Umowa partnerska/ Partnerská zmluvaPobieranie 396,46 Kb.
Strona1/2
Data04.05.2018
Rozmiar396,46 Kb.
  1   2Umowa partnerska/ Partnerská zmluva

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

na realizację projektu nr PLSK.04.01.00-00-0003/16

pn. ”Partnerstwo dla wspólnego rozwoju

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich

z siedzibą: ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

NIP: 701-015-88-87, REGON: 141681456

zwanym dalej „partnerem wiodącym”reprezentowanym przez: pana Leszka Jana Bullera, dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania na stanowisko z dnia 13 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

oraz


Żylińskim Krajem Samorządowym

z siedzibą: Komenského 48


011 09 Žilina

NIP: 2021626695 REGON: 37808427

zwanym dalej „partnerem projektu”

reprezentowanym przez:

Ing. Juraj Blanár, Marszałka żylińskiego kraju samorządowego na podstawie powołania z dnia 9.11.2013 r. stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

zwanymi łącznie „Stronami”,

zwana dalej „umową”.

Strony uzgadniają, co następuje:§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o: 1. „Aktualnym Podręczniku beneficjenta” – należy przez to rozumieć dokument uchwalony przez Komitet Monitorujący, którego zmiany również zatwierdza Komitet Monitorujący, zawierający zasady przygotowania, realizacji, monitoringu i rozliczania projektu oraz jego trwałości; Partner wiodący ma dostęp do aktualnego Podręcznika beneficjenta i jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem strony internetowej programu o jego zmianach oraz o terminie, od którego nowa wersja Podręcznika beneficjenta obowiązuje;

 2. „Partnerze Wiodącym” – należy przez to rozumieć podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie podpisujący porozumienie na realizację projektu i odpowiadający za finansową i rzeczową realizację projektu, tj. Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego funkcjonuje Wspólny Sekretariat Techniczny;

 3. „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, który uczestniczy w projekcie i jest związany z Partnerem Wiodącym umową partnerską dotyczącą realizacji projektu, tj. Żyliński Samosprawny Kraj, w strukturach którego działa Regionalny Punkt Kontaktowy;

 4. „Centralnym systemie teleinformatycznym” – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny wspierający realizację programu, za którego budowę i funkcjonowanie odpowiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego;

 5. „Częściowym wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek o płatność przedkładany przez partnerawiodącegoi partnera projektu do właściwego Kontrolera na zasadach określonych w aktualnym Podręczniku beneficjenta oraz porozumieniu, obrazujący postępy w realizacji części projektu realizowanej przez danego partnera projektu lub partnera wiodącego;

 6. „Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki finansowe pochodzące z EFRR;

 7. „Dokumentach programowych” – należy przez to rozumieć dokumenty zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący, mające zastosowanie do wdrażania programu;


 8. „EFRR” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

 9. „Elektronicznych wersjach dokumentów” – należy przez to rozumieć dokumenty istniejące wyłącznie
  w postaci elektronicznej lub ich kopie, oryginalne dokumenty elektroniczne posiadające także wersję papierową, jak również skany i fotokopie oryginalnych dokumentów papierowych, opisane przez partnera wiodącego lub partnera projektu zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w „Szczegółowych warunkach wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 lub w Podręczniku beneficjenta”; 1. „Komitecie Monitorującym” – należy przez to rozumieć Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego;

 2. „Kontrolerze” – należy przez to rozumieć kontrolera, o którym mowa w art. 23 ust. 4 Rozporządzenia EWT;

 3. „Korekcie finansowej” – należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się dofinansowanie dla projektu w związku z nieprawidłowością stwierdzoną w zatwierdzonym częściowym wniosku o płatność lub wniosku o płatność dla projektu;

 4. "Kosztach bezpośrednich personelu" - należy przez to rozumieć koszty personelu zaangażowanego bezpośrednio w realizację projektu, rozliczane w ramach linii budżetowej: Koszty Personelu; 1. „Krajowym współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć wkład partnera wiodącego oraz partnera projektuw całkowity koszt projektu, określony we wniosku o dofinansowanie, będący sumą środków krajowych;

 2. ”Nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;

 3. „Programie” – należy przez to rozumieć Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja, zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 889 z dnia 12.02.2015 r.;

 4. „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celuokreślonego za pomocą wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, wdrażane w ramach programu na podstawie porozumienia na realizację projektu;

 5. „Rachunku bankowym partnera projektu” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy, wskazany
  w załączniku 5do umowy1;

 6. „Rozporządzeniu EWT” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.Urz. UE. L 347 z 20.12.2013, str. 259-280);

 7. „Rozporządzeniu ogólnym” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469); 1. „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną Centralnego systemu teleinformatycznego, spełniającą wymogi art. 122 ust. 3 i art. 125 ust. 2 lit. d Rozporządzenia ogólnego oraz art. 24 Rozporządzenia delegowanego (KE) nr 480/2014, wspierającąbieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programu, w którejsągromadzone i przechowywane dane na tematrealizowanychprojektów oraz umożliwiającąpartnerom projektu i partneromwiodącymrozliczanierealizowanychprojektów;

 2. „Stopie dofinansowania” – należy przez to rozumieć iloraz wartości dofinansowania przyznanego dla całego projektu i wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wyrażony w procentach
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Stopa dofinansowania nie może przekroczyć 85,00% wydatków kwalifikowalnych dla partnera wiodącego i partnera projektu;

 3. „Stronie internetowej programu” – należy przez to rozumieć stronę www.plsk.eu;

 4. „Trwałości”– należy przez to rozumieć zakaz wprowadzania zasadniczych modyfikacji projektu, określonych w art. 71 rozporządzenia ogólnego, w okresie 5 lat od płatności końcowej na rzecz partnera; 1. „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu o numerze PLSK.04.01.00-00-0003/16, zatwierdzony przez Komitet Monitorujący w dniu 29.09.2016 r.i stanowiący załącznik nr 3 do porozumienia na realizację projektu, wrazz późniejszymi zmianami; 1. „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty prawidłowo poniesione przez partnera wiodącego lub partnera projektu w związku z realizacją projektu w ramach programu, zgodnie z porozumieniem na realizację projektu, przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz aktualnym Podręcznikiem beneficjenta; 1. „Wydatku niekwalifikowalnym” – należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt, który nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny;

 2. „Wydatku poniesionym nieprawidłowo” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa
  w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i procedur współpracy oraz ustalenie wzajemnych zobowiązań Stron podjętych w celu realizacji projektu ”Partnerstwo dla wspólnego Rozwoju” nr PLSK.04.01.00-00.0003/16 w ramach programu.

 2. Ponadto, umowa określa wymogi odnoszące się do prawidłowego zarządzania przez Strony umowy środkami dofinansowania przyznanymi na realizację projektu, jak również warunki dotyczące odzyskania przez partnera wiodącego kwot nieprawidłowo wydatkowanych.

 3. W trakcie realizacji projektuoraz w okresie jego trwałości, partner wiodący i partner projektu postępują zgodnie z:

 1. Obowiązującymiprzepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności:

 1. Rozporządzeniem EWT;

 2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
  i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. EU L 347 z 20.12.2013, str. 289-302)
  ;

 3. Rozporządzeniem ogólnym;

 4. rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej uzupełniającymi rozporządzenie ogólne, rozporządzenie EWT oraz rozporządzenie, o którym mowa w lit. b;

 5. przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych;

 6. przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie zamówień publicznych.

 1. aktualnymi dokumentami programowymi, w szczególności:

 1. Programem Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja, zatwierdzonym Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 889 z dnia 12.02.2015 r.;

 2. aktualnym Podręcznikiem beneficjenta, opublikowanym na stronie internetowej programu;

 3. „Szczegółowymi warunkami wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020”;

 4. Aktualną Strategią Komunikacji Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020. 1. zasadami i wytycznymi krajowymi i unijnymi, w szczególności:

 1. Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 01.08.2006);

 2. dokumentem wydanym przez Komisję Europejską dotyczącym określania korekt finansowych.

 1. oraz:

 1. wspólnie złożonym Wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja zatwierdzonym do dofinansowania decyzją Komitetu Monitorującego nr 52/2016 z dnia 29.09.2016 r; 1. Porozumieniem na realizację projektu „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 52/2016z dnia 29.09.2016 r. 1. Partner oświadcza, że zapoznał się z wymienionymi powyżej dokumentami i przyjmuje do wiadomości sposób udostępniania mu zmian tych dokumentów.

 2. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Podręcznika beneficjenta i „Szczegółowymi warunkami wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020”, rozstrzygają postanowienia „Szczegółowych warunków wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020”.

§ 3

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa partnerska wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. Umowa obowiązuje do momentu, w którym partner wiodący zrealizuje wszystkie swoje zobowiązania ustalone w porozumieniu na realizację projektu.§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA WIODĄCEGO

 1. Partner wiodący jest odpowiedzialny przed Instytucją Zarządzającą za całościową koordynację, zarządzanie i realizację projektu. W szczególności, jest on odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego zarządzania dofinansowaniem przeznaczonym na realizację projektu przez wszystkich partnerów realizujących projekt.

 2. Partner wiodący jest upoważniony do kontaktów z Instytucją Zarządzającąw ramach realizacji projektu. Partner wiodący koordynuje i pośredniczy w komunikacji pomiędzy pozostałymi partnerami projektu i Instytucją Zarządzającą. Partner wiodący zobowiązany jest do udostępnienia pozostałym partnerom projektu otrzymanych od Instytucji Zarządzającej dokumentów i informacji przydatnych w realizacji ich działań, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W każdej chwili partnerzy projektu mają prawo wnioskować do partnera wiodącego o zwrócenie się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji ich części projektu. W takim przypadku, partner projektu zobowiązany jest do równoczesnego przekazania partnerowi wiodącemu wszelkich istotnych informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania prośby o informacje.

 3. Partner wiodący zapewnia terminowe rozpoczęcie realizacji projektu, wdrożenie wszystkich działań przewidzianych projektem oraz jego zakończenie, zgodnie z uzgodnionym wspólnie z pozostałymi partnerami projektu rocznymi planami działań informacyjno-promocyjnych, W razie potrzeby, partner wiodący zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu aktualizację ww. planów.

 4. Partner wiodący zobowiązany jest do:

  1. zapewnienia prawidłowości realizacji działań objętych projektem oraz niezwłocznego informowania partnerów projektu i Instytucji Zarządzającej o wszelkich okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na terminy i zakres działań przewidzianych
   w harmonogramie rzeczowym;

2) monitorowania postępu realizacji wskaźników projektu;

 1. podjęcia wszelkich działań niezbędnych do terminowego otrzymywania dofinansowania, jak również do niezwłocznego przekazywania odpowiednich części dofinansowania na rachunki bankowe partnerów projektu, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności dofinansowania na rachunku partnera wiodącego. W szczególności, partner wiodący winien gromadzić wszelkie informacje i dokumenty, zgodnie z przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą zasadami w zakresie monitorowania i sprawozdawczości;

 2. terminowego raportowania do Instytucji Zarządzającej postępu z realizacji projektu oraz wnioskowania o refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu, na podstawie wniosku o płatność i w terminach określonych w Porozumieniu na realizację projektu;

 3. zapewnienia ścieżki audytu umożliwiającej identyfikację każdej operacji finansowej;

 4. zwrotu nieprawidłowo wypłaconego dofinansowaniadla projektu dofinansowania do IZ, odpowiednio w całości lub w części jeżeli w projekcie zostało wypłacone dofinansowanie z tytułu wydatków niekwalifikowanych, wydatków poniesionych nieprawidłowo lub naruszone zostały postanowienia porozumienia na realizację projektu, bądź jeżeli środki finansowe zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

 5. prowadzenia i koordynacji odzyskania od partnerów projektu nieprawidłowo wypłaconego dofinansowania, w związku z wydatkami poniesionymi przez partnerów projektu;

 6. koordynowania realizowanych przez poszczególnych partnerów projektu działań informacyjno-promocyjnych wynikających z uzgodnień zapisanych we wniosku o dofinansowanie oraz Strategii Komunikacji Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020;

 7. zapewnienia odpowiedniej liczby kompetentnych pracowników oraz środków technicznych niezbędnych do efektywnego wypełniania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji partnera wiodącego;

 8. wdrażania działań uzgodnionych z partnerami projektu, niezbędnych do pełnej realizacji celów projektu;

 9. przechowywania dokumentacji związanej z wdrażaniem projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu - w zależności od tego, który termin upływa później;

 10. w przypadku gdy którykolwiek z partnerów projektu wycofa się z realizacji projektu,
  w części, za którą odpowiedzialny był dany partner projektu, partner wiodący zapewnia zgodne z porozumieniem na realizację projektu wykorzystanie produktów będących efektem projektu oraz trwałość projektu.

 1. Partner wiodący upewnia się, że wydatki przedstawione przez partnerów projektu uczestniczących wprojekcie zostały poniesione na realizację projektu i odpowiadały działaniom uzgodnionym między partnerami.

 2. Partner wiodący weryfikuje czy wydatki przedstawione przez partnerów projektu uczestniczących w projekcie zostały zatwierdzone przez Kontrolerów.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA PROJEKTU

 1. Partner projektu zobowiązany jest do:

  1. wypełniania ciążących na nim obowiązków wynikających z dokumentów regulujących wdrażanie programu;

  2. podejmowania wszelkich działań niezbędnych do terminowej i pełnej realizacji przypadającej na niego części projektu;

  3. podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu umożliwienia partnerowi wiodącemu wywiązania się z obowiązków przewidzianych Porozumieniem na realizację projektu. W tym celu
   partner projektu zobowiązany jest do przekazywania wszelkich dokumentów i informacji wymaganych przez partnera wiodącego w terminach umożliwiających mu realizację obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej określonych w porozumieniu na realizację projektu, w szczególności terminowe przygotowanie wniosków o płatność i innych dokumentów zgodnie
   z zapisami porozumienia na realizację projektu;

  4. zapewnienia, że w ramach jego części wdrażanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków kwalifikowalnych z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł;

  5. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub odrębnego kodu księgowego na potrzeby wdrażania projektu, w sposób umożliwiający identyfikację każdej operacji finansowej wykonanej w ramach projektu2 na warunkach określonych w aktualnym Podręczniku beneficjenta;

  6. przedstawiania we własnych częściowych wnioskach o płatność wyłącznie wydatków kwalifikowalnych oraz zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie;

  7. zapewnienia, że opinia publiczna jest informowana o udziale dofinansowania w projekcie, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 115 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz.U. L 223 z 29.7.2014,
   str. 7-18) oraz w aktualnym Podręczniku beneficjenta;

  8. monitorowania postępu osiągania przez jego część projektu przypisanych wskaźników zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie;

  9. regularnego monitorowania postępu we wdrażaniu jego części projektu w stosunku do treści wniosku o dofinansowanie - oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem partnera wiodącego o wszelkich nieprawidłowościach, okolicznościach opóźniających lub uniemożliwiających pełną realizację projektu, lub o zamiarze zaprzestania wdrażania jego części projektu;

  10. niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem partnera wiodącego o okolicznościach mających wpływ na zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych projektu, w szczególności o potencjalnej możliwości odzyskania podatku VAT oraz dochodach, które nie zostały uwzględnione na etapie przyznania dofinansowania;

  11. niezwłocznego informowania partnera wiodącego o oszczędnościach w realizowanej przez niego części projektu, w szczególności wynikłych w rezultacie przeprowadzonych i zakończonych podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego postępowań przetargowych;

  12. przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia, a także udzielania zamówień w ramach realizowanej przez niego części projektu zgodnie z przepisami prawa unijnego oraz krajowego albo zasadą konkurencyjności, szczegółowo określoną w aktualnym Podręczniku beneficjenta;

  13. informowania niezwłocznie właściwego Kontrolera o zawarciu i każdej zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej z wykonawcą w ramach realizacji projektu;  1. przekazywania właściwemu Kontrolerowi dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego w związku z realizacją jego części projektu niezwłocznie po udzieleniu zamówienia publicznego;

  2. przygotowywania oraz przekazywania do właściwego Kontrolera w terminach 10 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego lub w przypadku końcowego wniosku o płatność – 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia działań rzeczowych w projekcie określonej w porozumieniu na realizację projektu własnych częściowych wniosków o płatność oraz poprawiania stwierdzonych w nich błędów i przedstawiania wyjaśnień lub uzupełnień właściwemu Kontrolerowi we wskazanych przez Kontrolera terminach;

  3. udostępniania dokumentów oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień właściwemu Kontrolerowi we wskazanym przez Kontrolera terminie.

  4. współpracy z zewnętrznymi kontrolerami, audytorami, ewaluatorami i poddawania się kontrolom, audytom i ewaluacji przeprowadzanym przez uprawnione służby krajowe i unijne;

  5. niezwłocznego informowania partnera wiodącego o takiej zmianie swojego statusu prawnego, która skutkuje niespełnieniem wymagań odnośnie do partnera określonych w programie;

  6. niezwłocznego informowania partnera wiodącego o swojej upadłości, likwidacji lub bankructwie lub postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym;

  7. przechowywania dokumentacji dotyczącej wdrażania jego części projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz danego partnera projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu – w zależności od tego, który termin upływa później;

  8. utrzymania trwałości swojej części projektu przez okres pięciu lat od daty wypłacenia płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą oraz na warunkach określonych w przepisach prawa unijnego oraz w aktualnym Podręczniku beneficjenta;

  9. niezwłocznego zwrotu dofinansowania pobranego nienależnie.

 1. Partner projektu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za realizację jemu przypisanych zadań, które zostały opisane w zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący wniosku o dofinansowanie i rocznych planach działań informacyjno – promocyjnych.

 2. Partner projektujest zobowiązany niezwłocznie informować partnera wiodącego o istotnych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość, terminowość, efektywność i kompletność realizowanych przez niego działań.

 3. Partner projektu ma prawo otrzymać dofinansowanie ze środków programu, zgodnie z budżetem projektu znajdującym się we wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem wypełnienia ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej umowy i dokumentów regulujących wdrażanie programu zgodnie z ust. 2.

 4. Partner projektu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania partnera wiodącego o zakończonej weryfikacji częściowego wniosku o płatność oraz przekazania mu wszelkich niezbędnych w procesie przygotowywania wniosków o płatność dla projektu informacji i dokumentów.

 5. Partner projektu ponosi odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości wykrytych przy realizacji zadań w ramach projektu określonych dladanego partnera projektu we wniosku o dofinansowanie.

 6. Partner projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących projektu dla celów monitoringu, kontroli, promocji i ewaluacji programu.

 7. Partner projektu odpowiedzialny jest wobec Partnera Wiodącegoza szkody wyrządzone w ramach projektu oraz następstwa wyrządzonych szkód w ramach zadań i obowiązków jakie powierzone zostały partnerowi projektu w ramach projektu, zgodnie z § 5umowy partnerskiej.

 8. Partner projektu ujawnia VAT możliwy do odzyskania i zwraca go do partnera wiodącego, w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że VAT, który mógł być odzyskany, został wykazany we wniosku o płatność i zrefundowany.

 9. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie jeżeli program jest zagrożony ryzykiem anulowania zobowiązań wynikającym z zasady n+3, partner wiodący, na prośbę Instytucji Zarządzającej, może zwrócić się dopartnera projektu o przedłożenie dodatkowego częściowego wniosku o płatność dla projektu, obejmującego inny niż standardowo przyjęty okres sprawozdawczy.

 10. Jeżeli państwo członkowskie, na którego terytorium ma siedzibę partner projektu, pokryje zobowiązania partnera projektu, które ten posiada w stosunku do partnera wiodącego, państwu członkowskiemu przysługuje prawo do żądania zwrotu środków od partnera projektu.

§ 6

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

 1. W przypadku współpracy z podmiotami zewnętrznymi, włączając w to podwykonawców, partner projektu jest wyłącznie odpowiedzialny wobec partnera wiodącego za zgodność działań podmiotu zewnętrznego działającego w imieniu i na rzecz partnera projektu z zapisami niniejszej umowy partnerskiej. Partner wiodący powinien być niezwłocznie informowany o przedmiocie i zakresie umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym.

 2. Prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowej umowy nie mogą być przeniesione w części lub całości na inny podmiot bez uprzedniej zgody partnera wiodącego oraz Instytucji Zarządzającej.

 3. Zlecenie realizacji części lub całości zadań przypisanych danemu partnerowi winno odbywać się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, włączając przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych.

§ 7

SKŁADANIE CZĘŚCIOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ I WERYFIKACJA WYDATKÓW

 1. Partner projektu przedkłada właściwemu Kontrolerowi sporządzone przez siebie częściowe wnioski o płatność z realizacji własnej części projektu wraz z załącznikami w terminach i na zasadach określonych w porozumieniu na realizację projektu, zgodnie z postanowieniami aktualnego Podręcznika beneficjenta. 1. Częściowy wniosek o płatność składany jest, co do zasady, za okres kolejnych trzech miesięcy (kwartał kalendarzowy), przy czym początek pierwszego okresu sprawozdawczego rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia realizacji działań rzeczowych w projekcie, określonym w § 5 ust. 1 pkt 1) porozumienia na realizację projektu, i trwa do końca kwartału kalendarzowego, w którym porozumienie zostało podpisane.

 2. Kontroler dokonuje weryfikacji częściowego wniosku o płatność oraz kwalifikowalności zadeklarowanych w nim poniesionych wydatków. Weryfikacja przebiega zgodnie z przepisami, wytycznymi lub procedurami ustanowionymi w danym państwie członkowskim z uwzględnieniem zasad ustanowionych w programie.

 3. Weryfikacja administracyjna wydatków partnera projektu jest prowadzona z wykorzystaniem SL2014, na podstawie danych w nim zarejestrowanych i dokumentów przedłożonych przez partnera projektu.

 4. W przypadku wykrycia błędów w częściowym wniosku o płatność, Kontroler:

 1. uzupełnia braki lub poprawia omyłki, w przypadku ich oczywistego charakteru, zawiadamiając o tym partnera projektu;

 2. wzywa partnera projektu do poprawienia bądź uzupełnienia częściowego wniosku o płatność lub dostarczenia dodatkowych wyjaśnień.

 1. Na żądanie i w terminach wyznaczonych przez Kontrolera, partner projektu przekazuje dokumenty niezbędne do weryfikacji częściowego wniosku o płatność, poprawia częściowy wniosek o płatność, usuwa błędy lub dostarcza dodatkowe wyjaśnienia bądź uzupełnienia. 1. Jeżeli w trakcie weryfikacji częściowego wniosku o płatność zostanie stwierdzone, że krajowe lub unijne przepisy lub zasady określone w aktualnym Podręczniku beneficjenta dotyczące realizacji projektu, w szczególności w zakresie udzielania zamówień publicznych lub zachowania zasady konkurencyjności, szczegółowo opisanej w aktualnym Podręczniku beneficjenta, zostały naruszone, odpowiednie wydatki mogą zostać uznane w całości lub w części za wydatki poniesione nieprawidłowo oraz pomniejszone przez Kontrolera w częściowym wniosku o płatność. Dotyczy to także wydatków poniesionych przed podpisaniem porozumienia na realizację projektu. Ustalenie wysokości wydatków poniesionych nieprawidłowo w zakresie udzielania zamówień publicznych lub zachowania zasady konkurencyjności następuje zgodnie z przepisami lub zasadami krajowymi. Jeżeli w państwie członkowskim nie ustanowiono stosownych przepisów lub zasad, do określenia wysokości wydatków poniesionych nieprawidłowo zastosowanie ma aktualny dokument wydany przez Komisję Europejską dotyczący określania korekt finansowych. 1. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia wydatków poniesionych nieprawidłowo reguluje aktualny Podręcznik beneficjenta lub wytyczne krajowe w zakresie korygowania wydatków i nakładania korekt finansowych, jeżeli zostały ustanowione w państwie członkowskim.

 2. Dochód wygenerowany w danym okresie sprawozdawczym w wyniku realizacji projektu w części realizowanej przez partnera projektu, który nie został uwzględniony na etapie przyznania kwoty dofinansowania dla projektu, pomniejsza wydatki kwalifikowalne i kwotę dofinansowania dla partnera projektu.

 3. Wynik weryfikacji częściowego wniosku o płatność, w tym kwota uznana za kwalifikowalną i kwota dofinansowania, jest przekazywany przez Kontrolera partnerowi projektu zgodnie z zasadami
  w aktualnym Podręczniku beneficjenta.

 4. Szczegółowe zasady odnoszące się do składania przez partnera projektu zastrzeżeń dotyczących wyników kontroli, o której mowa w art. 23 Rozporządzenia EWT, o ile zostały przewidziane i zostały uregulowane w przepisach krajowych, o których mowa w aktualnym Podręczniku beneficjenta.

§ 8

BUDŻET PROJEKTU

1. Finansowy udział poszczególnych partnerów w wydatkach związanych z realizacją projektu, jak również maksymalna wysokość dofinansowania ze środków programu dla poszczególnych partnerówokreślone są w budżecie projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz w załączniku nr 6.§ 9

PRZEKAZYWANIE DOFINANSOWANIA DLA PARTNERA PROJEKTU

 1. Partner wiodący przekazuje dofinansowanie na rachunek partnera projektu w odpowiedniej kwocie oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą wnioskiem o płatność, z uwzględnieniem wszystkich pomniejszeń lubkorekt finansowych nałożonych na wniosek o płatność przez Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nią wyznaczony. Partner wiodący informuje partneraprojektu o ww. korektach.

 2. Przekazanie dofinansowania przez partnera wiodącego do partnera projektu następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu dofinansowania na rachunek partnera wiodącego od Instytucji Zarządzającej.

 3. Dofinansowanie będzie przekazywane przez partnera wiodącego w EUR na konto bankowepartnera projektu określone w załączniku nr 5do niniejszej umowy.

 4. Warunkiem przekazania środków przez partnera wiodącego na rzecz partnera projektu jest wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy partnerskiej, zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność oraz przekazanie dofinansowania na rachunek bankowy partnera wiodącego zgodnie z porozumieniem na realizację projektu.

§ 10

POMNIEJSZANIE I NAKŁADANIE KOREKT PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJACĄ 1. Jeżeli przed wypłatą dofinansowania zostanie stwierdzone że we wniosku o płatność występują wydatki niekwalifikowalne, wydatki poniesione nieprawidłowo, w związku z realizacją części projektu przez partnera projektu, Instytucja Zarządzająca może pomniejszyć wypłatę należnego dofinansowania. Jeżeli Instytucja Zarządzająca stwierdzi po wypłacie dofinansowania wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych, wydatków poniesionych nieprawidłowo lub naruszenia postanowień porozumienia na realizację projektu, bądź jeżeli środki finansowe zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku z realizacją części projektu przez partnera projektu, może nałożyć korektę i wystawić beneficjentowi wiodącemu wezwanie do zwrotu środków.

 2. W przypadku poinformowania partnera wiodącego przez Instytucję Zarządzającą o zidentyfikowaniu przez nią przesłanek, określonych w ust. 1, partner wiodący przekazuje tę informację partnerowi projektu w ciągu 3 kalendarzowych dni od jej wpływu do partnera wiodącego. Partner projektu może wystąpić do partnera wiodącego z zastrzeżeniami do ustaleń Instytucji Zarządzającej w ciągu 4dni kalendarzowych od wpływu informacji do partnera projektu. Partner wiodący przekazuje zastrzeżenia do Instytucji Zarządzającej w trybie określonym w  porozumieniu na realizację projektu zawartej przez partnera wiodącego z Instytucją Zarządzającą.


§ 11

ODZYSKIWANIE ŚRODKÓW

 1. Jeżeli partnerowi projektu zostało wypłacone dofinansowanie z tytułu wydatków niekwalifikowalnych, wydatków poniesionych nieprawidłowo lub naruszone zostały postanowienia porozumienia na realizację, bądź jeżeli środki finansowe zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wówczas Instytucja Zarządzająca wystawia wezwanie do zwrotu środków, a partner wiodący zwraca nienależnie pobrane dofinansowanie. Partner projektu jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania partnerowi wiodącemu, wraz z odsetkami należnymi Instytucji Zarządzającej, na zasadach, w terminie i na rachunek wskazany przez partnera wiodącego.

 2. W przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających partnerowi projektu odzyskanie podatku VAT uznanego wcześniej w projekcie za kwalifikowalny, zwraca on partnerowi wiodącemu nienależnie pobrane dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów podatku VAT bez odsetek, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 3 niniejszego paragrafu. Partner wiodący zwraca te środki Instytucji Zarządzającej. 1. W przypadku, gdy partner projektu nie dokonał w wyznaczonym przez partnera wiodącego terminie zwrotu, partner wiodący potrąci kwotę nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, wraz z odsetkami należnymi Instytucji Zarządzającej, od kwoty kolejnego dofinansowania. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania przekroczy kwotę pozostającą do wypłaty lub jakiekolwiek potrącenie jest niemożliwe, partner wiodący podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych Instytucji Zarządzającej środków dofinansowania wraz z odsetkami,z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają partnera projektu.§ 12

KONTROLE I AUDYTY


 1. Partner projektu poddaje się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości wdrażania i trwałości swojej części projektu.Kontrole i audyty prowadzone są przez podmioty upoważnione do prowadzenia czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz aktualnymi dokumentami programowymi.

 2. Partner projektu udostępnia wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem projektu, w szczególności elektroniczne wersje dokumentów oraz dokumenty służące do ich utworzenia, podmiotom określonym
  w ust. 1, przez cały czas ich przechowywania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 20. 1. Partner projektu podejmuje działania naprawcze w terminach określonych w zaleceniach pokontrolnych wydanych w trakcie ww. kontroli i audytów. 1. Partner projektu udziela podmiotom prowadzącym kontrole informacji o wynikach wcześniejszych kontroli prowadzonych w zakresie realizowanego projektu przez inne upoważnione podmioty.


§ 13

PRAWO WŁASNOŚCI


 1. Własność i inne prawa majątkowe będące wynikiem projektu należą odpowiednio do partnera wiodącego lub partnera projektu.

 2. Partner projektu zobowiązuje się, że produkty i rezultaty projektu będą wykorzystywane
  wsposób gwarantujący szerokie upowszechnienie wyników projektu i udostępnienie ich opinii publicznej, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.


§ 14

INFORMACJA I PROMOCJA

 1. Wszelkie działania informacyjne i promocyjne projektu są prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.2. Załącznika XII do Rozporządzenia ogólnego, w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz.Urz. UE L 223 z 29.7.2014, str. 7-18)oraz w aktualnym Podręczniku beneficjenta. Partnerzy projektu są zobowiązani do:

 1. oznaczania logotypem programu oraz symbolem Unii Europejskiej: wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu; wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej oraz wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie;

 2. dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.

§ 15

ZADANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROGRAMU

 1. Partner projektu realizuje zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, aktualnymi dokumentami programowymi, w szczególności Strategią Komunikacji programu i decyzjami KM.

 2. Zadania partnera wiodącego i partnera projektu będą określane szczegółowo w rocznych planach działań informacyjno-promocyjnych. Partner zobowiązuje się przestrzegać terminów wyznaczonych na przygotowanie i konsultacje planu działań. Szczegółowy harmonogram pracy dotyczący przygotowania rocznych planów działań będzie ustalany z partnerem najpóźniej do 15 października każdego roku.

 3. W przypadku decyzji Komitetu Monitorującego Program o usunięciu i zmianie zakresu zadań poszczególnych Partnerów umowa partnerska może zostać aneksowana w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnie z ww. decyzją.

 4. W celu zapewnienia dobrej koordynacji i wysokich standardów działań informacyjno-promocyjnych na terenie całego obszaru wsparcia Programu, partner wiodący oraz partner projektu są zobowiązani co najmniej raz na kwartał przedstawiać informacje dotyczące realizacji poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych.


§ 16

ZMIANY W POROZUMIENIU NA REALIZACJĘ PROJEKTU

 1. Wszyscy partnerzy projektu przyjmują do wiadomości, że zmiany w porozumieniu na realizację projektu i w załącznikach stanowiących jego integralną część mogą być wprowadzane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w okresie realizacji działań rzeczowych projektu, tj. do dnia wskazanego w § 5 pkt.. 2 porozumienia na realizację projektu oraz zgodnie z zasadami opisanymi w § 15 porozumienia na realizację projektu i aktualnym Podręczniku beneficjenta, z zastrzeżeniem § 18 ust. 8 pkt 1 porozumienia na realizację projektu.

 2. Każdy wniosek o zmianę porozumienia na realizację projektu lub załączników stanowiących jego integralną część, złożony przez partnera wiodącego do Instytucji Zarządzającej, musi być uprzednio uzgodniony przez partnerów projektu.

 3. Partner projektu ma obowiązek informowania partnera wiodącego o wszelkich planowanych
  i zaistniałych zmianach dotyczących ich części projektu. Jeżeli dana zmiana w części projektu wymaga wprowadzenia zmian w porozumieniu na realizację projektu, partner wiodący, we współpracy i na podstawie dokumentów otrzymanych od partnera projektu, przeprowadzi zmianę w porozumieniu na realizację projektu lub właściwych załącznikach zgodnie z procedurami opisanymi w § 15 porozumienia na realizację projektu i aktualnym Podręczniku beneficjenta. 1. Partner projektu jest zobowiązany przekazywać do partnera wiodącego dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zmiany w porozumieniu na realizację projektu lub załącznikach do niej z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. w terminie pozwalającym na ich przeprowadzenie zgodnie z porozumieniem na realizację projektu i aktualnym Podręcznikiem beneficjenta.


§ 17

ZMIANY W UMOWIE PARTNERSKIEJ

 1. Zmiany w umowie partnerskiej muszą być uzgodnione przez obie strony umowy.

 2. Zmiany rachunku bankowego projektu oraz kodu SWIFT lub IBAN, a także zmiana nazwy i adresu banku, w którym rachunek został założony są zgłaszane przez partnera projektu do partnera wiodącego w formie pisemnej. W przypadku niepoinformowania partnera wiodącego przez partnera projektu o zmianie rachunku bankowego, partner projektu ponosi wszelkie związane z tym koszty.


§ 18

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY

 1. Partner projektu w celu rozliczenia realizowanego projektu korzysta z aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014.

 2. Za pośrednictwem SL2014 partner projektu:

 1. przygotowuje, składa i przesyła częściowe wnioski o płatność do właściwego Kontrolera;

 2. rejestruje informacje o harmonogramie płatności w swojej części projektu;

 3. rejestruje informacje o planowanych i przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, planowanych i udzielonych zamówieniach zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną szczegółowo w aktualnym Podręczniku beneficjenta, informacje
  o zawartych umowach i wyłonionych wykonawcach oraz personelu projektu;

 4. prowadzi korespondencję z właściwym Kontrolerem w zakresie realizowanego projektu i przekazuje na żądanie Kontrolera niezbędne informacje oraz elektroniczne wersje dokumentów.

 1. Przekazanie elektronicznych wersji dokumentów za pośrednictwem SL2014 nie zdejmuje z partnera projektuobowiązku ich przechowywania. Partner projektu przechowuje także oryginały dokumentów na podstawie których utworzono elektroniczne wersje dokumentów. Partner projektu udostępniania podczas kontroli na miejscu przeprowadzanej przez uprawnione instytucje zarówno oryginały dokumentów jak i ich elektroniczne wersje.

 2. Szczegółowy opis zadań partnera projektu w zakresie pracy w SL2014 i terminy realizacji zadań są określone w aktualnym Podręczniku beneficjenta lub Podręczniku beneficjenta SL2014 dostępnych na stronie internetowej programu.

 3. Wszyscy partnerzy projektu uznają za prawnie wiążące przyjęte w niniejszej umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

 4. Każdy z partnerów projektu wyznacza do pracy w SL2014 osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu do SL2014 jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej, zgodnie z Procedurą zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu, za pośrednictwem partnera wiodącego. Aktualne wersje
  ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej programu. Lista osób uprawnionych do pracyw SL2014 wraz z wnioskami o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej stanowią załącznik do porozumienia na realizację projektu zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a partnerem wiodącym. Zmiana załącznika (tj. zmiany w gronie osób uprawnionych) nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

 5. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych będą traktowane w sensie prawnym jako działania partnera.

 6. Wszelka korespondencja pomiędzy partnerem projektu a właściwym Kontrolerem prowadzona jest z wykorzystaniem SL2014, za wyjątkiem komunikacji dotyczącej:

 1. zmian treści porozumienia na realizację wymagających zawarcia aneksu do porozumienia;

 2. wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu do SL2014 dla osoby uprawnionej;

 3. kontroli na miejscu;

 4. dochodzenia zwrotu środków, o którym mowa w § 11. 1. Osoby uprawnione przez partnera projektu, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014, korzystają z profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach SL2014. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej.

 2. Osoby uprawnione przez partnera projektu niemającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014, korzystają z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach SL2014 lub ze swojego adresu e-mail oraz hasła.

 3. W uzasadnionych sytuacjach, np. w przypadku awarii aplikacji, kiedy czas przywracania prawidłowego działania SL2014 nie pozwoli na złożenie częściowego wniosku o płatność w terminie, partner projektu składa wnioski w papierowej wersji zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej programu. Partner projektu zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o usunięciu awarii.

 4. Osoby uprawnione przez partnera projektu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego oraz do pracy w SL2014 zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym Podręczniku beneficjentai Podręczniku beneficjenta SL2014.

 5. Partner projektu niezwłocznie zgłasza do partnera wiodącego informacje na temat awarii SL2014 uniemożliwiających bądź utrudniających pracę w SL2014, skutkujących w szczególności niemożnością przesłania za pośrednictwem SL2014 częściowego wniosku o płatność do Kontrolera.

 6. Partner projektu każdorazowo zgłasza do partnera wiodącego informacje o naruszeniu bezpieczeństwa informacji, incydentach i podatnościach związanych z przetwarzaniem przez partnera projektu danych w SL2014, w tym zwłaszcza o nieautoryzowanym dostępie do danych przetwarzanych przez partnera projektu w SL2014.

§ 19

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

 2. W przypadku zaistnienia sporów między Stronami odnośnie interpretacji lub realizacji niniejszej umowy partnerskiej, Strony będą dążyć do jego rozstrzygnięcia w drodze mediacji. W tym celu każdy z partnerów mianuje jednego niezależnego mediatora. Zadaniem zespołu mediatorów będzie wypracowanie w terminie 1 miesiąca od utworzenia zespołu rozwiązania zaistniałego sporu.

 3. Jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez mediatorów nie uzyska akceptacji wszystkich partnerów, spór podlegać będzie jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby partnera wiodącego.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza umowa została sporządzona w 2egzemplarzach.

 2. Każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz umowy partnerskiej.

 3. O ile strony nie postanowią inaczej, wszelka komunikacja pomiędzy Stronami będzie odbywać się w językach:polskim, słowackim lub angielskim.

 4. Integralną częścią umowy są załączniki: 1. Załącznik nr 1 – Upoważnienia Partnera Wiodącego;

 2. Załącznik nr 2 – Upoważnienia Partnera Projektu;

 3. Załącznik nr 3 – Zatwierdzony Wniosek o dofinansowanie;

 4. Załącznik nr 4 –Szczegółowe warunki wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020;

 5. Załącznik nr 5– Zestawienie rachunków bankowych poszczególnych partnerów

 6. Załącznik nr 6 – Budżet projektu w podziale na partnerów


W imieniu Partnera Wiodącego

V mene vedúceho partnera


Centrum Projektów Europejskich

Centrum európskych projektovImię i nazwisko

Meno a priezvisko
Leszek Buller

Stanowisko

Funkcia


Dyrektor

Podpis i pieczęć (jeśli dot.)

Podpis a pečiatka (ak vlastní pečiatku)

Miejsce, data

Miesto, dátum
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna