Umowa przejściowa


Ja, niżej podpisany eksporter towarów wymienionych na pierwszej stroniePobieranie 3.83 Mb.
Strona31/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Ja, niżej podpisany eksporter towarów wymienionych na pierwszej stronie,

OŚWIADCZAM, że towary spełniają warunki wymagane dla wystawienia załączonego świadectwa;


WYSZCZEGÓLNIAM okoliczności, które umożliwiły, że towary spełniają powyższe warunki:

PRZEDKŁADAM następujące dokumenty uzupełniające1:

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do przedłożenia, na żądanie właściwych władz, każdego uzupełniającego dowodu, jakiego te władze zażądają, dla wystawienia załączonego świadectwa i zobowiązuję się, jeśli to będzie konieczne, do wyrażenia zgody na każdą kontrolę mojej księgowości i na każde sprawdzenie procesów wytwarzania wymienionych towarów, przeprowadzone przez wymienione władze;


WNIOSKUJĘ o wystawienie załączonego świadectwa na te towary.

(miejsce i data)


(podpis)

ZAŁĄCZNIK IV

DEKLARACJA NA FAKTURZE

Deklaracja na fakturze, której tekst jest podany poniżej, musi być sporządzona zgodnie z przypisami. Jednakże, przypisy nie muszą być zamieszczone.Wersja angielska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.Wersja hiszpańska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no.… (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2).Wersja duńska

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende document, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).Wersja niemiecka

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben ist, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2).Wersja grecka

O εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το πρόνέ γγραφο (άδεια τελωνείου αριθ .... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμηοιακής καταγωγής ... (2).Wersja francuska

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).Wersja włoska

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. .... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di originale preferenziale ... (2).Wersja holenderska

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).Wersja portugalskaO abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira .... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna