Umowa o powierzenie grantu nr … w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętegoPobieranie 84,39 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar84,39 Kb.
UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR …

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego

pt. .....................................................................................................

realizowanego przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

zawarta dnia ............................................. w ............................................................................................

pomiędzy:

Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37 – 400 Nisko, reprezentowaną przez:

1) ................................................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Grantodawcą”
a

....................................................................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

NIP ................................................... REGON ................................ KRS ................................................

zwanym dalej „Grantobiorcą” reprezentowanym przez:

1) ................................................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................................................


Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378) strony postanawiają, co następuje:
§ 1

Użyte w umowie o powierzenie grantu, zwanej dalej „Umową”, określenia oznaczają: 1. Projekt grantowy – projekt, w ramach którego LGD udziela Grantobiorcom grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu;

 2. Grant / Operacja – środki finansowe, które LGD powierza Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;

 3. Grantodawca / LGD – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” z siedzibą w Nisku;

 4. Grantobiorca / Podmiot – podmiot wybrany przez LGD w ramach otwartego naboru, któremu zostanie powierzony grant na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;

 5. Rachunek bankowy – rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej Grantobiorcy lub jego pełnomocnika;

 6. LSR – strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

 7. Ostateczne rozliczenie grantu / operacji – zatwierdzenie całkowitej realizacji grantu, tj. akceptacja Wniosku o rozliczenie grantu wraz z załączoną dokumentacją.


§ 2

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją Grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.


§ 3

 1. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania polegającego na: …………………………… .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. w ramach Grantu pn. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................, którego celem jest ...................................................................................................................................................... Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach Grantu: …………………………….………….. ...............................................................................................................................................................

 2. Grantobiorca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie grantu oraz dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym do jego wykonania.

 3. Operacja zostanie zrealizowana w terminie do: ...................................................................................

 4. Operacja będzie obejmowała swoim zasięgiem obszar objęty LSR, w szczególności jako miejsce realizacji zadnia wskazuje się: ..............................................................................................................

 5. Grantobiorca zrealizuje grant w następującym zakresie / obejmującym następujące elementy:

 1. wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z budżetem przedsięwzięcia Wniosku
  o powierzenie grantu;

 2. poniesienie przez Podmiot kosztów kwalifikowanych operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi, roboty, zgodnie z budżetem przedsięwzięcia Wniosku o powierzenie grantu, nie później niż do dnia zakończenia operacji;

 3. udokumentowanie wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym;

 4. uzyskanie odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji;

 5. zamontowanie i uruchomienie nabytych urządzeń, sprzętu, wyposażenia lub oprogramowania;

 6. złożenie Wniosku o rozliczenie grantu na formularzu udostępnionym przez LGD;

 7. złożenie ankiety monitorującej na formularzu udostępnionym przez LGD.

 1. Grantodawcy przysługuje prawo jednokrotnego wystąpienia o zmianę umowy. Aneks nie może dotyczyć zmiany celu Grantu i założonych wskaźników oraz nie może mieć wpływu na liczbę przyznanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

 2. W toku realizacji Grantu dopuszcza się, bez konieczności powiadamiania LGD, wprowadzanie zmian w zestawieniu rzeczowo - finansowym w zakresie przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami do wysokości 10 % pod warunkiem rzetelnego uzasadnienia przez Grantobiorcę takich przesunięć. Prawidłowość z tym związana oceniania będzie na etapie monitoringu/kontroli, a także podczas rozliczenia końcowego Grantu, pod rygorem zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych.§ 4

 1. Koszty kwalifikowalne realizacji Grantu, wynikające ze złożonego wniosku o powierzenie grantu nr …………………......................, wynoszą ……………………………….. zł (słownie złotych: ......................................................................................). Grantobiorcy, zostaje przyznana pomoc na warunkach określonych w niniejszej umowie, w wysokości ............................................ zł (słownie złotych: .......................................................................................) tj.……………….% poniesionych kosztów kwalifikowlanych zadania, pozostała kwota w wysokości ............................................. zł (słownie złotych: ............................................................), zostanie pokryta przez Grantobiorcę, jako wkład własny.

 2. Pomoc będzie przekazana jednorazowo, po ostatecznym rozliczeniu operacji.

 3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot o numerze ...........................................................................................

 4. Grantodawca dokonuje wypłaty płatności końcowej w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez LGD rozliczenia wydatków objętych grantem.


§ 5

 1. Grantobiorca zobowiązuje się do wykonania zadania, o którym mowa w § 3 w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo – finansowym/budżetem stanowiących część złożonego Wniosku o powierzenie grantu nr ................................................................., służącemu realizacji celu projektu grantowego pn. …………………............................................................................................................................. realizowanego przez LGD.

 2. Grantobiorca w trakcie realizacji operacji wynikających z niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu zobowiązany jest do:

 1. osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych również do zachowania trwałości przez okres 5 lat od dnia przyznania płatności końcowej zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013 r.;

 2. niefinansowania realizowania operacji z udziałem innych środków publicznych, zgodnie
  z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);

 3. poniesienia kosztów związanych z realizacją Grantu, w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość przekracza 1 tys. zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

 4. umożliwienia przedstawicielom Grantodawcy lub innym uprawnionym podmiotom, dokonania kontroli dokumentacji związanej z realizacją operacji oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych;

 5. informowania i rozpowszechniania informacji o przyznanej pomocy otrzymanej zgodnie
  z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz:

 1. zamieszczenia znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 2. zamieszczenia logotypu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Znaki powinny zostać umieszczone na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz dotyczących realizowanego zadania, organizowanych imprezach oraz zakupionych sprzętach, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

 1. posiadania rachunku bankowego, tym samym Grantobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego i zobowiązuje się do jego prowadzenia nie krócej niż do chwili dokonania płatności ostatecznej;

 2. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z  realizacją operacji w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równorzędnych dokumentów księgowych, w przypadku gdy podmiot nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów odrębnych. Księgowość powinna być prowadzona w sposób rzetelny tj. w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości;

 3. obowiązku przechowywania i udostępniania LGD lub innymi uprawnionym podmiotom, całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej;

 4. wydatkowania przyznanych środków w drodze rozeznania rynku, zgodnie z zasadą ekonomiczności i racjonalności kosztów;

 5. udostępniania LGD lub innym uprawnionym podmiotom, niezbędnych dokumentów i informacji związanych z monitorowaniem operacji, również w okresie trwałości operacji;

 6. niezwłocznego informowania LGD o swojej sytuacji prawnej i finansowej, która może mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszej umowy.


§ 6

 1. Grantobiorca zobowiązuje się do należytego i terminowego wykonania zadania, a po jego realizacji do złożenia Wniosku o rozliczenie grantu na formularzu udostępnionym przez LGD.

 2. Grantobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby LGD dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie operacji, w terminie nie dłuższym niż wskazany w § 3 ust. 3, tj. Wniosku o rozliczenie grantu (którego załącznikiem jest sprawozdanie z realizacji zadania) w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, a także faktury, rachunki, noty księgowe, wyciągi bankowe / potwierdzenia przelewów, egzemplarz wydanego materiału, wizualizacje, dokumentację zdjęciową, dokumentacja potwierdzająca wkład niepieniężny, listy obecności ze spotkań / szkoleń itp. oraz inne dokumenty potwierdzające realizację Grantu, w kopii potwierdzonej za zgodność przez osoby uprawnione.

 3. W przypadku, gdy złożona dokumentacja z realizacji operacji będzie zawierać braki, Grantodawca wzywa podmiot do uzupełnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 4. LGD może żądać także innych dokumentów, niż wskazane wyżej, niezbędnych do potwierdzenia zrealizowania Grantu i osiągnięcia wskaźników oraz poniesienia związanych z tym kosztów.

 5. LGD dokonuje weryfikacji merytorycznej i formalno - rachunkowej złożonego Wniosku
  o rozliczenie grantu i poprawność załączonej dokumentacji finansowo – księgowej w terminie nie dłuższym niż 45 dni.

 6. LGD uprawnione jest do monitorowania/kontrolowania realizacji Grantów. Monitoring/kontrola obejmuje w szczególności: nadzór na prawidłową realizacją Grantu, sprawdzenie dokumentacji i zrealizowanego zakresu w miejscu realizacji Grantu, sprawdzenie poprawności złożonej dokumentacji w ramach Wniosku o rozliczenie grantu, weryfikację zrealizowanego zakresu rzeczowego i finansowego Grantu.

 7. Monitoring/kontrola dokumentacji i zrealizowanego zakresu w miejscu realizacji Grantu, jest obligatoryjna w przypadku operacji inwestycyjnych. Monitoring/kontrola na miejscu jest także wymagana w przypadku, gdy przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty budzą uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowej realizacji zadania.

 8. Zadania o których mowa w ust 6 i 7 wykonuje Biuro LGD lub Zarząd LGD.


§ 7

Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia w terminie 1 - miesiąca od dnia otrzymania płatności końcowej, wypełnionego formularza ankiety monitorującej do siedziby LGD. Wzór formularza ankiety udostępniony zostanie do pobrania na stronie internetowej Grantodawcy.


§ 8

Grantobiorca upoważnia LGD do rozpowszechniania w mediach informacji o Grantobiorcy, w zakresie realizacji powierzonego zadania.


§ 9

W przypadku niewywiązania się Grantobiorcy z postanowień umowy zostaje on pozbawiony możliwości ubiegania się o otrzymanie pomocy finansowej za pośrednictwem LGD.


§ 10

 1. LGD ma prawo odstąpienia od umowy w razie:

 1. odstąpienia przez Grantobiorcę od realizacji przedmiotu umowy;

 2. niezłożenia przez Grantobiorcę ostatecznego rozliczenia grantu;

 3. ogłoszenia upadłości Grantobiorcy;

 4. likwidacji Grantobiorcy;

 5. wystąpienia u Grantobiorcy dużych trudności finansowe uzasadniających przypuszczenie, że nie wykona on należycie swego zobowiązania;

 6. realizacji Grantu niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz z Wnioskiem o powierzenie grantu;

 7. złożenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie pomocy lub wypłatę pomocy.

 1. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w ust. 1.


§ 11

1. Każda ze stron zobowiązuje się do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego wykonania umowy.

2. Strony ustalają, że osobami do kontaktu, w toku realizacji umowy będą:

a) ze strony Grantodawcy -....................................................................................................................

b) ze strony Grantobiorcy -....................................................................................................................

3. Strony zobowiązują się do powoływania na numer umowy oraz datę jej zawarcia w prowadzonej przez nie korespondencji.

4. Korespondencja w trakcie realizacji umowy kierowana będzie na adres stron zawarty w nagłówku niniejszej umowy. Możliwa jest również korespondencja drogą mailową z użyciem adresów email:

a) ze strony Grantodawcy -....................................................................................................................

b) ze strony Grantobiorcy -....................................................................................................................

5. Grantobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania LGD o zmianie danych zawartych w umowie. W przypadku, jeżeli Grantobiorca nie powiadomi LGD o zmianie danych, o których mowa powyżej, wszelką korespondencję wysłaną przez LGD zgodnie z posiadanymi przez nią danymi, uważać się będzie za doręczoną.

6. Grantodawca może żądać od Grantobiorcy innych dokumentów, jeżeli zajdzie potrzeba ich zweryfikowania.
§ 12

1. Wszelkie oświadczenia stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Załącznik do umowy stanowi wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym nie mogą one wpływać na istotne modyfikacje Grantu.


§ 13

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będę przez Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Grantodawcy.


§ 14

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…........................................... …...........................................

Grantodawca Grantobiorca

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna