Umowa nr o dofinansowanie ProjektuPobieranie 246,23 Kb.
Strona1/3
Data01.12.2017
Rozmiar246,23 Kb.
  1   2   3


Załącznik nr 1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR, Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 (podmioty inne niż LGD)

Umowa nr ………….………………

o dofinansowanie Projektu ……………………………………………………

(Tytuł i Nr Projektu)

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
(Numer i nazwa Osi Priorytetowej)

Działania/Poddziałania8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
(Numer i nazwa Działania/Poddziałania),
dofinansowanego ze środków publicznych, zawarta w .................................................
w dniu ................................................ r.

pomiędzy:

Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „IZ RPOWP”, reprezentowanym przez:


 1. .................................................. - .................................. Województwa Podlaskiego,

 2. .................................................. - .................................. Województwa Podlaskiego,

a ..............................................................................................................................................

(nazwa i adres Beneficjenta, NIP, REGON),

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:


 1. ..........................................................................................................,

 2. ...........................................................................................................,

zwanymi dalej Stronami.

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1 i art. 23 ust.4 oraz art.. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w związku z umową ramową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr…………… zawartą w dniu………..w Białymstoku pomiędzy Województwem Podlaskim a …………………….,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1


 1. Ilekroć w Umowie jest mowa o następujących aktach prawnych:

 1. Prawie zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp;

 2. Rozporządzeniach pomocowych – należy przez to rozumieć stosowne rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

 3. Rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

 4. Ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 5. Ustawie wdrożeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

 6. Ustawie VAT – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 1. Ilekroć w Umowie jest mowa o:

 1. Beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy wdrożeniowej, będący Stroną Umowy. Beneficjentem jest również Partner i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie, chyba że z treści Umowy wynika, że chodzi o Beneficjenta jako Stronę Umowy;

 2. BGK – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

 3. dofinansowaniu – należy przez to rozumieć współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa;

 4. IZ RPOWP – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewniają: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego;

 5. okresie trwałości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego, czas w jakim inwestycja będąca przedmiotem projektu musi zostać utrzymana;

 6. Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot o którym mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie Projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi Partnerami) Projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe;

 7. płatności końcowej – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej dofinansowanie na realizację Projektu, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną Beneficjentowi po zakończeniu finansowym realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w Umowie;

 8. płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej dofinansowanie na realizację Projektu w trakcie jego realizacji, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną Beneficjentowi po spełnieniu warunków określonych w Umowie;

 9. płatności z budżetu środków europejskich – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazywaną na podstawie umowy rachunku bankowego, o którym mowa w art. 200 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych;

 10. Programie – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020;

 11. Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie określone we „Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020”………………………………………………...”, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy;

 12. rachunku bankowym Beneficjenta – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta, nr .................................................., nazwa.................................... prowadzony w banku............................, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego dwa rachunki bankowe:

  1. nr .................................................., nazwa.................................... prowadzony w banku............................;

  2. nr .................................................., nazwa.................................... prowadzony w banku............................;

 13. rachunku bankowym IZ RPOWP – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nr ................................................................, prowadzony w…………………….., na którym są gromadzone środki na wypłatę współfinansowania krajowego z budżetu Państwa;

 14. refundacji – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany po spełnieniu warunków określonych w Umowie;

 15. rozpoczęciu realizacji Projektu – należy przez to rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku (kwalifikowalnego lub niekwalifikowalnego) w ramach Projektu (dotyczy również prac przygotowawczych), datę podpisania umowy z wykonawcą lub datę podpisania Umowy o dofinansowanie (w zależności od tego, która data jest wcześniejsza), zgodną z wnioskiem o dofinansowanie Projektu;

 16. SL2014 – należy przez to rozumieć aplikację główną Centralnego Systemu Teleinformatycznego wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IZ RPOWP;

 17. SZOOP – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;

 18. środkach europejskich – należy przez to rozumieć część lub całość dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

 19. Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu, określającą w szczególności warunki przekazania i wykorzystania dofinansowania oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy;

 20. Umowie ramowej- należy przez to rozumieć umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DZ. U. z 2015 r. poz. 378);

 21. wkładzie własnym - należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi) na podstawie niniejszej Umowy;

 22. wniosku o płatność - należy przez to rozumieć dokument, sporządzony przez Beneficjenta według wzoru określonego przez IZ RPOWP, który służy wnioskowaniu o refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych (w formie płatności pośredniej lub końcowej), wnioskowaniu o zaliczkę lub jej rozliczeniu albo raportowaniu postępu rzeczowego i/lub finansowego;

 23. współfinansowaniu krajowym z budżetu Państwa, zwane także dotacją celową – należy przez to rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 30 Ustawy wdrożeniowej, środki budżetu państwa niepochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, wypłacane na rzecz Beneficjenta albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach Projektu, z wyłączeniem podlegających refundacji przez Komisję Europejską środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugi Ustawy o finansach publicznych;

 24. współfinansowaniu UE – należy przez to rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 31 Ustawy wdrożeniowej, środki pochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz podlegające refundacji przez Komisję Europejską środki budżetu państwa przeznaczone na realizację projektów pomocy technicznej, wypłacane na rzecz beneficjenta albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach projektu – w przypadku regionalnego programu operacyjnego;

 25. wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć koszty lub wydatki kwalifikujące się do refundacji lub rozliczenia w przypadku systemu zaliczkowego, poniesione przez Beneficjenta lub Partnera zgodnie z Umową oraz w związku z realizacją Projektu;

 26. wydatkach niekwalifikowalnych - należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją Projektu, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym;

 27. Wytycznych - należy przez to rozumieć stosowne wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydane na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej;

 28. zakończeniu finansowym Projektu – należy przez to rozumieć datę dokonania przez Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach Projektu;

 29. zakończeniu realizacji Projektu – należy przez to rozumieć ostateczne rozliczenie końcowego wniosku o płatność, w szczególności dokonanie ostatniej płatności w ramach Projektu przez IZ RPOWP na rzecz Beneficjenta;

 30. zaliczce – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w Umowie, przekazaną Beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, na pokrycie części przyszłych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Przedmiot Umowy

§ 2


 1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie dofinansowania oraz rozliczanie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu określonego szczegółowo we Wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do Umowy oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy.

 2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie i zgodnie z nim. W przypadku dokonania zmian w Projekcie za pisemną zgodą IZ RPOWP, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez IZ RPOWP zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.

 3. Całkowita wartość Projektu wynosi ................ PLN (słownie: ……………………).

 4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ......... PLN, (słownie: ……), których źródłem finansowania są, w szczególności:

  1. współfinansowanie UE …………………… (słownie: ………………);

  2. współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa …………………… (słownie: ………….…).

 5. IZ RPOWP przyznaje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: ...................... PLN (słownie: ……………………), stanowiącej nie więcej niż ........% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, z zastrzeżeniem ust. 6 - 8.

 6. Beneficjent wnosi wkład własny o wartości ……………………….. (słownie: ……..……) i jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu we własnym zakresie.

 7. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5, przekazywane jest z zachowaniem zasad wynikających z postanowień o pomocy publicznej, przy czym dla wydatków objętych cross-financing’iem ich maksymalna wysokość, stanowiąca podstawę obliczenia kwoty dofinansowania, wynika bezpośrednio z zapisów Programu lub SZOOP.

 8. W przypadku zmiany kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie po wyrażeniu zgody przez IZ RPOWP, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1. Zgoda IZ RPOWP, o której mowa w zdaniu poprzednim, uzależniona jest w szczególności od spełnienia zasad konkursu oraz kryteriów wyboru projektów.

 9. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu, o których mowa w ust. 7, powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu są niekwalifikowalne. Z uwagi na określenie wielkości wydatków w ramach cross-financingu jako odsetka całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w przypadku zmiany tych ostatnich podlegają one ponownemu przeliczeniu na etapie końcowego rozliczenia Projektu, przy czym w sytuacji przekroczenia limitu określonego w Programie lub SZOOP, o którym mowa w ust. 7, są odpowiednio korygowane.

Okres realizacji Projektu i zakres rzeczowy Umowy

§ 3


 1. Okres realizacji Projektu ustala się na :

 1. rozpoczęcie realizacji: .................r.;

 2. zakończenie finansowe realizacji: .................r.

 1. IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji Projektu na pisemny uzasadniony wniosek Beneficjenta.

 2. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dacie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i kończy się w dacie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zastrzeżeniem ust. 2. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne.

 3. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony wszystkich obowiązków z niej wynikających, w szczególności w zakresie zapewnienia trwałości Projektu, rozliczania dofinansowania oraz przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

§ 4

 1. Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do:

  1. przestrzegania prawa unijnego oraz krajowego, obowiązujących Wytycznych i postanowień Umowy;

  2. realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową jego realizację;

  3. udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia IZ RPOWP dotyczące realizacji Umowy bezzwłocznie lub w terminach w nich określonych. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania IZ RPOWP, na każde jej wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także przedkładania: dokumentów lub ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, w szczególności: dokumentów księgowych i dokumentów potwierdzających dokonanie płatności wydatków ponoszonych w ramach Projektu;  1. zapoznania się w szczególności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz śledzenia ich zmian.

 1. Beneficjent zobowiązany jest do ujawniania wszystkich dochodów w okresie realizacji i/lub okresie trwałości, które powstają w związku z realizacją Projektu, z zastrzeżeniem postanowień § 7, w tym do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów dla projektów generujących dochód.

 2. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, poniesionych przez IZ RPOWP lub inny podmiot do tego upoważniony, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 3. O zamiarze zmiany statusu prawnego Beneficjent zobowiązany jest powiadomić IZ RPOWP w formie pisemnej, co najmniej na trzy miesiące przed planowaną zmianą statusu prawnego, chyba że jego zmiana wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Prawa i obowiązki Beneficjenta i Partnera wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody IZ RPOWP.

§ 5

 1. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na kwotę wartości dofinansowania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a jeśli ustanowienie zabezpieczenia w tej formie nie jest możliwe, w jednej z form określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

 2. Beneficjentowi, z zastrzeżeniem ust. 4, dofinansowanie w formie zaliczki może być wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez niego dodatkowego zabezpieczenia w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki, w jednej lub kilku z następujących form:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 3. gwarancji bankowych;

 4. gwarancji ubezpieczeniowych;

 5. weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

 6. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

 7. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;

 8. hipoteki albo hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem hipoteki;

 1. Wniesione przez Beneficjenta dodatkowe zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, musi zostać ustanowione na okres nie krótszy niż do momentu całkowitego rozliczenia ostatniej transzy dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki.

 2. Beneficjent będący podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych może otrzymać dofinansowanie w formie zaliczki bez konieczności wnoszenia dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2.

 3. Po zakończeniu realizacji Projektu IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę formy zabezpieczenia, jaka będzie obowiązywać w okresie trwałości Projektu, w odniesieniu do całej kwoty zabezpieczenia lub jej części.

 4. W stosunku do Beneficjentów będących jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do BGK postanowień ust. 1 nie stosuje się.

 5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Beneficjentowi po upływie okresu trwałości oraz spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z Umowy. W przypadku Projektu dla którego podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny i spełnione zostaną przesłanki do jego odzyskania, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone po upływie terminu na dokonanie korekty deklaracji VAT zgodnie z Ustawą VAT.

Odpowiedzialność Beneficjenta wobec osób trzecich

§ 6


Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

Dochód

§ 7


 1. Beneficjent zobowiązany jest do ujawniania wszystkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu generującego dochód:

1) w przypadku Projektu spełniającego przesłanki określone w art. 61 ust. 3 lit. b Rozporządzenia ogólnego:

 1. dla którego poziom dofinansowania określono w oparciu o metodę luki w finansowaniu, Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu poprzez składanie wraz z wnioskiem o płatność oświadczenia o generowaniu dochodu. W przypadku uzyskania w fazie inwestycyjnej dochodu pochodzącego ze źródeł nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania danego Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do dokonania ponownej rekalkulacji luki, nie później niż przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową. Jeżeli wskaźnik luki ex-ante (wykazany w studium wykonalności) jest wyższy od nowego wskaźnika, następuje pomniejszenie lub zwrot dofinansowania w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością dotacji obliczoną ex-ante, a nowym poziomem dotacji;

 2. jeśli w fazie operacyjnej zostanie stwierdzone, iż na etapie analizy finansowej, w celu zmaksymalizowania dotacji, Beneficjent nie doszacował dochodu generowanego przez Projekt lub przeszacował koszty inwestycyjne Projektu, Beneficjent zobowiązany jest dokonać ponownej rekalkulacji luki w finansowaniu. Jeżeli wskaźnik luki ex-ante (wykazany w studium wykonalności) jest wyższy od nowego wskaźnika, następuje zwrot dofinansowania w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością dotacji obliczoną ex-ante a nowym poziomem dotacji;

 1. w przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, dla którego nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem w fazie inwestycyjnej Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania dochodu w fazie operacyjnej poprzez składanie przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu (zamknięcia fazy inwestycyjnej) lub do dnia złożenia dokumentów dotyczących zamknięcia programu, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, oświadczenia o generowaniu dochodu. Dochód wygenerowany w ramach Projektu pomniejsza wydatki kwalifikowalne oraz podlega zwrotowi przez Beneficjenta;

 2. wyłącznie podczas wdrażania (w fazie inwestycyjnej), spełniającego przesłanki art. 65 ust. 8 Rozporządzenia ogólnego, Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu poprzez składanie wraz z wnioskiem o płatność oświadczenia o generowaniu dochodu. W przypadku tego typu Projektu wydatki kwalifikowalne są pomniejszane o dochód, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową.

 1. W przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych i/lub wydatków kwalifikowalnych projektu generującego dochód, Beneficjent zobowiązany jest do dokonania ponownego obliczenia wysokości dofinansowania, zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 11.2 Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód i Projektów hybrydowych na lata 2014-2020, nie później jednak niż przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową.

 2. Beneficjent nie jest zobowiązany do monitorowania dochodu w przypadku Projektu generującego dochód, spełniającego przesłanki art. 61 ust. 3 lit. a Rozporządzenia ogólnego, dla którego poziom dofinansowania określono poprzez zastosowanie jednego z trybów opartych na zryczałtowanych procentowych stawkach dochodu. Dochody wygenerowane w czasie realizacji Projektu (w fazie inwestycyjnej) i po zakończeniu realizacji Projektu (w fazie operacyjnej) uznaje się za uwzględnione poprzez zastosowanie stawki zryczałtowanej.

Płatności i rozliczenia

§ 8


 1. Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej i/lub w formie zaliczek na rachunek bankowy Beneficjenta.

 2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IZ RPOWP o zmianie rachunku bankowego. Zmiana postanowień dotyczących rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

 3. Środki finansowe przekazywane Beneficjentowi pochodzą:

  1. z budżetu środków europejskich;

  2. z dotacji celowej.

 1. W przypadku Projektów, którym przyznano dofinansowanie z obu źródeł, o których mowa w ust. 3, IZ RPOWP będzie dążyć do przekazywania tych środków w tym samym terminie, z zastrzeżeniem ich dostępności na obu rachunkach.

 2. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest Beneficjentowi, po zatwierdzeniu przez IZ RPOWP wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność oraz pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 7.

 3. Wysokość wnioskowanej zaliczki musi być uzasadniona faktycznymi i/lub planowanymi wydatkami, jak też zaawansowaniem realizacji Projektu.

 4. Zaliczka może być przekazana w jednej lub kilku transzach, przy czym wypłata kolejnej transzy uzależniona jest od rozliczenia 100% dotychczas otrzymanej zaliczki. Warunkiem przekazania dofinansowania w formie zaliczki jest:

  1. złożenie przez Beneficjenta poprawnego wniosku o płatność zaliczkową za pośrednictwem SL2014;

  2. wniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, na kwotę nie mniejszą niż wysokość wnioskowanej transzy zaliczki;

  3. dostępność środków określonych w Upoważnieniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i/lub na rachunku bankowym IZ RPOWP.

 5. Beneficjent ma obowiązek rozliczenia kwoty zaliczki w całości w terminie 40 dni licząc od dnia uznania rachunku bankowego Beneficjenta. Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność, w którym wykazane zostały wydatki kwalifikowalne i/lub zwrot niewykorzystanej części zaliczki. W przypadku nierozliczenia danej transzy zaliczki w całości lub w terminie do 40 dni, naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania zaliczki do dnia złożenia prawidłowego wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę lub do dnia zwrotu środków nierozliczonych w terminie.

 6. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o płatność kwota zatwierdzonych przez IZ RPOWP wydatków kwalifikowalnych jest niższa niż wykazana przez Beneficjenta i jednocześnie nie minął termin na rozliczenie zaliczki, Beneficjent może dokonać zwrotu środków lub złożyć kolejny wniosek o płatność pozwalający na rozliczenie całości kwoty przekazanej zaliczki. W przypadku dokonania powyższego rozliczenia w terminie 40 dni, odsetek nie nalicza się.

 7. Środki przekazane w formie zaliczki, mogą być wykorzystane za pisemną zgodą IZ RPOWP, na pokrycie wydatków kwalifikowalnych określonych w Projekcie, a poniesionych przez Beneficjenta ze środków własnych, jeśli zaistniała konieczność zapłaty faktur w oznaczonym terminie, przed otrzymaniem zaliczki.

 8. Płatności z zaliczki mogą być dokonywane wyłącznie na wydatki kwalifikowalne, w proporcji procentowego dofinansowania określonego w § 2 ust. 5 - 7.

 9. W przypadku niepełnego wydatkowania środków z dotacji celowej, przekazanych w formie zaliczki, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej do końca roku kwoty, w terminie do 15 stycznia roku następnego na rachunek bankowy IZ RPOWP.

 10. Warunkiem przekazania dofinansowania, z wyłączeniem wniosku o zaliczkę, na rachunek bankowy Beneficjenta jest spełnienie następujących warunków:

  1. złożenie przez Beneficjenta poprawnego i kompletnego wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, spełniającego wymogi formalno-rachunkowe i merytoryczne,

  2. złożenie w terminie 3 dni od złożenia wniosku o płatność „Potwierdzenia odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej” wraz z wymaganymi przez IZ RPOWP kserokopiami dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu, a w szczególności:

   1. faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,

   2. umów i/lub zamówień i/lub zleceń w przypadku, gdy obowiązek sporządzania tych dokumentów wynika z przepisów prawa,

   3. dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania/przechowywania lub wykonanie prac - w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z Umowy z wykonawcą lub przepisów prawa,

   4. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane –protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania/przechowywania w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z Umowy z wykonawcą lub przepisów prawa,

   5. wyciągów bankowych potwierdzających poniesienie wydatków,

   6. innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;

3) dokonanie przez IZ RPOWP weryfikacji wniosku o płatność oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;

 1. dostępność środków określonych w Upoważnieniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

 2. dostępność środków na rachunku IZ RPOWP;

 3. wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

 1. IZ RPOWP informuje Beneficjenta o dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych i zatwierdzeniu wysokości dofinansowania. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kwotą wskazaną we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, IZ RPOWP załącza w informacji stosowne uzasadnienie.

 2. Dofinansowanie przekazywane jest w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia przedłożenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, 4, 5, 9 i 10.

 3. Odsetki od zaliczek zgromadzone na rachunku bankowym Beneficjenta są wykazywane we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę dofinansowania przekazywaną Beneficjentowi, z wyłączeniem Beneficjenta – jednostki samorządu terytorialnego, dla którego odsetki od zaliczek narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki.

Zasady i terminy składania wniosków o płatność

§ 9


 1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności (stanowiącym zał. nr 2 do Umowy) zamieszczonym w SL2014, nie rzadziej niż  raz na trzy miesiące i nie częściej niż  raz w miesiącu. Beneficjent pomimo braku ponoszonych wydatków zobowiązany jest do przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu.

 2. Wniosek o płatność obejmuje:

  1. refundację poniesionych wydatków,

  2. zaliczkę,

  3. refundację i zaliczkę,

  4. rozliczenie zaliczki,

  5. rozliczenie zaliczki, refundację i wypłatę kolejnej transzy zaliczki,

  6. postęp rzeczowy Projektu i/lub finansowy Projektu (wniosek sprawozdawczy).

 3. W przypadku stwierdzenia braków formalno-rachunkowych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność IZ RPOWP wzywa Beneficjenta do poprawy lub uzupełnienia wniosku o płatność lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, z podaniem informacji o przerwaniu biegu terminu weryfikacji wniosku do czasu złożenia poprawionej wersji.

 4. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego braków formalno-rachunkowych oraz merytorycznych, pomimo dwukrotnego wezwania, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia i nadanie w SL2014 statusu wniosku „wycofany”. Wniosek, który uzyskał status „wycofany” nie jest przez IZ RPOWP procedowany. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia ponownie wniosku o płatność.

 5. W przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, przed zatwierdzeniem poprzedniego, weryfikacja nie jest przeprowadzana do czasu zatwierdzenia poprzedniego wniosku. W SL2014 takiemu wnioskowi nadaje się status „wycofany”.

 6. IZ RPOWP może dokonać uzupełnienia lub poprawy wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta.

 7. IZ RPOWP nie może poprawiać lub uzupełniać załączonych do wniosku o płatność dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

 8. Wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.

 9. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, zostanie przekazana Beneficjentowi pod warunkiem zweryfikowania wniosku o płatność końcową przez IZ RPOWP.

 10. IZ RPOWP może zawiesić wypłatę dofinansowania, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania nieprawidłowości, w szczególności nadużyć finansowych. IZ RPOWP informuje Beneficjenta, o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach do czasu wyjaśnienia kwestii budzących zastrzeżenia.

Zamówienia publiczne

§ 10


 1. Beneficjent zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu wykonawcy do zrealizowania zamówienia.

 2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia zamówienia publicznego z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy wymóg ich stosowania wynika z ustawy Pzp.

 3. Beneficjent udzielający zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy z wykonawcami, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, chyba, że przepisy szczególne wymagają innego trybu i formy zawarcia umowy.

 4. Szczegółowe zasady zawierania umów zostały zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 5. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia Instytucja Zarządzająca dokonuje korekty finansowej lub pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo. Wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości.

 6. Obniżanie wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stosowanie stawek procentowych w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień odbywa się na zasadach określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 24 ust. 13 Ustawy wdrożeniowej.

 7. Warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stosowania stawek procentowych w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień mają zastosowanie do naruszeń procedur zawierania umów, które wystąpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

 8. Zmiany warunków i stawek określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanego na podstawie art. 24 ust. 13 Ustawy wdrożeniowej obowiązują od daty wynikającej z właściwych przepisów wprowadzających te zmiany.

 9. Za prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada Beneficjent zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Poświadczenie przez IZ RPOWP wydatku jako kwalifikowalnego, nie wyklucza jego późniejszego zakwestionowania przez instytucje, o których mowa w § 17 ust. 2.

 10. Beneficjent jest zobowiązany do:

  1. udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówienia publicznego na żądanie IZ RPOWP lub innych upoważnionych organów;

  2. niezwłocznego przekazywania IZ RPOWP informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

  3. niezwłocznego przekazywania IZ RPOWP informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych, w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego odpowiednio na roboty budowlane, na dostawy lub na usługi przekracza równowartość w złotych polskich kwoty określonej w art. 169 ust. 2 pkt 1) lub pkt 2) ustawy Pzp.

 11. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone w niniejszym paragrafie zostały zachowane, w związku z tym zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dowodów dokumentujących prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia oraz przedstawienia ich IZ RPOWP lub innym podmiotom uprawnionym do kontroli realizacji Projektu.

 12. Postanowienia ust. 1 – 11 stosuje się również do Partnerów.

Monitoring, sprawozdawczość

§ 11


Beneficjent zobowiązuje się do:

 1. systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania IZ RPOWP o zaistniałych nieprawidłowościach, zmianach w Projekcie lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

 2. osiągania i zachowania wskaźników produktu i rezultatu (celu Projektu) zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w przypadku nieosiągnięcia celu Projektu IZ RPOWP może uznać wszystkie lub część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne oraz nałożyć korektę finansową, zgodnie z regułą proporcjonalności. IZ RPOWP może odstąpić od zastosowania reguły proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków podlegających tej regule jeżeli Beneficjent złoży pisemny wniosek oraz należycie i wiarygodnie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń Projektu albo w przypadku gdy nieosiągnięcie założeń będzie spowodowane wystąpieniem siły wyższej.

 3. przygotowywania i przekazywania do IZ RPOWP sprawozdań okresowych – funkcje których spełniają wnioski Beneficjenta o płatność, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz ankiety trwałości – składane po zakończeniu realizacji Projektu, przez cały okres trwałości zgodnie z opracowanym przez IZ RPOWP wzorem; w przypadku gdy realizacja Projektu zakończyła się w drugim półroczu danego roku, pierwszym rokiem sprawozdawczym jest rok kolejny;

 4. przekazywania do IZ RPOWP wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których IZ RPOWP zażąda w okresie wskazanym w § 3 ust 4;

 5. złożenia oświadczeń o kwalifikowalności VAT w okresach rocznych przez okres trwałości Projektu oraz w całym okresie, w którym istnieje możliwość odzyskania podatku VAT, zgodnie z przepisami Ustawy VAT, z wyłączeniem Beneficjentów, dla których VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 12


Prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w okresie obowiązywania Umowy określa Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy.

Zasady wykorzystywania SL2014

§ 13


 1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IZ RPOWP, zgodnie z aktualną instrukcją Użytkownika B udostępnioną przez IZ RPOWP. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:

  1. wniosków o płatność,

  2. harmonogramu płatności,

  3. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2 - 3, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów tych dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

 1. Beneficjent i IZ RPOWP uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

 2. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie Beneficjent i Partnerzy (w tym podmioty realizujące) deklarują, czy projekt będzie rozliczany w formule partnerskiej, czy też nie. Informację na temat sposobu rozliczania projektu należy zawrzeć w porozumieniu lub umowie o partnerstwie. W przypadku projektu rozliczanego w formule partnerskiej każdy z podmiotów rozliczających przekazuje do partnera wiodącego częściowe wnioski o płatność w systemie SL2014, a następnie Partner wiodący tworzy zbiorczy wniosek o płatność. W przypadku projektu, który nie jest rozliczany w formule partnerskiej tylko Partner wiodący przygotowuje wnioski o płatność w systemie SL2014.

 3. Beneficjent i Partnerzy wyznacza/ osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza/je IZ RPOWP do pracy w SL2014. Zgłoszenie osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie formularza określonego w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020, zgodnie z Porozumieniem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku projektu, który nie jest rozliczany w formule partnerskiej Partnerzy nie wyznaczają osób uprawnionych do pracy w SL2014.

 4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 4, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.

 5. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym IZ RPOWP informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o nadanie uprawnień lub w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej albo adres e-mail w przypadku Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz instrukcji użytkownika udostępnionej przez IZ RPOWP.

 7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania IZ RPOWP o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.

 8. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza IZ RPOWP o zaistniałym problemie na adres e-mail ………………………………. IZ RPOWP dokonuje potwierdzenia awarii SL2014 informując Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o nadane uprawnień lub w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez IZ RPOWP proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z IZ RPOWP odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 IZ RPOWP informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o nadane uprawnień lub w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

 9. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu Projektu zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020 pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne.

 10. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:

  1. zmiany treści Umowy, z wyłączeniem harmonogramu płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1;

  2. kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;

  3. dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

Odzyskiwanie środków

§ 14


 1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że całość lub część dofinansowania została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących procedur, Umową i przepisami prawa lub pobrana całość lub część dofinansowania została pobrana w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami, w sposób wskazany przez IZ RPOWP w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

 2. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków na rachunek/rachunki bankowe, z których te środki zostały przekazane albo następuje pomniejszenie kolejnej transzy dofinansowania, na co Beneficjent wyraża zgodę.

 3. W przypadku, gdy Beneficjent nie wykona wezwania, o którym mowa w ust. 1, IZ RPOWP wydaje decyzję, w której określa kwotę dofinansowania do zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych płatną w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, Beneficjentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPOWP.

 5. Decyzji, o której mowa w ust. 3 nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu dofinansowania przed jej wydaniem.

 6. Odsetki od dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 i 3, są naliczane od dnia jego przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia jego zwrotu na rachunek bądź poszczególne rachunki bankowe wskazane przez IZ RPOWP.

 7. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 i 3, pomimo tego, że decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna, IZ RPOWP dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z kolejnej transzy dofinansowania.

 8. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami jest wyższa niż kwota refundacji pozostająca do przekazania w ramach kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia i Beneficjent nie dokonał zwrotu pomimo, że decyzja o której mowa w ust. 3 stała się ostateczna, IZ RPOWP może wykorzystać zabezpieczenie, o którym mowa w § 5 celem odzyskania środków, o których mowa w ust. 1.

 9. Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, jeżeli:

 1. otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub

 2. nie zrealizował na skutek okoliczności leżących po jego stronie pełnego zakresu rzeczowego Projektu w przypadku Projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celów Projektu, lub

 3. okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, Partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku, gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do wykonywania w ramach Projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu, lub

 4. nie zwrócił środków wówczas, gdy decyzja, o której mowa w ust. 3 stała się ostateczna.

 1. Okres wykluczenia ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w art. 207 ust. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych.

 2. Wykluczeniu nie podlegają podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części, jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe osoby prawne, instytuty badawcze prowadzące działalność leczniczą, podmiotów leczniczych utworzonych przez organy administracji rządowej oraz podmioty lecznicze utworzone lub prowadzone przez uczelnie medyczne, a także do Beneficjentów, o których mowa w art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 15


 1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego, całkowita wartość Projektu określona w § 2 ust. 3, nie ulega pomniejszeniu. Proporcjonalnie do wagi i charakteru nieprawidłowości i straty poniesionej przez fundusze pomniejszeniu ulega wartość wydatków kwalifikowalnych .

 2. Do zwrotu dofinansowania w przypadku wskazany w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 14.

Dokumentacja Projektu

§ 16


       1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem ust. 4. IZ RPOWP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w poprzednim zdaniu niniejszego paragrafu. Okres, o którym mowa zostaje przerwany w przypadku wszczęcia przez właściwy organ uprawniony do kontroli Projektu postępowania prawnego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie..

       2. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IZ RPOWP o miejscu jej archiwizacji.

       3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować IZ RPOWP o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

       4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.

       5. Postanowienia ust. 1 - 4 stosuje się także do Partnerów.

Kontrola i audyt

§ 17


 1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie IZ RPOWP wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym terminie.

 2. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli lub audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanym przez IZ RPOWP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia, wymienione w art. 23 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.

 3. Kontrole lub audyt przeprowadza się w siedzibie kontrolującego, i/lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta. Kontrole lub audyt mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze Projektu do dofinansowania, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości Projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym oraz podatku VAT, o którym mowa w Ustawie VAT, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 Ustawy wdrożeniowej. Kontrole wymienione w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej mogą być prowadzone przed dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze Projektu do dofinansowania.

 4. Beneficjent zobowiązuje się udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 2, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń, urządzeń, obiektów i terenu realizacji Projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 2, inne dokumenty/urządzenia, nawet jeśli nie są związane bezpośrednio z jego realizacją.

 5. Kontrolujący w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji Projektu ma prawo do:

  1. swobodnego wstępu i poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego, a Beneficjent lub Partner zobowiązany jest mu to prawo zapewnić;

  2. wglądu do dokumentów dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie Projektu, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;

  3. sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów (w tym dokumentacji fotograficznej) oraz zestawień lub obliczeń;

  4. przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;

  5. żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień/oświadczeń w sprawach dotyczących zakresu kontroli;

  6. dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych;

  7. swobodnego stosowania środków dowodowych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, którymi w szczególności są: dokumenty, rzeczy, oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia, zdjęcia, zapisy na nośnikach elektronicznych np. CD/DVD. Beneficjent lub Partner zobowiązany jest mu to prawo zapewnić. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, nieudzielenie wszystkich żądanych wyjaśnień, a także niezapewnienie obecności osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli w miejscu realizacji Projektu może zostać uznane za odmowę poddania się kontroli.

 6. Beneficjent jest informowany o terminie kontroli w miejscu realizacji Projektu, przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed jej planowanym rozpoczęciem. W przypadku kontroli doraźnej termin może zostać skrócony . Za skuteczne zawiadomienie o terminie kontroli uważa się dostarczenie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego, faksu lub poczty elektronicznej lub osobiście, za wyjątkiem kontroli doraźnej, o której Beneficjent nie musi być informowany wcześniej.

 7. Odmowa podpisania przez Beneficjenta ostatecznej informacji pokontrolnej nie wstrzymuje wdrożenia zaleceń pokontrolnych.  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna