Umowa przejściowa


Artykuł 16 Wymogi ogólne



Pobieranie 3.83 Mb.
Strona15/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   32

Artykuł 16




Wymogi ogólne

1. Produkty pochodzące ze Wspólnoty przy przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz produkty pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przy przywozie do Wspólnoty, korzystają z postanowień niniejszej Umowy po przedstawieniu:




 1. świadectwa przewozowego EUR.1, którego wzór zamieszczony jest w załączniku III; lub




 1. w przypadkach określonych w artykule 21 ustęp 1 deklaracji, której tekst zamieszczony jest w załączniku IV, sporządzonej przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy aby można je było zidentyfikować (zwanej dalej „deklaracją na fakturze”).

2. Nie naruszając postanowień ustępu 1, produkty pochodzące w rozumieniu niniejszego protokołu korzystają, w przypadkach określonych w artykule 26, z postanowień Umowy bez konieczności przedkładania jakiegokolwiek z dokumentów określonych powyżej.



Artykuł 17



Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1
1. Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawiane jest przez organy celne kraju wywozu na pisemny wniosek sporządzony przez eksportera lub na jego odpowiedzialność przez jego upoważnionego przedstawiciela.
2. W tym celu eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wypełnia świadectwo przewozowe EUR.1 oraz formularz wniosku, których wzory zamieszczone są w załączniku III. Formularze te wypełnia się w jednym z języków, w których sporządzona została Umowa oraz zgodnie z przepisami prawa kraju wywozu. Jeśli sporządzane są odręcznie, wypełnia się je tuszem, drukowanymi literami. Opis produktów musi być zamieszczony w polu do tego przeznaczonym bez pozostawienia wolnych wierszy. Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, należy nakreślić linię poziomą poniżej ostatniej linijki opisu, przekreślając tym samym puste miejsce.
3. Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 jest zobowiązany do przedłożenia w każdym czasie na żądanie organów celnych kraju wywozu, w którym świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawiane, wszystkich odpowiednich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów i spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu.
4. Świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawiane przez organy celne Państwa Członkowskiego WE lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, jeżeli dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i spełniają pozostałe warunki niniejszego protokołu.
5. Organy celne wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zweryfikowania statusu pochodzenia produktów i wypełnienia innych wymogów niniejszego protokołu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dokumentów i ksiąg rachunkowych eksportera lub przeprowadzić każdą innego rodzaju kontrolę, którą uznają za odpowiednią. Organy celne wystawiające świadectwo zapewnią także, aby formularze określone w ustępie 2 były należycie wypełnione. W szczególności sprawdzają, czy pole przeznaczone na opis produktów zostało wypełnione w sposób wykluczający możliwość dokonania fałszywych wpisów.
6. Datę wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 wskazuje się w polu 11 świadectwa EUR.1.
7. Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawiają organy celne i, od chwili faktycznego dokonania wywozu lub jego zapewnienia, udostępniają eksporterowi.
Artykuł 18

Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z mocą wsteczną

1. Nie naruszając postanowień artykułu 17 ustęp 7, świadectwo przewozowe EUR.1 może, w drodze wyjątku, zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi, jeżeli:




 1. nie zostało wystawione w chwili dokonywania wywozu z powodu błędu lub niezamierzonych pominięć lub zaistnienia innych szczególnych okoliczności; lub




 1. zgodnie z wymogami organów celnych wykazano, że świadectwo przewozowe EUR.1 zostało wystawione, ale nie zostało z przyczyn technicznych przyjęte przy przywozie.

2. Do celów stosowania ustępu 1, eksporter musi wskazać w swoim wniosku miejsce i datę wywozu produktów, do których odnosi się świadectwo przewozowe EUR.1 oraz podać przyczyny wystąpienia z wnioskiem.


3. Organy celne mogą wystawić świadectwo przewozowe EUR.1 z mocą wsteczną jedynie po sprawdzeniu, że informacje zawarte we wniosku eksportera są zgodne z informacjami znajdującymi się w odpowiednich dokumentach.
4. Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawione z mocą wsteczną muszą być opatrzone jednym z następujących wpisów:


 • „EXPEDIDO A POSTERIORI”,




 • „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,




 • „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,




 • „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΈΡΩΝ”,




 • „ISSUED RETROSPECTIVELY”,




 • „DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,




 • „RILASCIATO A POSTERIORI”,




 • „AFGEGEVEN A POSTERIORI”,




 • „EMITIDO A POSTERIORI”,




 • „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,




 • „UTFÄRDAT I EFTERHAND”,




 • „DOPOLNITELNO IZDADENO”.

5. Wpis określony w ustępie 4 umieszcza się w rubryce „Uwagi” świadectwa przewozowego EUR.1.


Artykuł 19

Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1

1. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa przewozowego EUR.1, eksporter może zwrócić się do organów celnych, które je wystawiły, z wnioskiem o wystawienie duplikatu w oparciu o dokumenty wywozowe znajdujące się w ich posiadaniu.


2. Duplikat wystawiony w ten sposób musi być opatrzony jednym z następujących wpisów:


 • „DUPLICADO”,




 • „DUPLIKAT”,




 • „DUPLIKAT”,




 • „ANTIΓPAΦO”,




 • „DUPLICATE”,




 • „DUPLICATA”,




 • „DUPLICATO”,




 • „DUPLICAAT”,




 • „SEGUNDA VIA”,




 • „KAKSOISKAPPALE”,




 • „DUPLIKAT”,




 • „DUPLIKAT”.

3. Wpis określony w ustępie 2 umieszcza się w polu „Uwagi” duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1.


4. Duplikat, który musi być opatrzony datą wystawienia oryginalnego świadectwa przewozowego EUR.1, staje się skuteczny od tej daty.



Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   32




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna