Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona12/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32

Artykuł 1
Definicje

Do celów niniejszego protokołu:


a) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetworzenia łącznie z montażem i operacjami szczególnymi;
b) „materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu;
c) „produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania;
d) „towary” oznaczają zarówno materiały jak i produkty;
e) „wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 roku (Porozumienie Światowej Organizacji Handlu w sprawie ustalania wartości celnej);
f) „cena ex works” oznacza cenę zapłaconą za produkt ex works producentowi we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, który dokonuje ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem że cena ta zawiera wartość wszystkich użytych materiałów z wyjątkiem wszystkich podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwrócone jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony;


  1. „wartość materiałów” oznacza wartość celną w czasie przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii;

h) „wartość materiałów pochodzących” oznacza wartość takich materiałów, jak zdefiniowano w literze g) stosowanym mutatis mutandis;


i) „działy” i „pozycje” oznaczają działy i pozycje (kody czterocyfrowe) używane w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, zwanego w niniejszym protokole „Zharmonizowanym Systemem” lub „HS”;
k) „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału do poszczególnej pozycji;
l) „przesyłka” oznacza produkty, które są albo wysłane od jednego eksportera do jednego odbiorcy albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy albo, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą;
m) „terytoria” obejmują wody terytorialne.

TYTUŁ IIDEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2
Wymogi ogólne

1. Do celów wykonania niniejszej Umowy, następujące produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty:
  1. produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie w rozumieniu artykułu 5 niniejszego protokołu;
  1. produkty uzyskane we Wspólnocie zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem, że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie w rozumieniu artykułu 6 niniejszego protokołu;

2. Do celów wykonania niniejszej Umowy, następujące produkty uważa się za pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii:
  1. produkty całkowicie uzyskane w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w rozumieniu artykułu 5 niniejszego protokołu;
  1. produkty uzyskane w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii zawierające materiały, które nie zostały tam całkowicie uzyskane, pod warunkiem, że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w rozumieniu artykułu 6 niniejszego protokołu.Artykuł 3
Kumulacja dwustronna we Wspólnocie

Materiały pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii są uważane za materiały pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli są włączone do produktu tam uzyskanego. Nie jest niezbędne poddanie takich materiałów wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, pod warunkiem jednak, że zostały one poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza zakres czynności określonych w artykule 6 ustęp 1 niniejszego protokołu.Artykuł 4Kumulacja dwustronna w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
Materiały pochodzące ze Wspólnoty są uważane za materiały pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, jeżeli są włączone do produktu tam uzyskanego. Nie jest niezbędne poddanie takich materiałów wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, pod warunkiem jednak, że zostały one poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza zakres czynności określonych w artykule 6 ustęp 1 niniejszego protokołu.

Artykuł 5Produkty całkowicie uzyskane
1. Następujące produkty są uważane za całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii:
a) produkty mineralne wydobyte z ich ziemi lub z ich dna morskiego;
b) produkty roślinne tam zebrane;
c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane;
d) produkty pochodzące od żywych zwierząt tam wyhodowanych;
e) produkty uzyskane przez polowanie lub połowy tam przeprowadzone;
f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi Wspólnoty lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przez ich statki;
g) produkty wytworzone na pokładzie ich statków - przetwórni wyłącznie z produktów określonych w literze f);
h) używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzyskiwania surowców, łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady;
i) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej;
j) produkty wydobyte z dna morskiego lub podgłębia poza ich wodami terytorialnymi, pod warunkiem że mają wyłączne prawa do eksploatacji tego dna lub podgłębia;
k) towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w literach a)-j).
2. Określenia „statki tego kraju” i „statki - przetwórnie” użyte w ustępie 1 litera f) i g) odnoszą się tylko do statków i statków - przetwórni:


  1. które są zarejestrowane lub odnotowane w Państwie Członkowskim lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii;
  1. które pływają pod banderą Państwa Członkowskiego WE lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii;
  1. które w przynajmniej 50% są własnością obywateli Państw Członkowskich WE lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii lub spółki z siedzibą zarządu w jednym z tych państw, której dyrektorem lub dyrektorami, przewodniczącym zarządu lub rady nadzorczej i większością członków tych zarządów są obywatele Państw Członkowskich WE lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i w których, ponadto, w przypadku spółek osobowych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przynajmniej połowa kapitału należy do tych państw, do ich podmiotów publicznych lub obywateli tych państw;
  1. których kapitan i oficerowie są obywatelami Państw Członkowskich WE lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii; i
  1. w których przynajmniej 75% załogi stanowią obywatele Państw Członkowskich WE lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna