Umowa nr. Umowy zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Biurem Rachunkowym „abax” S. C. Edyta Szczypka I Krzysztof SzczypkaPobieranie 75,4 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar75,4 Kb.

Biuro rachunkowe.

Ul Kolista 25 p 7

40-486 Katowice

Tel. 661 031 771

www.abaxsc.com

biuro@abaxsc.com

UMOWA

...........................Nr. Umowy *

zawarta w dniu ..................................... w Katowicach pomiędzy:


Biurem Rachunkowym „ABAX” S.C. Edyta Szczypka i Krzysztof Szczypka

40-486 Katowice Ul. Kolista 25 reprezentowanym przez Edytę Szczypka, zwanym dalej w umowie "Biurem", a:

...........................................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Pełna nazwa firmy, przez kogo reprezentowana, adres, NIP

zwanym dalej w Umowie "Zlecającym", o następującej treści:

§ 1
1. Zlecający powierza i zleca prowadzenie, a Biuro przyjmuje do prowadzenia metodą

komputerową i przechowywania:


a\ Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów,

b\ ewidencję sprzedaży VAT,

c\ ewidencję zakupów VAT /towary i koszty/,

d\ ewidencje pochodne: ewidencje środków trwałych, ewidencję wyposażenia,

karty przychodów pracowników itp., których obowiązek prowadzenia wynika z

obowiązujących przepisów, a które służą ewidencjonowaniu operacji gospodarczych

Zlecającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, **

2. Pod pojęciem „prowadzenie Księgi i Ewidencji”, wymienionych w ust. 1, rozumie się

dokonywanie, z upoważnienia i w imieniu Zlecającego, odpowiednich wpisów do tych

Ksiąg i Ewidencji, dotyczących udokumentowanych przez Zlecającego operacji

gospodarczych oraz sporządzania stosownych dokumentów, określonych obowiązującymi

przepisami, niezbędnych do rozliczania się z obowiązku podatkowego.
3. Pod pojęciem „sprawy pracownicze” rozumie się wykonywanie czynności związanych

z ustalaniem zobowiązań budżetowych, wynikających z racji zatrudniania pracowników oraz zleceniobiorców, w tym prowadzenie kart przychodów pracowników oraz sporządzania

stosownych deklaracji podatkowych i ZUS.
4. Zlecający przekaże do Biura kopie wszystkich dokumentów dotyczących założenia firmy,

jej organizacji i powiązań gospodarczych z kontrahentami.


5. Przekazanie dokumentacji Zlecającego, wymienione w pkt. 1 i 3 do Biura, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przed datą określoną w ust. 1 o ile takiego protokołu życzy sobie któraś ze stron niniejszej umowy. Zlecający powiadomi pisemnie - z kopią dla Biura - właściwy Urząd Skarbowy w terminie przewidzianym przepisami, o zleceniu prowadzenia Ksiąg i Ewidencji przez Biuro.


§ 2
W związku z przyjęciem na siebie obowiązków, wynikających z postanowień określonych

w § 1, pkt. 1 i 2 umowy


I Biuro zobowiązuje się do:
1. Odbierania od Zlecającego w siedzibie Biura dokumentów stanowiących podstawę wpisów

do Ksiąg i Ewidencji, czyli dowody księgowe w postaci faktur, rachunków, dowodów

wewnętrznych, zestawień, dowodów wpłat, itp. - za potwierdzeniem odbioru, w terminach:
a\ do dnia 5-go następującego po miesiącu rozliczanym

b\. do dnia 30-go następującego po miesiącu rozliczanym- zwrot dokumentacji, jeżeli

strony tak ustalą.
2. Prowadzenia Księgi i Ewidencji z należytą starannością w sposób zgodny

z obowiązującymi przepisami i na podstawie otrzymanych od Zlecającego informacji.


3. Informowania Zlecającego o ewentualnych brakach i wadach otrzymanych dokumentów,

natychmiast po ich stwierdzeniu. Niedostarczenie w terminie, prawidłowych faktur VAT

lub stosownych korekt i not, dotyczących zakupów i kosztów, spowoduje nieuwzględnienie

przez Biuro podatku VAT naliczonego w tych fakturach - przy obniżaniu podatku VAT

należnego, wynikającego ze sprzedaży towarów i usług.
4. Dokonywania rozliczeń miesięcznych należności podatkowych i ustalania:
a\ wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych l osób prawnych.

b\ wysokości podatku od towarów i usług,

c\ wysokości składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, oraz sporządzania

miesięcznych deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i deklaracji ZUS.


5. Zwracania Zlecającemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 nastąpi po sporządzeniu

deklaracji VAT-7.


6. Przechowywania Księgi i Ewidencji oraz dokumentów otrzymanych od Zlecającego w sposób

uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz chroniący je przed zniszczeniem.


7. Zachowywania informacji otrzymanych od Zlecającego w tajemnicy, zwłaszcza dotyczących

kontaktów handlowych Zlecającego oraz jego wyników finansowych


8. Informowania Zlecającego o aktualnym stanie przepisów prawnych, dotyczących obowiązków

Biura, wynikających z § 1 pkt. 1 i 2 oraz § 2 umowy.II Biuro nie dokonuje merytorycznej weryfikacji zasadności dokumentacji źródłowej

dostarczonej przez zlecającego.


III W zależności od potrzeb reprezentację Zlecającego przez Prowadzących Biuro

przed organami administracji państwowej, samorządowej i ZUS ustalać się będzie w

drodze odrębnego pełnomocnictwa.
3
Zlecający oświadcza, że:
1. Znana mu jest treść prawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie

wymienionym w § 1 ust. 1 oraz o zobowiązaniach, wynikających z ustaw podatkowych.


2. Jest zobowiązany do prowadzenia Księgi zgodnie z ustawą o podatku dochodowym

od osób fizycznych z dn. 26.07.1991roku ze zmianami.


3. Nie toczy się w jego sprawie postępowanie podatkowe lub karne w związku z prowadzoną

przez niego działalnością gospodarczą.


4. Ponosi odpowiedzialność za zapisy w Księgach i Ewidencjach oraz za kwoty i salda ustalone

do dnia przekazania Księgi i Ewidencji do prowadzenia przez Biuro.


5. Ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, wynikające z niedotrzymania zobowiązań przez Zlecającego określonych w niniejszej umowie, a w szczególności z zobowiązań, mających wpływ na terminy księgowania i składania deklaracji podatkowych - chyba, że strony umówią się inaczej.
6. Udziela pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych

wg załącznika do umowy nr 1


7. Udziela pełnomocnictwa do przesyłania danych do ZUS wg załącznika do umowy nr 2.

§ 4
Zlecający zobowiązuje się do:
1. Prawidłowego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym,

dokumentowania operacji gospodarczych, podlegających wpisom do Ksiąg i Ewidencji.


2. Dostarczania do Biura wszelkich dokumentów, stanowiących podstawę wpisów do Ksiąg

i Ewidencji w czasie, miejscu i w sposób określony w § 2 ustępy l i 2.


3. Niezwłocznego informowania Biura - nie później jednak niż w dniu dostarczenia

dokumentów - o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prowadzenie Ksiąg i

Ewidencji, ustalania podatku dochodowego i VAT oraz roczne rozliczenie Zlecającego z

działalności wymienionej w § 1 ust. 1, np. przyjęcie lub wystąpienie wspólnika, zawieszenie

działalności, uruchomienie nowego zakładu, sporządzenie remanentu, zakup, rozpoczęcie

przebudowy, rozbudowy, adaptacji, rekonstrukcji, modernizacji, budowy lub remontu

środka trwałego, przyjęcie lub zwolnienie pracownika itp.

4. Stosowania się do wskazówek i zaleceń Biura, wynikających z Jego zobowiązań

określonych niniejszą umową.§ 5


  1. Odpłatność za wykonanie, przez Biuro usługi wynosi razem miesięcznie

....................................................

Kwota z cennika

płatne po wykonaniu usługi w terminie do 7 dni od wystawienia faktury na rachunek bankowy

mBank Nr. 59 1140 2004 0000 3602 4788 8230 lub gotówką w dniu przekazania faktury.

2. Strony umowy zgodnie dopuszczają możliwość korekty ustalonej w ustępie l wysokości

odpłatności za wykonaną usługę, w zależności od zakresu księgowań oraz dodatkowych

czynności, wynikających z wykonywanej przez Biuro umowy. Wysokość korekty będzie

ustalana na zasadzie porozumienia stron i określana każdorazowo w fakturze,

wystawianą przez Biuro za usługę.
3. Nieterminowe dostarczenie dowodów księgowych przez Zlecającego - z przekroczeniem terminów określonych w § 2 ustępy 1 i 2, powodujące wzrost pracochłonności obsługi Zlecającego, skutkować będzie podwyższeniem ustalonej w umowie odpłatności za usługę Biura o 5%. kwoty umówionej za każdy dzień zwłoki do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym włącznie, a od dnia 16 - 10%.
4. Odpłatność za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz zeznania rocznego, ustala się

w wysokości 50 % plus podatek VAT 22% - średniej odpłatności ponoszonej w

poprzednim roku - za usługę określoną w § 1 Umowy.
5. Za przekroczenie terminu zapłaty wynagrodzenia, Biuro pobierać będzie odsetki w wysokości 0.5% dziennie.
§ 6
1. Biuro ponosi odpowiedzialność cywilną za rzeczywiste straty poniesione przez Zlecającego,

wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, podjętych na podstawie

niniejszej umowy - chyba, że nastąpiło to mimo zachowania przez Biuro należytej

staranności.


2. Określona w ust 1 odpowiedzialność Biura zostaje wyłączona w przypadku zaistnienia

okoliczności nadzwyczajnych (losowych), mimo zachowania przez Biuro należytej

staranności.
3. W szczególności Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia

przez Zlecającego zasad ustalonych w § 3 i 4 Umowy.


4. Ewentualne kwestie sporne, które mogą wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy

przed podaniem Ich pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu - Strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze negocjacji, poprzez zasięgnięcie opinii ekspertów.

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przez jednostronne jej wypowiedzenie,

na 3 miesiące naprzód przed dniem przekazania przez Biuro danych o podatku dochodowym

lub podatku od towarów i usług za ostatni miesiąc wypowiedzenia.
3. Umowa może być rozwiązana w okresie jednego miesiąca przez każdą ze stron, w

przypadku rażącego niewykonywania zobowiązań wynikających z Umowy przez stroną przeciwną.


4. Zaleganie z zapłatą przez okres kolejnych dwóch miesięcy poczytywać się będzie

za wypowiedzenie umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, przyjmując

za dzień rozpoczynający okres wypowiedzenia 26 dzień pierwszego miesiąca zaległości.

W tej sytuacji Biuro nie przyjmuje dokumentów dotyczących drugiego miesiąca zaległości

i wykonuje usługą jedynie za pierwszy miesiąc zaległości.
§ 8
W razie wygaśnięcia Umowy lub jej rozwiązania - z zastrzeżeniem § 7 ustęp 4 Umowy

Biuro zwróci niezwłocznie i protokolarnie, Księgi i Ewidencje oraz dokumenty związane z ich

prowadzeniem .

§ 9
Wszelkie zmiany l uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej -

pod rygorem nieważności.


§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego.


§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze stron.

....................................................................... ...............................................................

Zlecający Prowadzący Biuro

* Uzupełnia biuro rachunkowe

** Niepotrzebne skreślić
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna