Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona10/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   32

PROTOKÓŁ 2
w sprawie wyrobów stalowych


Artykuł 1
Niniejszy protokół stosuje się do wyrobów wymienionych w dziale 72 Wspólnej Taryfy Celnej. Stosuje się go również do innych gotowych wyrobów stalowych, które mogą w przyszłości, w ramach tego działu, pochodzić z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
Artykuł 2
Należności celne przywozowe stosowane we Wspólnocie w odniesieniu do wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
Artykuł 3
Należności celne przywozowe stosowane w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w odniesieniu do wyrobów stalowych pochodzących ze Wspólnoty będą stopniowo znoszone, zgodnie z następującym harmonogramem:
1. Każda stawka celna zostanie obniżona do 80% podstawowej stawki celnej z początkiem pierwszego roku następującego po dniu wejścia w życie niniejszej Umowy;
2. Dalsze obniżki do 60%, 40%, 20% i 0% podstawowej stawki celnej będą dokonywane odpowiednio z początkiem drugiego, trzeciego, czwartego i piatego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy.
Artykuł 4
1. Ograniczenia ilościowe w przywozie do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz środki o skutku równoważnym znosi się z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Ograniczenia ilościowe w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wyrobów stalowych pochodzących ze Wspólnoty oraz środki o skutku równoważnym znosi się z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
Artykuł 5
1. Z uwzględnieniem zasad określonych w artykule 33 niniejszej Umowy, Strony uznają pilną potrzebę, aby każda Strona zaradziła niezwłocznie trudnościom strukturalnym w sektorze stalowym, w taki sposób, aby zapewnić konkurencyjność swojego przemysłu na poziomie światowym. Dlatego Była Jugosłowiańska Republika Macedonii powinna ustanowić w terminie dwóch lat program restrukturyzacji i rekonwersji swojego przemysłu stalowego, umożliwiającej temu sektorowi osiągnięcie efektywności w normalnych warunkach rynkowych. Wspólnota dostarczy Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, na jej wniosek, jakiejkolwiek porady technicznej, mogącej pomóc w osiągnięciu tego celu.
2. Poza zasadami określonymi w artykule 33 niniejszej Umowy, każdą praktykę niezgodną z niniejszym artykułem ocenia się na podstawie szczególnych kryteriów wynikających z zastosowania zasad odnoszących się do pomocy państwa we Wspólnocie, łącznie z prawem wtórnym, oraz wszystkimi szczególnymi zasadami odnoszącymi się do kontroli pomocy państwa mającymi zastosowanie do sektora stalowego po wygaśnięciu Traktatu EWWiS.
3. Do celów stosowania postanowień artykułu 33 ustęp 1 (iii) niniejszej Umowy w odniesieniu do wyrobów stalowych, Wspólnota zgadza się, aby w ciągu pięciu lat następujących po wejściu w życie niniejszej Umowy, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii mogła wyjątkowo przyznawać pomoc państwa do celów restrukturyzacji, pod warunkiem, że:
- pomoc ta prowadzi do osiągnięcia efektywności korzystających przedsiębiorstw w normalnych warunkach rynkowych, na koniec okresu restrukturyzacji, oraz
- kwotę i intensywność tej pomocy są ściśle ograniczone do tego, co jest całkowicie niezbędne w celu przywrócenia tej efektywności, i będą one stopniowo zmniejszane, oraz
- program restrukturyzacji jest związany z ogólnym planem racjonalizacji i ograniczenia zdolności produkcyjnych w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
4. Każda ze Stron zapewnia pełną przejrzystość wprowadzania w życie programu niezbędnej restrukturyzacji i rekonwersji, poprzez pełną i stałą wymianę informacji z drugą Stroną, obejmującą szczegóły dotyczące planu restrukturyzacji, a także wysokość, intensywność i cel przyznanej pomocy państwa, zgodnie z ustępem 2 i 3 niniejszego artykułu.
5. Rada Współpracy monitoruje spełnianie wymogów określonych w powyższych ustępach 1-4.
6. Jeżeli jedna ze Stron uzna, że określona praktyka drugiej Strony jest niezgodna z postanowieniami niniejszego artykułu i jeżeli praktyka ta powoduje lub może spowodować naruszenie interesów pierwszej ze Stron lub szkodę majątkową dla jej przemysłu krajowego, Strona ta może podjąć właściwe środki, po przeprowadzeniu konsultacji w Grupie kontaktowej, określonej w artykule 8, lub po upływie trzydziestu dni roboczych od zwrócenia się o przeprowadzenie takich konsultacji.
Artykuł 6
Postanowienia artykułu 6, 7 i 21 Umowy stosuje się w handlu wyrobami stalowymi między Stronami.
Artykuł 7
1. Umawiające się Strony uznają potrzebę procedury administracyjnej mającej na celu szybkie dostarczanie informacji w sprawie tendencji w przepływach handlowych w handlu wyrobami stalowymi pochodzącymi z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w celu zwiększenia przejrzystości i uniknięcia ewentualnych zakłóceń w handlu.
2. Dlatego Umawiające się Strony postanawiają ustanowić system podwójnej kontroli, bez ograniczeń ilościowych, przy przywozie do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, wymieniać informacje statystyczne dotyczące wywozu oraz dokumenty nadzoru, a także rozpocząć niezwłocznie konsultacje dotyczące jakiegokolwiek problemu wynikającego z funkcjonowania takiego systemu.
3. Szczegóły systemu podwójnej kontroli zawarte są w załączniku I do niniejszego protokołu. Regularnie będzie się przystępować do przeglądu tego systemu w celu sprawdzenia, czy istnieje konieczność jego zachowania. W następstwie tego, załącznik może być zmieniony, a system podwójnej kontroli może zostać zniesiony w dordze decyzji Rady Współpracy.
Artykuł 8
Strony postanawiają, że Rada Współpracy ustanowi specjalny organ, tzw. „Grupę kontaktową do spraw wyrobów żelaznych i stalowych”6, której zadaniem będzie wprowadzenie niniejszego protokołu.
ZAŁĄCZNIK I
dotyczący wprowadzenia systemu podwójnej kontroli w przywozie do Wspólnot Europejskich niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii


Artykuł 1
1. Od daty wejścia w życie Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosławiańską Republiką Macedonii (zwane dalej odpowiednio „Umową” i „Wspólnotą”), przywóz do Wspólnoty wyrobów wymienionych w dodatku 1, pochodzących z Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii, jest uzależniony od przedstawienia dokumentu nadzoru zgodnego z wzorem zamieszczonym w dodatku 2, wystawionego przez władze we Wspólnocie.
2. Klasyfikacja wyrobów objętych niniejszym protokołem oparta jest na nomenklaturze taryfowej i statystycznej Wspólnoty, zwanej dalej „Nomenklaturą Scaloną”, lub w formie skróconej „CN”. Pochodzenie wyrobów objętych niniejszym protokołem określa się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.
3. Właściwe organy Wspólnoty zobowiązują się poinformować Byłą Jugosławiańską Republikę Macedonii o jakiejkolwiek zmianie Nomenklatury Scalonej (CN) w odniesieniu do wyrobów objętych systemem podwójnej kontroli, przed datą ich wejścia w życie we Wspólnocie.
4. Przywóz do Wspólnoty wyrobów żelaznych i stalowych, wymienionych w dodatku 1 i pochodzących z Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii, dodatkowo uzależnione są od wystawienia przez właściwe organy Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii dokumentu wywozowego. Aby uniknąć problemów na koniec roku, importer zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu wywozowego nie później niż dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zostały wysłane towary objęte tym dokumentem.
5. Nie wymaga się dokumentu wywozowego dla towarów już wysłanych przed datą wejścia w życie Umowy, pod warunkiem, że miejsce przeznaczenia tych towarów nie zostało zmienione z miejsca przeznaczenia leżącego poza Wspólnotą, i że wyrobom, które w ramach wcześniejszego systemu nadzoru stosowanego w 1996 roku mogły być przywożone tylko pod warunkiem przedstawienia dokumentu nadzoru, taki dokument rzeczywiście towarzyszy.
6. Wysyłka uważana jest za dokonaną w dniu załadunku na środek transportu służący do wywozu.
7. Dokument wywozowy odpowiada wzorowi zamieszczonemu w dodatku 3. Jest on ważny dla wywozu na cały obszar celny Wspólnoty.
8. Była Jugosławiańska Republika Macedonii notyfikuje Komisji Wspólnot Europejskich nazwy i adresy właściwych władz rządowych Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii, które są uprawnione do wystawiania i weryfikowania dokumentów wywozowych i wraz ze wzorami pieczęci i podpisów, jakich używają. Była Jugosławiańska Republika Macedonii notyfikuje także Komisji każdą zmianę tych danych.
9. Niektóre postanowienia techniczne w sprawie wprowadzenia w życie systemu podwójnej kontroli są wymienione w dodatku 4.
Artykuł 2
1. Była Jugosławiańska Republika Macedonii zobowiązuje się do dostarczenia Wspólnocie szczegółowych informacji statystycznych dotyczących dokumentów wywozowych wystawionych przez władze Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii na podstawie artykułu 1.
Informacje te przekazywane są Wspólnocie na koniec miesiąca następującego po miesiącu, do którego te informacje się odnoszą.
2. Wspólnota zobowiązuje się do dostarczenia władzom Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii szczegółowych informacji statystycznych dotyczacych dokumentów nadzoru wystawionych przez Państwa Członkowskie odnośnie wyrobów wymienionych w dodatku 1. Informacje te przekazywane są władzom Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii na koniec miesiąca następującego po miesiącu, do którego te informacje się odnoszą.
Artykuł 3
Jeśli jest to niezbędne, na wniosek jednej ze Stron odbywają się konsultacje w sprawie jakichkolwiek problemów wynikających z funkcjonowania systemu podwójnej kontroli. Konsultacje takie odbywają się niezwłocznie. Wszelkie konsultacje odbywające się na mocy niniejszego artykułu obie Strony prowadzą w duchu współpracy i pragnienia osiągnięcia wzajemnego porozumienia.
Artykuł 4
Wszelkie uwagi kieruje się:
- w odniesieniu do Wspólnoty, do Komisji Wspólnot Europejskich (DG do spraw Handlu E/2 i DG do spraw Przedsiębiorczości C/2),
- w odniesieniu do Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii, do jej Przedstawicielstwa przy Wspólnotach Europejskich, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki.
Dodatek 1
WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH PODWÓJNEJ KONTROLI
Cała pozycja CN 7208
Cała pozycja CN 7209
Cała pozycja CN 7210
Cała pozycja CN 7211
Cała pozycja CN 7212
Pozostałe załączniki techniczne będą dodane na etapie późniejszym i będą uwzględniały obecnie obowiązujące załączniki techniczne.
PROTOKÓŁ 3
w sprawie handlu między Byłą Jugosławiańską Republiką Macedonii a Wspólnotą przetworzonymi produktami rolnymi


Artykuł 1
1. Do przetworzonych produktów rolnych Wspólnota i Była Jugosławiańska Republika Macedonii stosują stawki celne wymienione odpowiednio w załączniku I i załączniku II, zgodnie z podanymi w nich warunkami, nawet jeśli przywóz jest ograniczony kontyngetami.
2. Rada Współpacy podejmuje decyzje dotyczące:


  • rozszerzenia wykazu przetworzonych produktów rolnych, na mocy niniejszego protokołu,
  • zmian stawek celnych określonych w załączniku I i II,
  • powiększenia lub zniesienia kontyngentów taryfowych.

3. Rada Współpacy może zastąpić stawki celne określone w niniejszym protokole systemem ustanowionym w oparciu o odpowiednie ceny rynkowe we Wspólnocie i w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii na produkty rolne rzeczywiście używane do produkcji przetworzonych produktów rolnych podlegających niniejszemu protokołowi. Sporządza ona wykaz towarów podlegających tym kwotom, oraz wykaz produktów podstawowych; uchwala w tym celu ogólne zasady stosowania.


Artykuł 2
Stawki celne stosowane na podstawie artykułu 1 mogą zostać obniżone decyzją Rady Współpracy:


  • jeżeli w handlu między Wspólnotą i Byłą Jugosławiańską Republiką Macedonii, stawki celne stosowane do produktu podstawowego są obniżone, lub
  • w odpowiedzi na obniżenie wynikające z wzajemnych koncesji dotyczących przetworzonych produktów rolnych.

Obniżkę przewidzianą w tiret pierwszym oblicza się w oparciu o część stawki celnej wskazanej jako element rolny, który powinien odpowiadać produktom rolnym rzeczywiście używanym do produkcji określonych przetworzonych produktów rolnych i który powinien zostać odliczony od stawki celnej stosowanej do podstawowych produktów rolnych.


Artykuł 3
Wspólnota i Była Jugosławiańska Republika Macedonii informują się wzajemnie o porozumieniach administracyjnych przyjętych dla produktów objętych niniejszym protokołem. Porozumienia te powinny zapewnić równe traktowanie wszystkich zainteresowanych stron i powinny być możliwie jak najprostsze i jak najbardziej elastyczne.

ZAŁĄCZNIK I
Stawki celne stosowane w przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

W przywozie do Wspólnoty wymienionych poniżej przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii obowiązują zerowe stawki celne.
Kod CN

Wyszczególnienie
(1)

(2)

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

- Jogurty:
- - Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:
- - - W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 51

- - - - Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 10 53

- - - - Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 10 59

- - - - Przekraczającej 27% masy
- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 91

- - - - Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 93

- - - - Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 99

- - - - Przekraczającej 6% masy

0403 90

- Pozostałe:
- - Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:
- - - W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71

- - - - Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 73

- - - - Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 79

- - - - Przekraczającej 27% masy
- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 91

- - - - Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 93

- - - - Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 99

- - - - Przekraczającej 6% masy

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20

- Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10

- - O zawartości tłuszczu 39% masy i większej, ale nieprzekraczającej 60% masy

0405 20 30

- - O zawartości tłuszczu 60% masy i więcej, ale nieprzekraczającej 75% masy

0509 00

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego:

0509 00 90

- Pozostałe

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone:

0710 40 00

- Kukurydza cukrowa

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0711 90

- Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:
- - Warzywa

0711 90 30

- - - Kukurydza cukrowa

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:

1302 12 00

- - Z lukrecji

1302 13 00

- - Z chmielu

1302 20

- Substancje pektynowe, pektyniany i pektany:

1302 20 10

- - Suche

1302 20 90

- - Pozostałe

1505

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną):

1505 10 00

- Tłuszcz z wełny, surowy

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone:

1516 20

- Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje:

1516 20 10

- - Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

1517 10

- Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej:

1517 10 10

- - Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

1517 90

- Pozostałe:

1517 90 10

- - Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka
- - Pozostałe:

1517 90 93

- - - Jadalne mieszaniny lub preparaty w rodzaju stosowanych jako preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyjątkiem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1518 00 10

- Linoksyn
- Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych, innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi
- Pozostałe:

1518 00 91

- - Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyjątkiem objętych pozycją 1516
- - Pozostałe:

1518 00 95

- - - Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych i ich frakcje

1518 00 99

- - - Pozostałe

1521

Woski roślinne (inne niż trójglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione:

1521 90

- Pozostałe:
- - Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione:

1521 90 99

- - - Pozostałe

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

1522 00 10

- Degras

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystą laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702 50 00

- Fruktoza chemicznie czysta

1702 90

- Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym:

1702 90 10

- - Maltoza chemicznie czysta

1704

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), niezawierające kakao:

1704 10

- Guma do żucia, również pokryta cukrem:
- - Zawierająca mniej niż 60% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

1704 10 11

- - - Guma w paskach

1704 10 19

- - - Pozostała
- - Zawierająca 60% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

1704 10 91

- - - Guma w paskach

1704 10 99

- - - Pozostała

1704 90

- Pozostałe:

1704 90 10

- - Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji zawierający więcej niż 10% masy sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji

1704 90 30

- - Biała czekolada
- - Pozostałe:

1704 90 51

- - - Pasty, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub więcej

1704 90 55

- - - Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu

1704 90 61

- - - Wyroby pokryte cukrem
- - - Pozostałe:

1704 90 65

- - - - Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych

1704 90 71

- - - - Cukierki z masy gotowanej, również z nadzieniem

1704 90 75

- - - - Cukierki toffi, karmelki i podobne
- - - - Pozostałe

1704 90 81

- - - - - Tabletki prasowane

1704 90 99

- - - - - Pozostałe

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona:

1803 10 00

- Nieodtłuszczona

1803 20 00

- Odtłuszczona całkowicie lub częściowo

1804 00 00

Kakaowe masło, tłuszcz i olej

1805 00 00

Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1806

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao:

1806 10

- Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

1806 10 15

- - Niezawierający sacharozy lub zawierający mniej niż 5% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 10 20

- - Zawierający 5% masy lub więcej, ale mniej niż 65% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 10 30

- - Zawierający 65% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 10 90

- - Zawierający 80% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 20

- Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach o masie powyżej 2 kg lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg:

1806 20 10

- - Zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego albo zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie

1806 20 30

- - Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 31% masy masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie
- - Pozostałe:

1806 20 50

- - - Zawierające 18% masy lub więcej masła kakaowego

1806 20 70

- - - Okruchy mleczno - czekoladowe

1806 20 80

- - - Polewa czekoladowa smakowa

1806 20 95

- - - Pozostałe
- Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach:

1806 31 00

- - Z nadzieniem

1806 32

- - Bez nadzienia:

1806 32 10

- - - Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów

1806 32 90

- - - Pozostałe

1806 90

- Pozostałe:
- - Czekolada i produkty czekoladowe:
- - - Czekolady, nawet z nadzieniem:

1806 90 11

- - - - Zawierające alkohol

1806 90 19

- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:

1806 90 31

- - - - Z nadzieniem

1806 90 39

- - - - Bez nadzienia

1806 90 50

- - Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao

1806 90 60

- - Produkty do smarowania zawierające kakao

1806 90 70

- - Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów

1806 90 90

- - Pozostałe

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao, lub zawierające mniej niż 40% masy kakao obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401-0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

1901 10 00

- Przetwory dla niemowląt przygotowane do sprzedaży detalicznej

1901 20 00

- Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobów piekarniczych z pozycji 1905

1901 90

- Pozostałe:
- - Ekstrakt słodowy:

1901 90 11

- - - O zawartości suchego ekstraktu 90% masy lub większej

1901 90 19

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

1901 90 91

- - - Niezawierający tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy ani skrobi lub zawierający mniej niż 1,5% tłuszczu z mleka, 5% sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi, wyłączając przetwory spożywcze w postaci proszku z towarów objętych pozycjami 0401-0404

1901 90 99

- - - Pozostałe

1902

Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:
- Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902 11 00

- - Zawierające jaja

1902 19

- - Pozostałe:

1902 19 10

- - - Niezawierające mąki lub mączki ze zwykłej pszenicy

1902 19 90

- - - Pozostałe

1902 20

- Makarony nadziewane, również gotowane lub inaczej przygotowane:
- - Pozostałe:

1902 20 91

- - - Gotowane

1902 20 99

- - - Pozostałe

1902 30

- Pozostałe makarony:

1902 30 10

- - Suszone

1902 30 90

- - Pozostałe

1902 40

- Kuskus:

1902 40 10

- - Nieprzygotowany

1902 40 90

- - Pozostałe

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

1904 10

- Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:

1904 10 10

- - Otrzymane z kukurydzy

1904 10 30

- - Otrzymane z ryżu

1904 10 90

- - Pozostałe:

1904 20

- Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych:

1904 20 10

- - Preparaty typu Müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych
- - Pozostałe:

1904 20 91

- - - Otrzymane z kukurydzy

1904 20 95

- - - Otrzymane z ryżu

1904 20 99

- - - Pozostałe

1904 90

- Pozostałe:

1904 90 10

- - Ryż

1904 90 90

- - Pozostałe

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:

1905 10 00

- Chleb chrupki

1905 20

- Piernik z dodatkiem imbiru i podobne:

1905 20 10

- - Zawierający mniej niż 30% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 20 30

- - Zawierający 30% masy lub więcej, ale mniej niż 50% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 20 90

- - Zawierający 50% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 30

- Słodkie herbatniki (biskwity); wafle i opłatki:
- - Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao:

1905 30 11

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g

1905 30 19

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
- - - Słodkie herbatniki (biskwity):

1905 30 30

- - - - Zawierające 8% masy lub więcej tłuszczu z mleka
- - - - Pozostałe:

1905 30 51

- - - - - Herbatniki kanapkowe (biskwity)

1905 30 59

- - - - - Pozostałe
- - - Wafle i opłatki:

1905 30 91

- - - - Solone, nawet z nadzieniem

1905 30 99

- - - - Pozostałe

1905 40

- Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty:

1905 40 10

- - Sucharki

1905 40 90

- - Pozostałe

1905 90

- Pozostałe:

1905 90 10

- - Mace

1905 90 20

- - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty
- - Pozostałe:

1905 90 30

- - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu

1905 90 40

- - - Wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy

1905 90 45

- - - Herbatniki (biskwity)

1905 90 55

- - - Produkty wytłaczane lub ekspandowane, pikantne lub solone
- - - Pozostałe:

1905 90 60

- - - - Z dodatkiem środka słodzącego

1905 90 90

- - - - Pozostałe

2001

Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego:

2001 90

- Pozostałe:

2001 90 30

- - Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

- - Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5% masy lub więcej skrobi

2001 90 60

- - Rdzenie palmowe

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

2004 10

- Ziemniaki:
- - Pozostałe

2004 10 91

- - - W postaci mąki, mączki lub płatków

2004 90

- Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2004 90 10

- - Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

2005 20

- Ziemniaki:

2005 20 10

- - W postaci mąki, mączki lub płatków

2005 80 00

- Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)

2008

Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
- Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, nawet zmieszane razem:

2008 11

- - Orzeszki ziemne:

2008 11 10

- - - Masło orzechowe
- Pozostałe, włączając mieszanki inne niż objęte podpozycją 2008 19:

2008 91 00

- - Rdzenie palmowe

2008 99

- - Pozostałe
- - - Niezawierające dodatku alkoholu:
- - - - Niezawierające dodatku cukru:

2008 99 85

- - - - - Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

- - - - - Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające 5% masy lub więcej skrobi

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:
- Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów lub na bazie kawy:

2101 11

- - Ekstrakty, esencje lub koncentraty:

2101 11 11

- - - O zawartości suchej masy na bazie kawy wynoszącej 95% masy lub więcej

2101 11 19

- - - Pozostałe

2101 12

- - Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów lub na bazie kawy:

2101 12 92

- - - Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy

2101 12 98

- - - Pozostałe

2101 20

- Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub herbaty paragwajskiej i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów lub na bazie herbaty lub herbaty paragwajskiej:

2101 20 20

- - Ekstrakty, esencje lub koncentraty:
- - Przetwory:

2101 20 92

- - - Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty lub herbaty paragwajskiej

2101 20 98

- - - Pozostałe

2101 30

- Cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:
- - Cykoria palona i inne palone namiastki kawy:

2101 30 11

- - - Cykoria palona

2101 30 19

- - - Pozostałe
- - Ekstrakty, esencje i koncentraty z cykorii palonej i innych palonych namiastek kawy:

2101 30 91

- - - Z cykorii palonej

2101 30 99

- - - Pozostałe

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyjątkiem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia:

2102 10

- Drożdże aktywne:

2102 10 10

- - Kultury drożdży
- - Drożdże piekarnicze:

2102 10 31

- - - Suszone

2102 10 39

- - - Pozostałe

2102 10 90

- - Pozostałe

2102 20

- Drożdże nieaktywne; inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe:
- - Drożdże nieaktywne:

2102 20 11

- - - W tabletkach, kostkach lub w podobnej formie, lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości netto nieprzekraczajacej 1 kg

2102 20 19

- - - Pozostałe

2102 30 00

- Gotowe proszki do pieczenia

2103

Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda:

2103 10 00

- Sos sojowy

2103 20 00

- Ketchup pomidorowy i inne sosy pomidorowe

2103 30

- Mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda:

2103 30 90

- - Gotowa musztarda

2103 90

- - Pozostałe:

2103 90 90

- - - Pozostałe

2104

Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane:

2104 10

- Zupy i buliony i przetwory z nich:

2104 10 10

- - Suszone

2104 10 90

- - Pozostałe

2104 20 00

- Złożone przetwory spożywcze homogenizowane

2105 00

Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao:

2105 00 10

- Niezawierające tłuszczów mleka lub zawierające mniej niż 3% masy takich tłuszczów
- Zawierające tłuszcze mleka:

2105 00 91

- - 3% masy lub więcej, ale mniej niż 7% masy

2105 00 99

- - 7% masy lub więcej

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 10

- Koncentraty proteinowe i teksturowane substancje proteinowe:

2106 10 20

- - Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi

2106 10 80

- - Pozostałe

2106 90

- Pozostałe:

2106 90 10

- - Fondue z sera

2106 90 20

- - Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów
- - Pozostałe:

2106 90 92

- - - Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi:

2106 90 98

- - - Pozostałe

2202

Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009:

2202 10 00

- Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub wody aromatyzowane

2202 90

- Pozostałe:

2202 90 10

- - Niezawierające produktów objętych pozycjami 0401-0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami 0401-0404
- - Pozostałe o zawartości tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami 0401-0404:

2202 90 91

- - - Mniejszej niż 0,2% masy

2202 90 95

- - - 0,2% masy lub większej, ale mniejszej niż 2% masy

2202 90 99

- - - 2% masy lub większej

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu:
- - W pojemnikach o objętości 10 litrów lub mniejszej:

2203 00 01

- - W butelkach

2203 00 09

- - Pozostałe

2203 00 10

- W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:

2205 10

- W pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej:

2205 10 10

- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 18% obj. lub mniejszej

2205 10 90

- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj.

2205 90

- Pozostałe:

2205 90 10

- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 18% obj. lub mniejszej

2205 90 90

- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj.

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone:

2207 10 00

- Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej

2207 20 00

- Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe wyroby spirytusowe:

2208 40

- Rum i tafia:
- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

2208 40 11

- - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)
- - - Pozostałe:

2208 40 31

- - - O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego alkoholu

2208 40 39

- - - Pozostałe
- - W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

2208 40 51

- - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)
- - - Pozostałe:

2208 40 91

- - - O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego alkoholu

2208 40 99

- - - Pozostałe

2208 90

- Pozostałe:
- - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości:

2208 90 91

- - - 2 litry lub mniejszej

2208 90 99

- - - Większej niż 2 litry

2402

Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:

2402 10 00

- Cygara, również z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń

2402 20

- Papierosy zawierające tytoń:

2402 20 10

- - Zawierające goździki

2402 20 90

- - Pozostałe

2402 90 00

- Pozostałe

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” i „odtworzony”; ekstrakty i esencje tytoniowe:

2403 10

- Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji:

2403 10 10

- - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g

2403 10 90

- - Pozostałe
- Pozostałe:

2403 91 00

- - Tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”

2403 99

- - Pozostałe:

2403 99 10

- - - Tytoń do żucia i tabaka

2403 99 90

- - - Pozostałe

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe:

2905 43 00

- - Mannit

2905 44

- - D-sorbit (sorbitol):
- - - W roztworze wodnym:

2905 44 11

- - - - Zawierający 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 19

- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:

2905 44 91

- - - - Zawierający 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 99

- - - - Pozostałe

2905 45 00

- - Gliceryna

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych:

3301 90

- Pozostałe:

3301 90 21

- - - Z lukrecji i z szyszek chmielowych

3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

3302 10

- W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów
- - W rodzaju stosowanych do produkcji napojów:
- - - Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów:

3302 10 10

- - - - O rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5%- - - - Pozostałe:
3302 10 21

- - - - - Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi
3302 10 29

- - - - - Pozostałe
3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:
3501 10

- Kazeina:
3501 10 50

- - Do stosowania w przemyśle innym niż produkującym żywność lub pasze
3501 10 90

- - Pozostałe
3501 90

- - Pozostałe
3501 90 90

- - Pozostałe
3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:
3505 10

- Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:
3505 10 10

- - Dekstryny- - Pozostałe skrobie modyfikowane:
3505 10 90

- - - Pozostałe
3505 20

- Kleje:
3505 20 10

- - Zawierające mniej niż 25% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi
3505 20 30

- - Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 55% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi
3505 20 50

- - Zawierające 55% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi
3505 20 90

- - Zawierające 80% masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi
3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
3809 10

- Na bazie substancji skrobiowych:
3809 10 10

- - Zawierające mniej niż 55% masy tych substancji
3809 10 30

- - Zawierające 55% masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70% masy
3809 10 50

- - Zawierające 70% masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83% masy
3809 10 90

- - Zawierające 83% masy lub więcej tych substancji
3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:- Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji:
3823 11 00

- - Kwas stearynowy
3823 12 00

- - Kwas oleinowy
3823 13 00

- - Kwasy tłuszczowe oleju talowego
3823 19

- - Pozostałe:
3823 19 10

- - - Kwasy tłuszczowe destylowane
3823 19 30

- - - Destylat kwasów tłuszczowych
3823 19 90

- - - Pozostałe
3823 70 00

- Przemysłowe alkohole tłuszczowe
3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
3824 60

- Sorbit inny niż ten objęty podpozycją 2905 44:- - W roztworze wodnym:
3824 60 11

- - - Zawierający 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu
3824 60 19

- - - Pozostałe- - Pozostałe:
3824 60 91

- - - Zawierające 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu
3824 60 99

- - - Pozostałe

ZAŁĄCZNIK II


Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna