Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona18/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32

Artykuł 32Weryfikacja dowodów pochodzenia
1. Dodatkowa weryfikacja dowodów pochodzenia jest przeprowadzona wyrywkowo lub za każdym razem, kiedy organy celne kraju przywozu mają uzasadnione wątpliwości odnośnie autentyczności tych dokumentów, statusu pochodzenia danych produktów lub spełnienia innych wymogów niniejszego protokołu.
2. Do celów stosowania postanowień ustępu 1, organy celne kraju przywozu zwracają świadectwo przewozowe EUR.1 oraz fakturę, jeżeli została przedłożona, deklarację na fakturze lub kopię tych dokumentów organom celnym kraju wywozu, podając, w zależności od przypadku, powody wnioskowania o weryfikację. Wszelkie otrzymane dokumenty i informacje zawierające sugestię, że informacja podana w dowodzie pochodzenia nie jest poprawna przekazuje się wraz z wnioskiem o weryfikację.
3. Weryfikację przeprowadzają organy celne kraju wywozu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych eksportera lub każdą innego rodzaju kontrolę, którą uznają za odpowiednią.
4. Jeżeli organy celne kraju przywozu podejmą decyzję o zawieszeniu przyznania preferencyjnego traktowania w odniesieniu do danego produktu, w oczekiwaniu na wyniki weryfiakcji, to zaproponują one importerowi zwolnienie produktów, z zastrzeżeniem podjęcia wobec nich wszelkie środki zapobiegawcze, które uznają za niezbędne.
5. Organy celne występujące z wnioskiem o weryfikację zostaną poinformowane o wynikach takiej weryfikacji tak szybko jak jest to możliwe. Wyniki muszą wyraźnie wskazywać czy dokumenty są autentyczne, czy dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, i czy spełniają pozostałe wymogi niniejszego protokołu.
6. Jeśli w przypadkach uzasadnionej wątpliwości brak jest odpowiedzi w terminie dziesięciu miesięcy od dnia przedstawienia wniosku o weryfikację lub, jeśli odpowiedź nie zawiera informacji wystarczających dla stwierdzenia autentyczności danego dokumentu lub rzeczywistego pochodzenia produktów, organy celne wnioskujące o weryfikację, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, odmówią uprawnienia do preferencji.

Artykuł 33
Rozstrzyganie sporów

Jeżeli spory dotyczące procedur weryfikacji określone w artykule 32, nie mogą zostać rozstrzygnięte między organami celnymi, które wystąpiły z wnioskiem o weryfikację, a organami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie takiej weryfikacji lub, jeżeli pojawi się problem związany z interpretacją niniejszego protokołu, spór taki jest przedkładany Radzie Współpracy.


We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów między importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega ustawodawstwu wspomnianego kraju.

Artykuł 34
Kary

Kary nakładane są na każdą osobę, która w celu uzyskania preferencyjnego traktowania produktów, sporządza lub przyczynia się do sporządzenia dokumentu, który zawiera nieprawdziwe informacje.Artykuł 35Strefy wolnocłowe
1. Wspólnota i Była Republika Jugosłowiańska Macedonii podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że produkty, będące przedmiotem handlu i objęte dowodem pochodzenia, których transport ma miejsce z wykorzystaniem strefy wolnocłowej znajdującej się na ich terytorium, nie zostały zastąpione innymi towarami lub nie zostały poddane innym czynnościom niż normalne czynności mające na celu zapobieganie ich zepsuciu.
2. W drodze zwolnienia od postanowień zawartych w ustępie 1, gdy produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii są przywożone do strefy wolnocłowej na podstawie dowodu pochodzenia i zostają poddane obróbce lub przetworzeniu, to jeżeli dana obróbka lub przetworzenie jest zgodne z postanowieniami niniejszego protokołu, właściwe organy celne wystawiają na wniosek eksportera nowe świadectwo przewozowe EUR.1.

TYTUŁ VII
CEUTA I MELILLA
Artykuł 36Stosowanie protokołu
1. Użyte w artykule 2 określenie „Wspólnota” nie obejmuje Ceuty i Melilli.
2. Produkty pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii korzystają, w przywozie do Ceuty i Melilli, w pełnym zakresie, z takiej samej procedury celnej ja ta, która znajduje zastosowanie do produktów pochodzących z obszaru celnego Wspólnoty na mocy protokołu 2 Aktu Przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Wspólnot Europejskich. Była Republika Jugosłowiańska Macedonii wyraża zgodę na stosowanie do przywozu produktów objętych Umową i pochodzących z Ceuty i Melilli takiej samej procedury celnej, jak ta, która znajduje zastosowanie do produktów przywożonych ze Wspólnoty i pochodzących z niej.
3. Do celów stosowania ustępu 2 w odniesieniu do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, niniejszy protokół stosuje się mutatis mutandis, z zastrzeżeniem warunków specjalnych określonych w artykule 37.

Artykuł 37
Warunki specjalne

1. Pod warunkiem, że produkty były transportowane bezpośrednio, zgodnie z postanowieniami artykułu 13, następujące produkty uważa się za:
  1. pochodzące z Ceuty i Melilli:
  1. produkty całkowicie uzyskane w Ceucie i Melili;
  1. produkty uzyskane w Ceucie i Melilli, do których wytworzenia użyto produktów innych niż wymienione w literze a) pod warunkiem, że:

(i) wymienione produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu artykułu 6 niniejszego protokołu; lub że


(ii) produkty te pochodzą z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii lub ze Wspólnoty w rozumieniu niniejszego protokołu, o ile zostały poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie określone w artykule 7 ustęp 1.


  1. pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii:
  1. produkty całkowicie uzyskane w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii;
  1. produkty uzyskane w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, do których wytworzenia użyto produktów innych niż wymienione w literze a) pod warunkiem, że:

(i) wymienione produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu artykułu 6 niniejszego protokołu; lub że


(ii) produkty te pochodzą z Ceuty i Melilli lub ze Wspólnoty, w rozumieniu niniejszego protokołu, o ile zostały poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie określone w artykule 7 ustęp 1.
2. Ceutę i Melillę uważa się za jedno terytorium.
3. Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza wpis „Była Jugosłowiańska Republika Macedonii” i „Ceuta i Melilla” w polu 2 świadectwa przewozowego EUR.1 lub na deklaracji na fakturze. Dodatkowo, w przypadku produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, pochodzenie towarów powinno być wskazane w polu 4 świadectwa przewozowego EUR.1 lub na deklaracji na fakturze.
4. Organy celne Hiszpanii są odpowiedzialne za stosowanie niniejszego protokołu w Ceucie i Melilli.

TYTUŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna