Umowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej OpiekiPobieranie 199,78 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar199,78 Kb.
Umowa nr………..……

o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki

zawarta pomiędzy Polskim Centrum Opieki Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Janka Wiśniewskiego 20/302, 81-969 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000328599, NIP 958-160-99-01, REGON 220759453, reprezentowana przez: 1. Stanisława Malinowskiego – Wiceprezes Zarządu

 2. Katarzynę Woźniak – Dyrektor Operacyjny,

zwanym dalej PCO,

a

Klientem: …………………………………………..seria i nr dokumentu osobistego: …………………….. seria ………………. nr …………………….

Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy: ……………………………………………………

adres e-mail: …………………………………………………………..

zwanym dalej „Klientem”


Osobą, której usługa ma dotyczyć:……………………………………………………

seria i nr dokumentu osobistego: …………………….. seria ………………. nr …………………….

Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy: ……………………………………………………

adres e-mail: …………………………………………………………..

zwanym dalej „Podopiecznym”
Dane dotyczące miejsca świadczenia Usługi (Lokal):

Adres: .....................................................................................................................Numer nr telefonu na którym będzie realizowana usługa: ………………………………………
§1

Przedmiot umowy


 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez PCO usługi Telefonicznej Opieki na rzecz Podopiecznego, którego szczegółowe dane zostały wskazane w Karcie Informacyjnej Podopiecznego (zał. nr 1 ), na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie usługi Telefonicznej Opieki (zał. nr 2), oraz Cenniku usługi Telefonicznej Opieki w systemie powszechnym (zał. nr 3)

 2. Usługa może być świadczona wyłącznie na urządzeniu abonenckim (UA) zaakceptowanym przez PCO.


§ 2

Zakres umowy

 1. Na podstawie Umowy PCO świadczy na rzecz Podopiecznego usługę Telefonicznej Opieki w planie abonamentowym określonym w Cenniku na czas: określony lub na czas nieokreślony.

 2. PCO będzie świadczyć następujące usługi:

2.1. w ramach abonamentu bazowego:

  1. zapewnienie całodobowego dyżuru Centrum Operacyjno-Alarmowego i jego gotowości do wykonania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego” urządzenia abonenckiego (UA);

  2. powiadomienie jednej z osób do kontaktu, według kolejności określonej podczas przeprowadzonego wywiadu, o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie;

  3. w razie konieczności wezwanie karetki Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej pod adres Podopiecznego;

  4. telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb;

  5. telefoniczne udzielenie wsparcia psychicznego Podopiecznemu aż do przybycia w/w osób lub służb;

  6. dostęp do „niebieskiego przycisku usług opiekuńczych” – który umożliwi zamówienie dodatkowo płatnych usług na rzecz Klienta/Podopiecznego (sukcesywnie uruchamiany terytorialnie);

  7. dostęp do „zielonego przycisku” – wolontariatu nadziei, bezpłatnego (sukcesywnie uruchamiany terytorialnie);

  8. zapewnienie dostępu do usług z zakresu telemedycyny – usługa dodatkowo płatna.

 1. W celu realizacji usługi Telefonicznej Opieki PCO prześle kurierem skonfigurowane urządzenie abonenckie (UA) wraz z instrukcją oraz zasadami korzystania z urządzenia (UA). Koszt przesyłki kurierskiej ponosi Klient. W przypadku nie odebrania przesyłki w terminie zostanie naliczona opłata za przesyłkę zgodnie z Cennikiem.

 2. W celu prawidłowej realizacji usługi Telefonicznej Opieki Podopieczny zobowiązuje się do wypełnienia Karty Informacyjnej (Załącznik nr 1), która obejmuje m.in:

 • dane Podopiecznego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego);

 • dane kontaktowe osób do kontaktu w sytuacji wywołania alarmu (imię i nazwisko, adres, telefony kontaktowe, pokrewieństwo, czas dojazdu, posiadanie kluczy do mieszkania Podopiecznego);

 • krótki opis drogi dojazdu do oraz opis mieszkania Podopiecznego (piętro, kod domofonu itp.);

 • dane kontaktowe opiekuna, przychodni rejonowej, lekarza rodzinnego, pogotowia ratunkowego;

 • stan zdrowia Podopiecznego (wzrost, waga, grupa krwi, przebyte choroby, aktualne choroby, choroby przewlekłe, przebyte operacje, uczulenia na leki, stale zażywane leki, miejsce ich przechowywania).

4.1. Karta Informacyjna jest przetwarzana i archiwizowana w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej, i jest przechowywana przez okres trwania umowy.

 1. Aktywacja techniczna usługi polega na podłączeniu urządzenia abonenckiego (UA) przez Klienta/Podopiecznego lub, na żądanie Klienta, przez Przedstawiciela PCO (usługa płatna zgodnie z Cennikiem) oraz pozytywnym zakończeniu testu łączności z Centrum Operacyjno – Alarmowym i uzyskaniu potwierdzenia wprowadzonych danych.

 2. Dla świadczenie usługi Telefonicznej Opieki konieczne jest posiadanie przez Podopiecznego w miejscu instalacji Urządzenia Abonenckiego (UA) stacjonarnej linii telefonicznej, analogowej, umożliwiającej prezentację numeru (CLIP) Podopiecznego. Na ww wymienionej linii nie może być włączona usługa CLIR, polegająca na zablokowaniu prezentacji numeru u Abonenta, wywoływanego dla wszystkich połączeń realizowanych z danego zakończenia sieci. Usługa może być również świadczona na UA pracujących w systemie GSM.

 3. PCO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne w sytuacji, w której do Centrum Operacyjno – Alarmowego nie dotrze sygnał alarmowy lub też sygnał, który dotrze nie będzie możliwy do przypisania konkretnej osobie - Podopiecznemu.

 4. W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia (UA), Klient/Podopieczny zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji serwis techniczny producenta i Opolskie BOK PCO – tel. 515-022-350.

 5. Reklamacje Klienta/Podopiecznego dotyczące usługi Telefonicznej Opieki świadczonej przez PCO powinny być zgłoszone telefonicznie do Krajowego Biura Obsługi Klienta pod numerem 58 625 12 11 lub sporządzone w formie elektronicznej i przesłane mailem – biuro@centrum-opieki.pl bądź pisemnie i przesłane listem poleconym na adres PCO podany w umowie. PCO zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i udzielić odpowiedzi w formie pisemnej bądź telefonicznej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonej usłudze PCO zobowiązuje się do niezwłocznego jej usunięcia.

Sprawy techniczne - Opolskie Biuro Obsługi Klienta – tel. 515-022-350.

 1. PCO nie odpowiada za problemy w świadczeniu usługi Telefonicznej Opieki, które są wynikiem:

 • działania siły wyższej;

 • awarii linii telefonicznej bądź energetycznej;

 • braku prezentacji numeru identyfikacyjnego Klienta w Centrum Operacyjno-Alarmowym.§3

Koszty i opłaty


 1. Opłaty związane z usługą Telefonicznej Opieki zawiera Cennik usługi Teleopieki, który stanowi integralną część Umowy.

 2. Usługi objęte niniejszą Umową PCO będą opłacane przez Klienta w następujący sposób:

  1. opłata za urządzenie abonenckie (UA) oraz aktywację usługi (samodzielnej lub zleconej przedstawicielowi PCO) – płatna bezpośrednio u kuriera wraz z kosztami przesyłki,

  2. opłata za pierwszy abonament płatna w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy.

  3. Opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe będą płatne z góry za każdy następny miesiąc rozliczeniowy zgodnie z przekazanym harmonogramem o którym mowa w pkt. 2.4.

  4. Harmonogram opłacania abonamentów miesięcznych zostanie dostarczony wraz z urządzeniem abonenckim (UA) przez Kuriera

 1. Klient zobowiązuje się do dokonywania płatności należności objętych niniejszą umową na rzecz PCO przelewem na rachunek bankowy prowadzony w PKO BP i wskazany w przesłanym harmonogramie, o którym mowa w par 3. pkt.2.4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy PCO.

 2. Klient ma obowiązek uiszczania abonamentu w wysokości i w terminach określonych Harmonogramem Płatności od daty wejścia w życie niniejszej umowy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy.

 3. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu płatności PCO naliczy odsetki ustawowe za okres opóźnienia.

 4. W przypadku nieuregulowania wpłaty w terminie 14 dni od daty wymagalności abonamentu określonej w Harmonogramie opłat – usługa zostanie zawieszona przez PCO (w czasie zawieszenia abonamentu przez PCO Klient nie opłaca abonamentu). Ponowna aktywacja następuje po wpłacie całości wymagalnych opłat – abonamentu wraz z opłatą za ponowne włączenie usługi Telefonicznej Opieki określonej w Cenniku.

Zawieszenie usługi przez okres dłuższy niż 1 miesiąc skutkować będzie rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 1. Wysokość cen wymienionych w Cenniku może ulec zmianie. O każdej takiej zmianie PCO powiadomi Klienta na piśmie co najmniej 30 dni przed planowaną zmianą wysokości Cennika.

 2. Klient może nie zaakceptować nowego Cennika i wypowiedzieć niniejszą umowę na zasadach określonych w § 5 umowy. Wypowiedzenie w tym przypadku wymaga formy pisemnej.

 3. Klient we własnym zakresie ponosi koszty zużycia energii elektrycznej oraz połączeń telefonicznych w miejscu instalacji urządzenia abonenckiego (UA).

 4. W przypadku wygaśnięcia Umowy Gminy o przystąpieniu do Powszechnego Opolskiego Systemu Teleopieki niniejsza umowa przekształca się w umowę o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki w systemie indywidualnym. Cennik usługi Telefonicznej opieki w systemie indywidualnym, stanowi załącznik nr 4.


§4

Czas obowiązywania umowy


 1. Umowa zostaje zawarta na czas ……………………., (nieokreślony/określony – min. 12 M) liczony od dnia wejścia jej w życie.

 2. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia urządzenia abonenckiego (UA) do Klienta.

 3. PCO rozpoczyna świadczenie usługi po spełnieniu warunku aktywacji technicznej usługi o której mowa w §2 pkt. 5.

 4. O ile Klient nie wyrazi innego oświadczenia woli przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta Umowa uważana będzie za przedłużoną na kolejny czas określony.

 5. W przypadku przedłużenia Umowy, o którym mowa w ust. 4, Klient będzie ponosił opłaty abonamentowe w wysokości opłaty abonamentowej za ostatni miesiąc korzystania z Usługi na warunkach Umowy zawartej na czas określony.

 6. W przypadku rozwiązania Umowy przez PCO z winy Klienta lub jej rozwiązania przez Klienta, przed upływem okresu, na jaki została zawarta lub okresu na jaki Umowa została przedłużona, PCO ma prawo żądać kary umownej wynikającej z przyznanych Klientowi ulg, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

 7. Prawo do żądania przez PCO zwrotu ulg udzielonych Klientowi w związku z zawarciem Umowy nie stosuje się w przypadku wypowiedzenia Umowy w okresie 3 pierwszych miesięcy po jej przedłużeniu na kolejny czas określony.


§5

Wypowiedzenie/wygaśnięcie umowy


 1. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 umowy.

 2. PCO przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy z winy Klienta, gdy:

 • okres zawieszenia usługi trwa 3 miesiące;

 • Podopieczny będzie wielokrotnie nadużywał połączeń z Centrum Operacyjno-Alarmowym w celu wywołania fałszywych alarmów.

 1. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy zawartej na czas określony PCO ma prawo do dochodzenia od Klienta kar umownych zgodnie z Cennikiem lub zwrotu przez Klienta ulgi, która została Klientowi udzielona przy zakupie urządzenia abonenckiego (UA) rozumianej, jako różnica pomiędzy ceną urządzenia abonenckiego (UA) przy umowie zawieranej na czas nieokreślony, a ceną urządzenia abonenckiego (UA) rzeczywiście zapłaconą przez Klienta przy zawieraniu niniejszej umowy.

 2. W przypadku wypowiedzenia przez PCO umowy zawartej na czas określony z winy Klienta w sytuacjach opisanych w § 5 ust. 2 umowy PCO ma prawo do dochodzenia od Klienta kar umownych zgodnie z Cennikiem lub zwrotu przez Klienta ulgi, która została Klientowi udzielona przy zakupie urządzenia abonenckiego (UA) rozumianej, jako różnica pomiędzy ceną urządzenia abonenckiego (UA) przy umowie zawieranej na czas nieokreślony, a ceną urządzenia abonenckiego (UA) rzeczywiście zapłaconą przez Klienta przy zawieraniu niniejszej umowy.

 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia. Pisemną rezygnację wraz z kompletnym urządzeniem abonenckim (UA) w oryginalnym opakowaniu należy przesłać na koszt własny na adres PCO podany w umowie. Strony umawiają się, że jeżeli urządzenie abonenckie (UA) zostanie zwrócone z niekompletnym wyposażeniem lub w stanie naruszonym, PCO będzie przysługiwało prawo obciążenia Klienta kosztami urządzenia abonenckiego (UA) w wysokości wynikającej z różnicy między ceną urządzenia abonenckiego (UA) obowiązującej przy umowie zawieranej na czas nieokreślony, a ceną urządzenia abonenckiego (UA) rzeczywiście zapłaconą przez Klienta przy zawieraniu niniejszej umowy.

 4. W przypadku przeniesienia przez Klienta/Podopiecznego numeru stacjonarnego do lokalu, gdzie nie ma możliwości technicznych świadczenia usługi telekomunikacyjnej w systemie stacjonarnym, usługa Telefonicznej Opieki na urządzeniu stacjonarnym, jest zamykana a PCO będzie przysługiwało prawo obciążenia Klienta kosztami urządzenia abonenckiego (UA) w wysokości wynikającej z różnicy między ceną urządzenia abonenckiego (UA) obowiązującej przy umowie zawieranej na czas nieokreślony, a ceną urządzenia abonenckiego (UA) rzeczywiście zapłaconą przez Klienta przy zawieraniu niniejszej umowy.

 5. W przypadku zgonu Klienta/Podopiecznego następuje zamknięcie świadczonej usługi Telefonicznej Opieki bez dodatkowych opłat/kar. Zamknięcie usługi Telefonicznej Opieki nastąpi po otrzymaniu przez PCO aktu zgonu Klienta/Podopiecznego.

§6

Pozostałe postanowienia

 1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: załącznik nr 1 – Karta Informacyjna Podopiecznego, Załącznik nr 2 – Regulamin Usługi Telefonicznej Opieki, Załącznik nr 3 – Cennik usługi Telefonicznej Opieki w systemie powszechnym, Załącznik nr 4 – Cennik Telefonicznej Opieki w systemie indywidualnym, Załącznik nr 5 – Zasady dostawy oraz korzystania z Urządzenia abonenckiego (UA), załącznik nr 6 – Cennik wypożyczenia urządzeń abonenckich.

 2. Klient/Podopieczny ma obowiązek powiadomienia PCO o wszelkich zmianach w swoich danych niezbędnych do prawidłowego działania usługi Telefonicznej Opieki (np. numery telefonów, dane osób kontaktowych, stan zdrowia, itd.) podanych w Karcie Informacyjnej.

 3. PCO oświadcza, że nie jest firmą medyczną, ochroniarską, przeciwpożarową, itd. Jej zadaniem jest skontaktowanie Klienta z odpowiednią osobą wymienioną – wskazaną podczas przeprowadzonego wywiadu lub instytucją (Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna).

 4. PCO informuje, że Zespół Teleopieki nie zatrudnia personelu medycznego, ochroniarskiego, specjalistów ds. przeciwpożarowych i Klient niniejszym zwalnia PCO z wszelkiej odpowiedzialności za niedostarczenie, czy wadliwie wykonanie usługi Klientowi przez instytucje, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy.

 5. Klient/Podopieczny wyraża zgodę na nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących z Centrum Operacyjno-Alarmowego i upoważnia PCO do przechowywania tych nagrań przez okres 5 lat, jak również ich wykorzystania w przypadkach przewidzianych prawem. Po upływie 5 lat od momentu dokonania nagrania PCO zniszczy wszelkie nagrania, chyba, że uzasadniona przyczyna ich wykorzystania powstała przed upływem tego okresu. W takim przypadku PCO zastrzega sobie prawo do przechowywania nagrań przez okres dłuższy niż 5 lat do czasu ustania przyczyny ich przechowywania.

 6. Wszelka korespondencja dotycząca świadczonej usługi Telefonicznej Opieki winna być kierowana na adres PCO podany w umowie.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient/Podopieczny podpisując umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez PCO danych osobowych podanych przy zawieraniu umowy oraz danych osobowych, które podane zostaną przez Podopiecznego w Karcie Informacyjnej, zgodnie z odpowiednimi regulacjami umownymi w tym przedmiocie, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi Telefonicznej Opieki.

 2. Klient/Podopieczny podpisując umowę wyraża także zgodę na przetwarzanie przez PCO danych dotyczących jego stanu zdrowia, w tym w szczególności: wzrostu, wagi, grupy krwi, przebytych chorób, aktualnych chorób, chorób przewlekłych, uczuleń na leki, leków, które stale zażywa oraz miejsca, gdzie są przechowywane oraz innych danych dotyczących tej sfery życia Klienta, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia PCO przy wykonywaniu zawartej umowy.

 3. Klient/Podopieczny oświadcza, że osoby wskazane do kontaktu w Karcie Informacyjnej, do Umowy o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki zostaną przez niego poinformowane o tym, że :

 1. ich dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Centrum Opieki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-969), przy ul. Janka Wiśniewskiego 20;

 2. ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu będą przetwarzane w celu wykonania zawartej przez Klienta umowy oraz będą przekazywane przez PCO podmiotom współpracującym przy wykonaniu zawartej umowy;

 3. Klient/Podopieczny jest źródłem danych podanych PCO przy zawarciu umowy;

 4. posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 5. posiadają prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych;

 6. posiadają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, gdy administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich danych osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Klient/Podopieczny oświadcza, że został poinformowany o tym, że:

 1. administratorem jego danych osobowych jest Polskie Centrum Opieki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81 – 969), przy ul. Janka Wiśniewskiego 20;

 2. dane osobowe Klienta/Podopiecznego przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z administratorem danych umowy;

 3. odbiorcami danych Klienta/Podopiecznego będą podmioty współpracujące z administratorem danych w celu wykonania zawartej umowy i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez te podmioty;

 4. posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 1. Klient/Podopieczny oświadcza, że dane osobowe podał dobrowolnie w celu zapewnienia wykonania umowy przez administratora danych oraz podmioty z nim współpracujące w wykonaniu zawartej umowy.


§8

Postanowienia końcowe


 1. Wszystkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć go na drodze polubownej, a jeżeli nie będzie to możliwe, sądem właściwym do rozstrzygnięcia każdego sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Strony pozwanej.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch / trzech, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Oświadczam, że otrzymałam/em, zgadzam się z ich treścią i akceptuję dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej Umowy:
 1. Karta Informacyjna Podopiecznego.

 2. Regulamin Usługi Telefonicznej Opieki

 3. Cennik Telefonicznej Opieki w systemie powszechnym

 4. Cennik Telefonicznej Opieki w systemie indywidualnym

 5. Zasady dostawy oraz korzystania z urządzenia (UA)

 6. Cennik wypożyczenia urządzeń abonenckich.

Data zawarcia Umowy: …………………………………………………………..(DD/MM/RRRR)
Miejsce zawarcia Umowy: ……………………………………………………………

(miejscowość)

Podpis PCOPodpis Klienta Podpis Podopiecznego

Klient/Podopieczny wyraża/nie wyraża1 zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celach marketingowych oraz przekazywanie w tym celu jego danych osobowych podmiotom współpracującym z PCO, a także na przetwarzanie jego danych osobowych przez podmioty współpracujące z PCO w celach marketingowych.Podpis Klienta Podpis Podopiecznego

1 Niepotrzebne skreślić

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna