Umowa przejściowaPobieranie 3,15 Mb.
Strona14/32
Data24.02.2019
Rozmiar3,15 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

Artykuł 11
Elementy neutralne

Aby ustalić, czy produkt jest pochodzący, nie jest niezbędne ustalenie pochodzenia następujących składników, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania:


a) energii i paliwa;
b) fabryki i wyposażenia;
c) maszyn i narzędzi;
d) towarów, które nie wchodzą i które nie są planowane do wejścia w końcowy skład produktu.

TYTUŁ IIIWYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12Zasada terytorialności
1. Warunki dotyczące nabywania statusu pochodzenia określone w tytule II muszą być nieprzerwanie spełniane we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
2. Jeśli produkty pochodzące, wywiezione ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do innego państwa, zostaną zwrócone, to muszą być uważane za niepochodzące, chyba że można wykazać, zgodnie z wymogami organów celnych, że:


  1. towary powracające są tymi samymi towarami, które zostały wywiezione; oraz

b) nie zostały one poddane żadnym czynnościom wykraczającym poza czynności niezbędne dla zachowania ich w dobrym stanie gdy znajdowały się w tamtym państwie lub gdy były przedmiotem wywozu.Artykuł 13
Transport bezpośredni

1. Preferencyjne traktowanie przewidziane w Umowie dotyczy tylko produktów, spełniających wymogi niniejszego protokołu które są transportowane bezpośrednio między Wspólnotą a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. Jednakże produkty stanowiące jedną przesyłkę mogą być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem, że pozostają pod dozorem organów celnych w kraju tranzytu lub składowania i że nie zostaną one poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla zachowania ich w dobrym stanie.


Produkty pochodzące mogą być transportowane rurociągiem przez terytoria inne niż terytorium Wspólnoty lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
2. Dowody, że warunki określone w ustępie 1 zostały spełnione dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez okazanie:


  1. jednolitego dokumentu przewozowego obejmującego przejazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu; lub
  1. świadectwa wystawionego przez organy celne kraju tranzytu zawierającego:

(i) dokładny opis produktów;


(ii) datę wyładunku i ponownego załadunku produktów oraz, o ile ma to zastosowanie, nazwy statków lub innych użytych środków transportu, oraz
(iii) poświadczającego warunki, na jakich produkty pozostawały w państwie tranzytu; lub


  1. w przypadku braku powyższych, jakiegokolwiek dokumentu uzupełniającego.Artykuł 14
Wystawy

1. Produkty pochodzące wysłane w celu wystawienia w innym państwie niż państwa Wspólnoty lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, korzystają w przywozie z postanowień Umowy, pod warunkiem, że zgodnie z wymogami organów celnych zostanie potwierdzone, że:
  1. eksporter wysłał te produkty ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do państwa, w którym wystawa się odbyła i tam je wystawił;
  1. produkty zostały sprzedane lub w inny sposób zbyte przez eksportera osobie we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii;
  1. produkty zostały wysłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę, oraz
  1. produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie.

2. Dowód pochodzenia musi zostać wystawiony lub sporządzony zgodnie z postanowieniami tytułu V i przedstawiony organom celnym kraju przywozu w normalnym trybie. Musi być w nim wskazana nazwa i adres wystawy. Gdy jest to niezbędne, może być wymagana dodatkowa dokumentacja dotycząca warunków, na których produkty były wystawione.


3. Ustęp 1 stosuje się do wszelkich handlowych, przemysłowych, rolnych czy rzemieślniczych wystaw, targów lub podobnych publicznych pokazów, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach czy pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie której dane produkty pozostają pod kontrolą celną.

TYTUŁ IV
ZWROT LUB ZWOLNIENIE
Artykuł 15
Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

1. Materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktów pochodzących ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii z jakiegokolwiek zwrotu lub zwolnienia z należności celnych.


2. Zakaz określony w ustępie 1, znajduje zastosowanie do wszelkich uzgodnień w zakresie zwrotu, umorzenia lub warunkowego zwolnienia, w całości lub części, z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym stosowanych we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w odniesieniu do materiałów użytych w procesie wytwarzania, jeśli ten zwrot, umorzenie lub warunkowe zwolnienie stosuje się, w sposób bezpośredni lub pośredni, gdy produkty uzyskane z tych materiałów są wywożone i a nie w przypadku gdy są one zatrzymane do odprawy ostatecznej.
3. Eksporter produktów objętych dowodem pochodzenia jest zobowiązany do przedłożenia w każdym momencie, na wniosek organów celnych, wszelkich odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nie uzyskał żadnego zwrotu w odniesieniu do materiałów niepochodzących użytych przy wytworzeniu danych produktów i że wszystkie należności celne lub opłaty o skutku równoważnym, stosowane w odniesieniu do takich materiałów, zostały uiszczone.
4. Postanowienia ustępów 1-3 stosuje się również do opakowań w rozumieniu artykułu 8 ustęp 2, akcesoriów, części zapasowych i narzędzi w rozumieniu artykułu 9 oraz produktów w zestawie w rozumieniu artykułu 10, gdy są niepochodzące.
5. Postanowienia ustępów 1-4 stosuje się wyłącznie do materiałów będących przedmiotem Umowy. Ponadto nie stanowią one przeszkody dla stosowania systemu refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych, stosowanych przy wywozie zgodnie z postanowieniami Umowy.
6. Nie naruszając postanowień ustępu 1, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii może stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym mających zastosowanie do materiałów użytych przy wytwarzaniu produktów pochodzących, z zastrzeżeniem następujących postanowień:


  1. w odniesieniu do produktów objętych działami 25-49 i 64-97 Zharmonizowanego Systemu zostaje utrzymana 5% stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii;
  1. w odniesieniu do produktów objętych działami 50-63 Zharmonizowanego Systemu zostaje utrzymana 10% stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 roku i mogą podlegać przeglądowi za wspólnym porozumieniem.TYTUŁ VDOWÓD POCHODZENIA
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna