Umowa nr zp-4240- /18 na udzielanie świadczeń zdrowotnychPobieranie 90,45 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar90,45 Kb.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie

Umowa nr ZP-4240-…… /18

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

zawarta w Krakowie w dniu …………………………… pomiędzy:Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Wawelska 15B 02-034 Warszawa, Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków;

wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod nr W-14 nr księgi rejestrowej 0000000018613, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000144803, nr NIP: 525-000-80-57,

w imieniu którego działa prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakubowicz Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii –Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – Dyrektor Oddziału w Krakowie

zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”

a

…………………………………………………., prowadzącym ……………………………………………Z siedzibą - ………………………………………………., wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi rejestrowej ……………………………………………. REGON …………………………….., NIP …………………………….., PESEL ……………………………………, legitymującym się prawem wykonywania zawodu lekarza nr ………………………………..,

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”.Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160) strony zawierają umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej na terenie Udzielającego zamówienia, o następującej treści:
 1. Przedmiot umowy


§ 1.


 1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek:

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej pacjentom Udzielającego zamówienia, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, aktualną wiedzą i doświadczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa,

 2. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pacjentom Udzielającego zamówienia,

 3. pełnienia dyżurów medycznych zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 2 do umowy.

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Udzielającego zamówienia, w dniach i godzinach ustalonych przez Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej.

 2. Organizacja zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia odbywa się z uwzględnieniem nadrzędności bezpieczeństwa pacjentów. 1. Postanowienia ogólne§ 2.

 1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w §1 ust. 1 udzielane będą osobiście przez Przyjmującego zamówienie.

 2. Czynności wykonywane w ramach ryczałtu stanowią załącznik nr 3 do umowy.

 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zorganizowania realizacji świadczenia zdrowotnego z uwzględnieniem wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Ministra Zdrowia (MZ).

 4. Przyjmujący zamówienie będzie podlegać pod względem organizacyjnym kierownikowi Kliniki Chirurgii Onkologicznej Udzielającego zamówienia lub innej osobie przez niego wyznaczonej.

 5. Podległość organizacyjna oznacza obowiązek uzgadniania harmonogramu udzielania świadczeń, przez Przyjmującego zamówienie z kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej Udzielającego zamówienia lub inną osobą przez niego wyznaczoną.

§ 3.

 1. Przyjmujący zamówienie w celu zapewnienia prawidłowego diagnozowania i prowadzenia procesu leczenia pacjentów, ma prawo zlecania realizacji stosownych świadczeń zdrowotnych pracownikom świadczącym pracę w medycznych komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.

 2. Przez zlecanie realizacji stosownych świadczeń zdrowotnych rozumie się w szczególności wykonywanie świadczeń związanych z doraźnym zabezpieczeniem medycznym danego pacjenta i w sytuacji, gdy interwencja taka jest niezbędna ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pacjenta.

§ 4.

Udzielający zamówienia oświadcza, że wszystkie pomieszczenia, w których realizowane będą świadczenia zdrowotne spełniają wymagania sanitarno – epidemiologiczne, stawiane w tym zakresie podmiotom leczniczym.
§ 5.

 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada i będzie posiadać przez cały czas obowiązywania umowy aktualne badania lekarskie w tym, że posiada i będzie posiadał przez cały okres obowiązywania umowy aktualne badanie lekarskie dopuszczające do pracy w narażeniu na promieniowane jonizujące oraz że posiada ważne szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej a także wymagane certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta o specjalności LMN i LRZ.

 2. Udzielający zamówienia zapewni Przyjmującemu zamówienie wymagane szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

 3. Udzielający zamówienia gwarantuje objęcie kontrolą dawek indywidualnych promieniowania jonizującego.

 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenie dawkomierza Przyjmujący zamówienie pokrywa cenę dawkomierza, która za dawkomierz DI-02 wynosi 151,00 zł, za dawkomierz PI-01 wynosi 20 zł. Po zakończeniu umowy Przyjmujący zamówienie winien zwrócić dawkomierz Udzielającemu zamówienie.

 5. Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony kosztami uzyskania certyfikatu oraz kosztami kwartalnych kontroli indywidualnych dawek poniesionymi przez Udzielającego zamówienia.


§ 6.

 1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie swobodny dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjentów, będącej w posiadaniu Udzielający zamówienia oraz do systemu InfoMedica.

 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów według zasad obowiązujących u Udzielający zamówienia oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Przyjmującego zamówienie osobom trzecim odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia.

 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Udzielającego zamówienia lub osoby przez niego upoważnionej w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej umowy, w tym prawidłowości korzystania ze sprzętu i aparatury medycznej oraz jakości udzielanych świadczeń i prowadzonej dokumentacji medycznej.

 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej, w szczególności do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów Udzielającego zamówienia.

 6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Krakowie zachowuje uprawnienia kontrolne względem Przyjmującego Zamówienie, tj. posiada prawo do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy.

§ 7.

 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje w chwili przystąpienia do realizacji umowy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, również ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych, w tym wirusa HIV i przedkłada Udzielającemu zamówienia kopię dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia w pełnym zakresie przedmiotu umowy przed przystąpieniem do jej realizacji. W przypadku, gdy polisa nie obejmuje całego okresu, na który została zawarta umowa, Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia umowy ubezpieczenia do czasu trwania przedmiotowej umowy pod rygorem, o którym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej umowy.

 2. Kwota ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 1 nie może być niższa niż wymagana przez płatnika publicznego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla podmiotów leczniczych posiadających umowę z tym płatnikiem.

 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do złożenia umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy pod rygorem, o którym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej umowy.

§8.

Przyjmujący zamówienie nie może w ramach powyższej umowy realizować świadczeń zdrowotnych na rzecz osób nie będących pacjentami Udzielającego zamówienia.
 1. Prawa i obowiązki Przyjmującego zamówienie


§ 9.

Dla realizacji umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Udzielającego zamówienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

 2. przestrzegania przepisów wewnętrznych określających funkcjonowanie Udzielającego zamówienia, w szczególności Statutu, Regulaminu Organizacyjnego i innych regulaminów wewnętrznych oraz stosowania procedur wynikających z Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014.

 3. należytej dbałości o pomieszczenia, sprzęt i aparaturę medyczną oraz przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki lekami i środkami jednorazowego użytku;

 4. poddania się wewnętrznym procedurom kontrolnym stosowanym u Udzielającego zamówienia;

 5. potwierdzania obecności poprzez podpisanie w Dziale Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych listy obecności każdorazowo w dniu realizacji świadczeń zdrowotnych, która poza prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem będzie podstawą wypłaty wynagrodzenia.

 6. przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta.


§ 10.

    1. Przyjmujący zamówienie ponosi wyłączną odpowiedzialność kontraktową i deliktową, stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności za szkody powstałe przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

    2. Wobec osoby trzeciej odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponosi solidarnie udzielający zamówienie i przyjmujący zamówienie.

    3. Przyjmujący zamówienie ponosi wyłączną odpowiedzialność majątkową za straty i szkody poniesione przez Udzielającego zamówienia w związku z realizacją niniejszej umowy, a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Przyjmującego zamówienie.

    4. Jeżeli jednak w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, na skutek innych przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie będzie zobowiązany Udzielający zamówienia, Przyjmujący zamówienie może zostać zobowiązany do zwrotu świadczeń poniesionych z tego tytułu przez Udzielającego, w pełnej wysokości.


§ 11.

 1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje przerwa bez prawa do wynagrodzenia w udzielaniu świadczeń w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w wymiarze 13 dni w okresie trwania umowy wraz ze zrzeczeniem się prawa do niewykorzystanej części oraz bez prawa roszczeń z tego tytułu w stosunku do Udzielającego zamówienia.

 2. Przyjmującemu Zamówienie przysługuje przerwa bez prawa do wynagrodzenia w udzielaniu świadczeń z powodu choroby, która winna być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim ZLA. Kopia zaświadczenia lekarskiego winna zostać dostarczona do 7 dni, natomiast informacja o niezdolności do pracy z powodu choroby winna być zgłoszona kierownikowi Kliniki Chirurgii Onkologicznej w 1 dniu nieobecności.

 3. Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia za czas nieobecności o której mowa w ust. 1 lub 2. Należność z tytułu ryczałtu zostanie obniżona proporcjonalnie do ilości dni nieobecności

§ 12.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.


 1. Prawa i obowiązki Udzielającego zamówienia§ 13.


 1. Dla realizacji umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie:

  1. pełny dostęp do niezbędnych środków do udzielania świadczeń zdrowotnych
   w zakresie objętym umową, znajdujących się na terenie Udzielającego zamówienia;

  2. pełny i nieodpłatny dostęp do wyrobów medycznych, niezbędnych do bezpośredniego lub pośredniego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową, znajdujących się na terenie Udzielającego zamówienia. Ponadto, Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić, w miarę posiadanych możliwości, pełną sprawność wskazanych wyrobów.

  3. dostęp do samodzielnych pomieszczeń socjalnych, wyposażonych w łazienkę
   i linię telefoniczną, wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji umowy,
   a znajdujących się na terenie właściwych medycznych komórek organizacyjnych Udzielającego zamówienia;

  4. możliwość ciągłego wykonywania badań diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego diagnozowania i leczenia pacjentów.

   1. Zapewnienie dostępu do wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) nastąpi przy uwzględnieniu zasady sprawowania nadzoru nad nimi przez kierownika medycznej komórki organizacyjnej Udzielającego zamówienia.

   2. Zapewnienie zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne odbywać się będzie na zasadach obowiązujących u Udzielającego zamówienia. Ordynowanie leków powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Receptariuszem Szpitalnym.

   3. Dla realizacji umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę fachowego personelu medycznego pracującego u Udzielającego zamówienia oraz obsługę administracyjną i gospodarczą.

§ 14.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie oraz jego działalności na terenie Udzielającego zamówienia, a w szczególności:

 1. kontroli zużycia materiałów medycznych, testów diagnostycznych oraz aparatury i sprzętu medycznego;

 2. badania efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

 3. badania satysfakcji pacjentów;

 4. oceny współpracy przez pracowników Udzielającego zamówienia

 1. Ponadto uprawnienia kontrolne Udzielającego zamówienia obejmują prawo do:

 1. żądania informacji dotyczącej zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

 2. nadzoru nad dokumentacją medyczną prowadzoną przez Przyjmujący zamówienie;

 3. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych Udzielającego zamówienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych określających funkcjonowanie Szpitala, w szczególności Statutu, Regulaminu Organizacyjnego i innych regulaminów wewnętrznych oraz przestrzeganiem procedur wynikających z Zintegrowanego Systemu Zarządzana wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014.

 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli Udzielający zamówienia może:

 1. wydać zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;

 2. skorzystać z innych uprawnień wskazanych w postanowieniach niniejszej umowy.      1. Kary Umowne

§ 15.

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 18 ust. 5, za każde stwierdzone naruszenie.

 2. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 18 ust. 5.

 3. Karom umownym strony nadają charakter zaliczalny, co oznacza, że w przypadku zaistnienia szkody u Udzielającego zamówienia, której wysokość przekracza wartość kary umownej, Udzielający zamówienia będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody na zasadach ogólnych.

 4. Strony ustalają, że Udzielający zamówienia ma prawo potrącenia kwoty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 z należności wynikających z faktury/z rachunku, o której/o którym mowa w § 18 ust. 2 i 3 umowy.
      1. Czas trwania umowy


§ 16.

 1. Umowa zawarta jest na czas określony od … 2018r. do …. 2018 r. (6 miesięcy)

 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Dla swej skuteczności wypowiedzenie o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 17.

 1. |Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez Przyjmującego zamówienie, w sytuacji, gdy Udzielający zamówienia nie zapłaci mu wynagrodzenia przez dwa kolejne miesiące od dnia otrzymania faktury/rachunku.

 2. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji przez Przyjmującego zamówienie, postanowień umowy, Udzielającemu zamówienia ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 15 ust.2.

 3. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku utraty przez Przyjmujący zamówienie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem § 15 ust.2.

 4. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nie przekazania przez NFZ lub MZ środków na świadczenia zdrowotne w zależności od źródła finansowania.

 5. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nie przekazania przez Przyjmującego zamówienie kopii polisy, której mowa w § 7 ust. 1 i 3 niniejszej umowy.

      1. Należność za realizacje przedmiotu umowy

§ 18.

 1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapłacenia za udzielone świadczenia zdrowotne wynagrodzenia wg cennika, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie comiesięcznych faktur/rachunków częściowych. Do faktury należy dołączyć listę wykonanych świadczeń sprawozdanych w systemie InfoMedica Udzielającego zamówienia z uwzględnieniem należności za pełnione dyżury z uwzględnieniem ich rodzajów i ilości. Lista zrealizowanych świadczeń winna być sporządzona z podziałem na ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. W części dotyczącej należności za asystę do zabiegu operacyjnego lub udział w realizacji zabiegu operacyjnego w charakterze głównego realizatora należy sporządzić wykaz przeprowadzonych zabiegów na którym należy uwzględnić następujące dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, grupa JPG, data, oraz informacja czy dotyczy asysty przy zabiegu czy realizacji operacji w charakterze głównego operatora .

 3. Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę/rachunek za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia nie później, niż do 7-go dnia następnego miesiąca. Wykonanie świadczeń zdrowotnych, zrealizowanych w danym miesiącu, musi zostać potwierdzone przez kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej jako Udzielającego zamówienia w zestawieniu z listą obecności podpisywaną przez Przyjmującego zamówienie w Dziale Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych.

 4. Lista wykonanych świadczeń podpisana przez Przyjmującego zamówienie oraz kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej podlega weryfikacji przez Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych.

 5. Wartość umowy strony szacują na ……………………….. zł brutto (wartość maksymalna zostanie podana podczas otwarcia ofert).


§ 19.

 1. Płatność dokonywana będzie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Udzielającego zamówienia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 2. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

 3. W razie opóźnienia w zapłacie, Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki ustawowe. 1. Postanowienia końcowe


§ 20.

 1. Jeżeli w toku wykonywania umowy wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia, może to być podstawą do zmiany warunków umowy lub skrócenia czasu jej obowiązywania.

 2. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci.

§ 21.

Wszelkie zmiany powyższej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 22.

W sprawach nie uregulowanych powyższą umową stosuje się w szczególności przepisy, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 125), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.§ 23.

Wszystkie spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Krakowie.§ 24.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie

Załącznik nr 1 do umowy…………………Cennik świadczeń medycznych udzielanych

w Klinice Chirurgii Onkologicznej

LP

NAZWA

Wycena

1

Ryczałt dzienny (praca w godzinach 7:35-15:00)

kwota w zł

2

Główny realizujący zabieg operacyjny


% wartości punktowej wykonanego świadczenia zdrowotnego

3

Asysta do zabiegu operacyjnego


% wartości punktowej wykonanego świadczenia zdrowotnego

4.

Świadczenia wykonane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej


% wartości punktowej wykonanego świadczenia zdrowotnego


5


Dyżury medyczne :

1)3 x dyżur 16 godz. 25 min. (15.00-7.25) w dniu roboczym od poniedziałku do piątkustawka za dyżur

2)3 x dyżur 24 godz. (7.25-7.25) :w sobotę, w niedzielę i święto

stawka za dyżur

6


Dyżur medyczny pod telefonem :

 1. 2x16 godz. 25 min. (15.00-7.25.00) w dniu roboczym od poniedziałku do piątku

 2. 1x 24 godz. (7.25-7.25) w sobotę, niedzielę i święto

stawka godz.
Załącznik nr 2 do umowy…………………………………..

Zakres czynności wykonywanych podczas pełnienia dyżuru w Klinice Chirurgii Onkologicznej
1. Czynności i obowiązki ogólne podczas pełnienia dyżuru w CO-I Oddział Kraków:

 • nadzór nad wszystkimi chorymi Kliniki Chirurgii Onkologicznej,

 • kwalifikacja i operowanie chorych wymagających interwencji chirurgicznej
  ze wskazaniem nagłych,

 • zorganizowanie zespołu operującego,

 • konsultacja chirurgiczna pacjentów pozostałych Klinik i Oddziałów CO-I Oddziału w Krakowie na prośbę lekarzy dyżurnych

 • dokładne zaznajomienie się ze stanem chorego,

 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • udzielanie informacji choremu i członkom rodziny chorego,

 • wystawianie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • zapewnienia ciągłości procesu realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu umowy objętym umową, w okresie obowiązywania umowy;

 • udzielania pomocy lekarskiej w każdym przypadku niecierpiącym zwłoki, w szczególności w stanie bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów;

 • przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta.

 • należytej dbałości o pomieszczenia, sprzęt i aparaturę medyczną oraz przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki lekami i środkami jednorazowego użytku;

 • przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego, a w szczególności: przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony radiologicznej, przepisów sanitarnych, tajemnicy służbowej oraz norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO.

 • poddania się wewnętrznym procedurom kontrolnym stosowanym u Zamawiającego;

 • miesięcznego przekazywania Zamawiającemu informacji o zakresie i sposobie realizacji powyższej umowy tj. wykazu zrealizowanych dyżurów zgodnych z zamówieniem, potwierdzonych przez kierowników właściwej medycznej komórki organizacyjnej Zamawiającego;

.

Dyżur pod telefonem:
pełna dostępność w razie konieczności udziału w konsultacjach i zabiegach operacyjnych
ze wskazań życiowych w Klinice Chirurgii Onkologicznej

Załącznik nr 3 do umowy ………………………….


W ramach ryczałtu miesięcznego Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał czynności medyczne, takie jak:

 • Udział w działalności leczniczej, diagnostycznej i profilaktycznej oraz innej działalności usługowej na rzecz systemu ochrony zdrowia prowadzonej przez COOK, zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami.

 • Ustalanie odpowiedniej terapii zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami.

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przestrzeganie prawidłowej gospodarki lekami i materiałami sanitarnymi.

 • Wydawanie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Udział w pracy Przychodni Przyklinicznej według ustalonych grafików.

 • .Szkolenie osób odbywających staże w Klinice.

 • Udział w konsylium

 • konsultacja chirurgiczna pacjentów pozostałych Klinik i Oddziałów CO-I Oddziału w Krakowie

 • wykonywanie innych czynności związanych z pracą na zajmowanym stanowisku, na polecenie przełożonego©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna