Umowa o świadczenie usług windykacyjnychPobieranie 117,9 Kb.
Data12.01.2018
Rozmiar117,9 Kb.

UMOWA o świadczenie usług windykacyjnych

zawarta w dniu …………………………..….., w Warszawie pomiędzy:Klient:

Intrum:
Intrum Justitia Sp. z o.o.

Adres siedziby:

Adres siedziby:ul. Domaniewska 4102-672 Warszawa

Zarząd:Zarząd:

Tomasz Jabłoński - Prezes Zarządu

Iwona Agnieszka Żurawska – Członek Zarządu,

Małgorzata Beata Główka – Członek Zarządu,

Krzysztof Andrzej Krauze – Członek Zarządu

KRS:


NIP:


Kapitał zakł.:


KRS:

0000108357

NIP:

521-28-85-709

Kapitał zakł.:

1.100.000zł

Nr rachunku bankowego:

Numer rachunku bankowego:
BRE Bank S.A.
08 1140 1977 0000 3721 2200 1001


§ 1. Przedmiot umowy
 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Intrum działań zmierzających do odzyskania wymagalnych wierzytelności pieniężnych Klienta.

 2. Obsługą Wierzytelności objęte będą wymagalne wierzytelności pieniężne Klienta przekazywane w Wykazach Wierzytelności.


§2. Obsługa wierzytelności

 1. Działania podejmowane przez Intrum wobec Dłużników Klienta polegać będą w szczególności na: (i) wysyłaniu wezwań do zapłaty zadłużenia przez Dłużnika, (ii) negocjowaniu formy oraz terminu zapłaty należności w drodze kontaktów telefonicznych, listowych oraz w zależności od okoliczności kontaktów bezpośrednich, (iii) zawieraniu i monitorowaniu porozumień o odroczonym terminie płatności wierzytelności lub spłaty wierzytelności w ratach.

 2. Działania o których mowa powyżej Intrum wykonywać będzie przez okres 90 dni dla windykacji krajowej i 120 dni dla windykacji zagranicznej (Okres Obsługi), licząc od dnia otrzymania od Klienta Wykazu Wierzytelności.

 3. W przypadku spraw, w których: (i) Dłużnik rozpoczął już spłatę zadłużenia, (ii) Dłużnik przystąpił do wykonania porozumienia o ratalną spłatę zadłużenia, (iii) zawarto z Dłużnikiem porozumienie o ratalną spłatę zadłużenia lub jednorazową wpłatę, lecz po upływie Okresu Obsługi oraz (iv) Intrum przewiduje zaspokojenie wierzytelności po upływie Okresu Obsługi, Intrum może wystąpić o przedłużenie Okresu Obsługi, a Klient powinien takiego przedłużenia dokonać.

 4. Wpłaty Dłużników z tytułu wierzytelności obsługiwanych przez Intrum na mocy niniejszej Umowy dokonywane będą na wyodrębniony rachunek bankowy Intrum (Rachunek Rozliczeniowy).

 5. Klient zobowiązuje się do nie przekazywania wierzytelności objętych Wykazem Wierzytelności innym podmiotom oraz do: (i) informowania Intrum o wszystkich wpłatach dokonanych przez Dłużników bezpośrednio na rzecz Klienta w terminie 7 dni od daty ich otrzymania,(ii) informowania na bieżąco Intrum o wszystkich swoich kontaktach z Dłużnikami podjętych po przekazaniu zlecenia windykacji wierzytelności, (iii) przedstawiania na wniosek Intrum w terminie 7 dni stosownych dokumentów pozostających w związku z należytym wykonaniem umowy, (iv) nie dokonywania jakichkolwiek ustaleń z Dłużnikiem odnośnie spłaty długu.

 6. Klient upoważnia Intrum do przeszukiwania i porównania poszczególnych Wykazów Wierzytelności przekazanych do Intrum z Wykazami Wierzytelności innych wierzycieli, którzy wyrazili na to zgodę. Przedmiotowe czynność będą miały na celu ustalenie, czy konkretny Dłużnik jest zadłużony u innych wierzycieli oraz w celu ustalenia aktualnych danych o konkretnym Dłużniku (m.in. adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego). Informacje o zadłużeniu Dłużnika wobec innych wierzycieli nie będą przekazywane Klientowi.

 7. Jeżeli według oceny Intrum skuteczna obsługa wierzytelności objęta otrzymanym Wykazem Wierzytelności jest niemożliwa lub bezcelowa, Intrum może zaprzestać wykonywania obsługi takiej wierzytelności, zawiadamiając o tym niezwłocznie Klienta. Jednocześnie, Intrum zastrzega sobie prawo odmowy obsługi niektórych wierzytelności.§3. Wykaz wierzytelności

 1. W celu umożliwienia prawidłowego wykonania niniejszej Umowy Klient przekaże Intrum Wykaz Wierzytelności w formie elektronicznej, zawierający w szczególności: (i) oznaczenie Dłużnika będącego osobą fizyczną przez określenie jego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL lub Dłużnika nie będącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy oraz numeru NIP, (ii) oznaczenie adresu/ów oraz danych kontaktowych Dłużnika (telefony stacjonarne, komórkowe, adres email), (iii) oznaczenie dokumentów stwierdzających zadłużenie, a w szczególności nazwa dokumentu, data wystawienia i wymagalności, kwota zaległości, (iv) wysokość oprocentowania zaległych należności jeśli jest inna niż ustawowa, lub sumę należności odsetkowych, (v) wysokość należności ubocznych (kary, opłaty dodatkowe) wraz z podstawą ich naliczenia.

 2. Struktura oraz format Wykazu Wierzytelności będą przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami.


§4. Wynagrodzenie

 1. Za realizację przedmiotu Umowy Intrum przysługuje wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

 2. Prowizja naliczana będzie od faktycznie odzyskanych należności licząc od dnia przekazania Wykazu Wierzytelności do 30-go dnia po upływie Okresu Obsługi, niezależnie od tego, czy dłużnik dokona zapłaty na Rachunek Rozliczeniowy, czy też bezpośrednio do rąk lub na rachunek bankowy Klienta.

 3. Intrum zachowuje również prawo do pełnej prowizji w przypadku, gdy: (i) przekazane wierzytelności nie istnieją w części lub całości, (ii) wierzytelność zostanie umorzona w drodze potrącenia lub na skutek czynności prawnej dokonanej między Klientem a Dłużnikiem, (iii) Klient zażąda od Intrum zaprzestania obsługi wierzytelności przed upływem Okresu Obsługi lub uniemożliwi należyte jej wykonanie.

 4. Z kwot wpłacanych przez Dłużników na Rachunek Rozliczeniowy Intrum może pobierać należne mu zgodnie z Cennikiem prowizje i opłaty, pozostałą zaś resztę obowiązane jest przelewać do 10-ego każdego miesiąca na rachunek bankowy Klienta.

 5. Klient zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury Intrum w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, jeżeli należność z niej wynikająca, nie została wcześniej potrącona przez Intrum.

 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Intrum zachowuje prawo do dokończenia obsługi przekazanych wierzytelności i należnego z tego tytułu wynagrodzenia.

 7. Klient upoważnia Intrum do wystawiania faktur VAT bez Jego podpisu.


§6. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca.

 2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron jej postanowień.

 3. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu Stronę wnoszącą o rozstrzygnięcie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.


§7. Załączniki

 1. Załącznik nr I Cennik

 2. Załącznik nr II Pełnomocnictwo

 3. Załącznik nr III Zasady przetwarzania danych osobowych

Za Klienta: ……………………………….. Za Intrum: ………………………………..


Załącznik nr I

Cennik


Cennik – windykacja krajowa

Prowizje za odzyskanie należności podczas windykacji polubownej dla spraw o wartości* z przedziału od 1001 zł do 10 000 zł

0 – 60 dni przeterminowania**

61 – 180 dni przeterminowania**

181 – 360 dni przeterminowania**

powyżej 360 dni przeterminowania**

7%

9%

11%

13%

Prowizje za odzyskanie należności podczas windykacji polubownej dla spraw o wartości* powyżej 10 001 do 100 000 zł

0 – 60 dni przeterminowania**

61 – 180 dni przeterminowania**

181 – 360 dni przeterminowania**

powyżej 360 dni przeterminowania**

5%

7%

8%

11%

Prowizje za odzyskanie należności dla spraw o wartości* do 1000 zł wynosi:

17%

Wykaz usług zawartych w ramach ustalonego cennika

Raportowanie


Infolinia w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00


Klient otrzymuje dostęp do narzędzia umożliwiającego generowanie raportów on-linePracownicy Zespołu Współpracy z Klientami udzielą niezbędnych informacji i wyjaśnień na temat obsługi spraw pod numerem telefonu:

+48 22 576 65 34


Wykaz usług opcjonalnych do wyboru Klienta


Pieczątka prewencyjna

Intrum Justitia

Windykacja zagraniczna

Obsługa prawna Kancelarii IJ

150zł


Ceny tej usługi objęte są oddzielnym cennikiem

Usługa wymaga podpisania oddzielnej umowy i cennika

Pozostałe informacje

Ceny nie zawierają podatku VAT


* Wartość sprawy oznacza wartość należności głównej Dłużnika. Minimalna wartość sprawy wynosi 50zł,

** Przeterminowanie liczy się od daty wymagalności poszczególnych faktur do dnia zarejestrowania sprawy w Intrum.Za Intrum

........................................................................


Za Klienta.......................................................................Cennik – windykacja zagraniczna

Prowizja za odzyskanie należności podczas windykacji polubownej w poniższych krajach: UK, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Holandia, Islandia, Włochy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Azerbejdżan, Uzbekistan, Turkmenistan, Gruzja, Armenia, Tadżykistan, Kirgistan, Mołdawia, Łotwa, Estonia

Prowizja dla kwot o wartości (kwota należności głównej)

0 - 90 przeterminowania*

91 – 180 przeterminowania*

181 + przeterminowania*

500,00 - 15.000,00 EUR

7%

9%

12%

Powyżej 15,000,00 EUR

5%

7%

9%

  

Prowizja dla kwot o wartości do 500 EUR wynosi :

17%

Wykaz usług zawartych w ramach ustalonego cennika

Raportowanie


Infolinia w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00


Klient otrzymuje dostęp do narzędzia umożliwiającego generowanie raportów on-linePracownicy Zespołu Współpracy z Klientami udzielą niezbędnych informacji i wyjaśnień na temat obsługi spraw pod numerem telefonu:

+48 22 576 65 34


Usługi dodatkowe

(jeśli oferowane w danym kraju) • tłumaczenie dokumentów,

 • wypis z rejestru sądowego,

 • włączenie do windykacji Inspektora Terenowego,

 • ustalanie adresu,

 • raport kredytowy,

 • pismo ostateczne od prawnika,

 • windykacja w 141 krajach świata poprzez agentury Intrum Justitia,

 • odzyskiwanie podatku VAT zapłaconego podczas pobytu za granicą (dotyczy 20 krajów europejskich oraz Kanady),

 • obsługa prawna - reprezentacja przed lokalnym sądem.

Ceny usług dodatkowych ustalane są indywidualnie.

Pozostałe informacje

* przeterminowanie liczy się od daty wymagalności najstarszej faktury do dnia zarejestrowania sprawy w Intrum Justitia.

W niektórych krajach – poza Unią Europejską – obowiązuje opłata wstępna za przyjęcie wierzytelności do obsługi.

Prowizja naliczana jest dopiero po odzyskaniu środków od dłużnika,

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

Za Intrum

........................................................................


Za Klienta

.......................................................................Załącznik nr II

Pełnomocnictwo


PEŁNOMOCNICTWO


  1. PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Spółki …………………………………

Działając w imieniu: …………………………………

Zarejestrowanej w Sądzie: …………………………………

Numer KRS: …………………………………

Numer NIP: …………………………………

Kapitał Zakładowy /Akcyjny …………………………………
niniejszym upoważnia: Intrum Justitia Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Zarząd: Tomasz Jabłoński – Prezes Zarządu

Iwona Agnieszka Żurawska – Członek Zarządu

Małgorzata Główka – Członek Zarządu

Krzysztof Krauze – Członek Zarządu


Zarejestrowana w Sądzie: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000108357

Numer NIP: 521-28-85-709

Kapitał Zakładowy /Akcyjny 1.100.000 PLN

Do wykonania wszystkich zgodnych z prawem czynności pozasądowych prowadzących do rozliczenia wierzytelności należnych od naszych Dłużników.


W razie potrzeby Intrum Justitia Sp. z o.o. może powołać osoby trzecie do wykonania ww. działań.

Sporządzono w _______________ w dniu __________________Za Klienta: ………………………………..
Załącznik nr III

Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 1. Definicje

 1. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 2. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 3. Termin „dane osobowe” jest zgodny z definicją danych osobowych, określoną w art. 6 Ustawy, w myśl której za „dane osobowe” uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 4. Termin „przetwarzanie danych osobowych” oznacza w rozumieniu Umowy wszelkie operacje wykonywane przez Intrum w celu i na zasadach opisanych Umową na danych osobowych przekazywanych przez Klienta, a w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i usuwanie.

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych i na podstawie art. 31 Ustawy powierza Intrum ich przetwarzanie. Strony zgodnie ustalają, że Intrum będzie przetwarzało powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu uzyskania zapłaty należności na warunkach i w granicach zawartej Umowy.

 2. Intrum w zakresie przetwarzania danych osobowych jest uprawnione do wykonania następujących czynności: (i) weryfikacja przekazanych danych, (ii) poprawianie danych, które zostały uznane za nieaktualne lub nieprawidłowe, (iii) uzupełnianie danych, które mogą okazać się istotne podczas realizacji Umowy, (iv) przetwarzanie danych w celu podjęcia w stosunku do dłużników konkretnych czynności: kontakt telefoniczny, listowny lub bezpośredni, (v) przetwarzanie danych w celu ustalenia, którzy dłużnicy spłacili część lub całość zadłużenia, a którzy w ogóle nie uregulowali należności, (vi) przetwarzanie danych w celu sporządzenia raportów dla Klienta, (vii) przetwarzanie danych w celu ustalenia wynagrodzenia Intrum i wystawienia stosownych dokumentów księgowych, (viii) przetwarzanie danych w innych sposób, niezbędny do skutecznej realizacji postanowień Umowy.

 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, na elektronicznych nośnikach informacji w firmie Intrum Justitia Data Centre B.V. z siedzibą w Holandii, Tupolevlaan 22, 1119 NX Schiphol-Rijk. W tym zakresie Intrum obowiązana jest do zawarcia stosownej Umowy przetwarzania danych.

§ 3. Obowiązki Intrum

 1. Intrum jest obowiązane zapewnić stałą ochronę powierzonych danych osobowych, zarówno przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych, jak i organizacyjnych; na poziomie nie mniejszym niż jest to wymagane obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

 2. Intrum oświadcza, iż wszystkie osoby dopuszczone przez nie do przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Klienta zostały przeszkolone w zakresie zasad przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych oraz znajomości przepisów tego dotyczących, przede wszystkim w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania tych danych tak, aby nie doszło do ich ujawnienia, zabrania przez osoby niepowołane lub do ich zniekształcania, zmieniania w sposób nieautoryzowany, bądź utraty.

 3. Intrum oświadcza, że wdrożyło środki techniczne i organizacyjne wynikające z art.36-39 Ustawy oraz spełnienia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy.

§ 4. Współdziałanie Stron

 1. Strony ustalają, że podczas realizacji postanowień Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na jej wykonanie.

 2. Intrum gwarantuje możliwość przeprowadzenia audytów w swojej siedzibie przez Klienta w celu sprawdzenia należytego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Za Klienta: ……………………………….. Za Intrum: ………………………………..Strona z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna