Umowa określa zasady korzystania z przedpłaconej karty sgb kks lech Poznań zwanej dalej „Pobieranie 36,26 Kb.
Data29.06.2018
Rozmiar36,26 Kb.

1.     Umowa określa zasady korzystania z przedpłaconej karty SGB – KKS Lech Poznań (zwanej dalej „Kartą”)  powiązanej z Rachunkiem karty wskazanym w § 1, która funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi  w „Regulaminie funkcjonowania kart przedpłaconych SGB – KKS Lech Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A.” zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Regulaminem’’.

2.     Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część Umowy.

3.     Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu wydanej Karty, a Posiadacz zobowiązuje się do zapewnienia na Rachunku karty, wskazanym w § 1, środków wystarczających na potrzeby rozliczania dokonanych Kartą transakcji oraz na pokrycie należnych Bankowi opłat i prowizji.

4.     Posiadacz Karty może korzystać w ramach niniejszej umowy z Serwisu SMS umożliwiającego dostęp do informacji o stanie rachunku oraz operacjach dokonanych na rachunku Karty – na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§3

1.     Warunkiem korzystania z funkcji płatniczej karty jest zasilenie Rachunku karty, o którym mowa w § 1 środkami pieniężnymi; numer Rachunku karty nadrukowany jest także na kartę.

2.     Środki na Rachunku karty nie są oprocentowane.

3.     Bank zobowiązuje się do rozliczenia operacji dokonanych przy użyciu Karty poprzez obciążenie rachunku powiązanego z Kartą zgodnie z Regulaminem.

4.     Rozliczanie transakcji dokonanych w walucie innej niż złote odbywa się po ich przeliczeniu na złote wg zasad określonych w Regulaminie.

5.     Posiadacz zobowiązany jest spłacić niedopuszczalne saldo debetowe w Rachunku karty w terminie 14 dni od jego powstania.

6.     Karta pełni funkcje identyfikacyjną na meczach piłki nożnej.

7.     Bank może odmówić podpisania nowej Umowy o kartę i wydania nowej Karty, jeżeli Posiadacz nie dokonał spłaty zadłużenia powstałego w wyniku korzystania z Karty uprzednio wydanej.

8.     Niedopuszczalne saldo debetowe oprocentowane jest według podwyższonej stopy procentowej właściwej dla należności przeterminowanych; odsetki naliczane są od dnia następnego po terminie płatności do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego.

9.     Stopa procentowa dla należności przeterminowanych równa jest czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi  |______| w skali roku.

10.  Zmiana wysokości oprocentowania należności przeterminowanych ze względu na zmianę stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej, bez konieczności zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu.

 

§4

W przypadku utraty Karty jej Posiadacz powinien niezwłocznie zastrzec Kartę w sposób i z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie.

 

§5

1.     Za czynności związane z wykonywaniem Umowy Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe (Taryfą).

2.     Posiadacz rachunku oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z Taryfą i akceptuje ją jako integralną część niniejszej Umowy.

 

§6

Umowa została zawarta na okres ważności Karty, który wynosi 4 lata chyba, że z informacji zawartej na Karcie wynika inaczej.

 

§7

1. Posiadacz karty może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego Karty, o ile Posiadacz karty nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej Karty. W przypadku odstąpienia od Umowy Posiadacz nie ponosi opłat z tym związanych.

2. Bank może wypowiedzieć Umowę o kartę z ważnych powodów, w tym w przypadku:  

1)          popełnienia przestępstwa przy użyciu Karty lub dotyczącego Karty

2)          nieuregulowanie niedopuszczalnego salda debetowego spowodowanego zaksięgowaniem operacji, opłat i prowizji wynikających z użytkowania Karty w terminie 14 dni od jego powstania,  mimo skierowania przez Bank dodatkowego wezwania do zapłaty,

3)          spowodowanie niedopuszczalnego salda debetowego dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy i nie spłacenie go w terminie 14 dni od powstania,

4) podanie przez Posiadacza nieprawdziwych danych przy zawieraniu Umowy lub w trakcie trwania Umowy

 

§8

Zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian Regulaminu i Taryfy, które następują w trybie i formie określonej w Regulaminie, lub zmian, dla dokonania których Regulamin przewiduje inną formę.

 

§9

Wszelkie skróty użyte w Umowie mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Umowy.

 

§10

Mając na uwadze, że Karta pełni funkcje identyfikacyjne, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych KKS Lech Poznań umieszcza na awersie Karty wizerunek Posiadacza karty, jego imię i nazwisko oraz numer PESEL, co Posiadacz przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 

 

§11

1.     Posiadacz oświadcza, że poddaje się dobrowolnie egzekucji,  na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do wszystkich roszczeń Banku, wynikających z  Umowy o kartę.

2.     Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia wynoszącej nie więcej niż _____ zł (słownie złotych: _____, 00/100).

3.     Bank ma prawo w okresie dwóch lat od daty rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w ust. 1 i 2.

 

§12

Posiadacz karty oświadcza, iż:

1)     wybiera następujący sposób doręczenia miesięcznych Zestawień operacji:

 za pośrednictwem poczty,

 pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Umowie,

 odbiór osobisty w dowolnym Oddziale Banku;2)   wybiera następujący sposób doręczenia informacji o zmianach Regulaminu lub Taryfy:

 za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Umowie;

3)   otrzymał stanowiące integralną cześć Umowy o kartę, Regulamin, o którym mowa w § 2 oraz Taryfę, zapoznał się z  ich postanowieniami przed zawarciem Umowy, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;

4)   akceptuje ustaloną formę przekazania mu Karty*:

odbiór Karty w momencie podpisania Umowy, niniejszym Posiadacz karty potwierdza odbiór Karty o numerze podanym w §1,

wysyłka Karty na wskazany adres.

 

§13

1.        Bank, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje że Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23a, 60 – 462 Poznań. Dane będą przetwarzane przez Bank w celu wykonania Umowy o kartę zawierania i wykonywania czynności bankowych. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, a ich podanie warunkuje wykonania Umowy o kartę.

2.        Bank informuje, że Pani/Pana dane będą przekazywane:

a)        KKS Lech Poznań S.A

b)       podmiotom, którym GBW S.A. zleca czynności niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień Umowy o kartę

c)        innym wydawcom kart płatniczych i ich organizacje w celu zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom związanym z używaniem kart płatniczych.

 

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna