Umowa przejściowaPobieranie 3,15 Mb.
Strona19/32
Data24.02.2019
Rozmiar3,15 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32

Artykuł 38
Zmiany w protokole

Rada Współpracy może zdecydować o zmianach w postanowieniach niniejszego protokołu.


ZAŁĄCZNIK I

UWAGI WPROWADZAJĄCE DO WYKAZU W ZAŁĄCZNIKU II


Uwaga 1:

Wykaz ustala dla wszystkich produktów, warunki wymagane do tego, aby produkty te mogły zostać uznane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, w rozumieniu artykułu 6.


Uwaga 2:


  1. Pierwsze dwie kolumny w wykazie opisują uzyskany produkt. Pierwsza kolumna podaje numer pozycji lub działu Zharmonizowanego Systemu, a druga wyszczególnienie towarów użyte w tym systemie dla tej pozycji lub działu. Dla każdego wpisu w pierwszych dwóch kolumnach podana jest reguła wymieniona w kolumnie 3 lub 4. Jeżeli, w pewnych przypadkach, wpis w pierwszej kolumnie poprzedzony jest oznaczeniem „ex”, oznacza to, że regułę podaną w kolumnie 3 lub 4 stosuje się tylko do części pozycji opisanej w kolumnie 2.

2.2. Jeżeli w kolumnie 1 znajduje się większa liczba pozycji lub też podany jest tam numer działu, i w związku z tym produkty z kolumny 2 opisane są tam w sposób ogólny, odpowiednią regułę wymienioną w kolumnie 3 lub 4 stosuje się do wszystkich produktów które, w ramach Systemu Zharmonizowanego, klasyfikowane są pod różnymi pozycjami danego działu lub pod pozycjami podanymi w kolumnie 1.


2.3. Jeżeli w wykazie podane są różne reguły mające zastosowanie do różnych produktów z tej samej pozycji, w każdym akapicie zawarte jest wyszczególnienie odnoszące się do części pozycji będącej przedmiotem odpowiedniej reguły z kolumny 3 lub 4.
2.4. W przypadku, gdy wpisowi w pierwszych dwóch kolumnach odpowiada reguła wymieniona zarówno w kolumnie 3 jak i 4, eksporter może wybrać alternatywnie zastosowanie albo reguły określonej w kolumnie 3, albo reguły określonej w kolumnie 4. Jeśli żadna reguła pochodzenia nie jest podana w kolumnie 4, stosuje się regułę określoną w kolumnie 3.
Uwaga 3:
3.1. Postanowienia artykułu 6 dotyczące produktów, które nabyły status produktów pochodzących i które są używane przy wytwarzaniu innych produktów, stosuje się bez względu na to czy uzyskały ten status w fabryce, w której te produkty zostały użyte czy też w innej fabryce Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii lub we Wspólnocie.
Przykład:
Silnik objęty pozycją 8407, dla którego reguła określa, że wartość materiałów niepochodzących, które mogą wchodzić w jego skład nie może przekraczać 40% ceny ex works produktu, wytwarzany jest z innej stali stopowej pobieżnie ukształtowanej przez kucie objętej pozycją 7224.
Jeżeli ta odkuwka została wykonana w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii z niepochodzącej wlewki, to odkuwka nabyła już status pochodzenia w oparciu o regułę dotyczącą pozycji ex 7224 w wykazie. Może ona potem być zaliczona jako pochodząca przy obliczaniu wartości silnika niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany w tej samej fabryce, czy też w innej fabryce w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Wartość niepochodzącej wlewki nie jest więc brana pod uwagę przy sumowaniu wartości wykorzystanych materiałów niepochodzących.


  1. Reguła podana w wykazie określa minimalny stopień obróbki lub przetworzenia, którego należy dokonać, a przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia również nadaje status pochodzenia; odwrotnie, przeprowadzenie mniejszego zakresu obróbki lub przetworzenia nie nadaje statusu pochodzenia. A więc, jeżeli reguła stanowi, że materiały niepochodzące będące na określonym etapie przetworzenia mogą zostać użyte, wykorzystanie tego rodzaju materiałów będących na mniej zaawansowanym etapie przetworzenia jest również dopuszczalne, podczas gdy nie jest dopuszczalne użycie takich materiałów znajdujących się na bardziej zaawansowanym etapie przetworzenia.
  1. Nie naruszając postanowień uwagi 3.2, jeżeli reguła stanowi, że mogą być użyte „materiały objęte dowolną pozycją”, to materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą być również użyte, jednakże z zastrzeżeniem szczególnych ograniczeń, które mogą być również zawarte w regule. Jednakże, wyrażenie „wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją ...” wiąże się z dopuszczeniem użycia jedynie materiałów klasyfikowanych pod tą samą pozycją co produkt, którego wyszczególnienie różni się od wyszczególnienia produktu umieszczonego w kolumnie 2 wykazu.
  1. Jeżeli podana w wykazie reguła określa, że produkt może zostać wytworzony z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że można użyć jednego lub większej liczby tych materiałów. Nie wymaga to, aby wszystkie były użyte.Przykład:

Reguła mająca zastosowanie do tkanin objętych pozycjami 5208-5212 określa, że mogą być użyte włókna naturalne i że, między innymi, mogą być użyte materiały chemiczne. Reguła ta nie oznacza, że włókna naturalne i materiały chemiczne muszą być jednocześnie używane; można wykorzystywać jeden lub drugi rodzaj tych materiałów lub oba rodzaje.
  1. Jeżeli zamieszczona w wykazie reguła przewiduje, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, warunek ten oczywiście nie stanowi przeszkody dla wykorzystania innych materiałów które, ze względu na właściwe im cechy, nie mogą spełnić warunków reguły (patrz również uwaga 6.2 poniżej odnosząca się do wyrobów włókienniczych).Przykład:

Reguła dotycząca przetworów spożywczych objętych pozycją 1904, która wyraźnie wyklucza użycie zbóż i ich pochodnych nie zabrania w oczywisty sposób wykorzystania soli mineralnych, materiałów chemicznych lub innych dodatków, które nie są produkowane ze zbóż.


Jednakże, reguły tej nie stosuje się do produktów które, chociaż nie mogą być wytwarzane z materiałów wymienionych w wykazie, to mogą być wytwarzane z tego samego rodzaju materiałów znajdujących się na mniej zaawansowanym etapie przetworzenia.
Przykład:
W przypadku artykułu odzieżowego klasyfikowanego jako ex w dziale 62, wykonanego z materiałów nietkanych, jeżeli dla tej klasy artykułu dozwolone jest tylko używanie przędzy niepochodzącej, nie jest możliwe użycie jako materiału wyjściowego materiałów nietkanych, nawet jeżeli materiały nietkane nie mogą być w normalny sposób wykonane z przędzy. W takich przypadkach, materiałem, materiał wyjściowy występowałby na ogół na etapie przed etapem przędzy, to jest na etapie włókna.


  1. Jeżeli przedstawiona w wykazie reguła przewiduje dwie maksymalne wartości procentowe materiałów niepochodzących, które mogą zostać wykorzystane, wartości tych nie można sumować. Wynika z tego, że maksymalna wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie może nigdy przekroczyć wyższej wartości procentowej. Co więcej, poszczególne wartości procentowe, nie mogą być przekraczane w odniesieniu do określonych materiałów, do których się odnoszą.

Uwaga 4:
4.1. Określenie „włókna naturalne”, użyte w wykazie, odnosi się do włókien innych niż włókna sztuczne lub syntetyczne. Dotyczy ono tylko etapów przed przędzeniem; obejmuje odpady i, o ile nie ustalono inaczej, włókna zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przetworzone, ale nieprzędzone.


4.2. Określenie „włókna naturalne” obejmuje włosie końskie z pozycji 0503, jedwab z pozycji 5002 i 5003, jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą z pozycji 5101-5105, włókna bawełniane z pozycji 5201-5203 oraz pozostałe włókna roślinne z pozycji 5301-5305.


  1. Określenia „pulpa włókiennicza”, „materiały chemiczne” i „materiały papiernicze” są używane w wykazie do opisywania materiałów, które nie są klasyfikowane w działach 50-63, a które mogą być używane do włókien sztucznych, syntetycznych, papierniczych lub przędz.
  1. Określenie „włókna odcinkowe chemiczne” są używane w wykazie w odniesieniu, do kabla z włókna ciągłego syntetycznego lub sztucznego, włókien odcinkowych lub odpadów z pozycji 5501-5507.

Uwaga 5:  1. Jeżeli, dla produktów ujętych w wykazie, czynione jest odniesienie do niniejszej uwagi, warunków określonych w kolumnie 3 nie stosuje się do żadnych materiałów tekstylnych, użytych do wytworzenia tych produktów, jeżeli stanowią one razem 10% lub mniej całkowitej masy wszystkich użytych podstawowych materiałów tekstylnych (patrz również uwagi 5.3 i 5.4 poniżej).

5.2. Jednakże tolerancja określona w uwadze 5.1 może mieć zastosowanie wyłącznie do produktów mieszanych, które zostały wykonane z dwóch lub więcej podstawowych materiałów tekstylnych.


Podstawowymi materiałami tekstylnymi są:


 • jedwab,
 • wełna,
 • gruba sierść zwierzęca,
 • cienka sierść zwierzęca,
 • włosie końskie,
 • bawełna, • len,
 • konopie,
 • juta i inne tekstylne włókna łykowe,
 • sizal i inne włókna przędne z gatunku „Agava”,
 • włókno kokosowe, manila, ramia i inne roślinne włókna przędne,
 • syntetyczne włókna ciągłe chemiczne,
 • sztuczne włókna ciągłe,
 • włókna przewodzące prąd,
 • syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z polipropylenu,
 • syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliestru,
 • syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliamidu,
 • syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliakrylonitrylu,
 • syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliamidu,
 • syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z politetrafluoroetylenu,
 • syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z polifenylenu sulfonowego,
 • syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z polichlorku winylu,
 • pozostałe syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne, • pozostałe sztuczne włókna odcinkowe chemiczne,
 • przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z polieteru nawet skręconego,
 • przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z poliestru nawet skręconego,
 • produkty z pozycji 5605 (przędza metalizowana) zawierające pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstwy tworzywa sztucznego nawet powlekanego proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, wklejonego za pomocą przezroczystego lub barwnego kleju między dwie warstwy tworzywa sztucznego,
 • pozostałe produkty z pozycji 5605.Przykład:

Przędza z pozycji 5205 wykonana z włókien bawełnianych z pozycji 5203 i syntetycznych włókien chemicznych odcinkowych z pozycji 5506 jest przędzą mieszaną. Dlatego niepochodzące syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne, które nie spełniają reguł pochodzenia (co wymaga wytworzenia z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej) mogą być wykorzystywane do 10% masy przędzy.


Przykład:

Wełniana tkanina z pozycji 5112, wykonana z przędzy wełnianej z pozycji 5107 i syntetycznej przędzy z włókien chemicznych odcinkowych z pozycji 5509 jest tkaniną mieszaną. Dlatego przędza syntetyczna, która nie spełnia reguł pochodzenia (które wymagają wytworzenia z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej) lub przędza wełniana, która nie spełnia reguł pochodzenia (które wymagają wytworzenia z włókien naturalnych niezgrzeblonych ani nieczesanych ani inaczej przygotowanych do przędzenia) lub mieszanina tych dwóch może być użyta pod warunkiem, że ich całkowita masa nie przekracza 10 % masy tkaniny.Przykład:

Rózgowa tkanina włókiennicza z pozycji 5802, wykonana z przędzy bawełnianej z pozycji 5205 i tkaniny bawełnianej z pozycji 5210 jest produktem mieszanym tylko jeśli sama tkanina bawełniana jest tkaniną mieszaną wykonaną z przędzy sklasyfikowanych w dwóch oddzielnych pozycjach lub jeżeli użyte przędze bawełniane są mieszaninami.Przykład:

Jeżeli dana rózgowa tkanina włókiennicza została wykonana z przędzy bawełnianej z pozycji 5205 i tkaniny syntetycznej z pozycji 5407, to oczywiście użyte przędze są dwoma odrębnymi podstawowymi materiałami tekstylnymi i rózgowa tkanina włókiennicza jest odpowiednio produktem mieszanym.
  1. W przypadku produktów zawierających „przędzę z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami z polieteru, nawet skręconego”, tolerancja dla tej przędzy wynosi 20%.
  1. W przypadku produktów zawierających „pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstwy tworzywa sztucznego nawet powlekanego proszkiem aluminiowym, o szerokości nie przekraczającej 5 mm, wklejonego za pomocą przezroczystego lub barwnego kleju pomiędzy dwie warstwy tworzywa sztucznego, tolerancja w odniesieniu do tego pasma wynosi 30 %.

Uwaga 6:
6.1. Jeżeli w wykazie czynione jest odniesienie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i materiałów ocieplających oraz usztywniających), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie 3 wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt a ich wartość nie przekracza 8% ceny ex works produktu.


6.2. Nie naruszając uwagi 6.3, materiały, które nie są klasyfikowane w działach 50-63, mogą być swobodnie wykorzystywane do produkcji wyrobów włókienniczych, nawet zawierających materiały włókiennicze.

Przykład:

Jeżeli podana w wykazie reguła przewiduje dla szczególnego artykułu z materiału włókienniczego (takiego jak spodnie), konieczne jest wykorzystanie przędzy, nie powoduje to zakazu wykorzystania artykułów metalowych, takich jak guziki, ponieważ guziki nie są klasyfikowane w działach 50-63. Z tego samego powodu nie powoduje to zakazu wykorzystania zamków błyskawicznych, mimo że normalnie zawierają one materiały włókiennicze.


6.3. Jeżeli stosowana jest norma procentowa, przy obliczaniu wartości użytych materiałów niepochodzących. musi zostać uwzględniona wartość materiałów, które nie są klasyfikowane w działach 50-63.

Uwaga 7:  1. „Procesami specyficznymi” do celów pozycji ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, są:
 1. destylacja próżniowa;
 1. redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania8;
 1. krakowanie;
 1. reformowanie;
 1. ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;
 1. proces, w skład którego wchodzą następujące operacje: poddanie działaniu kwasu siarkowego lub oleum bądź bezwodnika siarkowego, neutralizacja środkami alkalicznymi, odbarwianie i oczyszczenie naturalnymi ziemiami aktywnymi, węglem drzewnym lub boksytem;
 1. polimeryzacja;
 1. alkilacja;
 1. izomeryzacja.
  1. „Procesami specyficznymi”, do celów pozycji 2710-2712, są:
 1. destylacja próżniowa;
 1. redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania8;
 1. krakowanie;
 1. reformowanie;
 1. ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;
 1. proces, w skład którego wchodzą następujące operacje: poddanie działaniu kwasu siarkowego lub oleum bądź bezwodnika siarkowego, neutralizacja środkami alkalicznymi, odbarwianie i oczyszczenie naturalnymi ziemiami aktywnymi, węglem drzewnym lub boksytem;
 1. polimeryzacja;
 1. alkilacja;

ij) izomeryzacja;
 1. wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich z ciężkich z pozycji ex 2710, odsiarczanie z wykorzystaniem wodoru, prowadzące do obniżenia o co najmniej 85% zawartości siarki w odsiarczanych produktach (metoda ASTM D 1266-59 T);
 1. wyłącznie w odniesieniu do produktów z pozycji 2710, odparafinowywanie z zastosowaniem innego procesu niż filtrowanie;
 1. wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich z pozycji ex 2710, poddawanie działaniu wodoru przy ciśnieniu większym niż 20 barów i temperaturze większej niż 250 ºC przy użyciu katalizatora z wykorzystaniem katalizatora, innego niż do celów odsiarczania, gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Dalsze poddawanie działaniu wodoru olejów smarowych z pozycji ex 2710, 2710 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczególnie w celu ulepszenia koloru lub stabilności, nie uważa się za proces specyficzny;
 1. wyłącznie w odniesieniu do olejów opałowych z pozycji ex 2710, destylacja atmosferyczna, pod warunkiem że produkty że mniej niż 30 % objętości tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy 300 ºC, z zastosowaniem metody ASTM D 86;
 1. wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich innych niż oleje napędowe do silników i oleje napędowe i oleje opałowe z pozycji ex 2710, poddawanie działaniu elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości.

7.3. Do celów pozycji ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, proste operacje takie jak czyszczenie, dekantacja, odsalanie, oddzielanie od wody, filtracja, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki poprzez wymieszanie produktów o różnej zawartości siarki, wszelkiego rodzaju kombinacje tych lub podobnych operacji nie nadają pochodzenia.


ZAŁĄCZNIK II


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna