Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona13/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

Artykuł 6
Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu

1. Do celów stosowania artykułu 2 produkty, które nie są całkowicie uzyskane, są uważane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu wtedy, gdy spełnione są warunki określone w wykazie załącznika II.


Warunki określone powyżej wskazują, dla wszystkich produktów objętych niniejszą Umową, obróbki lub przetworzenia, które muszą zostać dokonane na materiałach niepochodzących, użytych przy wytwarzaniu, i są stosowane wyłącznie w odniesieniu do tych materiałów. Odpowiednio, jeśli produkt, który nabył status produktu pochodzącego poprzez spełnienie warunków określonych w wykazie, jest użyty do wytworzenia innego produktu, to warunki odnoszące się do produktu, do którego wytworzenia został użyty, nie odnoszą się do niego i nie bierze się pod uwagę materiałów niepochodzących, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania.
2. Nie naruszając postanowień ustępu 1, materiały niepochodzące, które zgodnie z warunkami określonymi w wykazie nie powinny być użyte do wytworzenia produktu, mogą zostać użyte pod warunkiem, że:
a) ich łączna wartość nie przekracza 10% ceny ex works produktu;
b) żaden z udziałów procentowych określonych w wykazie jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących nie został przekroczony przy zastosowaniu niniejszego ustępu.
Niniejszego ustępu nie stosuje się do produktów objętych działami 50-63 Zharmonizowanego Systemu.
3. Postanowienia ustępu 1 i 2 stosuje się z wyjątkiem przewidzianym w artykule 7.

Artykuł 7
Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie

1. Nie naruszając postanowień ustępu 2, następujące operacje są uważane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie dla nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w artykule 6 zostały spełnione:


a) czynności mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania;
b) łączenie i rozłączanie przesyłek;


 1. mycie, czyszczenie, odkurzanie, usuwanie tlenku, oleju, farby lub innych warstw;
 1. prasowanie wyrobów włókienniczych;
 1. zwykłe czynności malowania i polerowania;
 1. łuskanie, częściowe lub całkowite bielenie, polerowanie zbóż lub ryżu;
 1. czynności polegające na dodawaniu barwników do cukru lub formowaniu kostek cukru;
 1. obieranie ze skóry, drylowanie lub łuskanie owoców, orzechów i warzyw;
 1. ostrzenie, zwykłe szlifowanie lub przycinanie;
 1. przesiewanie, przeglądanie, sortowanie, klasyfikowanie, ocenianie, dobieranie (łącznie z kompletowaniem zestawów artykułów);
 1. zwykłe umieszczanie w butelkach, kolbach, torbach, skrzynkach, pudełkach, umieszczanie na kartach lub tablicach itp.; oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem;
 1. umieszczanie lub drukowanie na produktach lub ich opakowaniach znaków, etykiet, logo i innych podobnych znaków odróżniających;
 1. zwykłe mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów;
 1. zwykły montaż części artykułu dla otrzymania kompletnego artykułu lub demontaż produktu na części;
 1. połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w literach a)-n);
 1. ubój zwierząt.

2. Wszystkie takie czynności przeprowadzone bądź we Wspólnocie, bądź w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w odniesieniu do danego produktu będą rozważane łącznie do celów określenia, czy przetworzenie lub obróbka jakim został poddany dany produkt są uważane za niewystarczające w rozumieniu ustępu 1.Artykuł 8
Jednostka kwalifikacyjna

1. Jednostką kwalifikacyjną do celów stosowania postanowień niniejszego protokołu jest poszczególny produkt, który uważa się za jednostkę podstawową dla klasyfikacji w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu.


Odpowiednio, jak następuje:
a) jeśli produkt składający się z grupy lub zestawu artykułów klasyfikowany jest na warunkach przewidzianych w Zharmonizowanym Systemie w jednej pozycji, to jednostkę kwalifikacyjną stanowi całość;
b) jeśli przesyłka składa się z kilku identycznych produktów klasyfikowanych w tej samej pozycji Zharmonizowanego Systemu, to każdy produkt musi być traktowany indywidualnie do celów stosowania postanowień niniejszego protokołu.
2. Jeśli przy zastosowaniu reguły ogólnej 5 Zharmonizowanego Systemu opakowanie jest traktowane łącznie z produktem do celów klasyfikacji, powinno być również traktowane łącznie do celów określania pochodzenia.

Artykuł 9
Akcesoria, części zapasowe i narzędzia

Akcesoria, części zapasowe i narzędzia wysyłane z częścią wyposażenia, maszyną, aparaturą lub pojazdem, które są częścią typowego wyposażenia i są wliczone w ich cenę lub nie są oddzielnie fakturowane, są uważane za stanowiące całość z częścią wyposażenia, maszyną, aparaturą lub pojazdem, o których mowa.Artykuł 10
Zestawy

Zestawy, jak zdefiniowano w regule ogólnej 3 Zharmonizowanego Systemu, są uważane za pochodzące, jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami pochodzącymi. Niemniej jednak, jeżeli zestaw składa się z produktów pochodzących i niepochodzących, to będzie on jako całość uważany za pochodzący, pod warunkiem że wartość produktów niepochodzących nie przekracza 15% ceny ex works zestawu.

Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna