lub ze stali

7320

Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub ze stali

7321

Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia używane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub ze stali

7323

Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, ze stali:
- - Ze stali nierdzewnej:

93 10 00

- - - Artykuły do użytku stołowego

93 90 00

- - - Pozostałe
- - Ze stali emaliowanej (inne niż żeliwne):

94 10 00

- - - Artykuły do użytku stołowego

94 90 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

99 10 00

- - - Artykuły do użytku stołowego
- - - Pozostałe:

99 91 00

- - - - Lakierowane lub malowane

99 99 00

- - - - Pozostałe

7325

Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali:

10 00 00

- Z żeliwa nieciągliwego
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe

99 10 00

- - - Z żeliwa ciągliwego:

99 99 00

- - - - Pozostałe

7604

Sztaby, pręty i kształtowniki z aluminium

7608

Rury i przewody rurowe, z aluminium

7610

Konstrukcje z aluminium (z wyjątkiem budynków prefabrykowanych, z pozycji 9406) i części takich konstrukcji (np. mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne wyroby z aluminium, przygotowane do użycia w konstrukcjach

7611

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

7612

Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki z aluminium (nawet sztywne i składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

8303

Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy oraz drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i tym podobne wyroby, z metali nieszlachetnych

8402

Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary (z wyjątkiem kotłów centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogących również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe

8403

Kotły centralnego ogrzewania inne niż objęte pozycją 8402

8404

Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami ujętymi w pozycjach 8402 lub 8403 (np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

8413

Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy

8414

Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami

8418

Chłodziarki, zamrażarki i inne urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory z pozycji 8415:
- Łączone chłodziarko - zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne:
- - Pozostałe:
- - - O pojemności przekraczającej 340 litrów:

10 91 10

- - - - Nowe

10 91 90

- - - - Używane
- - - Pozostałe:

10 99 10

- - - - Nowe

10 99 90

- - - - Używane
- Chłodziarki domowe:
- - Sprężarkowe:
- - - O pojemności przekraczającej 340 litrów:

21 10 10

- - - - Nowe

21 10 90

- - - - Używane
- - - Pozostałe:
- - - - Wyposażone w blat:

21 51 10

- - - - - Nowe

21 51 90

- - - - - Używane
- - - - Przeznaczone do wbudowania:

21 59 10

- - - - - Nowe

21 59 90

- - - - - Używane
- - - - Pozostałe, o pojemności:
- - - - - Nieprzekraczającej 250 litrów:

21 91 10

- - - - - - Nowe

21 91 90

- - - - - - Używane
- - - - - Przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 340 litrów:

21 99 10

- - - - - - Nowe

21 99 90

- - - - - - Używane
- - Absorpcyjne, elektryczne:

22 00 10

- - - Nowe

22 00 90

- - - Używane
- - Pozostałe:

29 00 10

- - - Nowe

29 00 90

- - - Używane
- Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów:
- - Pozostałe:
- - - O pojemności nieprzekraczającej 400 litrów:

30 91 10

- - - - Nowe

30 91 90

- - - - Używane
- - - O pojemności przekraczającej 400 litrów, ale nieprzekraczającej 800 litrów:

30 99 10

- - - - Nowe

30 99 90

- - - - Używane
- Zamrażarki szafowe, o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów:
- - Pozostałe:
- - - O pojemności nieprzekraczającej 250 litrów:

40 91 10

- - - - Nowe

40 91 90

- - - - Używane
- - - O pojemności przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 900 litrów:

40 99 10

- - - - Nowe

40 99 90

- - - - Używane
- Pozostałe skrzynie, szafy, lady i witryny chłodnicze lub zamrażarkowe oraz podobne meble chłodnicze lub zamrażające:
- - Witryny i lady chłodnicze (z wbudowanym agregatem chłodniczym lub parownikiem):
- - - Do przechowywania zamrożonej żywności:

50 11 10

- - - - Nowe

50 11 90

- - - - Używane
- - - Pozostałe:

50 19 10

- - - - Nowe

50 19 90

- - - - Używane
- - Pozostałe wyposażenie chłodnicze:

50 90 10

- - - - Nowe

50 90 90

- - - - Używane
- Części:

91 00 00

- - Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających

8457

Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu

8458

Tokarki (włączając centra tokarskie) do usuwania metalu

8459

Obrabiarki (włączając obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do obróbki metalu przez jego skrawanie, inne niż tokarki (włączając centra tokarskie) objęte pozycją 8458

8504

Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład. prostowniki) oraz wzbudniki

8507

Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włącznie z kwadratowymi):
- Kwasowo - ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamiania silników tłokowych:
- - Pozostałe:
- - - O masie nieprzekraczającej 5 kg:

10 81 00

- - - - Z ciekłym elektrolitem

10 89 00

- - - - Pozostałe

8516

Elektryczne podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe; elektryczne urządzenia do ogrzewania gleby i pomieszczeń; elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie (np. suszarki do włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania) oraz suszarki do rąk, elektryczne żelazka do prasowania, urządzenia elektrotermiczne w rodzaju stosowanych do użytku domowego; elektryczne oporowe elementy grzejne, inne niż te objęte pozycją 8545

8529

Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami 8525-8528

8534

Obwody drukowane

8535

Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, skrzynki przyłączowe) do napięć przekraczających 1 000 V

8536

Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe) do napięć nieprzekraczających 1 000 V:
- Bezpieczniki:

10 10 00

- - Do prądu nieprzekraczającego 10 A

10 50 00

- - Do prądu przekraczającego 10 A, ale nieprzekraczającego 63 A

10 90 00

- - Do prądu przekraczającego 63 A
- Wyłączniki automatyczne:

20 10 00

- - Do prądu nieprzekraczającego 63 A

20 90 00

- - Do prądu przekraczającego 63 A
- Pozostałe urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne:

30 10 00

- - Do prądu nieprzekraczającego 16 A

30 30 00

- - Do prądu przekraczającego 16 A, ale nieprzekraczającego 125 A

30 90 00

- - Do prądu przekraczającego 125 A
- Przekaźniki:
- - Do napięć nieprzekraczających 60 V:

41 10 00

- - - Do prądu nieprzekraczającego 2 A

41 90 00

- - - Do prądu przekraczającego 2 A

49 00 00

- - Pozostałe
- Pozostałe przełączniki:
- - Do napięć nieprzekraczających 60 V:

50 11 00

- - - Przyciskowe

50 15 00

- - - Z pokrętłem

50 19 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

50 90 10

- - - Elementy połączeniowe, złącza dla przewodów i kabli

50 90 90

- - - Pozostałe
Uchwyty lamp, wtyczki i gniazdka:
- - Pozostałe:

69 10 00

- - - Do kabli koncentrycznych

69 30 00

- - - Do obwodów drukowanych

69 90 00

- - - Pozostałe
- Pozostała aparatura:

90 01 00

- - Elementy składowe dla obwodów elektrycznych

90 10 00

- - Elementy połączeniowe, złącza dla przewodów i kabli

90 85 00

- - Pozostałe

8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wspornikowe, wyposażone co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę wymienione w dziale 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517

8538

Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycją 8535, 8536 lub 8537

8539

Żarówki lub lampy wyładowcze, także zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe:
- Pozostałe żarówki, z wyjątkiem promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni:
- - Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym:

21 30 00

- - - W rodzaju stosowanych w motocyklach i innych pojazdach mechanicznych
- - - Pozostałe, do napięć:

21 92 00

- - - - Przekraczających 100 V

21 98 00

- - - - Nieprzekraczających 100 V
- - Pozostałe, o mocy nieprzekraczającej 200 W i do napięć przekraczających 100 V:

22 10 00

- - - Żarówki reflektorowe

22 90 00

- - - Pozostałe

29 30 00

- - Pozostałe:
- - - W rodzaju stosowanych w motocyklach i innych pojazdach mechanicznych
- - - Pozostałe, do napięć:

29 92 00

- - - - Przekraczających 100 V

29 98 00

- - - - Nieprzekraczających 100 V
- Lampy wyładowcze, z wyjątkiem promienników lampowych nadfioletu:
- - Lampy na pary rtęci lub sodu; lampy metalohalogenkowe:

32 10 00

- - - Lampy na pary rtęci

8544

Izolowane (także emaliowane lub anodyzowane) druty, kable (także kable koncentryczne) oraz inne izolowane przewody elektryczne, także wyposażone w złączki; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, także połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki

8607

Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:
- Hamulce i ich części:
- - Hamulce pneumatyczne i ich części:

21 10 00

- - - Żeliwne lub staliwne

21 90 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

29 10 00

- - - Żeliwne lub staliwne

29 90 00

- - - Pozostałe

8702

Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycjami 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

8704

Pojazdy samochodowe do transportu towarowego

8706

Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami 8701-8705

8707

Nadwozia (włącznie z kabinami) dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami 8701-8705

8708

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami
8701-8705:
- Zderzaki i ich części:

10 00 90

- - Pozostałe
- Pozostałe części i akcesoria nadwozi (także kabin)
- - Pasy bezpieczeństwa:

21 00 90

- - - Pozostałe
- - Pozostałe

29 00 90

- - - Pozostałe
- Hamulce, także hamulce ze wspomaganiem oraz ich części:
- - Zmontowane okładziny hamulcowe:

31 00 90

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

39 00 90

- - - Pozostałe
Amortyzatory układu zawieszenia:

80 00 90

- - Pozostałe
- - Sprzęgła i ich części:

93 00 90

- - - Pozostałe
- - Pozostałe

99 00 90

- - - Pozostałe

8711

Motocykle (także motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne

8712

Rowery dwukołowe i inne rowery (także trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe

9401

Meble do siedzenia (inne niż objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części:
- Fotele w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych:

10 90 00

- - Pozostałe

20 00 00

- Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
- Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości:

30 10 00

- - Tapicerowane z oparciem, na rolkach lub płozach

30 90 00

- - Pozostałe

40 00 00

- Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub kempingowych

50 00 00

- Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów
- Pozostałe meble do siedzenia, o konstrukcji drewnianej:

61 00 00

- - Tapicerowane

69 00 00

- - Pozostałe
- Pozostałe meble do siedzenia, o konstrukcji metalowej:

71 00 00

- - Tapicerowane

79 00 00

- - Pozostałe

80 00 00

- Pozostałe meble do siedzenia
- Części:
- - Pozostałe:

90 30 00

- - - Z drewna

90 80 00

- - - Pozostałe

9403

Pozostałe meble i ich części:
- Meble metalowe w rodzaju stosowanych w biurze:

10 10 00

- - Stoły kreślarskie (inne niż z pozycji 9017)
- - Pozostałe
- - - O wysokości nieprzekraczającej 80 cm:

10 51 00

- - - - Biurka

10 59 00

- - - - Pozostałe
- - - O wysokości przekraczającej 80 cm:

10 91 00

- - - - Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami

10 93 00

- - - - Szafki kartotekowe i inne szafki z szufladami

10 99 00

- - - - Pozostałe
- Pozostałe meble metalowe:
- - Pozostałe:

20 91 00

- - - Łóżka

20 99 00

- - - Pozostałe
- Meble drewniane w rodzaju stosowanych w biurze:
- - O wysokości nieprzekraczającej 80 cm:

30 11 00

- - - Biurka

30 19 00

- - - Pozostałe
- - O wysokości przekraczającej 80 cm:

30 91 00

- - - Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami

30 99 00

- - - Pozostałe
- Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni:

40 10 00

- - Meble do wbudowania

40 90 00

- - Pozostałe

50 00 00

- Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
- Pozostałe meble drewniane:

60 10 00

- - Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach

60 30 00

- - Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sklepach

60 90 00

- - Pozostałe meble drewniane
- Meble z tworzyw sztucznych:

70 90 00

- - Pozostałe

80 00 00

- Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa, itp. materiałów
- Części:

90 10 00

- - Metalowe

90 30 00

- - Drewniane

90 90 00

- - Z pozostałych materiałów

9405

Lampy i oprawy oświetleniowe, w tym także reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp., ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

9406

Budynki prefabrykowane


Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna