Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 5Pobieranie 2,44 Mb.
Strona1/15
Data26.05.2018
Rozmiar2,44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.5 RPO WZ 2014-2020 – wersja 1.5 (pełnokolorowa) z dnia .2018 r.

WZÓR
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 6.5
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 – typ projektów 1

Nr umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu: ……………………..[tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w …………….[miejsce zawarcia umowy] w dniu ….................. pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, w imieniu którego działa:

Pan Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,

a

Powiatem ……………… reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w ………………… [nazwa i adres Beneficjenta, a gdy posiada - również NIP i REGON], zwaną/ym dalejBeneficjentem”, w imieniu którego działa:..............................................................…….....................................................


Działając w szczególności na podstawie:

 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012);

 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym;

 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470);

 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17 grudnia
  2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycja na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289);

 5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
  z 24.12.2013, str. 1);

 6. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 26.06.2014);

 7. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 1460, t.j.);

 8. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.);

 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) – zwana dalej UFP;

 10. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.);

 11. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.);

 12. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.);

 13. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362.);

 14. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2096);

 15. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2247/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej nr CCI2014PL16M20P016 z dnia 12 lutego 2015 r.

§ 1.


    1. Ilekroć w umowie jest mowa o:

 1. „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, t.j.), zwanej dalej
  „ustawą o ochronie danych osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zawartego w dniu 6 maja 2015 r.;

 2. „dniu roboczym” należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. „Działaniu” oznacza to Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 4. „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zwaną dalej IP;

 5. „Instytucji Zarządzającej RPO WZ” oznacza to Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego;

 6. LSI2014 - lokalny system informatyczny, przeznaczony do administrowania RPO WZ
  w zakresie składnia wniosków o dofinansowanie oraz wprowadzania zmian w projektach;

 7. „Osi Priorytetowej” oznacza to Oś Priorytetową VI Rynek pracy;

 8. „Programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego numer 2247/2014 z dnia 18 grudnia 2014r i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej numer CCI 2014PL16M2OP016 z 12.02.2015r zwanego dalej RPO WZ;

 9. „Projekcie” oznacza to projekt pt. ……….[tytuł projektu] realizowany w ramach Działania 6.5 określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr ………….[numer wniosku SL2014], zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

 10. „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;

 11. „SL2014” oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;

 12. „SYRIUSZ®” oznacza to dedykowany system teleinformatyczny wspomagający w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy;

 13. „stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej” oznacza to stronę internetową pod adresem: www.wup.pl;

 14. „uczestniku Projektu” oznacza to uczestnika w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 15. „ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 t.j. ze zm.);

 16. „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077);

 17. „ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.);

 18. „Właściwy Administrator danych osobowych” oznacza to:

  1. Instytucję Zarządzającą dla danych w ramach zbioru Projekty RPO WZ 2014 – 2020;

  2. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dla danych w ramach zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;

 19. „wydatkach kwalifikowalnych” oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi
  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  ;

 20. „wytycznych” należy przez to rozumieć instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014–2020 tj. m.in.:

  1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia [wskazać datę wersji właściwej dla naboru] zwanymi dalej Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans;

  2. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia [wskazać datę wersji właściwej dla naboru];

  3. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia [wskazać datę wersji właściwej dla naboru] zwanymi dalej Wytycznymi w zakresie monitorowania;

  4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia [wskazać datę wersji właściwej dla naboru], zwanymi dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności;

  5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia [wskazać datę wersji właściwej dla naboru];

  6. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia [wskazać datę wersji właściwej dla naboru], zwanymi dalej Wytycznymi w zakresie gromadzenia danych;

  7. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy
   w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia [wskazać datę wersji właściwej dla naboru], zwanymi dalej Wytycznymi FP.

  8. [wskazać właściwe wytyczne/dokumenty].1

Wskazane wyżej wytyczne dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Przedmiot umowy

§ 2.


 1. Na warunkach określonych w umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent zobowiązuje się do jego realizacji.

 2. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi ......................... zł (słownie: …)
  i obejmuje wyłącznie dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na:

 1. aktywne instrumenty i usługi rynku pracy będące w dyspozycji:

 1. województwa w kwocie …… zł (słownie: ….),

 2. powiatu w kwocie ….. zł (słownie: ….)

 1. inne fakultatywne zadania w kwocie ... zł (słownie: …), co stanowi …% wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a, z zastrzeżeniem § 5.2

 1. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, pochodzi:

 1. ze środków wspólnotowych w kwocie … zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu;

 2. z wkładu krajowego w kwocie … zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 1. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu.

 2. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 3. Wydatki w ramach Projektu obejmują koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 3.


 1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.

 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Beneficjent ma prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność3.

 4. Projekt jest realizowany zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy
  w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
  .

§ 4.


 1. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z wnioskiem, w szczególności za:

  1. osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku;

  2. realizację Projektu w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we Wniosku;

  3. zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone
   we Wniosku;

  4. zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek, z wyłączeniem wydatków w ramach cross-financingu (o ile są jest przewidziane), dla których obligatoryjny okres trwałości to 5 lat od końcowego rozliczenia projektu;

  5. zbieranie danych osobowych uczestników Projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

  6. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

  7. zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans (w tym Beneficjent zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności poniesienia kosztu racjonalnego usprawnienia z zastosowaniem najbardziej efektywnego dla danego przypadku sposobu (np. prymat wynajmu nad zakupem) na etapie sprawozdawania postępu rzeczowego projektu we wniosku o płatność4);

  8. udzielanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach Projektu i wykonywanie obowiązków z tym związanych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362)) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864) i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2017 poz. 1380), oraz weryfikacji poziomu otrzymanej pomocy w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej przed udzieleniem pomocy de minimis;

  9. [należy wskazać dodatkowe wymogi wynikające z wytycznych obszarowych – jeśli nie dotyczy, należy usunąć].

W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 23 umowy, Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie ze zmienionym wnioskiem.

 1. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą
  o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

 2. Projekt będzie realizowany przez5 Powiatowy Urząd Pracy w ................

 3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych w zakresie monitorowania
  i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 umowy oraz zobowiązuje się do ich stosowania podczas realizacji Projektu, z uwzględnieniem ust. 6.

 4. Beneficjent jest zobowiązany odebrać oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 od Partnera.6

 5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 4 poprzez ich publikowanie na stronie internetowej, a Beneficjent do stosowania zmienionych wytycznych.

 6. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania informacji beneficjentom projektów realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 z gminy/powiatu, w którym realizuje projekt, o możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie.

§ 5. 7 1. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w kwocie nieprzekraczającej ……., przysługują Beneficjentowi Projektu, o ile wynika to z zatwierdzonego wniosku. Wydatki te stanowią koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, z zastrzeżeniem ust.2

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, dotyczą wyłącznie wydatków, o których mowa w art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  1. Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, podczas zatwierdzania wniosku o płatność, o którym mowa w § 11 ust. 8, w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem.

§ 6.


       1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu, w szczególności Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Beneficjenta wobec Partnera/ów8.

       2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich
        za działania wynikające z niniejszej umowy.

§ 7.


 1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej9 dla wszystkich transakcji związanych z Projektem w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z jego realizacją, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o których mowa w § 5.

 2. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej Projektu, o której mowa
  w ust. 1, aby widoczny był związek z Projektem.

       1. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner10.

       2. Systemem wspierającym Beneficjenta w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej jest oprogramowanie teleinformatyczne SYRIUSZ®.

§ 8.


 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest wypłacane miesięcznie w wysokości 1/12 limitu środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  na dany rok budżetowy na rachunek bankowy nr ……………………………………… prowadzony w ………………………………………...., którego właścicielem jest: ………………………………..11;

 1. dla obsługi finansowej projektu w części dotyczącej wydatków ponoszonych z kwoty dofinansowania, Beneficjent prowadzi wyodrębniony rachunek pomocniczy nr…………………………………….. prowadzony w………………………………………………., którego właścicielem jest: …………………………………………………………………………12.

   1. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie
    nr rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1 oraz ust.1 pkt.1.

   2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Beneficjenta, dofinansowanie może być wypłacane w kwocie wyższej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
    i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 472).

   3. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą uwzględniając przy tym, że wysokość środków na dany okres nie przekracza środków niezbędnych dla prawidłowej realizacji danego etapu projektu, wynika ze szczegółowego budżetu i harmonogramu realizacji Projektu oraz jest zgodna z ust. 1 niniejszego paragrafu. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 3 do umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Beneficjent przekazuje tożsamy harmonogram płatności za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 15 ust. 6.

   4. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w podziale na okresy rozliczeniowe,
    z zastrzeżeniem, iż datą graniczną ostatniego okresu rozliczeniowego w danym roku kalendarzowym jest dzień 31 grudnia.

   5. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 4 może podlegać aktualizacji za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się
    § 15 ust. 6, przy czym formularz w wersji papierowej harmonogramu płatności jest zgodny
    z załącznikiem nr 3 do umowy. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do umowy. Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania. Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności uprzednio zatwierdzony przez IP.

   6. Harmonogram płatności może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy.

   7. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie zatwierdzonego wniosku
    o dofinansowanie. W przypadku dokonania zmian w projekcie, o których mowa w § 23 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

§ 9.


       1. W zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, upoważnia się Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wystawiania zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w celu dokonania refundacji wydatków na rzecz dysponenta Funduszu Pracy.

§ 10.


 1. Beneficjent składa wniosek o płatność nie rzadziej niż raz na kwartał, zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 4, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, w terminie13 do 10 dni14 roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

 2. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu
  za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 15 ust. 6, przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają Wytyczne w zakresie gromadzenia danych.

 3. Beneficjent, sporządzając wniosek o płatność, korzysta z danych zgromadzonych w SYRIUSZ®,
  w szczególności w zakresie opracowania zestawienia wydatków oraz przekazania danych osobowych uczestników Projektu.

 4. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność:

 1. informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 4 do umowy i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania;

 2. dokumentów związanych z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp15.

 1. Beneficjent powinien ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

 2. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 11.


       1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania.16

       2. W przypadku gdy:

  1. w ramach projektu jest dokonywana kontrola na miejscu i złożony został końcowy wniosek
   o płatność, termin jego weryfikacji ulega zawieszeniu do dnia przekazania do IP informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli zawarte
   w Informacji Pokontrolnej nie wykazują wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych/ nieprawidłowości w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu,

  2. dokonywana jest przez IP kontrola doraźna na projekcie, termin weryfikacji każdego złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność ulega zawieszeniu do dnia przekazania do IP informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli zawarte
   w Informacji Pokontrolnej nie wykazują wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych/ nieprawidłowości w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu, chyba że IP ma możliwość wyłączenia z wniosku o płatność zakwestionowanych wydatków i zatwierdzenia pozostałych wykazanych w danym wniosku o płatność,17

  3. dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność18, dokonywana jest jego weryfikacja z możliwością wyłączenia wydatków niekwalifikowalnych/ nieprawidłowości
   w projekcie stwierdzonych na etapie kontroli.

       1. W celu zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków, w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku o płatność IP sporządzi wykaz dokumentów podlegających weryfikacji i zwróci się do beneficjenta o ich przekazanie. Metodyka doboru dokumentów i danych uczestników do weryfikacji wniosku o płatność w ramach RPO WZ jest publikowana na stronie www.wup.pl/rpo/.

       2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania dokumentów zgodnych z wykazem, o którym mowa
        w ust. 3 w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania powyższego wykazu. Do terminu weryfikacji wniosku nie wlicza się terminu oczekiwania Instytucji Pośredniczącej na dokumenty, o których mowa w ust. 3.

       3. Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia/ poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wezwać Beneficjenta do poprawienia/ uzupełnienia wniosku, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia innych dokumentów dotyczących Projektu.

       4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień, lub złożenia dokumentów dotyczących projektu w wyznaczonym przez IP terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych19.

       5. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub niepoprawienia/nieuzupełnienia wniosku o płatność zgodnie z wymogami w terminie wyznaczonym przez IP lub wystąpienia we wniosku o płatność wydatków uznanych za niekwalifikowalne/nieprawidłowe, IP może podjąć decyzję o wyłączeniu z Poświadczenia i deklaracji wydatków, składanego do IZ, części wydatków objętych wnioskiem, nie wstrzymując jego zatwierdzenia. IP po przyjęciu wyjaśnień Beneficjenta dotyczących wyłączanych wydatków dokonuje ich ponownej kwalifikacji.

       6. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 1, informację o wyniku weryfikacji wniosku
        o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:

  1. kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;

  2. zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa
   w pkt 1;

 1. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, w tym ostatecznych danych uczestników projektu, informacji o realizacji wskaźników oraz stopniu spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej (jeśli dotyczy), Instytucja Pośrednicząca uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio.

 2. Po zakończeniu Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać za pośrednictwem SL2014 w terminie …. dni kalendarzowych ostateczne dane na temat stopnia spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej. Przekazanie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, warunkuje zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie Projektu.

 3. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawiania informacji niezbędnych do weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, zgodnie z warunkami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

§ 12.


 1. Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do dysponenta Funduszu Pracy o zawieszenie przekazywania środków na dofinansowanie Projektu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
  w jego realizacji, w szczególności w przypadku utrudniania kontroli realizacji Projektu, dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz na wniosek instytucji kontrolujących.

 2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.

 3. Uruchomienie płatności następuje na wniosek Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie po usunięciu nieprawidłowości.


Nieprawidłowości i zwrot środków

§ 13.


 1. Środki Funduszu Pracy wydatkowane przez Beneficjenta w ramach Projektu niezgodnie z prawem unijnym lub prawem krajowym, w szczególności niezgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podlegają zwrotowi zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, przy czym zwrot pochodzi ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 2. Środki Funduszu Pracy nieprawidłowo wydatkowane przez Beneficjenta w ramach Projektu lecz niestanowiące naruszenia zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie stanowią nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1 niemniej jednak, powodują konieczność dokonania korekty rozliczonych wydatków i podlegają zwrotowi:

 1. wydatek niekwalifikowalny roku bieżącego podlega zwrotowi na rachunek bankowy Projektu ze środków Funduszu Pracy przyznanych powiatowi w ramach limitu. Środki te mogą być ponownie wydatkowane przez Beneficjenta w ramach Projektu pod warunkiem, że wykorzystanie ich nastąpi w tym samym roku budżetowym,

 2. wydatek niekwalifikowalny lat ubiegłych podlega zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy, ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach rocznego limitu.

 1. Środki zwrócone przez uczestnika Projektu (należność główna), również te należne w związku z zakwestionowaniem określonych wydatków rozliczonych w ramach Projektu nie stanowią nieprawidłowości o której mowa w ust. 1, niemniej jednak powodują konieczność dokonania korekty rozliczonych wydatków i podlegają zwrotowi20:

 1. zwrot od uczestnika Projektu dotyczący wydatku roku bieżącego podlega zwrotowi na rachunek bankowy Projektu. Środki te mogą być ponownie wydatkowane w ramach Projektu zgodnie z ust. 2 lit. a,

 2. zwrot od uczestnika Projektu dotyczący wydatku lat ubiegłych stanowi przychód Funduszu Pracy i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Beneficjenta do obsługi środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.

 1. Zwroty środków stanowiące odsetki od kwoty należności głównej, należnej od uczestnika Projektu, nie podlegają ewidencji w Projekcie. Odsetki bieżącego roku budżetowego, jak również lat ubiegłych stanowią przychód Funduszu Pracy, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Beneficjenta do obsługi środków Funduszu Pracy i mogą być wydatkowane na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.

 2. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 2 i 3, Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.

 3. Decyzji, o której mowa w ust. 5 nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.

 4. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego przez IP działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

 5. Po zakończeniu Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwrotu, poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zwrocie otrzymanym w związku z udzieleniem wsparcia w ramach Projektu, w szczególności od uczestnika Projektu z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług. W przypadku zwrotów otrzymanych w okresie realizacji Projektu, informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest przekazywana w pierwszym wniosku o płatność składanym po otrzymaniu zwrotu.

§ 14.


       1. W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowości finansowej, o której mowa
        w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania Projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wymagają formy aneksu do niniejszej umowy.

       2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia § 13.


Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna