Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej”Pobieranie 105,02 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar105,02 Kb.

Umowa o przyznanie pomocy Nr ….

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”


objętego PROW na lata 2007-2013

zawarta w dniu ...................................20... r. w ................................................................................

pomiędzy :

Samorządem Województwa ……..…………………….… z siedzibą


w ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: 1. ................................................................................................................................................

 2. ………………………………..……….……………………………………………..…..….

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ....................................................................................................................................... NIP....................................................................................... REGON1.............................................................................

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym(-ą) przez: 1. ................................................................................................................................................

 2. ................................................................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:§ 1.

Poniższe określenia w rozumieniu umowy o przyznanie pomocy, zwanej dalej umową, oznaczają: 1. Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013;

 2. Agencja – Agencję Płatniczą, tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

 3. ustawa – ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.);

 4. rozporządzenie 1698/2005 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
  20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 277
  z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.);

 5. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz.1544 oraz Dz. U z 2010 r., Nr 164 poz. 1113);

 6. operacja – przedsięwzięcie, projekt lub inwestycję, realizowane przez Beneficjenta
  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w sposób pozwalający na osiągnięcie celów Programu;

 7. koszty kwalifikowalne operacji – koszty związane z realizacją operacji, które zgodnie z przepisami rozporządzenia mogą zostać objęte pomocą w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;

 8. pomoc – pomoc finansowa przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegająca na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych;

 9. rachunek bankowy – rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza Beneficjenta wskazany w zaświadczeniu wydanym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;

 10. Samorząd Województwa – samorząd województwa właściwy ze względu na miejsce realizacji operacji

 11. Urząd Marszałkowski - ……………………….………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w2 ……………………………………………………………………………….

§ 2.


Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach Programu,


oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.


§ 3.

 1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji .............................................................................................................................................................................................................................................................................................,

(tytuł operacji)

której zakres rzeczowy i finansowy określono w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy. 1. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: ……………………… ……......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. Operacja zostanie zrealizowana w: ……………….……….................................................. ...............................................................................................................................................

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu lub
nr obrębu i nr działek ewidencyjnych)
3

 1. Beneficjent zrealizuje operację w jednym / dwóch etapach ¹.

 2. Realizacja operacji obejmuje:

 1. wykonanie operacji zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy;

 2. poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie
  płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia, o którym mowa w § 8 ust. 6 ;

 3. udokumentowanie wykonania robót budowlanych, dostaw, usług w zakresie rzeczowym i finansowym;

 4. zamontowanie i uruchomienie urządzeń;

 5. uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii,
  zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji.

 1. Realizacja operacji lub jej etapu w zakresie, o którym mowa w ust. 5, następować może
  nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone nie wcześniej niż od dnia
  1 stycznia 2007 roku.§ 4.

 1. Beneficjentowi zostaje przyznana, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie, pomoc w wysokości .................................. zł (słownie złotych: ........................................................... .......................................................................................................................................), jednak nie więcej niż .… %4 poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 2. Samorząd Województwa na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie złożonego wniosku o płatność zatwierdza kwotę do wypłaty, która nie może być wyższa niż kwota określona w ust. 1.

 3. Pomoc będzie wypłacona przez Agencję jednorazowo/w dwóch transzachError: Reference source not found:

  1. pierwsza transza w wysokości ................................ zł (słownie złotych: ........................................................................................................................................), jednak nie więcej niż .… %4 poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji
   dla pierwszego etapu;

  2. druga transza w wysokości ................................ zł (słownie złotych: ............................. ...................................................................................................), jednak nie więcej niż .… %4 poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla drugiego etapu.

§ 5.

 1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie
  i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy,
  a w szczególności:

  1. osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia przyznania pomocy;

  2. poniesienia kosztów, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie rozliczenia bezgotówkowego, przeprowadzonego przelewem za pośrednictwem rachunku bankowego;

  3. niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych
   w związku z realizacją tej operacji, z wyłączeniem przypadków współfinansowania
   ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

  4. przekazania kopii umów o przyznanie środków finansowych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oraz ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego lub kopii umów pożyczki na wyprzedzające finansowanie, niezwłocznie po ich podpisaniu5;

  5. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia
   nr 1698/2005 dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji6, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych sporządzonym na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, gdy na podstawie odrębnych przepisów Beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg;

  6. spełnienia wymagań określonych przepisami prawa krajowego mających zastosowanie do realizowanej operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;

  7. w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy:

   1. nieprzenoszenia, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana
    i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji,

   2. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji oraz kontroli na miejscu,

   3. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji oraz audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

   4. umożliwienia dokonania wizytacji oraz kontroli i audytów, o których mowa
    w lit. b i c, w obecności Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub osoby reprezentującej Beneficjenta, w terminie wyznaczonym przez podmioty, o których mowa w lit. b i c,

   5. niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, ustawie, rozporządzeniu oraz umowie,

   6. informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz z warunkami określonymi
    w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013, opublikowanej
    na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  8. przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej.

 2. Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do umieszczenia w miejscu realizacji operacji:

  1. tablicy informacyjnej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość 50 000 EURO lub

  2. tablicy reklamowej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość 500 000 EURO,

o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 368
z 23.12.2006 str. 15 z późn. zm.) oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013.

§ 6. 1. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Samorządowi Województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  1. niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia;

  2. niezwłocznie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
   w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy,

- w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego7.

 1. Dokumentacja, o których mowa w ust 1. obejmuje:

   1. kompletną dokumentację przetargową przygotowaną przez Zamawiającego, w tym ogłoszenia,

   2. kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej, jeżeli dotyczy,

   3. kompletną ofertę wybranego Wykonawcy wraz z umową zawartą z wybranym Wykonawcą oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców,

   4. kompletną dokumentację związaną z odwołaniami oraz zapytaniami
    i wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu.

 2. Samorząd Województwa może żądać innych dokumentów przetargowych, jeżeli
  w procesie oceny postępowania zajdzie potrzeba ich zweryfikowania.

 3. Samorząd Województwa dokona oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 60 dni roboczych od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

 4. W przypadku, gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie opinii innego podmiotu, termin dokonania oceny, o którym mowa w ust. 4 wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania opinii, o czym Samorząd Województwa informuje Beneficjenta na piśmie.

 5. W przypadku, gdy złożona dokumentacja, o której mowa w ust. 1 nie jest kompletna Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 6. Jeżeli po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 6 istnieje konieczność uzyskania wyjaśnień Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta do udzielenia wyjaśnień
  w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma w tej sprawie.

 7. Jeżeli Beneficjent, nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub
  w wyniku oceny stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), mającym wpływ na wynik tego postępowania, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnej ocenie przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 8. Po ustaleniu wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji na podstawie oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Samorząd Województwa może wezwać Beneficjenta do zmiany umowy, o czym mowa w §13 ust. 4 pkt 5.


§ 7.

 1. Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta, bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawić oryginały faktur lub równoważne dokumenty księgowe wraz z dowodami zapłaty, w następujących terminach1

  1. po zakończeniu realizacji całości operacji – w terminie od dnia …………… 20… r.
   do dnia …………… 20… r., jednak nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań
   o udzielenie zamówienia publicznego których koszty wchodzą w zakres wniosku
   o płatność.

- w przypadku, gdy w ww. terminie weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których koszty wchodzą w zakres danego wniosku o płatność nie została zakończona – nowy termin złożenia wniosku o płatność zostanie określony
w aneksie do niniejszej umowy zawartym w następstwie weryfikacji ww. postępowań.

  1. w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach:

   1. po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia ………….
    do dnia …………. ……. 20… r., jednak nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których koszty wchodzą
    w zakres wniosku o płatność.

   2. po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji w terminie od dnia … do dnia …………….……. 20…r. , jednak nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań
    o udzielenie zamówienia publicznego których koszty wchodzą w zakres wniosku
    o płatność.

- w przypadku, gdy w ww. terminie weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których koszty wchodzą w zakres danego wniosku
o płatność nie została zakończona – nowy termin złożenia wniosku o płatność zostanie określony w aneksie do niniejszej umowy zawartym w następstwie weryfikacji ww. postępowań.

 1. Wniosek o płatność składa się na formularzu, udostępnianym przez Samorząd Województwa i dostępnym na jego stronie internetowej.

 2. Przedkładane wraz z wnioskiem o płatność oryginały faktur lub równoważnych dokumentów księgowych wraz z dowodami zapłaty, po wykonaniu ich kopii
  i poświadczeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi w dniu złożenia wniosku o płatność lub uzupełnienia/wyjaśnienia do tego wniosku.

 3. Oryginały faktur i równoważnych dokumentów księgowych, przed ich skopiowaniem, zostaną oznaczone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, przez pracownika Samorządu Województwa przyjmującego wniosek.


§ 8.

 1. Samorząd Województwa może rozpatrzyć wniosek o płatność złożony w terminie wcześniejszym niż wynikający z postanowień umowy, jednakże bieg terminów,
  o których mowa w ust. 12 i 13 rozpoczyna się od pierwszego dnia terminu określonego
  w § 7 ust. 1.

 2. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Samorząd Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia wniosku o płatność
  w kolejnych wyznaczonych terminach lub złożenia wniosku o zmianę umowy.
  Nie złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność po drugim wezwaniu lub prośby
  o zmianę umowy skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

 3. Samorząd Województwa może uwzględnić wniosek o płatność złożony po terminie,
  o którym mowa w § 7 ust. 1 jednakże wówczas nie jest zobowiązany do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 12. W takim przypadku Agencja nie jest zobowiązana
  do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 13.

 4. Weryfikując wniosek o płatność Samorząd Województwa sprawdza zgodność realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu, przepisach odrębnych oraz umowie, w szczególności pod względem spełnienia warunków w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji.

 5. W przypadku, gdy złożony wniosek o płatność jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się Beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 6. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, nie usunął nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, wzywa się ponownie Beneficjenta, na piśmie, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 7. Jeżeli Beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął nieprawidłowości lub braków, rozpatruje się wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony oraz
  na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

 8. W przypadku przesłania uzupełnień, wyjaśnień lub poprawnych dokumentów przesyłką nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, o terminowości ich złożenia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ich dostarczenia
  w innej formie, o terminowości ich złożenia decyduje data wpływu do Samorządu Województwa.

 9. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone wizytacje
  w miejscu lub kontrole na miejscu, w celu zweryfikowania informacji zawartych
  we wniosku o płatność i dołączonych dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

 10. W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest wyjaśnienie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów
  na potwierdzenie tych faktów, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  Ust. 8 stosuje się odpowiednio.

 11. W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 12 wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Samorząd Województwa informuje Beneficjenta na piśmie.

 12. Samorząd Województwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku.

 13. Wypłaty środków finansowych dokonuje Agencja niezwłocznie po przekazaniu przez Samorząd Województwa zlecenia wypłaty środków finansowych, lecz nie później niż
  w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 14. Samorząd Województwa na uzasadnioną prośbę Beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez Beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

 15. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych
  na wypłatę pomocy, Agencja dokona wypłaty pomocy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 16. Do terminów, o których mowa w ust. 12 i 13, nie wlicza się czasu potrzebnego
  na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, 6 i 10.

 17. Po rozpatrzeniu wniosku o płatność Samorząd Województwa informuje Beneficjenta
  na piśmie o przekazaniu Agencji zlecenia wypłaty całości lub części kwoty pomocy
  lub odmowie jej wypłaty.

 18. Środki finansowe są przekazywane przez Agencję na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta.

 19. W przypadku zmiany numeru rachunku, o którym mowa w ust. 17, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Samorząd Województwa o tej zmianie, poprzez przedłożenie nowego zaświadczenia z banku.§ 9.

 1. Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy jest dokonywana przez Agencję, jeżeli Beneficjent:

  1. zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie
   z warunkami określonymi w Programie, w ustawie, w rozporządzeniu, w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących realizowanej operacji;

  2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

  3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

 2. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa
  w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku
  o płatność ostateczną.

 3. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych
  w ust. 1 oraz nie zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 2, lub zostały naruszone warunki przyznania pomocy, Samorząd Województwa odmawia wypłaty całości pomocy.

 4. Samorząd Województwa niezwłocznie informuje Beneficjenta, w formie pisemnej,
  o odmowie zatwierdzenia wypłaty całości albo części pomocy.

 5. Podstawę do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty stanowią faktycznie i prawidłowo poniesione koszty kwalifikowalne, jednak w wysokości nie wyższej niż suma kosztów kwalifikowalnych wykazana dla operacji w Zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. W przypadku, gdy poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione
  w wysokości innej niż wskazane w umowie jednak:

 1. nie wyższej niż 10%, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej;

 2. wyższej niż 10%, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, uwzględniane będą koszty:

  1. w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli Samorząd Województwa
   na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta uzna za zasadne przyczyny poniesienia wyższych kosztów;

  2. w wysokości określonej w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, jeżeli Samorząd Województwa na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta nie zaakceptuje poniesienia wyższych kosztów;

z zastrzeżeniem, iż kwota pomocy określona w § 4 ust. 1 nie może zostać zwiększona,

 1. Przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty poniesione koszty ogólne będą uwzględnione w wysokości nie wyższej niż określone dla poszczególnych pozycji wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

 2. Na etapie rozliczenia operacji kwota kosztów ogólnych nie może przekroczyć poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 3. W przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

   1. nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

   2. do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

- o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 – koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%;

 1. W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy jest wyższa o więcej niż 3% od kwoty refundacji wyliczonej przez Samorząd Województwa, kwotę wyliczoną do refundacji pomniejsza się dodatkowo o różnicę między kwotą wnioskowaną, a wyliczoną do refundacji. Pomniejszenie nie ma zastosowania, jeżeli Beneficjent udowodni, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty do kwoty pomocy wnioskowanej we wniosku o płatność8.

§ 10.

Beneficjent oświadcza, że: 1. nie korzysta i nie będzie korzystał z innych środków publicznych, w szczególności
  w ramach pomocy państwa i programów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, przyznanych w związku z realizacją operacji z wyłączeniem przypadków współfinansowania ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

 2. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia 1698/2005 oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych.§ 11.

 1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:

  1. nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 albo ust. 1 pkt 2 lit a;

  2. niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 lub 3;

  3. odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji;

  4. w wyniku negatywnej oceny wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach operacji;

  5. odmowy wypłaty całości pomocy dla zrealizowanej operacji na podstawie przesłanek określonych w § 9 ust. 3;

  6. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, nieprawidłowości9) związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy lub realizacją operacji, lub z niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-4, pkt 7 lit: a-e lub § 9 ust. 1;

  7. wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 12 ust 1.

 2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem, iż w przypadkach określonych w ust.1 pkt 2, 3, 5, 6 i 7 rozwiązanie umowy następuje po zakończeniu przez Agencję czynności związanych z odzyskaniem wypłaconej Beneficjentowi pomocy, zgodnie z postanowieniami § 12.


§ 12.

 1. Beneficjent, zobowiązany jest do zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji operacji z Programem, ustawą, rozporządzeniem, umową lub przepisami odrębnymi, a w szczególności
  w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  1. nieosiągnięcia lub niezachowania celu operacji;

  2. odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji;

  3. odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;

  4. wykluczeniu Beneficjenta z ubiegania się o przyznanie pomocy10;

  5. zaistnienia okoliczności skutkujących rozwiązaniem umowy;

  6. rozpoczęcia realizacji operacji przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z wyłączeniem ponoszenia kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone nie wcześniej, niż 1 stycznia 2007 roku;

  7. złożenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy;

  8. innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów państwowych lub sądowych stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta, w związku
   z ubieganiem się o przyznanie lub wypłatę pomocy, czynów zabronionych przepisami odrębnymi.

 2. Jeżeli beneficjent nie spełnił warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 lit. f zwrotowi podlega 5% pobranej kwoty pomocy.

 3. W przypadku ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, Beneficjent zwraca nienależnie lub nadmiernie pobraną kwotę pomocy powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 3.

 4. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, za okres od dnia powiadomienia Beneficjenta o konieczności zwrotu środków do dnia dokonania przez niego zwrotu.

 5. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanej pomocy w kwocie określonej w powiadomieniu wraz z należytymi odsetkami, naliczanymi zgodnie z ust. 3,
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia. Niedopełnienie tego zobowiązania skutkowało będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.§ 13.

 1. Umowa może zostać zmieniona na pisemny wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana
  ta nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej w § 4 ust 1 i zmiany celów i zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Umowa nie wymaga dokonania zmiany w przypadku zmiany wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1 i 5.

 4. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:

  1. zmian w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik
   do umowy, związanych ze11:

   1. zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów i zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji została zmniejszona,

   2. zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu do złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, w którym zakres lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji ma zostać zwiększona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wypłata pomocy zostanie dokonana do wysokości przewidzianej w umowie dla poszczególnych transz;

  2. zmian zakresu rzeczowego operacji w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność,

  3. zmiany terminu złożenia wniosku o płatność, jeżeli ustalenie kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 6 ust. 9nastąpi po terminie złożenia wniosku o płatność określonym w niniejszej umowie.

  4. zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność,

  5. zmiany wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w wyniku przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która ma wpływ na wysokość kwoty pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1.

 5. Wniosek o zmianę umowy rozpatrywany jest w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.

 6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o zmianę umowy niezbędne jest uzyskanie opinii innego podmiotu, termin, o którym mowa w ust. 5, wydłuża się o czas niezbędny
  do uzyskania tych opinii.§ 14.

 1. W uzasadnionych przypadkach Samorząd Województwa może wyrazić zgodę
  na przeniesienie przez Beneficjenta posiadania lub własności nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli zmiana ta nie sprzeciwia się zasadom określonym w Programie, Rozporządzeniu 1698/2005 i jego aktach wykonawczych, ustawie, rozporządzeniu
  i umowie.

 2. Beneficjent o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest wystąpić
  w formie pisemnej przed planowaną zmianą, podając uzasadnienie konieczności dokonania tej zmiany.

 3. O rozstrzygnięciu Samorząd Województwa informuje na piśmie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 4. Samorząd Województwa po rozpatrzeniu prośby Beneficjenta, o której mowa w ust. 2, wskazuje warunki, tryb oraz obowiązki związane z dokonaniem przez Beneficjenta wnioskowanych zmian albo okoliczności faktyczne i prawne wykluczające dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1.

 5. Beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od dnia złożenia prośby
  o dokonanie zmiany oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1.

 6. Terminu, o którym mowa w ust. 5 nie wlicza się do terminu, o którym mowa w ust. 3.§ 15.

 1. W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5,
  § 6, § 7 ust. 1 i ust. 2, oraz § 9 ust. 1 z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, określonych w przepisach wspólnotowych12
  lub rozporządzeniu, Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Samorząd Województwa z wykonania tego zobowiązania lub za jego zgodą może ulec zmianie termin jego wykonania.

 2. W sprawie zwolnienia z wykonania któregokolwiek ze zobowiązań lub zmiany terminu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Beneficjent składa w Samorządzie Województwa wniosek, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami,
  w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.§ 16.

 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych
  w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną
  na formularzu przekazanym przez Samorząd Województwa wraz z projektem umowy, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony w Samorządzie Województwa w dniu podpisania umowy.

 2. Samorząd Województwa zwraca Beneficjentowi weksel, o którym mowa
  w ust. 1 niezwłocznie po upływie 5 lat od dnia przyznania pomocy, pod warunkiem wypełnienia przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie.

 3. Samorząd Województwa zwraca niezwłocznie Beneficjentowi weksel, o którym mowa
  w ust. 1, w przypadku:

  1. rozwiązania umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;

  2. odmowy wypłaty całości pomocy;

  3. zwrotu przez Beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z § 12 ust. 4;

  4. przejęcia zobowiązań umownych przez nabywcę.§ 17.

 1. Strony ustalają, że korespondencja między nimi, we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy, następować będzie w formie pisemnej na następujące adresy:

 1. Beneficjent:…………………………………………………………………………

 2. Samorząd Województwa: …………………………………………………………

 1. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy wraz z datą zawarcia umowy
  w prowadzonej przez nie korespondencji.

 2. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Samorządu Województwa pisemnej informacji o zmianie swoich danych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

 3. W przypadku niepowiadomienia Samorządu Województwa przez Beneficjenta o zmianie danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd Województwa zgodnie z posiadanymi danymi Strony uznają za doręczoną.§ 18.

 1. Beneficjentowi przysługuje prawo do wniesienia prośby wraz z uzasadnieniem
  do Samorządu Województwa o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie rozstrzygnięcia Samorządu Województwa dotyczącego oceny wniosku o płatność, różnicy między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a wnioskowaną kwotą pomocy, odmowy wypłaty całości albo części pomocy, rozwiązania umowy lub dokonania zmian w umowie, oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeniesienie posiadania lub własności nabytych dóbr objętych operacją, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisma o danym rozstrzygnięciu.

 2. Szczegółowe zasady oraz forma złożenia przez Beneficjenta prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Samorząd Województwa zawiera pismo o danym rozstrzygnięciu, przesyłane przez Samorząd Województwa rozpatrujący wnioski Beneficjenta.

 3. Samorząd Województwa rozstrzyga w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie
  30 dni od dnia wniesienia prośby wraz z uzasadnieniem.

 4. Beneficjentowi przysługuje prawo do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie
  14 dni od dnia doręczenia wezwania do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień.

 5. Wezwanie Beneficjenta do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 do czasu uzyskania tych uzupełnień lub wyjaśnień lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

 6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie czynności kontrolnych, termin, którym mowa w ust. 3 wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub podpisania lub odmowy podpisania raportu
  z czynności kontrolnych, o czym Samorząd Województwa informuje Beneficjenta.

 7. Termin, o którym mowa w ust. 4 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono
  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

 8. Wszystkie spory wynikłe między Samorządem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samorządu Województwa.§ 19.

W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy: 1. rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 277/1 z 21.10.2005 str. 1, z późn. zm.);

 2. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str.15,
  z późn. zm.);

 3. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu
  do wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu
  do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. L 368/74 z 23.12.2006,
  z późn. zm.);

 4. rozporządzenia Komisji (WE) NR 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku
  z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 (Dz. Urz. L 355
  z 15.12.2006 str. 56);

 5. rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE)
  nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej
  w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. L 141/18 z 30.4.2004 późn. zm.);

 6. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 7. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  (Dz. U. Nr 98, poz.634, z późn. zm.);

 8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz.1240);

 9. ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.);

 10. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),;

 11. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz.1544 oraz Dz. U z 2010 r., Nr 164 poz. 1113.).


§ 20.

Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.§ 21.

 1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
  po jednym otrzymuje Beneficjent i Agencja, a dwa otrzymuje Samorząd Województwa.

 2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

1) ......................................................................................1) ..............................................................


2) ......................................................................................2).................................................................Samorząd Województwa

Beneficjent
1 Niepotrzebne skreślić

2 Wpisać nazwę urzędu marszałkowskiego lub nazwę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba.

3 W przypadku inwestycji liniowych należy wpisać: województwo, powiat, gminę, kod pocztowy, miejscowości, ulice.

4 Poziom pomocy finansowej wynosi odpowiednio:

 • nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych operacji

albo

 • nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji - jeżeli Beneficjent uzyskał dodatkowe punkty
  z tytułu obniżonego poziomu wnioskowanej kwoty dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji.

5 Jeśli dotyczy.

6 Dot. kosztów kwalifikowalnych

7 Jeśli dotyczy.

8 Art. 31 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.).

9 W rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) NR 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 56).

10 Art. 31 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.).

11 Dotyczy operacji, dla których pomoc będzie przekazywana w transzach.

12 Art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.).


PROW 2007 – 2013; 321 – 06 Strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna