Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona16/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32

Artykuł 20Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio
Jeżeli produkty pochodzące są umieszczane pod kontrolą urzędu celnego we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, oryginalny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony, do celów wysłania wszystkich tych produktów lub niektórych z nich do innego miejsca we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, jednym lub kilkoma świadectwami przewozowymi EUR.1. Zastępcze świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane są przez urząd celny, pod kontrolą którego znajdują się produkty.

Artykuł 21
Warunki sporządzania deklaracji na fakturze

1. Deklaracja na fakturze określona w artykule 16 ustęp 1 litera b), może zostać sporządzona:
  1. przez upoważnionego eksportera w rozumieniu artykułu 22; lub
  1. przez każdego eksportera dla każdej przesyłki składającej się z jednej lub większej liczby opakowań zawierających produkty pochodzące, których całkowita wartość nie przekracza 6 000 EUR.

2. Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona, jeżeli dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i jeżeli spełniają pozostałe wymogi niniejszego protokołu.


3. Eksporter sporządzający deklarację na fakturze jest zobowiązany do przedłożenia w każdym czasie, na wniosek organów celnych kraju wywozu, wszystkich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu.
4. Eksporter sporządza deklarację na fakturze wpisując na maszynie, stemplując lub drukując na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, deklarację, której tekst zamieszczony jest w załączniku IV, w jednej z wersji językowych określonych w tym załączniku oraz zgodnie z przepisami prawa kraju wywozu. Jeśli deklaracja jest sporządzana odręcznie; powinna być napisana tuszem, drukowanymi literami.
5. Deklaracje na fakturze są opatrzone własnoręcznym oryginalnym podpisem eksportera. Jednakże od upoważnionego eksportera w rozumieniu artykułu 22 nie wymaga się podpisu na takiej deklaracji pod warunkiem, że dostarczy on organom celnym kraju wywozu pisemne zobowiązanie, w którym przyjmuje pełną odpowiedzialność za każdą deklarację na fakturze, która identyfikuje go tak, jakby była podpisana przez niego odręcznie.
6. Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona przez eksportera, gdy produkty do których się odnosi, są wywożone lub po dokonaniu ich wywozu, pod warunkiem, że zostanie ona przedstawiona w kraju przywozu nie później niż niż dwa lata po dokonaniu przywozu produktów, do których się odnosi.

Artykuł 22
Upoważniony eksporter

1. Organy celne kraju wywozu mogą upoważnić eksportera, który dokonuje częstych wysyłek produktów na mocy niniejszej Umowy, aby sporządzał deklaracje na fakturze niezależnie od wartości danych produktów. Eksporter ubiegający się o takie upoważnienie musi przedstawić, zgodnie z wymogami organów celnych, wszelkie gwarancje niezbędne do zweryfikowania pochodzenia produktów oraz spełnienia wszystkich innych wymogów niniejszego protokołu.


2. Organy celne mogą uzależnić przyznanie statusu upoważnionego eksportera od spełnienia wszelkich warunków, jakie uznają za właściwe.
3. Organy celne przyznają upoważnionemu eksporterowi numer upoważnienia celnego, który musi zostać zamieszczony na deklaracji na fakturze.
4. Organy celne kontrolują sposób używania upoważnienia przez upoważnionego eksportera.
5. Organy celne mogą w każdej chwili cofnąć upoważnienie. Dokonują tego, jeśli upoważniony eksporter nie daje już gwarancji określonych w ustępie 1, nie spełnia już warunków określonych w ustępie 2 lub w inny sposób niewłaściwie używa upoważnienia.

Artykuł 23
Termin ważności dowodu pochodzenia

1. Dowód pochodzenia jest ważny przez cztery miesiące od daty wystawienia w kraju wywozu i musi być przedłożony w wymienionym okresie organom celnym kraju przywozu.


2. Dowody pochodzenia przedstawiane organom celnym kraju przywozu po końcowej dacie ich przedstawienia określonej w ustępie 1, mogą zostać przyjęte do celów stosowania preferencyjnego traktowania, jeżeli nieprzedłożenie dokumentów przed ustaloną datą końcową jest spowodowane wyjątkowymi okolicznościami.
3. W innych przypadkach przedłożenia dowodów z opóźnieniem, organy celne kraju przywozu mogą przyjąć dowody pochodzenia, jeżeli produkty zostały im przedstawione przed upływem wspomnianej daty końcowej.

Artykuł 24
Przedkładanie dowodu pochodzenia

Dowody pochodzenia przedkłada się organom celnym kraju przywozu zgodnie z procedurami stosowanymi w tym kraju. Organy te mogą zażądać przedstawienia tłumaczenia dowodu pochodzenia oraz zażądać, aby do zgłoszenia przywozowego zostało dołączone oświadczenie importera, że produkty spełniają warunki wymagane do stosowania Umowy.Artykuł 25
Przywóz partiami

Jeżeli, na wniosek importera i na warunkach określonych przez organy celne kraju przywozu, produkty zdemontowane lub niezmontowane, w rozumieniu reguły ogólnej 2 litera a) Zharmonizowanego Systemu, należące do sekcji XVI i XVII lub klasyfikowane pod pozycjami 7308 i 9406 Zharmonizowanego Systemu, przywożone są partiami, organom celnym wraz z pierwszą przesyłką przedstawiany jest jeden dowód pochodzenia.Artykuł 26Zwolnienia z dowodu pochodzenia
1. Produkty wysłane jako małe paczki od osób prywatnych do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego podróżnych, mogą zostać uznane za produkty pochodzące bez wymogu przedstawienia dowodu pochodzenia, pod warunkiem, że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i zostały zgłoszone jako spełniające wymogi niniejszego protokołu i że nie ma żadnych wątpliwości co do wiarygodności takiego oświadczenia. W przypadku przesyłek pocztowych takie oświadczenie może zostać umieszczone na zgłoszeniu celnym CN22/CN23 lub na załączonej do tego dokumentu kartce papieru.
2. Przywóz, który jest okazjonalny, i dotyczy wyłącznie produktów do osobistego użytku ich odbiorców albo podróżnych, lub ich rodzin nie jest uważany za przywóz w celach handlowych, jeśli rodzaj i ilość produktów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.
3. Ponadto łączna wartość takich produktów nie może przekraczać 500 EUR w przypadku małych paczek i 1 200 EUR w przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnych.Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna