Umowa o prowadzenie ewidencji wspólnoty mieszkaniowejPobieranie 29.04 Kb.
Data18.04.2018
Rozmiar29.04 Kb.

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku - o własności lokali

zawarta w Warszawie, w dniu ………….. roku pomiędzy:


1. Kancelarią Rachunkową PBC Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-168 przy ulicy Sąsiedzkiej 18E, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201168, posiadającym NIP 5242476855, o kapitale zakładowym 50.000 zł, zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

Monikę Pioruńską – Pełnomocnika

oraz,

2. Wspólnotę Mieszkaniową „ ………………” z siedzibą ……………….... Warszawa, ul…………………………………., NIP: …………………………..…, reprezentowaną przez ………………………..……..dalej zwaną Zleceniodawcą reprezentowaną przez:………………………………………………….

z drugiej strony.


§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Zleceniobiorcę dokumentacji księgowej - ewidencji księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej względnie administrowanej przez Zlecającego poprzez:

 1. bieżące zapisy w ewidencji księgowej,

 2. kwartalne przedkładanie Zleceniodawcy pisemnej informacji o wyniku finansowym wspólnoty, stanie należności i zobowiązań poszczególnych właścicieli i kontrahentów, oraz informacji o stanie środków pieniężnych,

 3. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty, obejmującego swym zakresem wydruk kont kosztowych i przychodowych, sald należności i zobowiązań, stanu środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, imiennych kartotek właścicieli, wyników uzyskanych przez Wspólnotę w zakresie zaliczki podstawowej, zaliczki wnoszonej na poczet kosztów zakupu usług komunalnych oraz aktualnego stanu gospodarki funduszem remontowym Wspólnoty,

 4. sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych podatku CIT i PIT,

 5. miesięczne względnie kwartalne sporządzanie deklaracji podatku VAT w przypadku gdy Wspólnota jest podatnikiem tego podatku,

 6. sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dla pracowników Zleceniodawcy,

 7. przygotowanie list płac, naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz należności ZUS,

 8. przekazywanie dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów do których sporządzania Zleceniobiorca jest obowiązany na podstawie niniejszej umowy, uprawnionym podmiotom w terminach wynikających z przepisów prawa.

 9. przygotowanie indywidualnych powiadomień dla właścicieli w przypadku zaistnienia zmian w wysokościach wnoszonych zaliczek,

 10. na żądanie Zarządu Wspólnoty bądź Zarządcy sporządzenie wydruków z systemu informatycznego pism niezbędnych do skutecznej windykacji należności (powiadomienia o stanie konta, wezwania do zapłaty, wezwania przed sądowe itp.),

 11. rozliczanie wnoszonych zaliczek po zakończeniu roku obrotowego,

 12. reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami podatkowymi.


§ 2
Obowiązki Zleceniobiorcy:

 1. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych rzetelnie, bezbłędnie, z zachowaniem należytej staranności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów i informacji.

 2. Weryfikowanie dostarczonych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz informowanie Zleceniodawcy o ewentualnych błędach. Zleceniobiorca nie bada ani nie bierze odpowiedzialności za autentyczności przekazanych dokumentów.

 3. Przechowywanie ksiąg, ewidencji i innych dokumentów Zleceniodawcy w sposób chroniący je przed zniszczeniem oraz dostępem osób trzecich w siedzibie Zleceniobiorcy.

 4. Przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy osobiście w jego siedzibie lub w innej formie np. telefonicznie, mailem (zgodnie z ustaleniami).§ 3
Obowiązki Zleceniodawcy:
1. Właściwe pod względem formalnym i rzetelne pod względem merytorycznym dokumentowanie operacji gospodarczych oraz zaistniałych zdarzeń, podlegających wpisowi do Księgi i Ewidencji. Terminowe informowanie o wszelkich zmianach w zakresie wysokości naliczeń stosowanych przez Wspólnotę.

2. Stosowanie się do wskazówek i zaleceń Zleceniobiorcy, wynikających z przepisów prawa i postanowień niniejszej umowy, a szczególności dotyczących dokumentacji finansowej działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę.

3. W przypadku, gdy Zleceniodawca reprezentowany jest przez kilka osób, wyznaczy on jedna osobę do kontaktów ze Zleceniobiorcą w celu składania oświadczeń i udzielania informacji, które będą traktowane jako oświadczenia Zleceniodawcy. Nie wyklucza to prawa pozostałych osób do zasięgania u Zleceniobiorcy bieżących informacji o realizacji zlecenia.
§ 4


  1. Jeżeli Zleceniobiorca nie ma możliwości wglądu w inne dokumenty, tak aby dokonać prawidłowej klasyfikacji otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów, wyznaczy Zleceniodawcy 7 dniowy termin do podania potrzebnych informacji.

  2. Jeżeli Zleceniodawca nie uczyni zadość żądaniu Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca rozstrzygnie o sposobie księgowania samodzielnie na podstawie posiadanych dokumentów i informacji, w sposób nie naruszający zasad rzetelności i wadliwości ksiąg oraz nie rodzący zaległości podatkowych. W tym przypadku Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie niewłaściwej klasyfikacji.

  3. Zaksięgowanie zdarzenia gospodarczego wbrew opinii Zleceniobiorcy może nastąpić wyłącznie na wyraźne, pisemne plecenie Zleceniodawcy i na jego odpowiedzialność. Za skutki wynikające z takiego księgowania Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż od dnia ……… r., przejmuje odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa podatkowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości podatkowej Zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdział 8a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (publikacja tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 21 kwietnia 2009 r., Nr 62, poz.508).

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością obejmującą swym zakresem prowadzenie książki przychodów i rozchodów, jak i ksiąg rachunkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 30 grudnia 2008 r. Nr 234 poz.1576).
§ 6

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zlecenia, chyba że Zleceniodawca zwolni go pisemnie z tego obowiązku. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu umownego stosunku zlecenia.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie współpracowników Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawiania faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……… zł netto + VAT za miesiąc płatne będzie na rachunek Zleceniobiorcy prowadzony przez

Bank Zachodni WBK S.A. 35 1090 1841 0000 0001 1395 6106

lub w formie gotówkowej w siedzibie Zleceniodawcy do dnia 7-ego następnego miesiąca za dany miesiąc. 1. Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku Zleceniobiorcy.

6. Zleceniobiorca pobiera dodatkową opłatę za zamknięcie roku podatkowego w wysokości średniej opłaty miesięcznej.
§ 7

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony. 

2. Umowa może zostać rozwiązana z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym drugiej stronie na piśmie, z zachowaniem wszelkich praw do wynagrodzenia.

3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę bądź Zleceniodawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zarówno Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Jeżeli Zleceniodawca zaniecha współpracy lub jeśli będzie zalegać z odbiorem wykonanej usługi zaoferowanej mu przez Zleceniobiorcę wówczas Zleceniobiorca może wyznaczyć mu odpowiedni termin do podjęcia potrzebnych czynności. Po bezskutecznym upływie terminu Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę. Dodatkowo Zleceniobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot dodatkowych wydatków, które powstały na skutek zwłoki w przyjęciu świadczenia lub zaniechania współpracy przez Zleceniodawcę jak również roszczenia o naprawianie szkody choćby nie skorzystał z prawa wypowiedzenia umowy.

5. Umowa trwa jednak do czasu przekazania przez Zleceniobiorcę deklaracji podatkowych za ostatni miesiąc okresu wypowiedzenia.

6. Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązana umowy, z winy Zleceniodawcy, w trybie natychmiastowym jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą wynagrodzenia przez okres co najmniej 30 dni.
7. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny jednostkowej za usługę, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę, kwota waloryzowana będzie jednak nie częściej niż po okresie 6 miesięcy współpracy.
§ 8

1. Z chwilą rozwiązania umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest to zwrotu wszelkich ksiąg, dokumentów, danych i informacji znajdujących się w jego posiadaniu, jakie Zleceniobiorca sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie obowiązywania niniejszej umowy, albo w związku lub przy okazji jej wykonywania.

2. Obowiązek określony w ust.1 powinien również zostać wypełniony przez Zleceniobiorcę po rozwiązaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozliczenia się przez Zleceniodawcę, bądź pisemnego przyrzeczenia spłaty należnych kwot Zleceniobiorcy.

3. Za każdy miesiąc opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w ust.1 Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100 zł, o ile został spełniony przez Zleceniodawcę warunek o którym mowa w ust. 2.§ 9

 1. Zleceniobiorca może odmówić wydania wyników swojej pracy aż do czasu otrzymania pełnego wynagrodzenia.

 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane przez Zleceniodawcę dokumenty i urządzenia księgowe oraz może przekazać je do przechowania na koszt Zleceniodawcy lub obciążyć Zleceniodawcę z przechowywanie dokumentacji przez Zleceniobiorcę wg stawki 100 zł miesięcznie, po okresie rozwiązania umowy.

§ 10

Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji. § 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. § 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Zleceniobiorca Zleceniodawca
Pobieranie 29.04 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna