Umowa nr / /stun -wzóRPobieranie 55,94 Kb.
Data28.11.2017
Rozmiar55,94 Kb.

UMOWA nr ........... /………/STUN -WZÓR

O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH


W dniu ..................... roku w Krakowie, pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
……………………………………………………………..- Szef
a ……………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą” prowadzącym działalność na podstawie wpisu …………...
REGON, NIP
reprezentowanym przez:

została zawarta umowa następującej treści:§ 1

Przedmiot umowy

 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót „Remont dróg, chodników i placów utwardzonych zlokalizowanych przy budynkach Nr 8,9,41,77 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”

obejmującego wykonanie:

  1. Projekt wykonawczy

  2. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót,

  3. Przedmiary robót,

  4. Kosztorysy inwestorskie,

zwanej dalej dokumentacją.

 1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia oraz oferta wykonawcy stanowiące integralną część niniejszej umowy.

3. W przypadku konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac projektowych nie wymienionego w § 1 ust. 1 a wynikającego z uwag jednostek opiniujących i uzgadniających Wykonawca zobowiązany jest wykonać ten zakres prac w cenie oferty.

§ 2

Terminy umowne

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono następująco:Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz dostarczeniem jej Zamawiającemu – …….. dni od podpisania umowy

§ 3

Prawa i obowiązki strony umowy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, art. 29 - 33 Prawa Zamówień Publicznych, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z uzyskanymi opiniami organów, użytkownika i warunkami technicznymi.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego , zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w szczególności zgodnie z art.29 przywołanej ustawy zgodnie z którym:

 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób , który mógłby utrudniać uczciwą konkurencje;

 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ”lub równoważne”

  1. 3.1 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia opisu warunków równoważności.

4. Wykonawca przedłoży w siedzibie Zamawiającego kompletne opracowania projektowe określone w § 1 umowy, w ilościach:

- Projekt wykonawczy - 6 egz. + pliki PDF

- kosztorysy inwestorskie - 2 egz. + pliki prog. Koszt. i PDF

- przedmiary robót - 2 egz. + pliki programu koszt. i pliki PDF

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 6 egz. + pliki ( Word , PDF )

Ponadto Wykonawca przekaże wraz z w/w dokumentacją kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne na okres przekazania dokumentacji zaświadczenia


o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wszystkich osób uczestniczących w procesie projektowym.

Projekty zawierać mają informację BIOZ, i wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz oświadczenie o kompletności tych prac.

Prace projektowe stanowiące umówiony przedmiot odbioru mają być zaopatrzone
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są wykonane zgodnie
z umową, przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zasadami wiedzy technicznej i zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu umowy.UWAGA – pliki i foldery mają być opisane w sposób określający ich zawartość.

Każdy projekt ma być zapisany jako odrębny folder, a nazwa pliku z kosztorysami ma wyraźnie wskazywać czego dany kosztorys dotyczy. 1. Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 1. Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przekazania prac projektowych lub od daty
  ich uzupełnienia przeprowadzi ocenę dokumentacji przez powołaną Komisję odbiorową.

 2. Zamawiający może po przekazaniu opracowań żądać uzasadnionych merytorycznie dodatkowych wyjaśnień, zmian lub uzupełnień w opracowanej dokumentacji, skorygowania błędów, usunięcia wad.

 3. Wykonawca w ciągu 7 dni udzieli wyjaśnień, dokona uzupełnień lub zmian, skoryguje błędy, usunie wady a Zamawiający dokona komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

Ustalenia stron umowy

 1. W przypadku zapytań oferentów w trakcie przetargu na roboty budowlane dotyczące zastosowanych rozwiązań projektowych, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie do 48 godzin w formie pisemnej
  ( fax. :………………………….).

 2. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: ……………………

 3. Osobą wyznaczoną do realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest ……………………………………………..

 4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zorganizuje co najmniej 1 spotkanie na terenie budowy. Pierwsze spotkanie zorganizuje w terminie do 20 dni po podpisaniu umowy, w celu przedstawienia wstępnej propozycji zrealizowania dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie ustalał każdorazowo termin spotkania z Zamawiającym.

 5. Zamawiający może zwołać spotkanie w siedzibie Zamawiającego, celem oceny postępu prac.

§ 5

Uzgodnienia dokumentacji

 1. Wykonawca uzgodni projekt budowlany z:

 • Dowódca Centrum Operacji Lądowych- Komponentu Lądowego Kraków ul. Rakowicka 29

 • Innymi instytucjami w razie konieczności.

§ 6

Wynagrodzenie

 1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto
  w kwocie ………… ( słownie ……………..) w tym podatek VAT w wysokości ………. zł ( słownie: …………)

 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy.

 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół komisyjnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

 4. W przypadku stwierdzenia w okresie wykonywania robót budowlanych błędów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub naniesienia poprawek
  w dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiającemu bądź wykonawcy robót budowlanych, w terminie do 7 dni na każde wezwanie Zamawiającego w ramach bezpłatnego nadzoru autorskiego.

 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych w okresie rękojmi wad projektowych
  w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

 6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy na konto wskazane na fakturze, przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§ 7

Nadzór autorski

1. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w toku realizacji robót

zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 – tekst jednolity ) .

Konieczność sprawowania nadzoru autorskiego oraz ilość nadzorów autorskich określa Zamawiający .

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje :

a) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy,

c) udział w komisjach i naradach technicznych .

2. Jednorazowy pobyt Wykonawcy (projektanta ) na budowie obejmuje :


 1. przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,

 2. czas przejazdu z siedziby Wykonawcy w miejsce na budowę oraz powrót,

 3. czas pobytu na budowie w jednym dniu,

 4. załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie,

3. Udokumentowanie nadzoru autorskiego stanowić będą podpisane przez Wykonawcę

( projektanta ) sprawującego nadzór autorski : 1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

 2. rysunki lub szkice w dzienniku budowy lub karcie nadzoru autorskiego

stanowiące uzupełnienie dokumentacji projektowej,

 1. wpisy do dziennika budowy,

 2. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez obie strony,

 1. Dla sprawowania czynności określonych w § 8 ust. 1, Wykonawca ( projektant ) będzie wzywany przez Zamawiającego pisemnie , telefonicznie , e-mail , z wyprzedzeniem 3 dni roboczych .

W przypadku katastrofy budowlanej lub występującego zagrożenia bezpieczeństwa

konstrukcji lub innych elementów obiektu budowlanego na skutek wprowadzonych

rozwiązań projektowych, Wykonawca ( projektant) będzie wzywany telefoniczne do niezwłocznego stawienia się .


 1. W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się Wykonawcy do nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł. za każde niestawienie.


§ 8

Kary umowne

1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:

a/ za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia określonego w § 2

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu umownego terminu ich usunięcia lub od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

c/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2.Za oczywiste błędy w dokumentacji projektowej powodujące wzrost kosztów robót oraz błędne określenie przedmiaru robót objętych projektem Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1000 zł za każdorazowy wzrost kosztów remontu o 10 tys. zł.
3.W przypadku, gdy przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie opracowana z naruszeniem postanowień art.29 - 33 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każde naruszenie. Zastosowanie niniejszej kary nie wyłącza odpowiedzialności, o której mowa w § 8 ust.1 lit.b).
4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5.W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zapłaci za wykonane prace projektowe, których stan zaawansowania zostanie określony komisyjnie protokółem przerwania prac. Wartość prac ustalona będzie w oparciu o przedłożoną w ofercie szczegółową wycenę prac projektowych. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się w terminie uzgodnionym dla protokolarnego stwierdzenia stanu zaawansowania prac, Wykonawca sporządzi protokół jednostronnie.
Protokół, o którym mowa powyżej, stanowić będzie podstawę do ustalenia należności
dla Wykonawcy.

§9

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny oraz art.145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ogłoszeniu upadłości.

§ 10

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości

1.Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji w stosunku do Wykonawcy wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.2.Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

3.Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace projektowe będące przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.

Gwarancja dotyczyć będzie w szczególności odpowiedzialności wykonawcy za ukryte wady dokumentacji projektowej. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji która doprowadzi do wady zadania bądź jej dowolnej części lub spowoduje wzrost kosztów realizacji zadania. Wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4.Niezaleznie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

5.Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania usuwania wad.

4.Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji i wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.
§ 11

Majątkowe prawa Autorskie

 1. Wykonawca z dniem zapłaty wynagrodzenia za dokumentację projektowo-kosztorysową przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego opracowania.

 2. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszy cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.

 3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu niniejszej umowy z dniem jego odbioru przez Zamawiającego.

 4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zgadza się na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego
  w odniesieniu do dokumentacji, autorskich praw zależnych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

 5. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy i będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

 1. Użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

 • Innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, związanych z niniejszym remontem,

 • Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

 • Innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

 • Stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

 1. Wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji,

 2. Wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

 3. Zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką.

 4. Rozporządzać i korzystać z dokumentacji.

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na:

 1. wprowadzenie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian do dokumentacji projektowej oraz przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do zamiennej dokumentacji projektowej,

 2. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych w stosunku do dokumentacji projektowej w tym w szczególności akceptacji, zmian, aktualizacji, przeróbek dokumentacji projektowej.

Ponadto Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania przez Zamawiającego osobom trzecim zgód na dokonywanie opracowań dokumentacji projektowej oraz na wykonywanie praw zależnych przez nie, tj. na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

 1. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do:

 1. wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do włączenia jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych i innych objętych dokumentacją w tym w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych;

 2. wykorzystywania projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, ilustracji, rysunków, a także zawartych w dokumentacji opisów w materiałach promocyjnych dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i w innych miejscach w celu promocji działalności Zamawiającego, a także w celach informacyjnych.

 1. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzenia i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń

 2. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Otrzymane dane nie zostaną przekazane innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

§ 12
Istotne zmiany umowy

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

3.Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

a) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

b) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami powodującym i ograniczenie środków finansowych,

c) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest spowodowane :

- następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń uzgodnień,

- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego takich jak : utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu.4. W przypadku gdy w trakcie trwania niniejszej umowy, zmianie ulegną akty prawne będące podstawą do sporządzenia dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodność dokumentacji z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej odbioru.
§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazywać praw i obowiązków, wynikających z umowy.

 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego .

 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 5. Niniejsza umowa wygasa z dniem odbioru końcowego budowy.

 6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna