Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona2/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Definicja

1. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa pochodzącymi ze Wspólnoty i z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.


2. Określenie „produkty rolne i produkty rybołówstwa” odnosi się do produktów wymienionych w działach 1-24 Nomenklatury Scalonej oraz produktów wymienionych w punkcie 1 (ii) załącznika I do Porozumienia w sprawie rolnictwa (GATT 1994).
3. Definicja ta mieści w sobie ryby i produkty rybołówstwa określone w rozdziale 3 pozycja 1604 i 1605 oraz podpozycja 0511 91, 2301 20 00 i ex 1902 201.
Artykuł 12 (SAA 25)
Protokół 2 określa uzgodnienia dotyczące handlu mające zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, które są w nim wymienione.
Artykuł 13 (SAA 26)
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, Wspólnota zniesie wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku równoważnym, w przywozie produktów rolnych i produktów rybołówstwa pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zniesie wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku równoważnym, w przywozie produktów rolnych i produktów rybołówstwa pochodzących ze Wspólnoty.
Artykuł 14 (SAA 27)

Produkty rolne

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, Wspólnota zniesie wszystkie należności celne i opłaty o skutku równoważnym, w przywozie produktów rolnych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, innych niż te objęte pozycjami 0102, 0201, 0202 i 2204 Nomenklatury Scalonej.


Odnośnie produktów objętych działami 7 i 8 Nomenklatury Scalonej, dla których Wspólna Taryfa Celna przewiduje stosowanie ceł ad valorem oraz ceł specyficznych, zniesienie ma zastosowanie tylko do części ad valorem cła.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, Wspólnota ustala należności celne mające zastosowanie do przywozu do Wspólnoty młodej wołowiny, określonej w załączniku III i pochodzącej z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, na 20% cła ad valorem i na 20% cła specyficznego, ustanowionego przez Wspólną Taryfę Celną Wspólnot Europejskich, w granicach rocznego kontyngentu taryfowego 1 650 ton wyrażonego w masie tuszy.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii:
a) zniesie należności celne stosowane w przywozie niektórych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku IVa;
b) zniesie należności celne stosowane w przywozie niektórych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku IVb, w granicach kontyngentów taryfowych wskazanych dla każdego produktu w wymienionym załączniku. Odnośnie ilości przewyższających kontyngenty taryfowe, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii stopniowo obniży należności celne, zgodnie z harmonogramem wskazanym dla każdego produktu w wymienionym załączniku;
c) stopniowo obniży należności celne stosowane w przywozie niektórych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku IVc, w granicach kontyngentów taryfowych i zgodnie z harmonogramem wskazanym dla każdego produktu w wymienionym załączniku.
4. Uzgodnienia dotyczące handlu mające zastosowanie do win i wyrobów spirytusowych, zostaną określone w oddzielnej umowie w sprawie win i wyrobów spirytusowych.
Artykuł 15 (SAA 28)
Produkty rybołówstwa
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, Wspólnota zniesie wszystkie należności celne na ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Produkty wymienione w załączniku Va podlegają postanowieniom ustanowionym w niniejszej Umowie.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zniesie wszystkie opłaty o skutku równoważnym z należnościami celnymi i obniży należności celne na ryby i produkty rybołówstwa pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej o 50% cła KNU. Pozostałe stawki celne będą obniżane przez okres sześciu lat, zanim zostaną zniesione na koniec tego okresu.
Zasady zawarte w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do produktów wymienionych w załączniku Vb, które podlegają zmniejszeniu ceł ustanowionemu we wspomnianym załączniku.
Artykuł 16 (SAA 29)
1. Biorąc pod uwagę wielkość handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między Stronami, ich szczególną wrażliwość, zasady wspólnej polityki Wspólnoty w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, zasady polityki rolnej Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, rolę rolnictwa w gospodarce Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, możliwości produkcyjne i eksportowe tradycyjnych sektorów i rynków tego państwa oraz konsekwencje wielostronnych negocjacji handlowych w ramach WTO, Wspólnota i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zbadają w Radzie Współpracy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2003 roku, produkt po produkcie, na zasadzie proporcjonalności i wzajemności, możliwość przyznania dalszych koncesji, w celu większej liberalizacji handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa.
2. Postanowienia niniejszego rozdziału w żaden sposób nie szkodzą jednostronnemu stosowaniu korzystniejszych środków przez jedną lub drugą Stronę.
Artykuł 17 (SAA 30)
Nie naruszając innych postanowień niniejszej Umowy, w szczególności jej artykułu 24, jeśli, uwzględniając szczególną wrażliwość rynków produktów rolnych i produktów rybołówstwa, przywóz produktów pochodzących z jednej ze Stron i podlegających koncesjom przyznanym na mocy artykułu 12, 14 i 15, powoduje poważne zaburzenia na rynkach bądź w krajowych mechanizmach regulacyjnych drugiej Strony, obie Strony niezwłocznie rozpoczynają konsultacje, mające na celu znalezienie właściwego rozwiązania. W oczekiwaniu na rozwiązanie, zainteresowana Strona upoważniona jest do powzięcia środków, jakie uzna za niezbędne.
Rozdział III

Postanowienia wspólne


Artykuł 18 (SAA 31)
Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do handlu wszystkimi produktami, jaki odbywa się między Stronami, z wyjątkiem postanowień przeciwnych, przewidzianych w tym rozdziale lub w protokole 1, 2 i 3.
Artykuł 19 (SAA 32)Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna