Umowa o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnychPobieranie 45,16 Kb.
Data19.01.2018
Rozmiar45,16 Kb.PROJEKT

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie, ul. Wielicka 265 – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039390, NIP 679-252-57-95, REGON 351375886, zwanym dalej „Szpitalem” w imieniu i na rzecz którego działa:


 1. Dyrektor - dr hab. med. Maciej Kowalczyk

 2. Główny Księgowy – mgr Anna Rybak

zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia
a
zwanym w dalszej treści umowy Przyjmującym zamówienie.
§1


 1. W zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenie usług zdrowotnych- opieki nad pacjentami Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu kardiochirurgii w zakresie świadczeń zdrowotnych polegających na zabiegach operacyjnych oraz prowadzenia konsultacji i udzielania porad w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, oraz dyżurów z zakresu kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 1. Realizacja świadczeń określonych w pkt. 1 odbywa się w szczególności poprzez:

a) Udział w zabiegach operacyjnych wad wrodzonych serca wykonywanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w tym:

- operacji związanych z leczeniem wad serca i ich powikłań

- wszystkich operacji związanych z leczeniem naczyń w obrębie klatki piersiowej

- wszystkich innych typów operacji w obrębie klatki piersiowej należących do specjalności kardiochirurgia w tym również leczenia powikłań wynikających z przeprowadzonej operacji.

b) Wykonywaniu usług medycznych w oddziale intensywnej terapii kardiochirurgicznej oraz w oddziałach Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, pacjentom pozostającym pod opieką Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej.

c) Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad z zakresu kardiochirurgii, wydawaniu orzeczeń lekarskich i opinii.

d) Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi wymogami, w tym opisów zabiegów operacyjnych, historii chorób, uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji medycznej niezbędnej do rozliczania procedur TISS w uzgodnieniu z uprawnionym anestezjologiem.

e) Dyspozycyjność oraz przyjazdy na wezwanie do Kliniki poza standardowymi godzinami pracy.


 1. Przyjmujący zamówienie przed przystąpieniem do wykonania niniejszej umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych badań lekarskich określonych odrębnymi przepisami, niezbędnych do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą umową.

§2


 1. Przyjmujący zamówienie jest samodzielny w zakresie sposobu wykonywania świadczeń przy dołożeniu najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz stosownie do Kodeksu Etyki Lekarskiej i przepisów prawa.

 2. Świadczenia obejmują jedynie te czynności, które są niezbędne i celowe dla prawidłowego leczenia i rehabilitacji Pacjentów, a ordynowanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz innych pomocniczych i leczniczych środków technicznych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Kodeksem Etyki Lekarskiej a także regulacjami wewnętrznymi, obowiązującymi na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

 3. W przypadkach wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do konsultacji z z ordynatorem lub osobą przez niego wskazaną .

§3


 1. Dla celów niniejszej Umowy przyjmuje się, że termin „Ordynator” w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza Ordynator – Kierownik Kliniki, a w razie jego nieobecności – zastępca wskazany i upoważniony w danym czasie do wykonywania czynności Ordynatora.

 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać świadczenia w ramach normalnej ordynacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie tj. pomiędzy godzinami 8,00-16,00 od poniedziałku do piątku

 3. Dyżury lekarskie będą odbywać się w dni powszednie od godziny 16.00 do 8.00 dnia następnego oraz od godziny 8.00 do 8.00 w soboty, niedziele i święta wg harmonogramu ustalonego wspólnie pomiędzy Przyjmującym zamówienie a ordynatorem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej.

 4. W razie nagłej potrzeby spowodowanej sytuacją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie lub Pacjentów oddziału Ordynator może wezwać Przyjmującego zamówienie do stawienia się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie celem wykonywania świadczeń w czasie nie przewidzianym w harmonogramie. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podania sposobu kontaktowania się z nim. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia warunków technicznych i osobowych, celem wykonywania świadczeń w czasie nie przewidzianym w harmonogramie w przypadku nagłej potrzeby.

 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazywania Ordynatorowi każdorazowo, po zakończeniu codziennej usługi, informacji dotyczących przebiegu wykonywanych lub wykonanych świadczeń z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjentów w formie wskazanej przez Ordynatora.

 6. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, przez Ordynatora lub inną osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia, w zakresie jakości świadczeń, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i przepisami prawa, (krajowego i międzynarodowego), właściwego wykorzystania przez Przyjmującego zamówienie udostępnionego majątku Szpitala oraz prawidłowości i zgodności prowadzonej dokumentacji przez Przyjmującego zamówienie z wymogami niniejszej Umowy.

 7. Nadzór organizacyjny nad wykonaniem świadczeń przez Przyjmującego zamówienie sprawuje w imieniu Udzielającego zamówienie Ordynator lub inna osoba upoważniona przez Udzielającego zamówienia.

 8. W trakcie i w związku z wykonywaniem świadczeń Przyjmujący zamówienie koordynuje pracę średniego personelu medycznego oddziału, wydając stosowne polecenia oraz nadzorując ich realizację.

 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w szczególności do:

 1. świadczenia usług określonych w umowie, w terminie i zgodnie z wiedzą medyczną i Kodeksem Etyki Lekarskiej.

 2. przestrzegania przepisów prawnych i regulaminów Udzielającego zamówienia oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych,

 3. prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta,

 4. poddania się kontroli prowadzonej przez upoważnione osoby oraz przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne uprawnione instytucje.

 1. Przyjmujący zamówienie nie może świadczyć żadnych usług medycznych osobom nie będących pacjentami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na terenie Szpitala z wyjątkiem stanów ratowania życia lub zdrowia.

 2. Przyjmujący zamówienie jest obowiązany dbać o dobry wizerunek Szpitala.

§4


 1. W związku z wykonywaniem świadczeń, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną Pacjentów, a także sprawozdawczość statystyczną na zasadach obowiązujących w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, jako samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r /Dz.U.2014.177 j.t/ w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej  oraz sposobu jej przetwarzania, a także wszelkich aktach prawnych uzupełniających, zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, również wynikających z odpowiednich umów zawartych przez Szpital, a w szczególności wynikających z umów zawartych przez Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi podmiotami.

 2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany udzielać konsultacji dotyczących Pacjentów innych oddziałów, poradni i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sposób i na zasadach uzgodnionych z Ordynatorem lub Udzielającym zamówienia .

 3. Przyjmujący zamówienie samodzielnie ponosi wszelkie obciążenia publicznoprawne związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym w szczególności podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2010r. Nr 78 poz. 515).oraz zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres umowy.

 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujące zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami określonymi w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 112 poz. 654) w przypadku zaistnienia obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia, oraz zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres umowy,

 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie odzieży ochronnej i roboczej, oraz obuwia roboczego posiadających atest CIOP, oraz wykonywania w nich świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, z wyłączeniem odzieży operacyjnej, którą zobowiązany jest zapewnić Udzielający zamówienia.

§5


 1. W celu realizacji świadczeń Udzielający zamówienia jest zobowiązany zapewnić Przyjmującemu zamówienie nieodpłatnie odpowiednie pomieszczenie, środki farmaceutyczne, materiały medyczne, lecznicze środki techniczne oraz inne środki, instrumenty i urządzenia niezbędne dla prawidłowego wykonywania świadczeń.

 2. Udzielający zamówienia zapewnia Przyjmującemu zamówienie współpracę odpowiedniego średniego personelu medycznego przy wykonywaniu świadczeń.

 3. Udzielający zamówienie jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan sanitarny i techniczny pomieszczeń, urządzeń i instrumentów, wykorzystywanych przy wykonywaniu świadczeń.

 4. Zlecenia na badania poza Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie oraz zapotrzebowanie na zakup potrzebnych materiałów wymaga akceptacji Ordynatora – Kierownika Kliniki.

 5. Przyjmujący zamówienie w przypadku ekspozycji na wirus HIV oraz HBS zobowiązuje się postępować zgodnie z procedurą Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie opracowaną przez Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Wewnątrzszpitalnych i zatwierdzoną przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zapewnia dostęp do leków koniecznych do stosowania w przypadku ekspozycji na w/w wirusy.

§6


 1. W razie wyrządzenia pacjentowi , osobom trzecim lub Udzielającemu zamówienia szkody w trakcie lub w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową – Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec tych osób wynikającą z błędu sztuki lekarskiej zaniedbania i zaniechania czynności oraz za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu i aparatury z jego winy.

 2. Jeżeli w sytuacji określonej w ust.1 Udzielający zamówienie będzie zobowiązany do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia poszkodowanym w inny sposób , Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zwrotu świadczeń poniesionych przez Udzielającego zamówienie z tego tytułu w pełnej wysokości.

 3. W razie dochodzenia odszkodowania lub zwrotu zapłaconego odszkodowania w związku ze szkodami wyrządzonymi pacjentom lub osobom trzecim w trakcie wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową , strony obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące czynów niedozwolonych, w tym także w zakresie terminów przedawnienia roszczeń związanych z dochodzeniem zwrotu wypłaconych przez Udzielającego zamówienie odszkodowań.

 4. W przypadku udowodnienia nieprzestrzegania wymogów dotyczących odpowiedniego prowadzenia i zasad udostępniania dokumentacji wykonywanych świadczeń wynikających z niniejszej Umowy, z zasad prowadzenia dokumentacji i rozliczania świadczeń medycznych ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz z ogólnych przepisów prawa w tym zakresie, Udzielający zamówienia w porozumieniu z Ordynatorem może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 300,00 zł,- (trzysta złotych) za każde zdarzenie.

 5. Strony ustalają ,że w razie gdy Udzielający zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz własnego kontrahenta /podmiotu finansującego świadczenie zdrowotne/ kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy , Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zwrócić Udzielającemu zapłacone przez niego kary umowne w części, w której kary te zostały naliczone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

 6. W razie bezzasadnej odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienie może odrębnym pismem rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z winy Przyjmującego zamówienie.

 7. Kara umowna, o której mowa w pkt 4,5, może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Przyjmującego zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej Umowy.

 8. W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej karę umowną, Udzielający zamówienia może też dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7


 1. Z tytułu wykonania umowy Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał od Udzielającego zamówienia za świadczenia określone w §1 wynagrodzenie w wysokości .................. zł brutto za godzinę świadczenia usług.

 2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do samodzielnego rozliczania wszelkich zobowiązań publiczno- i cywilno- prawnych.

 3. Kwota powyższa płatna jest przelewem na konto Przyjmującego zamówienie do 14 dni od złożenia rachunku przez Przyjmującego zamówienie potwierdzonego przez Ordynatora Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

§8
W przypadku, gdy świadczenia nie będą wykonane przez Przyjmującego zamówienie przez okres przekraczający 30 kolejnych dni z winy Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienie ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w drodze pisemnego zawiadomienia Przyjmującego zamówienie.


§9
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że wszystkim pacjentom w stosunku do których pozyska wiedzę o ich schorzeniach kardiochirurgicznych w trakcie współpracy z USD w Krakowie w ramach niniejszej umowy i które to schorzenia będą wymagały leczenia, zostanie zaproponowane poddanie się diagnostyce i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

§10


 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest, zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, do ścisłego przestrzegania tajemnicy służbowej, do zachowania w tajemnicy oraz do nie używania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek informacji ujawnionych mu lub uzyskanych w trakcie lub w związku z wykonywaniem świadczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, dotyczących działalności, struktury, organizacji oraz finansów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, jak również jego klientów i pacjentów, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Informacje poufne mogą zostać udostępnione innym osobom lub wykorzystane wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego zamówienia, a w przypadku braku takiej zgody, wyłącznie jeżeli będzie to konieczne w celu właściwego wykonania obowiązków Przyjmującego zamówienie wynikających z niniejszej Umowy lub jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 2. Przyjmujący zamówienie ma prawo do korzystania oraz jest zobowiązany do ochrony wszelkich baz danych, w tym w szczególności osobowych baz danych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i jego Pacjentów zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawa, niniejszej Umowy oraz regulacjami wewnętrznymi Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

§11 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2018r.

 2. Przyjmujący zamówienie rozpocznie wykonywanie świadczeń nie wcześniej niż w następnym dniu po doręczeniu Udzielającemu zamówienia obowiązującej umowy ubezpieczenia, o której mowa w §4 pkt 4 niniejszej Umowy.

 3. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Przyjmujący zamówienie:

 1. nie przedłoży Udzielającemu zamówienia w terminie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §4 pkt 4 niniejszej Umowy;

 2. rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności naruszy ograniczenia przewidziane w §10 Umowy;

 3. utraci prawo do wykonywania zawodu, albo prawo Przyjmującego zamówienie do wykonywania zawodu zostanie zawieszone, lub utraci zdolność do wykonywania obowiązków;

 4. odmówi współdziałania z Ordynatorem lub inna osobą upoważnioną przez niego lub przez Dyrektora Szpitala lub Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w przypadkach, gdy jest do tego zobowiązany na podstawie Umowy bądź też jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i zapewnienia ciągłości i należytej organizacji udzielania przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie świadczeń zdrowotnych lub wywiązywania się przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ze zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych podmiotów;

 5. nie wywiązuje się z obowiązku poddania się kontroli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie, o którym mowa w niniejszej Umowie;

 6. nie prowadzi dokumentacji, o której mowa w niniejszej Umowie;

 7. nie przekazuje informacji dotyczących przebiegu wykonywanych lub wykonanych czynności z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjentów, lub przekazuje je niezgodnie z trybem udostępniania tych informacji określonym w niniejszej Umowie,

 8. narusza zobowiązanie określone w §9 niniejszej umowy,

 9. swoim postępowaniem narusza zasady dobrej współpracy a w szczególności podejmuje działania powodujące naruszenie dobrego wizerunku Szpitala.

 1. Przyjmujący zamówienie ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących naruszeń przez Udzielającego zamówienie warunków niniejszej Umowy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, a w szczególności zawinionej nieterminowej wypłaty wynagrodzenia w ciągu 2 miesięcy lub bezzasadnej odmowy zatwierdzenia rozliczenia, o którym mowa w niniejszej Umowie.

 2. Każda ze stron niniejszej Umowy może ją wypowiedzieć na piśmie, z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§12 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy. W takim przypadku strony niniejszej Umowy przyjmą nowe postanowienia w miejsce postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, odpowiednio do intencji Stron oraz ich ekonomicznych i prawnych celów.

 3. Wszelka korespondencja będzie dokonywana w formie pisemnej i będzie uważana za właściwie doręczoną, jeżeli zostanie doręczona do rąk własnych, lub przesłana listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 4. Wszelkie spory wynikające z lub związane z wykonaniem niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych uzgodnień. Jeżeli okaże się to niemożliwe powyższe spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

§13
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.Udzielający zamówienia: Przyjmujący zamówienie:©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna