Umowa o wzajemnym powierzeniu przetwarzania danych osobowychPobieranie 28,57 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar28,57 Kb.

Załącznik nr 8
do Umowy nr ...............
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
zawartej w Legionowie dnia ........................pomiędzy
PEC „Legionowo” Sp. z o.o. a …………………..UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


OSDn
Sprzedawca


UMOWA

powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w …………….. w dniu .............................. r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Sowińskiego wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000045107, numer NIP 536-00-12-640 oraz numer REGON 010617968, reprezentowaną przez:

Prezes Zarządu - Narcyz Tokarski
zwaną/ym dalej Zleceniodawcą (Administratorem Danych Osobowych),
a
…………………………………. z siedzibą w ……………………………………………., zarejestrowaną/ym w ................................................................. pod numerem ......................., posiadającą/ym numer NIP ......................... oraz numer REGON ..................................................., reprezentowaną/ym przez: ........................................................................................,
zwaną/ym dalej Procesorem.

§ 1.


Definicje

1. Procesor – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia ze Zleceniodawcą,

2. Administrator Danych Osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

3. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

4. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

5. Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

6. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznychi organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

7. GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych


§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Procesorowi przez Administratora Danych Osobowych przetwarzania danych osobowych ze zbioru danych osobowych o nazwie KONTRAHENCI PEC LEGIONOWO SP Z O.O.

2. Celem przetwarzania powierzonego zbioru danych osobowych jest realizacja zapisów zawartych w Generalnej Umowie Dystrybucyjnej.

3. Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe: wszystkie dane osobowe niezbędne do realizacji Generalnej Umowy Dystrybucyjnej.

§ 3.

Zobowiązania Procesora i Zleceniodawcy

1. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

2. Procesor zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Zleceniodawcę wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki techniczne i organizacyjne, przewidziane w art. 36-39 Ustawy.

3. Procesor zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Zleceniodawcę spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy.


§ 4.

Szczegółowe zobowiązania Procesora dla powierzonych danych osobowych, wynikające
z realizacji wymagań art. 36-39a Ustawy

1. Procesor oświadcza, że do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których mowa


w § 3 ust. 2 wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

2. Procesor zobowiązuje się do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Procesora, zgodnie z następującymi punktami:

a) Procesor przeprowadza szkolenie z zasad ochrony danych osobowych

b) Procesor nadaje upoważnienia pracownikom przeznaczonym do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji warunków Umowy.

3. Procesor zobowiązuje się do zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy
i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

4. Procesor zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do ich przetwarzania.

5. Procesor zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych, będą zachowywały w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek ten będzie trwał także po ustaniu zatrudnienia.

6. Procesor oświadcza, że opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia.


§ 5.

Dodatkowe zobowiązania Procesora wynikające z realizacji wymagań art. 36-39a Ustawy

1. Procesor nie może powierzyć wykonania wszystkich lub choćby części czynności Umowy innemu podmiotowi (Podprocesorowi) bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Danych Osobowych

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zleceniodawcy powierzone zbiory danych i trwale usunąć je z wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje również te podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Procesora, jako Podprocesorzy.

3. Procesor zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych przekazać Zleceniodawcy protokoły zniszczenia zbiorów danych osobowych.

4. Zleceniodawca zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli Procesora w zakresie przestrzegania wymagań art. 36-39a Ustawy. Kontrola taka może się odbywać w godzinach pracy po uprzednim powiadomieniu Procesora.

5. Po kontroli Zleceniodawca może przekazać Procesorowi pisemne zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich realizacji.

6. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy
o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą one danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę.
§ 6.

Odpowiedzialności i kary

1. Procesor przyjmuje do wiadomości, iż podczas realizacji Umowy w zakresie przestrzegania przepisów art. 36-39a Ustawy, ponosi odpowiedzialność jak Zleceniodawca.

2. Procesor przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany kontroli zgodności przetwarzania danych przez GIODO, z zastosowaniem odpowiednio przepisów art. 14 – 19 Ustawy.

3. Procesor odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały


w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.

4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie, którego Zleceniodawca zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Procesor zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny poniesionych przez Zleceniodawcę.


§ 7.

Obowiązywanie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ………./nieokreślony*

2. Umowa wygasa automatycznie w całości w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Generalnej Umowy Dystrybucyjnej.

3. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę o współpracy ze skutkiem natychmiastowym,


w przypadku:

a) rażącego naruszenia przez Procesora postanowień Umowy,

b) wyrządzenia przez Procesora przy wykonaniu Umowy szkody Zleceniodawcy lub osobie, której dane Procesor przetwarza na mocy umowie powierzenia,

c) wszczęcia przez GIODO postępowania przeciw Procesorowi w związku z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, jeśli postępowanie dotyczy danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Zleceniodawca Procesor
* niepotrzebne skreślić

Strona

OSDn SPRZEDAWCA

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna