Umowa przejściowa


ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE EUR. 1 I WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1Pobieranie 3.83 Mb.
Strona30/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE EUR. 1 I WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1


  1. Każdy formularz ma wymiary 210 × 297 mm; tolerancja wynosząca do minus 5 mm lub plus 8 mm na długości jest dozwolona. Stosowany papier musi być papierem koloru białego, zwymiarowanym do pisania, niezawierającym masy ściernej, i o minimalnej wadze 25 g/m2. Ma on wydrukowany w tle zielony wzór giloszujący powodujący, że każde sfałszowanie metodą mechaniczną lub chemiczną stanie się widoczne.
  1. Właściwe organy Stron mogą zastrzec sobie prawo drukowania formularzy lub powierzyć drukowanie zatwierdzonym drukarniom. W tym ostatnim przypadku, każde świadectwo musi zawierać informację o takim zatwierdzeniu. Każde świadectwo jest opatrzone nazwą i adresem drukarni lub znakiem, za pomocą którego drukarnia może być zidentyfikowana Musi ono być opatrzone również numerem seryjnym, drukowanym lub nie, za pomocą którego drukarnia może być zidentyfikowana.

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE


1 Jeżeli towary nie są zapakowane, podać odpowiednio liczbę produktów lub wpisać „luzem”.

1. Eksporter (nazwa, pełny adres, kraj)

EUR.1

nr A 000.000

Przed wypełnieniem formularza patrz uwagi na odwrocie

2Świadectwo jest stosowane w preferencyjnym handlu między

i

(wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria)3. Odbiorca (nazwa, pełny adres, kraj) (wypełnianie nieobowiązkowe)

4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, w którym produkty są uważane za pochodzące

5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia

6. Szczegóły dotyczące transportu (Wypełnianie nieobowiązkowe)

7. Uwagi

2 Wypełniać tylko jeżeli wymagają tego przepisy kraju lub terytorium wywozu.

8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań1; Opis towarów

9. Masa brutto

(kg) lub inna jednostka miary (litry, m3, itd.)

10. Faktury

(Wypełnianie nieobowiązkowe)11. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO
Oświadczenie potwierdzone
Dokument wywozowy2:
Formularz ...................... Nr ...............
Urząd celny lub właściwy urząd rządowy: .............................................
Kraj lub terytorium wystawienia: .......
Miejsce i data ......................................

(Podpis)

12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA
Ja, niżej podpisany oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wystawienia tego świadectwa.

Miejsce i data


(Podpis)13. WNIOSEK O WERYFIKACJĘ, do:

14. WYNIK WERYFIKACJI

Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że świadectwo1
 zostało wystawione przez wskazany urząd celny lub właściwy władze rządowe i że informacje w nim zawarte są poprawne.
 nie spełnia wymogów autentyczności i poprawności (patrz załączone uwagi).
(Miejsce i data)

Prosi się o weryfikację autentyczności i poprawności niniejszego świadectwa.

(Miejsce i data)
(

..................................................

(Podpis)


...................................................

(Podpis)
_____________

1 W odpowiednią kratkę wstawić X.
UWAGI

  1. Świadectwo nie może zawierać wymazań ani wyrazów wpisanych nad innymi wyrazami. Wszystkie zmiany muszą być dokonane przez skreślenie nieprawidłowych informacji i dodanie wszelkich niezbędnych poprawek. Każda taka zmiana musi być potwierdzona przez osobę, która wypełniła świadectwo i podpisane przez organy celne lub właściwe władze rządowe kraju lub terytorium wystawienia.
  1. Między pozycjami wpisanymi do świadectwa nie może być odstępów i każda pozycja musi być poprzedzona numerem. Bezpośrednio pod ostatnią pozycją musi być narysowana linia pozioma. Każde nie wykorzystane miejsce musi być zakreślone w taki sposób, aby uniemożliwić późniejsze uzupełnienia.
  1. Towary muszą być opisane zgodnie z praktyką handlową i podaniem wystarczającej ilości szczegółów, aby umożliwić ich zidentyfikowanie.


WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO


1 Jeżeli towary nie są zapakowane, podać odpowiednio liczbę produktów lub wpisać „luzem”.

1. Eksporter (nazwa, pełny adres, kraj)

EUR.1

nr A 000.000

Przed wypełnieniem formularza patrz uwagi na odwrocie

2. Świadectwo jest stosowane w preferencyjnym handlu między


i

(wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria)3. Odbiorca (nazwa, pełny adres, kraj) (Wypełnianie nieobowiązkowe)

4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, w którym produkty są uważane za pochodzące

5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia

6. Szczegóły dotyczące transportu (Wypełnianie nieobowiązkowe)

7. Uwagi
8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań1; Opis towarów

9. Masa brutto

(kg) lub inna jednostka miary (litry, m3, itd.)

10. Faktury

(Wypełnianie nieobowiązkowe)
OŚWIADCZENIE EKSPORTERAPobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna