Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona17/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32

Artykuł 27Dokumenty uzupełniające
Na dokumenty określone w artykule 17 ustęp 3 i artykule 21 ustęp 3, wykorzystane do celów potwierdzenia, że produkty objęte świadectwem przewozowym EUR.1 lub deklaracją na fakturze mogą być uważane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i spełniają pozostałe wymogi niniejszego protokołu, mogą składać się w szczególności:


  1. bezpośredni dowód procesów przeprowadzonych przez eksportera lub dostawcę w celu uzyskania danych towarów, zawarty na przykład w jego rachunkach lub dokumentach księgowych;
  1. dokumenty potwierdzające status pochodzenia użytych materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, jeśli takie dokumenty są używane zgodnie z prawem krajowym;
  1. dokumenty potwierdzające dokonanie obróbki lub przetworzenia materiałów we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii obróbki lub przetworzenia materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, jeśli takie dokumenty są używane zgodnie z prawem krajowym;
  1. świadectwa przewozowe EUR.1 lub deklaracje na fakturze potwierdzające pochodzenie użytych materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii zgodnie z niniejszym protokołem.Artykuł 28Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających
1. Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 przechowuje dokumenty określone w artykule 17 ustęp 3 przez okres co najmniej trzech lat.
2. Eksporter sporządzający deklarację na fakturze przechowuje kopię tej deklaracji na fakturze, jak również dokumenty określone w artykule 21 ustęp 3 przez okres co najmniej trzech lat.
3. Organy celne kraju wywozu wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 przechowują formularz wniosku określony w artykule 17 ustęp 2, przez okres co najmniej trzech lat.
4. Organy celne kraju przywozu przechowują przedstawione im świadectwa przewozowe EUR.1 i deklaracje na fakturze przez okres co najmniej trzech lat.

Artykuł 29
Niezgodności i błędy formalne

1. Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami złożonymi w dowodzie pochodzenia a oświadczeniami podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności dla przywozu produktów, nie unieważnia tym samym dowodu pochodzenia, jeżeli zostanie odpowiednio dowiedzione, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przedłożonym produktom.


2. Oczywiste błędy formalne, takie jak błędy maszynowe na dowodzie pochodzenia, nie powinny powodować odrzucenia dokumentu, jeśli błędy te nie wzbudzają wątpliwości, co do poprawności oświadczeń złożonych w dokumencie.

Artykuł 30
Kwoty wyrażone w euro

1. Do celów stosowania postanowień artykułu 21 ustęp 1 litera b) i artykułu 26 ustęp 3, w przypadkach gdy produkty są fakturowane w walucie innej niż euro, to kwoty wyrażone w walucie krajowej Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, stanowiące równowartość kwot wyrażonych w euro, ustala się corocznie.


2. Przesyłka korzysta z postanowień artykułu 21 ustęp 1 litera b) lub artykułu 26 ustęp 3 poprzez odniesienie do waluty, w której sporządzona jest faktura, zgodnie z kwotą ustaloną przez Wspólnotę i Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii.
3. Kwoty, które mają być stosowane w jakiejkolwiek walucie krajowej, stanowią równowartość w tej walucie krajowej kwot wyrażonych w euro pierwszego dnia roboczego października. Do dnia 15 października kwoty te podawane są do wiadomości Komisji Europejskiej i stosuje się je od dnia 1 stycznia następnego roku. Komisja Europejska notyfikuje przedmiotowe kwoty Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
4. Wspólnota i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii mogą zaokrąglić w górę lub w dół kwoty otrzymane po przeliczeniu kwoty wyrażonej w euro na swoją walutę krajową. Kwota po zaokrągleniu nie może różnić się od kwoty otrzymanej po przeliczeniu o więcej niż o 5%. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii może pozostawić bez zmian kwoty wyrażone w walucie krajowej stanowiące równowartość kwot wyrażonych w euro, jeżeli w wyniku corocznego ich dostosowywania przewidzianego w ustępie 3, kwoty te po dokonaniu przeliczenia, a przed zaokrągleniem, są podwyższone o nie więcej niż o 15% równowartości kwoty wyrażonej w walucie krajowej. Równowartość kwoty wyrażonej w walucie krajowej może być pozostawiona bez zmian, jeżeli po przeliczeniu byłaby ona niższa niż równowartość kwoty wyrażonej w walucie krajowej.
5. Kwoty wyrażone w euro podlegają przeglądowi Rady Współpracy na wniosek Wspólnoty lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Przeprowadzając przegląd Rada Współpracy rozważy celowość zachowania wielkości odnośnych ograniczeń w ujęciu realnym. W tym celu może ona zadecydować o zmianie kwot wyrażonych w euro.

TYTUŁ VIMETODY WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł 31Wzajemna pomoc
1. Organy celne Państw Członkowskich WE i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii udostępnią sobie wzajemnie za pośrednictwem Komisji Europejskiej wzory odcisków pieczęci używanych w ich urzędach celnych przy wystawianiu świadectw przewozowych EUR.1 oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw i deklaracji na fakturze.
2. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania niniejszego protokołu, Wspólnota i Była Republika Jugosłowiańska Macedonii będą udzielać sobie wzajemnej pomocy, za pośrednictwem właściwej administracji celnej, przy sprawdzaniu autentyczności świadectw przewozowych EUR.1 lub deklaracji na fakturze i poprawności informacji podanych w tych dokumentach.Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna