Umowa przejściowaPobieranie 3,15 Mb.
Strona23/32
Data24.02.2019
Rozmiar3,15 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32

- Eterów i estrów skrobi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 3505

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
- Pozostałych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 1108

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3507

Preparatów enzymatycznych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
Dział 36

Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji i mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 37

Materiały fotograficzne i kinematograficzne, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

3701

Filmów i płyt fotograficznych płaskich, światłoczułych, nienaświetlonych, wykonanych z innych materiałów niż papier, tektura lub tkanina; filmów płaskich do natychmiastowych odbitek, światłoczułych, nienaświetlonych, nawet w kasetach:


- Filmów do natychmiastowych odbitek do fotografii kolorowej w kasetach

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż pozycja 3701 lub 3702. Jednakże, materiały objęte pozycją 3702 mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 30% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż pozycja 3701 lub 3702. Jednakże, materiały objęte pozycjami 3701 i 3702 mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

3702

Filmu fotograficznego w rolkach, światłoczułego, nie naświetlonego, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura i tkanina; filmu w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczułego, nienaświetlonego

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż pozycja 3701 lub 3702

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

3704

Płyt fotograficznych, filmu, papieru, tektury i tkanin, naświetlonych, lecz niewywołanych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż pozycje 3701-3704

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 38

Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane są w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3801

- Grafitu koloidalnego w zawiesinie olejowej i grafitu półkoloidalnego; past węglowych do elektrod

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu- Grafitu w postaci past, będącego mieszaniną zawierającą więcej niż 30% masy grafitu z olejami mineralnymi

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3403 nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3803

Oleju talowego oczyszczonego

Rafinowanie surowego oleju talowego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3805

Terpentyny siarczanowej oczyszczonej

Oczyszczanie przez destylację lub rafinację surowej terpentyny siarczanowej

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3806

Żywic estrowych

Wytwarzanie z kwasów żywicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3807

Smoły drzewnej (drzewnego paku smołowego)

Destylacja paku smołowego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

3808

Środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, opóźniających kiełkowanie, regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i podobnych produktów w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3809

Środków wykańczalniczych, nośników barwników przyśpieszających barwienie, utrwalaczy barwników i innych preparatów (np. klejonek i zapraw) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3810

Preparatów do wytrawiania powierzchni metali; topników i innych preparatów pomocniczych do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszków i past do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożonych z metalu i innych materiałów; preparatów w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3811

Środków przeciwstukowych, inhibitorów utleniania, inhibitorów tworzenia się żywic, dodatków zwiększających lepkość, preparatów antykorozyjnych oraz innych preparatów dodawanych do olejów mineralnych (łącznie z benzyną) lub do innych cieczy stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne


- Gotowych dodatków do olejów smarowych zawierających oleje otrzymane z ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3811 nie przekracza 50% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3812

Gotowych przyspieszaczy wulkanizacji; złożonych plastyfikatorów do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych; środków przeciwutleniających oraz innych związków stabilizujących do gumy i tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3813

Preparatów i ładunków do gaśnic przeciwpożarowych; granatów gaśniczych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3814

Organicznych złożonych rozpuszczalników i rozcieńczalników, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych; gotowych zmywaczy farb i lakierów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3818

Pierwiastków chemicznych domieszkowanych do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek i form podobnych; związków chemicznych domieszkowanych do stosowania w elektronice

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3819

Hydraulicznych płynów hamulcowych i innych gotowych płynów hamulcowych niezawierających lub zawierających mniej niż 70% masy olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3820

Środków zapobiegających zamarzaniu i płynów przeciwoblodzeniowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3822

Odczynników diagnostycznych lub laboratoryjnych na podłożach oraz dozowanych odczynników diagnostycznych lub laboratoryjnych, na podłożach lub nie, innych niż objęte pozycją 3002 lub 3006

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3823

Przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych; kwaśnych olejów z rafinacji; przemysłowych alkoholi tłuszczowych:


- Przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych; kwaśnych olejów z rafinacji

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt- Przemysłowych alkoholi tłuszczowych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3823
3824

Gotowych spoiw do form odlewniczych lub rdzeni; produktów chemicznych i preparatów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych; produktów odpadowych tych przemysłów gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych:


- Następujących produktów objętych niniejszą pozycją:
- - Gotowych spoiw do form odlewniczych lub rdzeni, na bazie produktów żywicznych
- - Kwasów naftenowych, ich soli nierozpuszczalnych w wodzie oraz ich estrów
- - Sorbitu innego niż z pozycji 2905
- - Sulfonianów z ropy naftowej, z wyjątkiem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i etanoloaminowych; tiofenowanych kwasów sulfonowych z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich soli
- - Wymieniaczy jonowych
- - Pochłaniaczy gazów do lamp próżniowych
- - Alkalicznego tlenku żelaza do oczyszczania gazów
- - Wody amoniakalnej i odpadkowego tlenek produkowanego w czasie oczyszczania gazu węglowego
- - Kwasów sulfonaftenowych, ich soli nierozpuszczalnych w wodzie i ich estrów

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w pozycji innej niż produkt mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
- - Olejów fuzlowych i oleju Dippela
- - Mieszanin soli mających różne aniony
- - Past kopiarskich na bazie żelatyny nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym


- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3901

do

3915Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, odpady, ścinki i resztki, z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami ex 3907 i 3912, dla których reguły są podane poniżej:


- Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których część monomeru stanowi ponad 99% całkowitej masy polimeru

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu;
- wartość żadnego z użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu14

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu
- Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu14

Wytwarzanie, w którym wartość u wszystkich żytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

ex 3907

- Kopolimer wykonany z kopolimeru poliwęglanu i kopolimeru akrylonitrylu-styrenu (ABS)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu- Poliester

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu i/lub wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromobisfenolu A
3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z materiałów klasyfikowanych w tej samej pozycji co produkt nie przekracza 20% ceny ex works produktu
3916

do

3921Półwyroby i artykuły z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem pozycji ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, dla których reguły są podane poniżej:


- Produkty płaskie, obrabiane w większym stopniu niż tylko powierzchniowo lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, obrabiane w większym stopniu niż tylko powierzchniowo

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z materiałów objętych działem 39 nie przekracza 50% ceny ex works

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu
- Pozostałe:


- - Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi więcej niż 99% masy całego polimeru

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu;
- wartość żadnego z użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu14

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu
- - Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu14

Wytwarzanie, w którym wartość u wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

ex 3916

i

ex 3917Kształtowniki profilowane i rury

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu;
- wartość żadnego z materiałów klasyfikowanych w tej samej pozycji co produkt nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

ex 3920

- Arkusze lub błony jonomerowe
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna