Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotnePobieranie 56,66 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar56,66 Kb.


Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
zawarta w dniu ………………………………. w Krakowie, pomiędzy:
Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000046052, NIP: 677-16-94-570, REGON: 000290073,

reprezentowanym przez dr n. med. Dorotę Sobczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, działającą na podstawie upoważnienia udzielonego przez dr n. med. Annę Prokop-Staszecką - Dyrektora Szpitala,

zwanym w treści umowy "Udzielającym Zamówienia",

a

Panem/-ią ……………………………………, zam. ul. ……………………………………….PESEL: ………………………., REGON: ……………………….., NIP: ……………………….,

posiadającym/-ą prawo wykonywania zawodu nr ……………………… i specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki, prowadzącym/-ą indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wpisaną do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzonego przez ……………………………………….. pod nr ………………………………..,

zwanym/-ą w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie".
Na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w oparciu o Protokół z przebiegu konkursu z dnia …………………………….., strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę w  celu prowadzenia długoterminowej współpracy w zakresie świadczenia usług lekarskich na rzecz osób ubezpieczonych i  innych osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej (w przeważającej części z terenu Krakowa i Małopolski).
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Udzielający Zamówienia zleca Przyjmującemu Zamówienie wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonego przez siebie publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przedmiotowych świadczeń, działając w imieniu i na rzecz Udzielającego Zamówienia.

 2. Realizacja świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności działania Przyjmującego Zamówienie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, zgodnie z ustalonym miesięcznie harmonogramem świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, zwanym w dalszej części umowy „Oddziałem”.

 3. Czynnościami z zakresu świadczeń zdrowotnych są w szczególności następujące czynności:

- badanie i rozpoznawanie stanu zdrowia pacjentów,

- prowadzenie procesu leczenia wraz z koniecznymi badaniami włącznie,

- kwalifikacja chorych do operacji, a także prowadzenie śródoperacyjne i pooperacyjne chorych, udzielanie porad medycznych, orzekanie o stanie zdrowia,

- sprawowanie opieki nad pacjentami, dla których Przyjmujący Zamówienie jest lekarzem prowadzącym,

- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych,

- pełnienie dyżurów w Oddziale zgodnie z ustalonym harmonogramem,


- pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń pod telefonem zgodnie z harmonogramem oraz przyjazdy na wezwanie i udzielanie świadczeń,

- prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, a także dokumentacji statystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia,- udział w prowadzonych w Oddziale programach profilaktycznych.

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania wyłącznie czynności niezbędnych, celowych, kompleksowych oraz do ordynowania środków leczniczych, pomocniczych i materiałów medycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i praktyki medycznej.

 2. Przyjmujący Zamówienie w zakresie wyboru metod leczenia (sztuki lekarskiej) jest niezależny od Udzielającego Zamówienia i ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpoznanie choroby, wybór metody leczenia. W przypadkach wątpliwych Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem kierującym Oddziałem lub osobą przez niego wskazaną.

 3. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany poinformować pacjenta o przyjętej metodzie leczenia, zwłaszcza jeżeli metoda ta wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta, oraz uzyskać jego zgodę na wykonywane zabiegi.

 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy ze szczególną starannością, ocenianą z uwzględnieniem specyfiki zawodu lekarza, a także zasad sztuki lekarskiej, określonych w przepisach szczególnych lub wynikających z praktyki lekarskiej lub tzw. dobrej praktyki medycznej obowiązujących w chwili wykonywania danej czynności, jak również przy uwzględnieniu warunków jej wykonywania zapewnionych przez Udzielającego Zamówienia (w szczególności w zakresie zapewnienia środków niezbędnych do terapii, transportu, niezbędnych dodatkowych, badań), oraz zasad obowiązujących u Udzielającego Zamówienia.

 5. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał swoje obowiązki w wymiarze średnio 130 godzin miesięcznie Przez łącznie 220 dni w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., bez godzin pełnienia dyżurów oraz po odliczeniu bezpłatnej przerwy w wymiarze 30 dni.

 6. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy wyłącznie w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 7. Organizacja świadczeń zdrowotnych obciąża Udzielającego Zamówienia.

 8. Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów oraz sposób podawania do wiadomości osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych dni i godzin udzielania świadczeń przez Przyjmującego Zamówienie, określają obowiązujące u Udzielającego Zamówienia regulacje wewnętrzne.

 9. Koszty eksploatacji pomieszczeń, sprzętu, aparatury medycznej, leków i innych środków niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ponosi Udzielający Zamówienia, wynagradzając Przyjmującego Zamówienie wyłącznie za wykonanie określonych czynności.

 10. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania sprzętu i aparatury i zobowiązuje się do używania jej zgodnie z zasadami bhp i właściwymi instrukcjami obsługi.

 11. Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść swoich praw lub obowiązków określonych niniejszą umową na osobę trzecią bez zgody Udzielającego Zamówienia, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

 12. Strony ustalają, że minimalna liczba osób udzielających określonych niniejszą umową świadczeń zdrowotnych wynosi 1.


§ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE


 1. Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo do:

  1. korzystania z konsultacji i zasięgania opinii innych lekarzy i badań specjalistycznych świadczonych przez pracowników Udzielającego Zamówienia lub wykonujących umowy na rzecz Udzielającego Zamówienia,

  2. kierowania pacjentów do leczenia w innych zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli wymagać tego będzie stan ich zdrowia, a potencjał diagnostyczny i leczniczy Udzielającego Zamówienie nie zapewniają możliwości dalszego leczenia,

  3. wydawania stosownych zaleceń innemu personelowi medycznemu zatrudnionemu u Udzielającego Zamówienia i kontroli ich wykonania,

  4. bezpłatnej przerwy w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie uzgodnionym z Udzielającym Zamówienia przez okres nie przekraczający 30 dni w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. udzielanej w dni, które dla Przyjmującego Zamówienie są dniami wykonywania obowiązków, pod warunkiem wskazania na czas nieobecności zastępcy o odpowiednich kwalifikacjach, zaakceptowanego przez Udzielającego Zamówienia.

 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:

a) wykonywania swoich obowiązków rzetelnie i z zachowaniem należytej staranności, a także do wykorzystania całej swojej wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz znajomości aktualnych osiągnięć medycyny,

b) poddania się kontroli Udzielającego Zamówienia, w szczególności w zakresie jakości świadczeń, właściwego wykorzystania udostępnionego mu majątku, prawidłowości prowadzonej dokumentacji i prawidłowości wykonywania postanowień umowy,

c) prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującym przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Udzielającego Zamówienia,

d) przekazywania lekarzowi kierującemu Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej lub innej osobie upoważnionej przez Udzielającego Zamówienia, jako przedstawicielowi Udzielającego Zamówienia, każdorazowo po zakończeniu codziennej usługi informacji dotyczących przebiegu wykonywanych lub wykonanych czynności, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjentów,

e) wydawania orzeczeń lekarskich, w tym orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, opinii i zaświadczeń według przepisów obowiązujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz do prowadzenia stosownej dokumentacji na  zasadach wynikających z tych przepisów,

f) przestrzegania zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

g) korzystania z udostępnionych pomieszczeń i urządzeń wyłącznie w celu udzielania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, z zachowaniem obowiązujących zasad ich użytkowania

h) natychmiastowego powiadomienia Dyrektora Szpitala lub jego Zastępcy ds. Lecznictwa o awariach zagrażających pacjentom i dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia skutków awarii i innych zdarzeń niepożądanych,

i) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta

j) przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń i instrukcji i innych przepisów porządkowych,

k) przestrzegania, zgodnie z art. 3041 Kodeksu pracy, obowiązków, o których mowa w art. 211 Kodeksu pracy, w tym w szczególności uczestnictwa w szkoleniu i instruktażu z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanym przez Udzielającego Zamówienia, a także poddawania się na własny koszt badaniom lekarskim i przedstawiania Udzielającemu Zamówienia orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania czynności określonych w niniejszej umowie przez okres, na który niniejsza umowa jest zawarta,

l) uzgadniania z Udzielającym Zamówienia planowanej nieobecności z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem (niezachowanie terminu uzgodnienia nieobecności i nieudzielanie świadczeń zdrowotnych będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień umowy)

ł) niezwłocznego informowania Udzielającego Zamówienia o nieobecności w razie choroby lub innych zdarzeń losowych,

m) zachowania w tajemnicy zarówno treści niniejszej umowy, jak i wszelkich nie ujawnionych do wiadomości publicznej informacji na temat działalności Udzielającego Zamówienia, w szczególności sposobu, organizacji i porządku udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy - w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu,

n) dbania o pozytywny wizerunek Udzielającego Zamówienia.


 1. Zarządzenia, regulaminy i inne procedury wewnętrzne Udzielającego Zamówienia udostępniane będą Przyjmującemu Zamówienie w sposób przyjęty u Udzielającego Zamówienia (publikacja w intranecie).

 2. Przyjmujący Zamówienie może świadczyć usługi medyczne, w ramach stosunku pracy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, na rzecz podmiotu innego niż Udzielający Zamówienia wyłącznie za zgodą Udzielającego Zamówienia, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.


§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA


 1. Udzielający Zamówienia ma prawo do:

  1. kontroli wykonywanych usług przez Przyjmującego Zamówienie a w szczególności:

- kontroli przebiegu wykonania usługi i jakości udzielanych świadczeń;

- kontroli sposobu i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej;- kontroli przestrzegania regulaminów dotyczących porządków udzielania świadczeń zdrowotnych;

  1. żądania informacji od Przyjmującego Zamówienie w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy;

 1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się w szczególności do:

   1. opracowywania harmonogramu udzielania świadczeń na każdy miesiąc kalendarzowy z osobna i informowania o jego kształcie Przyjmującego Zamówienie najpóźniej na 5 dni przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca w którym będzie wykonywana umowa;

   2. zapewnienia Przyjmującemu Zamówienie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, udziału odpowiednio wyszkolonej kadry pomocniczej, zobowiązanej do wykonywania zaleceń dotyczących wykonywania świadczeń;

   3. zapewnienia Przyjmującemu Zamówienie pomieszczenia oraz aparatury i sprzętu medycznego, a także zaopatrzenia w leki, materiały medyczne i opatrunkowe niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

   4. zapewnienia utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do udzielenia świadczeń zdrowotnych;

   5. zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego i czystości pomieszczeń potrzebnych do wykonywania świadczeń;

   6. nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń socjalnych i korzystania z biblioteki, Internetu, zewnętrznej linii telefonicznej dla celu realizacji umowy;

   7. zachowania poufności danych dotyczących Przyjmującego Zamówienie, a uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy

   8. zapewnienia Przyjmującemu Zamówienie odzieży ochronnej i obuwia wymaganych w związku z realizacją niniejszej umowy.


§ 4

WYNAGRODZENIE


   1. Z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmującemu Zamówienie przysługuje następujące wynagrodzenie:

 1. za świadczenie usług przez 220 dni w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., po średnio 130 godzin miesięcznie, bez godzin pełnienia dyżurów oraz po odliczeniu bezpłatnej przerwy w wymiarze 30 dni-  ………………………… zł brutto (słownie: ………………………… złotych)

Kwota ta będzie wypłacona w dwunastu równych miesięcznych ratach po ……………………… zł brutto (słownie: ……………………….. złotych).

 1. za każdy dyżur 24 -godzinny – ………………… zł brutto (słownie: …………………….. złotych)

 2. za każdy dyżur 16 godzin 25 minut – ………………… zł brutto (słownie: ……………………… złotych)

 3. za wykonanie 1 znieczulenia do operacji dużej: resekcje miąższu płucnego, operacje przełyku (resekcje, uchyłki, przetoki), operacje śródpiersia (guzy, tymektomie, limfadenektomie), operacje tchawicy, operacje ściany klatki piersiowej (kl. lejkowata lub kurza, resekcja I żebra, torakostomia, torakoplastyka) – wynagrodzenie obliczane przy odpowiednim zastosowaniu zasad wynagradzania w formie dodatku specjalnego dla lekarzy anestezjologów wykonujących w ramach umowy o pracę na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej,

 4. za wykonanie 1 znieczulenia do operacji malej: udrożnienie przełyku, protezowanie przełyku, inne ezofagoskopie sztywne, udrożnienie dróg oddechowych, protezowanie dróg oddechowych, inne bronchoskopie sztywne, PEG, mediastinoskopia, mediastinotomia, tracheotomia, torakoskopia (diagnostyczna, drenaż, talkowanie) – wynagrodzenie obliczane przy odpowiednim zastosowaniu zasad wynagradzania w formie dodatku specjalnego dla lekarzy anestezjologów wykonujących w ramach umowy o pracę na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 5. za każdą godzinę pozostawania pod telefonem w gotowości do udzielania świadczeń – …………… zł brutto (słownie: …………………….. złotych)

 6. za każdą godzinę świadczenia usług w wyniku przyjazdu na wezwanie …………….. zł brutto (słownie: ………………….. złotych).

 1. 2.Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany na fakturze, po stwierdzeniu wykonania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy przez lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej

 2. 3. Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy.

 3. 4. Datą płatności jest data obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienia.


§ 5

CZAS TRWANIA UMOWY I PRZESŁANKI JEJ ROZWIĄZANIA


     1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

     2. Umowa może być rozwiązana za obopólnym porozumieniem w każdym czasie.

     3. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Przyjmujący Zamówienie nie przestrzega swoich obowiązków określonych w niniejszej umowie, w szczególności w jej § 2 ust. 2, pomimo wezwania przez Udzielającego Zamówienia do zaprzestania lub usunięcia naruszeń.

     4. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Przyjmujący Zamówienie rażąco narusza istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności:

 1. odmówił poddania się kontroli wykonywania świadczeń wynikających z niniejszej umowy,

 2. nie wykonał zaleceń pokontrolnych,

 3. nie przestrzega zakazu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

 4. postępowaniem swoim naraził zdrowie lub życie pacjentów, personelu lub innych osób, przebywających na terenie Udzielającego Zamówienia na niebezpieczeństwo;

 5. nie udokumentuje faktu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

5. Umowa wygasa w momencie utraty przez Przyjmującego Zamówienie prawa wykonywania zawodu.

6. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę wg własnego wyboru z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, albo bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Udzielający Zamówienia przez dwa kolejne miesiące zalega z zapłatą za realizację umowy, jednakże w tym wypadku Przyjmujący Zamówienie powinien wezwać do zapłaty Udzielającego Zamówienia, udzielając mu dodatkowego co najmniej tygodniowego terminu do zapłaty wymaganej kwoty.7. Oświadczenie którejkolwiek ze stron o rozwiązaniu niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE
1. Odpowiedzialność w stosunku do osoby trzeciej za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń przez Przyjmującego Zamówienie ponoszona jest solidarnie przez Udzielającego Zamówienie i Przyjmującego Zamówienie.

   1. Przyjmujący Zamówienie ponosi wobec Udzielającego Zamówienie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków określonych niniejszą umową, a wynikłych z przyczyn błędów lekarskich bądź niewłaściwego użytkowania aparatury, sprzętu medycznego, niewłaściwego użycia leku lub innego zawinionego działania lub zaniechania, lub z innych przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie.

   2. Jeżeli w sytuacji określonej w ustępach poprzedzających, Udzielający Zamówienia zostanie zobowiązany do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia poszkodowanym, może on zobowiązać Przyjmującego Zamówienie do zwrotu poniesionych kosztów z tego tytułu w pełnej wysokości (w tym wypłaconego odszkodowania lub  zadośćuczynienia wraz z odsetkami, a także kosztami postępowania sądowego).

   3. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez zapłatę kar umownych:

 1. z powodu nie wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków określonych niniejszą umową na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności - 10% wynagrodzenia za miesiąc, w którym odnotowano nieobecność, za każdy przypadek;

 2. z powodu nieprowadzenia bądź nierzetelnego prowadzenia przez Przyjmującego Zamówienie dokumentacji medycznej i statystycznej - 10% wynagrodzenia za miesiąc, w którym zdarzenie takie miało miejsce, za każdy przypadek;

 3. w innych przypadkach naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków określonych niniejszą umową - 10% wynagrodzenia za miesiąc, w którym zdarzenie takie miało miejsce, za każdy przypadek.

   1. Udzielający Zamówienia może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

   2. Udzielający Zamówienia może potrącić naliczone kary umowne z faktury wystawionej za miesiąc, za który została naliczona kara lub z innej kolejnej faktury.

   3. Jeżeli Udzielający Zamówienia zostanie zobowiązany przez NFZ lub inny uprawniony organ do zapłaty kary umownej albo w razie niezapłacenia Udzielającemu Zamówienia za udzielone świadczenie zdrowotne z powodu:

      1. obciążenia pacjenta uprawnionego do bezpłatnych leków lub wyrobów medycznych ich kosztami lub wystawienia recepty w przypadkach nieuzasadnionych lub osobie nieuprawnionej;

      2. pobierania nienależnych opłat od pacjentów za świadczenia będące przedmiotem umowy;

      3. nieuzasadnionej odmowy udzielania pacjentowi świadczeń;

      4. przedstawienia Udzielającemu Zamówienia niezgodnych ze stanem faktycznym danych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez Udzielającego Zamówienia z NFZ;

      5. gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji w sposób rażąco naruszające przepisy prawa,

      6. innych niż wymienione powyżej, zawinionych przez Przyjmującego Zamówienie, naruszeń niniejszej umowy lub przepisów prawa,

Udzielający Zamówienia może żądać od Przyjmującego Zamówienie odpowiednio zwrotu zapłaconych należności w całości lub w części albo wyrównania w całości lub części straty poniesionej przez Udzielającego Zamówienia na skutek niezapłacenia za udzielone świadczenia zdrowotne.

   1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, oraz że ubezpieczenie to obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenie wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi wirusowe zapalenie wątroby.

   2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przedkładania każdorazowo uaktualnionych dokumentów dotyczących wykonywania tej umowy, a w szczególności polisy ubezpieczeniowej bez odrębnego wezwania przez Udzielającego Zamówienia.


§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Wszelkie spory wynikające z realizowania postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na położenie siedziby Udzielającego Zamówienia.

 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana jedynie z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w zakresie dopuszczalnym przez art. 27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.

 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, zastosowanie mają w szczególności:

1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

3) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych,

5) Kodeks Etyki Lekarskiej.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Udzielającego Zamówienia, jeden dla Przyjmującego Zamówienie.Udzielający Zamówienia Przyjmujący Zamówienie
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna