Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona32/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Wersja fińska

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).Wersja szwedzka

Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr. ... (1)) deklarerar att produkterna om inte annat tydligt angivits har förmånsursprung (2).


Wersja Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
Извозникот на производите што ти покрива oboj документ (паринска дозвола бр. ... (1)) изjавува дека, освен ако тоа не e jacнo поинаку назначено, овие произвди имаат преференциално потекло (2).

.....................................................................3

(Miejsce i data)

.....................................................................4

(Czytelny podpis eksportera;

dodatkowo nazwisko osoby podpisującej deklarację)PROTOKÓŁ 5w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

Artykuł 1
Definicje

Do celów niniejszego protokołu:
 1. „ustawodawstwo celne” oznacza wszelkie przepisy ustawowe lub wykonawcze stosowane na terytoriach Wspólnoty Europejskiej i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, regulujące przywóz, wywóz, tranzyt towarów i objęcie ich innym systemem celnym lub procedurą celną, łącznie ze środkami zakazu, ograniczeń i kontroli;
 1. „władza wnioskująca” oznacza właściwą władzę administracyjną, która została w tym celu wyznaczona przez Umawiającą się Stronę i która występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych na podstawie niniejszego protokołu;
 1. „władza, do której kierowany jest wniosek” oznacza właściwą władzę administracyjną, która została w tym celu wyznaczona przez Umawiającą się Stronę i która przyjmuje wniosek o udzielenie pomocy w sprawach celnych na podstawie niniejszego protokołu;
 1. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 1. „działanie sprzeczne z ustawodawstwem celnym” oznacza każde naruszenie lub próbę naruszenia ustawodawstwa celnego.Artykuł 2
Zakres

1. Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w dziedzinach znajdujących się w granicach ich właściwości, w sposób i na warunkach określonych w niniejszym protokole, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania ustawodawstwa celnego, w szczególności poprzez zapobieganie działaniom sprzecznym z ustawodawstwem celnym, prowadzenie postępowań w sprawie tych działań i zwalczanie ich.


2. Pomoc w sprawach celnych, przewidzianą w niniejszym protokole, stosuje się do każdej władzy administracyjnej Umawiających się Stron, która jest właściwa w zakresie stosowania niniejszego protokołu. Nie narusza to zasad regulujących wzajemną pomoc w sprawach karnych. Nie obejmuje to również informacji uzyskanych w wyniku wykonywania uprawnień na wniosek władz sądowych, chyba że na przekazanie takich informacji uzyskano zgodę tych władz.
3. Niniejszy protokół nie obejmuje pomocy w celu odzyskania opłat celnych, podatków lub grzywien.

Artykuł 3Pomoc na wniosek
1. Na żądanie władzy wnioskującej, władza, do której kierowany jest wniosek dostarcza wszystkie stosowne informacje umożliwiające właściwe stosowanie ustawodawstwa celnego, włącznie z informacjami dotyczącymi ujawnionych lub planowanych działań, które naruszają lub mogłyby naruszyć ustawodawstwo celne.
2. Na żądanie władzy wnioskującej, władza, do której kierowany jest wniosek, informują ją:


 1. czy towary wywiezione z terytorium jednej z Umawiających się Stron zostały właściwie przywiezione na terytorium drugiej Strony, określając, w zależności od przypadku, procedurę celną zastosowaną do danych towarów;
 1. czy towary przywiezione na terytorium jednej z Umawiających się Stron zostały właściwie wywiezione z terytorium drugiej Strony, określając, w zależności od przypadku, procedurę celną zastosowaną do danych towarów.

3. Na żądanie władzy wnioskującej, władza, do której kierowany jest wniosek podejmuje, w ramach swoich przepisów ustawowych lub wykonawczych, niezbędne kroki w celu zapewnienia szczególnego nadzoru nad:
 1. osobami fizycznymi lub prawnymi, wobec których istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że uczestniczą lub uczestniczyły w działaniach sprzecznych w ustawodawstwem celnym;
 1. miejscami, w których zapasy towarów są gromadzone lub mogą być gromadzone w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że towary te są lub mają być wykorzystywane do działań sprzecznych z ustawodawstwem celnym;
 1. towarami, które są lub mogą być transportowane w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że towary te są lub mają być wykorzystywane do działań sprzecznych z ustawodawstwem celnym;
 1. środkami transportu, które są lub mogą być wykorzystywane w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że są lub mają być wykorzystywane do działań sprzecznych z ustawodawstwem celnym.Artykuł 4
Dobrowolna pomoc

Umawiające się Strony udzielają sobie, z własnej inicjatywy i zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, wzajemnej pomocy, jeżeli uznają, że jest to niezbędne dla właściwego stosowania ustawodawstwa celnego, w szczególności poprzez dostarczanie informacji dotyczących:
 • działań, które są sprzeczne lub wydają im się sprzeczne z tym ustawodawstwem i które mogą zainteresować drugą Umawiającą się Stronę;
 • nowych środków i metod wykorzystywanych do prowadzenia działań sprzecznych z ustawodawstwem celnym;
 • towarów, o których wiadomo, że są przedmiotem działań sprzecznych z ustawodawstwem celnym;

- osób fizycznych lub prawnych, wobec których istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że uczestniczą lub uczestniczyły w działaniach sprzecznych z ustawodawstwem celnym;
 • środków transportu, wobec których istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że były, są lub mogą być wykorzystywane do działań sprzecznych z ustawodawstwem celnym.Artykuł 5
Dostarczanie dokumentów i powiadamianie

Na żądanie władzy wnioskującej, władze, do których kierowany jest wniosek, podejmują, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, wszelkie niezbędne środki w celu:
 • dostarczenia wszelkich dokumentów, lub
 • powiadomienia o wszystkich decyzjach,

pochodzących od władzy wnioskującej i objętych zakresem niniejszego protokołu, adresata zamieszkującego lub mającego swoją siedzibę na terytorium władz, do których kierowany jest wniosek.


Wnioski o dostarczenie dokumentów lub powiadomienie o decyzji sporządzane są w formie pisemnej, w języku urzędowym władzy, do której kierowany jest wniosek lub w języku akceptowanym przez tą władzę.

Artykuł 6
Forma i treść wniosków o udzielenie pomocy

1. Wnioski, stosownie do niniejszego protokołu, sporządzane są w formie pisemnej. Do wniosków dołączane są dokumenty niezbędne do zapewnienia zgodności z wnioskiem. Jeżeli wymaga tego nagła sytuacja mogą być przyjęte wnioski w formie ustnej, które muszą zostać niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.


2. Wnioski, zgodnie z ustępem 1 zawierają następujące informacje:


 1. władza wnioskująca;
 1. żądane środki;
 1. przedmiot i przyczyna wniosku;
 1. przepisy ustawowe i wykonawcze oraz pozostałe instrumenty prawne;
 1. na ile jest to możliwe, jak najdokładniejsze i jak najbardziej wyczerpujące wskazówki na temat osób fizycznych lub prawnych, będących celem postępowania;
 1. streszczenie związanych ze sprawą faktów i już przeprowadzonych postępowań.

3. Wnioski są przedkładane w języku urzędowym władz, do których kierowany jest wniosek lub w języku akceptowanym przez te władze. Wymóg ten nie ma zastosowania do dokumentów towarzyszącym wnioskowi określonych w ustępie 1.


4. Jeśli wniosek nie spełnia podanych wyżej wymogów formalnych, można zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia. Równocześnie mogą być podjęte środki zapobiegawcze.

Artykuł 7
Realizacja wniosków

1. W celu zrealizowania wniosku o pomoc, władza, do której kierowany jest wniosek, działa w granicach swojej właściwości i dostępnych środków, tak jak gdyby działała z własnej inicjatywy lub na żądanie innych władz tej samej Umawiającej się Strony, przez dostarczanie znanych już informacji, przez prowadzenie odpowiednich postępowań lub inicjowanie ich prowadzenia. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie również do każdego innego organu, do którego władza, do której kierowany jest wniosek, wystąpiła z wnioskiem, w przypadku gdy ona sama nie może działać.


2. Wnioski o pomoc realizowane są zgodnie z przepisami ustawowymi oraz wykonawczymi Umawiającej się Strony, do której zostały skierowane.
3. Należycie upoważnieni urzędnicy Umawiającej się Strony mogą, za zgodą drugiej Umawiającej się Strony i na warunkach przez nią określonych, otrzymać od urzędów władzy, do której kierowany jest wniosek lub innych zainteresowanych władz w rozumieniu ustępu 1, informacje o działaniach, które są lub mogą być sprzeczne z ustawodawstwem celnym, których władza wnioskująca potrzebuje do celów niniejszego protokołu.
4. Należycie upoważnieni urzędnicy Umawiającej się Strony mogą, za zgodą drugiej Umawiającej się Strony i na warunkach przez nią określonych, uczestniczyć w postępowaniach prowadzonych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 8
Forma przekazywanych informacji

1. Władze, do których kierowany jest wniosek, przekazują wyniki postępowań władzom wnioskującym, w formie pisemnej, wraz ze wszystkimi odnośnymi dokumentami, uwierzytelnionymi odpisami lub innymi elementami.


2. Informacje te mogą być przekazane w formie komputerowej.
3. Oryginały dokumentów przekazywane są jedynie na wniosek, w przypadkach gdy uwierzytelnione odpisy są niewystarczające. Oryginały są jak najszybciej zwracane.

Artykuł 9
Wyjątki od obowiązku udzielania pomocy

1. Można odmówić udzielenia pomocy lub uzależnić jej udzielenie od spełnienia pewnych warunków lub wymogów, w przypadkach gdy Strona uzna, że pomoc w ramach niniejszego protokołu:
 1. mogłaby naruszyć suwerenność Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii lub Państwa Członkowskiego, do którego skierowano wniosek o udzielenie pomocy na mocy niniejszego protokołu; lub
 1. mogłaby naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub inne podstawowe interesy, w szczególności w przypadkach określonych w artykule 10 ustęp 2; lub
 1. mogłaby spowodować naruszenie tajemnicy przemysłowej, handlowej lub zawodowej.

2. Władza, do której skierowano wniosek, może odroczyć udzielenie pomocy ze względu na możliwość zakłócenia toczącego się śledztwa, dochodzenia lub postępowania sądowego. W takim przypadku władza, do której kierowany jest wniosek, zasięga opinii władzy wnioskującej w celu ustalenia czy można udzielić pomocy, z zastrzeżeniem warunków wymaganych przez władzę, do której kierowany jest wniosek.


3. Jeśli władza wnioskująca wnioskuje o pomoc, której sama nie byłaby w stanie udzielić, gdyby została o to poproszona, powinna zwrócić na ten fakt uwagę w swoim wniosku. Decyzja w sprawie wykonania takiego wniosku należy do władzy, do której kierowany jest wniosek.
4. W przypadkach określonych w ustępie 1 i 2, decyzja władzy, do której kierowany jest wniosek oraz jej przyczyny muszą być niezwłocznie podane do wiadomości władzy wnioskującej.
Artykuł 10
Wymiana informacji i poufność
1. Każda informacja przekazana w jakiejkolwiek formie, zgodnie z niniejszym protokołem, posiada poufny charakter lub jest przeznaczona do ograniczonego rozpowszechnienia, w zależności od postanowień mających zastosowanie w każdej z Umawiających się Stron. Jest ona objęta obowiązkiem zachowania tajemnicy urzędowej i korzysta z ochrony rozszerzonej na podobne informacje na podstawie odpowiednich postanowień ustawowych Umawiającej się Strony, która je otrzymała oraz odpowiednich postanowień mających zastosowanie w stosunku do władz wspólnotowych.
2. Dane osobowe mogą podlegać wymianie tylko w przypadku, jeśli Umawiająca się Strona, która ma je otrzymać, zobowiąże się do ochrony takich danych, co najmniej równoważnej ochronie stosowanej w tym szczególnym przypadku przez Umawiającą się Stronę, która ma je dostarczyć. W tym celu Umawiające się Strony przekazują sobie wzajemnie informacje dotyczące przepisów swojego prawa krajowego, które mają zastosowanie łącznie, o ile zaistnieje taka potrzeba, z informacjami dotyczącymi przepisów prawa obowiązującego w Państwach Członkowskich Wspólnoty.
3. Wykorzystanie w postępowaniach sądowych lub administracyjnych wszczętych w związku z działaniami sprzecznymi z ustawodawstwem celnym, informacjami uzyskanymi zgodnie z niniejszym protokołem, traktuje się jak wykorzystanie do celów niniejszego protokołu. Dlatego, Umawiające się Strony mogą przedstawiać jako dowód w swoich rejestrach, sprawozdaniach i zeznaniach oraz w postępowaniach i sprawach sądowych, informacje uzyskane i dokumenty opiniowane zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu. Właściwa władza, która dostarczyła te informacje lub udostępniła dokumenty jest zawiadamiana o takim ich użyciu.
4. Uzyskane informacje wykorzystywane są wyłącznie do celów niniejszego protokołu. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron pragnie wykorzystać te informacje do innych celów, musi wcześniej uzyskać na to pisemną zgodę władzy, która je dostarczyła. Takie wykorzystanie podlega zatem ograniczeniom określonym przez te władze.
Artykuł 11
Eksperci i świadkowie
Urzędnik władz, do których kierowany jest wniosek może być upoważniony do występowania, w ramach udzielonego upoważnienia, jako ekspert lub świadek w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, dotyczącym spraw objętych niniejszym protokołem, i może przedstawiać takie przedmioty, dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie, jakie mogą być potrzebne w postępowaniu. Wniosek o takie występowanie musi dokładnie określać, przed jaką władzą sądową lub administracyjną urzędnik będzie występował, w jakiej sprawie a także z jakiego tytułu i w jakim zakresie będzie przesłuchiwany.
Artykuł 12
Koszty pomocy
Umawiające się Strony zrzekają się wszelkich wzajemnych roszczeń o zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją niniejszego protokołu, z wyjątkiem, jeżeli jest to właściwe, niezbędnych wydatków na świadków, ekspertów oraz tłumaczy, którzy nie są pracownikami administracji publicznej.
Artykuł 13
Stosowanie
1. Stosowanie niniejszego protokołu powierza się krajowym organom celnym Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, z jednej strony oraz właściwym służbom Komisji Wspólnot Europejskich i, w zależności od przypadku, organom celnym Państw Członkowskich, z drugiej strony. Decydują one w sprawie wszystkich środków praktycznych i uzgodnień niezbędnych do jego stosowania, z uwzględnieniem obowiązujących postanowień, w szczególności w dziedzinie ochrony danych. Mogą zalecać właściwym organom poprawki, które ich zdaniem powinny być wprowadzone do niniejszego protokołu.
2. Umawiające się Strony konsultują się wzajemnie i informują o szczegółowych zasadach stosowania, które przyjęto zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu.
Artykuł 14
Inne Umowy
1. Uwzględniając właściwe kompetencje Wspólnoty Europejskiej i Państw Członkowskich, postanowienia niniejszego protokołu:


 • nie naruszają zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z jakiejkolwiek innej umowy międzynarodowej lub konwencji;
 • są uważane za uzupełnienie umów o wzajemnej pomocy, które zostały lub mogą być zawarte między poszczególnymi Państwami Członkowskimi a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii; oraz
 • nie naruszają postanowień wspólnotowych regulujących przekazywanie, między właściwymi służbami Komisji Wspólnot Europejskich a organami celnymi Państw Członkowskich, wszelkich informacji uzyskanych na mocy niniejszego protokołu, które mogłyby stanowić przedmiot zainteresowania Wspólnoty.

2. Nie naruszając postanowień ustępu 1, postanowienia niniejszego protokołu mają pierwszeństwo nad postanowieniami każdej umowy dwustronnej w sprawie wzajemnej pomocy, która została lub może zostać zawarta między poszczególnymi Państwami Członkowskimi a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, w zakresie w jakim postanowienia takiej umowy są niezgodne z postanowieniami niniejszego protokołu.


3. W odniesieniu do kwestii dotyczących stosowania niniejszego protokołu, Umawiające się Strony konsultują się wzajemnie w celu rozwiązywania problemów w ramach Rady Współpracy ustanowionej na mocy Umowy o współpracy, podpisanej dnia 29 kwietnia 1997 roku, w drodze wymiany listów.

1 Ex 1902 20 odpowiada „Makaronom nadziewanym zawierającym w masie powyżej 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych”.

2 Tak jak zostało to określone w Ustawie z dnia 31 lipca 1996 roku o taryfie celnej Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (Dziennik Urzędowy 38/96).

3 Tak jak zostało to określone w Ustawie z dnia 31 lipca 1996 roku o taryfie celnej Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (Dziennik Urzędowy 38/96).

4 Tak jak zostało to określone w Ustawie z dnia 31 lipca 1996 roku o taryfie celnej Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (Dziennik Urzędowy 38/96).

5 Tak jak zostało to określone w Ustawie z dnia 31 lipca 1996 roku o taryfie celnej Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (Dziennik Urzędowy 38/96).

6 Decyzja nr 1/98 z dnia 20 marca 1998 roku.

7 Tak jak zostało to określone w Ustawie z dnia 31 lipca 1996 roku o taryfie celnej Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (Dziennik Urzędowy 38/96).

8 Patrz uzupełniająca uwaga wyjaśniająca 4 litera b) działu 27 Nomenklatury Scalonej.

9 Wyjątek dotyczy odmiany Zea indurata i znajduje zastosowanie do 31.12.2002 roku.

10 Procesy specyficzne opisane są w uwagach wstępnych 7.1 i 7.3.

11 Procesy specyficzne opisane są w uwadze wprowadzającej 7.2.

12 Uwaga 3 działu 32 określa, że chodzi o preparaty na bazie materiałów barwiących, jakich używa się do barwienia dowolnego materiału lub jako składników do produkcji substancji barwiących pod warunkiem, że nie są one objętą inną pozycją działu 32.

13 Za grupę uważa się każdą część pozycji oddzieloną od reszty tekstu średnikiem.

14 Dla produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych zarówno w pozycjach 3901-3906 z jednej strony, jak i w pozycjach 3907-3911 z drugiej strony, ograniczenie to odnosi się tylko do tej grupy materiałów, która przeważa masą w produkcie.

15 Za wysoce przezroczyste uważa się następujące rodzaje taśm: taśmy, których zmętnienie optyczne – mierzone zgodnie z ASTM-D przy pomocy Gardner Hazemeter (tj. Hazefactor) – jest mniejsze niż 2%.

16 Szczególne warunki mające zastosowanie do produktów składających się z mieszanki materiałów włókienniczych opisane są w uwadze wprowadzającej 5.

17 Użycie tego produktu ograniczone jest do produkcji tkanin używanych w maszynach papierniczych.

18 Patrz uwaga wprowadzająca 6.

19 Patrz uwaga wprowadzająca 6 dla materiałów dzianych lub szydełkowanych nie elastycznych ani gumowych uzyskanych poprzez zszycie lub połączenie kawałków materiałów dzianych lub szydełkowanych (bezpośrednio wykrojonych lub dzianych na kształt).

20 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Instytut urządzeń i materiałów półprzewodnikowych).

21 Reguła ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku.

1 Na przykład: dokumenty przywozowe, świadectwa przewozowe, faktury, deklaracje producenta, itp. dotyczące produktów użytych do wytworzenia lub do towarów powrotnie wywiezionych w tym samym stanie.

1 Jeśli deklaracja na fakturze jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, numer upoważnienia tego eksportera musi być umieszczony w tym miejscu. Jeśli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, wyrazy w nawiasach są opuszczane lub miejsce pozostawia się niewypełnione.

2 Należy podać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze dotyczy, w całości lub w części, produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi je wyraźnie wskazać w dokumencie, na którym deklaracja jest sporządzana, za pomocą skrótu „CM”.

3 Te oznaczenia mogą być opuszczone jeśli informacja na ten temat jest zawarta w dokumencie.

4 W przypadkach, gdzie nie jest wymagany podpis eksportera, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu powoduje również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska osoby podpisującej.


Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna