Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona3/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Status quo

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, żadne nowe należności celne przywozowe bądź wywozowe, ani opłaty o skutku równoważnym, nie zostaną wprowadzone w handlu między Wspólnotą a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, a te, które już się stosuje, nie zostaną podwyższone.


2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, żadne nowe ograniczenia ilościowe w przywozie lub wywozie ani środki o skutku równoważnym nie zostaną wprowadzone w handlu między Wspólnotą a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, a te, które już istnieją, nie staną się bardziej restrykcyjne.
3. Bez uszczerbku dla koncesji przyznanych na mocy artykułu 13, postanowienia ustępu 1 i 2 niniejszego artykułu nie ograniczają w żaden sposób prowadzenia polityki rolnej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i we Wspólnocie, ani podejmowania środków w ramach tej polityki, o ile nie wpływa to na system przywozu, przewidziany w załączniku III, załączniku IVa, IVb, IVc i załączniku Va, Vb.
Artykuł 20 (SAA 33)
Zakaz dyskryminacji podatkowej
1. Strony powstrzymują się od stosowania jakiegokolwiek środka lub praktyki o wewnętrznym charakterze fiskalnym powodującego bezpośrednio lub pośrednio dyskryminację między produktami jednej ze Stron a podobnymi produktami pochodzącymi z terytorium innej Strony, i znoszą te środki lub praktyki, jeśli takie istnieją.
2. Produkty wywożone na terytorium jednej ze Stron nie mogą korzystać ze zwrotu wewnętrznych podatków pośrednich w wielkościach przekraczających podatki pośrednie nakładane na nie.
Artykuł 21 (SAA 34)
Postanowienia dotyczące zniesienia należności celnych przywozowych mają zastosowanie również do należności celnych o charakterze fiskalnym.
Artykuł 22 (SAA 35)
Unie celne, strefy wolnego handlu, umowy transgraniczne
1. Niniejsza Umowa nie stanowi przeszkody w utrzymaniu lub ustanowieniu unii celnych, stref wolnego handlu lub uzgodnień dotyczących handlu przygranicznego, o ile ich skutkiem nie jest zmiana uzgodnień dotyczących handlu przewidzianych przez niniejszą Umowę.
2. W trakcie okresów przejściowych określonych w artykule 4 i 5, niniejsza Umowa nie ma wpływu na wprowadzenie w życie szczególnych uzgodnień preferencyjnych dotyczących przepływu towarów, ustanowionych w umowach transgranicznych zawartych wcześniej między jednym lub kilkoma Państwami Członkowskimi a Federalną Socjalistyczną Republiką Jugosławii, i przejętych przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, lub wynikających z umów dwustronnych zawartych przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii w celu wspierania handlu regionalnego.
3. Strony odbywają konsultacje w Radzie Współpracy dotyczące uzgodnień opisanych w ustępie 1 i 2 niniejszego artykułu i, w danym przypadku, dotyczące wszystkich istotnych problemów związanych z ich polityką handlową wobec państw trzecich. W szczególności w przypadku przystąpienia jednego z państw trzecich do Wspólnoty, takie konsultacje przeprowadzane są z uwzględnieniem wspólnych interesów Wspólnoty i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, określonych w niniejszej Umowie.
Artykuł 23 (SAA 36)

Dumping

1. Jeśli jedna ze Stron stwierdzi istnienie praktyk dumpingowych w handlu z drugą Stroną w rozumieniu artykułu VI GATT 1994, może ona podjąć właściwe kroki przeciw tym praktykom, zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania artykułu VI GATT 1994 i zgodnie ze swoim odnośnym ustawodawstwem wewnętrznym.


2. W odniesieniu do ustępu 1 niniejszego artykułu, Rada Współpracy musi być poinformowana o przypadku dumpingu, z chwilą kiedy władze Strony przywozu rozpoczęły dochodzenie. Jeśli nie wyeliminowano dumpingu w rozumieniu artykułu VI GATT lub jeśli nie znaleziono żadnego satysfakcjonującego rozwiązania w terminie trzydziestu dni po przedłożeniu sprawy Radzie Współpracy, Strona przywozu może podjąć właściwe środki.
Artykuł 24 (SAA 37)
Ogólna klauzula ochronna
1. Jeśli przywóz produktu jednej Strony na terytorium drugiej Strony odbywa się w zwiększonych ilościach i na warunkach takich, że powoduje ono lub może powodować:

  • poważne zaburzenia w sektorze gospodarki bądź trudności mogące spowodować poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej w regionie Strony przywozu,

dana Strona przywozu może podjąć stosowne środki na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi w niniejszym artykule.


2. Wspólnota i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii stosują środki ochronne tylko między sobą, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Takie środki nie wykraczają poza środek niezbędny do usunięcia trudności, które się pojawiły, i zwyczajowo powinny polegać na zawieszeniu dalszej obniżki stosownej stawki celnej przewidzianej w niniejszej Umowie dla danego produktu lub na podwyższeniu stawki celnej dla danego produktu.
Środki te obejmują postanowienia przewidujące ich stopniowe zniesienie najpóźniej do końca ustalonego okresu. Środki te powinny być powzięte na okres nie dłuższy niż jeden rok. W wyjątkowych okolicznościach, okres ten może wynosić maksymalnie trzy lata. Nie stosuje się żadnych środków ochronnych w przywozie produktu, co do którego wcześniej zastosowano taki środek, przez okres co najmniej trzech lat, licząc od dnia wygaśnięcia stosowania środka.
3. W przypadkach określonych w niniejszym artykule, przed podjęciem środków w nim przewidzianych lub w przypadkach, do których ma zastosowanie ustęp 4 litera b) niniejszego artykułu, Wspólnota lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, w zależności od przypadku, dostarczy Radzie Współpracy wszelkich informacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie Strony.
4. W celu stosowania powyższych ustępów, stosuje się następujące postanowienia:


  1. Trudności wynikające z sytuacji określonej w niniejszym artykule przedkłada się do zbadania Radzie Współpracy, która może podjąć każdą właściwą decyzję, aby usunąć trudności. Jeśli Rada Współpracy lub Strona wywozu nie powzięła decyzji, która by usunęła trudności, lub jeśli nie zostało znalezione żadne inne satysfakcjonujące rozwiązanie w terminie 30 dni po przedłożeniu sprawy Radzie Współpracy, Strona przywozu może podjąć środki właściwe do rozwiązania problemu zgodnie z niniejszym artykułem. W wyborze środków ochronnych pierwszeństwo należy przyznać tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie uzgodnień określonych w niniejszej Umowie.
  1. Jeśli wyjątkowe i poważne okoliczności, wymagające podjęcia natychmiastowych działań, uniemożliwiają, w danym przypadku, wcześniejsze informowanie lub zbadanie, zainteresowana Strona może, w sytuacjach wyszczególnionych w niniejszym artykule, zastosować środki ostrożności niezbędne do zaradzenia sytuacji, o czym zawiadamia niezwłocznie drugą Stronę.

5. Rada Współpracy jest niezwłocznie powiadamiana o środkach ochronnych i stanowią one w Radzie przedmiot okresowych konsultacji, w szczególności w celu uchwalenia harmonogramu ich znoszenia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.


6. Jeśli Wspólnota lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii uzależnia przywóz produktów, mogących powodować trudności określone w niniejszym artykule, od procedury administracyjnej, której przedmiotem jest szybkie dostarczenie informacji dotyczących tendencji w przepływach handlu, zawiadamia o tym drugą Stronę.
Artykuł 25 (SAA 38)Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna