Umowa przejściowaPobieranie 3,15 Mb.
Strona1/32
Data24.02.2019
Rozmiar3,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

UMOWA PRZEJŚCIOWA
w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,


zwana dalej „Wspólnotą”,
z jednej strony, oraz
BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII,
z drugiej strony,
mając na uwadze, co następuje:
(1) Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, został podpisany w drodze wymiany listów w Luksemburgu, dnia 9 kwietnia 2001 roku.
(2) Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu ma na celu ustanowienie bliskich i trwałych stosunków, opartych na wzajemności i wspólnym interesie, które powinny umożliwić Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii dalsze wzmocnienie i poszerzenie już istniejących stosunków.
(3) Niezbędne jest zapewnienie rozwoju więzi handlowych poprzez wzmocnienie i poszerzenie stosunków ustanowionych w przeszłości, w szczególności Umową o współpracy, podpisaną w dniu 29 kwietnia 1997 roku w drodze wymiany listów, która weszła w życie dnia 1 stycznia 1998 roku.
(4) W tym celu niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie w życie, na mocy Umowy przejściowej, postanowień Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem.
(5) Do czasu wejścia w życie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu oraz utworzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, należy zapewnić Radzie Współpracy, ustanowionej Umową o współpracy, możliwość wykonywania kompetencji nadanych przez Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, które są niezbędne do wprowadzenia w życie Umowy przejściowej,
POSTANOWIŁY zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu powołują jako swoich pełnomocników:
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA:
Anna LINDH,
Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji,
Urzędujący Przewodniczący Rady Unii Europejskiej,
Christopher PATTEN,
Członek Komisji Wspólnot Europejskich,
BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII:
Ljubco GEORGIEVSKI,
Premier Rządu Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii,
KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
TYTUŁ I

ZASADY OGÓLNEArtykuł 1 (SAA 2)
Przestrzeganie zasad demokratycznych i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, i które zostały określone w Akcie Końcowym z Helsinek i w Karcie Paryskiej dla Nowej Europy, przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i zasad państwa prawa, jak też reguł gospodarki rynkowej, takich jakie zostały wyrażone w dokumencie z konferencji KBWE w Bonn w sprawie współpracy gospodarczej, stanowią podstawy polityki wewnętrznej i zagranicznej Stron oraz istotny element niniejszej Umowy.
TYTUŁ II

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓWArtykuł 2 (SAA 15)
1. Wspólnota i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ustanowią stopniowo strefę wolnego handlu w okresie przejściowym maksimum dziesięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i z postanowieniami GATT 1994 i WTO. Czyniąc to, będą one miały na uwadze szczególne wymagania przewidziane poniżej.
2. Nomenklatura Scalona towarowa używana jest do klasyfikacji towarów w handlu między obu Stronami.
3. Dla każdego produktu, podstawowa stawka celna, na podstawie której dokonywane będą obniżki przewidziane w niniejszej Umowie, jest stawką rzeczywiście stosowaną erga omnes przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii w dniu poprzedzającym podpisanie niniejszej Umowy.
4. Jeśli, po podpisaniu niniejszej Umowy, obniżka cła będzie stosowana erga omnes, w szczególności obniżki wynikające z negocjacji taryfowych WTO, obniżona stawka celna zastępuje podstawową stawkę celną określoną w ustępie 3, od dnia, z którym ta obniżka została zastosowana.
5. Wspólnota i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii powiadomią się wzajemnie o swoich podstawowych stawkach celnych.
Rozdział I
Produkty przemysłowe
Artykuł 3 (SAA 16)
1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do produktów pochodzących ze Wspólnoty lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, które są wymienione w działach 25-97 Nomenklatury Scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 1 (ii) załącznika I do Porozumienia w sprawie rolnictwa (GATT 1994).
2. Postanowienia artykułów 4 i 5 nie mają zastosowania do wyrobów włókienniczych, ani do wyrobów stalowych, tak jak jest to określone w artykułach 9 i 10.
3. Handel, między Stronami, produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej jest prowadzony zgodnie z postanowieniami tego Traktatu.
Artykuł 4 (SAA 17)
1. Należności celne w przywozie do Wspólnoty produktów pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii zostaną zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Ograniczenia ilościowe w przywozie do Wspólnoty produktów pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oraz środki o skutku równoważnym, zostaną zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
Artykuł 5 (SAA 18)
1. Należności celne w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii towarów pochodzących ze Wspólnoty, innych niż te wymienione w załączniku I i II, zostaną zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Należności celne w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii towarów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku I, będą stopniowo obniżane, zgodnie z następującym harmonogramem:


  • w dniu 1 stycznia pierwszego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 90% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia drugiego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 80% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 70% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia czwartego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 60% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia piątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 50% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia szóstego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 40% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia siódmego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 30% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia ósmego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 20% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia dziewiątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 10% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia dziesiątego roku po wejściu w życie niniejszej Umowy pozostałe cła zostaną zniesione.

3. Należności celne w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii towarów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku II, będą stopniowo obniżane, zgodnie z harmonogramem określonym w tym załączniku.


4. Ograniczenia ilościowe w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii towarów pochodzących ze Wspólnoty, oraz środki o skutku równoważnym, zostaną zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
Artykuł 6 (SAA 19)
Wspólnota oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zniosą, z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, w handlu między sobą wszystkie opłaty o skutku równoważnym z należnościami celnymi przywozowymi.
Artykuł 7 (SAA 20)
1. Wspólnota oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zniosą między sobą, z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, należności celne wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym.
2. Wspólnota oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zniosą między sobą, z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, wszystkie ograniczenia ilościowe w wywozie oraz wszystkie środki o skutku równoważnym.
Artykuł 8 (SAA 21)
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oświadcza, że jest gotowa do obniżenia należności celnych w handlu ze Wspólnotą, szybciej niż to przewidziano w artykule 5, jeśli ogólna sytuacja gospodarcza i sytuacja odnośnego sektora gospodarki na to pozwalają.
Rada Współpracy wydaje w tym celu zalecenia.
Artykuł 9 (SAA 22)
Protokół 1 określa uzgodnienia mające zastosowanie do wyrobów włókienniczych, które są w nim wymienione.
Artykuł 10 (SAA 23)
Protokół 2 określa uzgodnienia mające zastosowanie do produktów stalowych, które są w nim wymienione.
Rozdział II
Rolnictwo i rybołówstwo
Artykuł 11 (SAA 24)  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna