Umowa najmuPobieranie 179,6 Kb.
Strona2/2
Data13.11.2017
Rozmiar179,6 Kb.
1   2Business – School

zaprasza do udziałuw

bezpłatnym szkoleniu


PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Szanowna Pani,
JEŚLI:


 • masz 18 – 59 lata

 • mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego,

 • w powiecie: skarżyskim lub koneckim

 • jesteś osoba bezrobotną i zarejestrowaną w UP od ponad 12 miesięcy

 • chcesz nabyć umiejętności, które pomogą Ci znaleźć pracę

ZAPRASZAMY

Biuro Projektu:
26-110 Skarżysko-Kamienna,
ul. Rejowska 99 lok.207
Tel. 881 055 525, 881 055 526
www.business-school.pl/aktywizacja
E-mail: aktywizacja@business-school.pl

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC” (200 h)

Moduł 1 - Organizacja pracy biurowej –16 h

 • Struktura organizacyjna zakładu pracy

 • Istota i obieg informacji

 • Zasady prowadzenia terminarza

 • Ochrona czasu pracy szefa

 • Czynności kancelaryjne - korespondencja przychodząca

 • Systemy kancelaryjne i obieg korespondencji

 • Czynności kancelaryjne korespondencja wychodząca

 • Przechowywanie akt

Moduł 2 – Korespondencja/dokumentacja w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych-12 h

 • Rodzaje pism

 • Zasady sporządzania pism

 • Pisma i dokumenty w sprawach osobowych

 • Pisma i dokumenty w sprawach administracyjnych

 • Pisma i dokumenty w sprawach handlowych

 • Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe

Moduł 3 – Organizacja podróży i spotkań 8 h

 • Formy i zasady sporządzania zaproszeń

 • Przygotowanie sali obrad i niezbędnych materiałów

 • Przygotowanie materiałów do podróży

 • Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia

 • Opracowanie scenariusza wizyty

 • Wybór i forma przekazania drobnych upominków dla gości 

 • Organizacja przyjęć

 • Przygotowanie i obsługa stołu bankietowego

Moduł 4 –Zagadnienia kadrowe – 30 godz.

 • Rodzaje umów o pracę

 • Zasady zawierania umów o pracę – oparciu o przepisy prawne

 • Zasady nawiązywania stosunku pracy

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników

 • Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych i pochodnych

 • Rozwiązywania umów o pracę, okresy wypowiedzenia, tryby wypowiedzenia

 • Na mocy porozumienia stron

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • Z upływem czasu, na który była zawarta

 • Wygaśnięcie stosunku pracy

 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

 • Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy – sprawy sądowe i ugody

 • Okresy ochronne przy rozwiązywaniu umów o pracę

 • Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

 • Urlopy pracownicze – podstawowe pojęcia

 • Zasady udzielania urlopów pracownikom

 • Pierwszy urlop wypoczynkowy – zasady ustalania praw

 • Zasady udzielania i wyliczania wymiaru urlopowego pierwszego i kolejnych

 • Przerwanie urlopu z winy pracodawcy i pracownika

 • Urlopy na żądanie

 • Urlop macierzyński i wychowawczy

 • Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop pracowniczy

 • Urlop bezpłatne – zasady udzielania i tryby

 • Czas pracy w aspekcie przepisów prawnych

 • Wymiar czasu pracy – sposoby rozliczania

 • Sposoby ustalania okresów rozliczeniowych czasu pracy

 • Czas pracy w delegacji i w czasie szkolenia pracowniczego

 • Praca w soboty, niedziele i święta

 • Praca w porze nocnej

 • Zmianowy system pracy i praca w godzinach nadliczbowych

 • Zasady ewidencji czasu pracy

 • Zmiana warunków zatrudnienia

 • Akta osobowe

 • Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie

 • Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy

 • Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

 • Karty czasu pracy

 • Karty urlopowe

 • Karty wynagrodzeń

 • Świadectwo pracy

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy

 • Podstawowe obowiązki pracownika

 • Zakaz konkurencji

 • Regulamin pracy

 • Nagrody i wyróżnienia

 • Ochrona pracy kobiet ciężarnych

 • Zatrudnianie młodocianych


Moduł 5 – Zagadnienia płacowe 32 h

 • Zasady obejmowania poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń społecznych

 • Podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

 • Zbiegi tytułów ubezpieczeń

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców

 • Przychody nie objęte ubezpieczeniami społecznymi

 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

 • Szczególne przypadki składkowania: emeryci i renciści, osoby małoletnie

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek zdrowotnych

 • Wysokość składki ubezpieczeń zdrowotnych

 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych (w tym członków rodziny), zmiany dotyczące ubezpieczonych mających swój tytuł, których można zgłosić jako członków rodziny

 • Składki na FP i FGŚP

 • Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Zasady wypełniania i korygowania dokumentów składanych do ZUS

 • Zasady objęcia ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i dobrowolnie

 • Wynagrodzenie za czas choroby

 • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby

 • Prawo do wynagrodzenia i jego wysokość za czas choroby i zasiłku chorobowego

 • Dowody do ustalenia prawa i wypłaty wynagrodzenia chorobowego

 • Zasiłek chorobowy

 • Warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego

 • Prawo do wynagrodzenia i jego wysokość za czas choroby i zasiłku chorobowego

 • Dowody do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego

 • Urlop macierzyński a zasiłek macierzyński

 • Okres wypłaty i wysokość zasiłku macierzyńskiego

 • Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

 • System wynagrodzeń

 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 • Systemy wynagradzania

 • Dokumentacja wynagrodzeń

 • Karty płac

 • Karty wynagrodzeń

 • Karty przychodów pracownika

 • Listy płac

 • Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

 • Składniki wynagrodzenia

 • Źródła przychodów

 • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 • Wynagrodzenie za czas urlopu

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 • Wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby

 • Wynagrodzenie za czas przestoju

 • Wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 • Wynagrodzenie za pracę w nocy

 • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty

 • Podstawa naliczania

 • Ujęcie składkowe i podatkowe

 • Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia

 • Od czego płaci się podatki - wyłączenia

 • Kontrakt menedżerski - różne formy zatrudnienia - aspekt składkowy i podatkowy oraz KUP

 • Przychody z innych źródeł

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 • Ochrona wynagrodzenia za pracę

 • Sporządzanie listy płac - ćwiczenia - kalkulacja miesięcznego wynagrodzenia

 • Pozostałe świadczenia pracownicze

 • Zakres przychodów ze stosunku pracy „zwolnionych” z podatku dochodowego i „nieskładkowych”. Świadczenia rzeczowe w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higiena pracy

 • Napoje i posiłki wydawane pracownikom

 • Rzeczowe świadczenia okolicznościowe

 • Bony towarowe

 • Ekwiwalenty pieniężne

 • Odprawy odszkodowania pieniężne

 • Rozliczenie pracownika w ciągu roku, po zakończeniu stosunku pracy (sporządzenie PIT-11),

 • Rozliczenie zleceniobiorcy po zakończeniu roku (PIT-11 ),

 • Sporządzenie informacji PIT-4R i PIT-8AR,

 • Zasady ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Ćwiczenia praktyczne – sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Pojęcie podróży służbowych

 • Koszty podróży służbowych

 • Diety

 • Koszty dojazdów

 • Koszty przejazdów

 • Noclegi

 • Pozostałe koszty

 • Rozliczanie podróży służbowych


Moduł 6 – Programy komputerowe w zakresie kadr i płac 30 h

 • Program Płatnik

 • KP Symfonia

 • FK Symfonia i Raks


Moduł 7 - Znaczenie informacji w zarządzaniu biurem - 5 h

 • warunki skuteczności informacji

 • właściwy obieg i przekazywanie informacji

 • informacja podstawą podjęcia decyzji


Moduł 8 - Organizacja i zarządzanie – 15 h

 • Zarządzanie czasem

 • Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi

 • Znaczenie sprawnej organizacji

 • Zasady podziału pracy

 • Określenie i weryfikacja celów działania

 • Metody planowania i prowadzenia sekretariatu

 • Planowanie długo i krótkoterminowe

 • Błędy w planowaniu

 • Unikanie odwlekania spraw


Moduł 9 – Komunikacja w biurze – 8 h

 • Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi

 • Umiejętności w zakresie komunikacji

 • Sprawna komunikacja z klientem

 • Rozwijanie precyzji w komunikacji

 • Sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem

 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

Moduł 10 - Kultura zawodu – 8 h

 • savoir – vivre w usługach firmy

 • rozmowy telefoniczne w biurze

 • przyjmowanie interesantów

Moduł 11 – Marketing w firmie – 18 h

Moduł 12 – Zagadnienia prawne – 15 h

 • Prawo pracy:

  • Podstawowe zasady prawa pracy

  • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

  • Czas pracy

  • Obowiązki pracownika

  • Uprawnienia pracodawcy

  • Obowiązki pracodawcy

 • Prawo handlowe:

  • Pojęcie prawa handlowego

  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

  • Charakterystyczne cechy obrotu handlowego

  • Rodzaje spółek

 • Prawo cywilne

  • Umowy cywilno-prawne

  • Umowy o dzieło

  • Umowy zlecenie

Moduł 13 – Obsługa urządzeń biurowych w firmie -3 h

 • Faks

 • Skaner

 • Projektor

 • Bindownica

 • Gilotyna

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
(ECDL Core) 120 h


Moduł 1  PODSTAWY TECHNIK INFORMATYCZNYCH - 5 h

 • Podstawowe pojęcia technik komputerowych

 • Programy użytkowe i zastosowania komputerów

 • Techniki informatyczne i społeczeństwo

 • Bezpieczeństwo , prawa autorskie, regulacje prawne

 • Sprzęt i oprogramowanie systemowe, ergonomia

 • Sieci informatyczne

Moduł 2  UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 8 h

 • Pulpit, omówienie elementów.

 • Rodzaje okien, podstawowe operacje wykonywane na oknach.

 • Menu Start

 • Przeglądanie i korzystanie z zasobów komputera

 • Konfiguracja Kosza - odzyskiwanie usuniętych dokumentów.

 • Schowek - przenoszenie danych między programami.

 • Panel sterowania - podstawowe składniki

 • Instalacja i deinstalacja oprogramowania.

 • Programy antywirusowe

 • Prosty edytor tekstu

 • Korzystanie z Pomocy Zdalnej

 • Aktualizacja systemu

 • Sprzęt komputerowy

Moduł 3  PRZETWARZANIE TEKSTÓW - 28 h

 • Podstawy obsługi programu

 • Tworzenie i edycja dokumentów

 • Formatowanie

 • Organizacja tekstu

 • Korespondencja seryjna

 • Ustawienia strony

 • Pisownia i gramatyka

 • Tezaurus i dzielenie wyrazów

 • Drukowanie dokumentu

Moduł 4  ARKUSZ KALKULACYJNY – 28 h

 • Uruchamianie programu, wygląd okna programu MS Excel

 • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym

 • Formatowanie komórek

 • Zarządzanie arkuszami

 • Wydruk arkusza

 • Podstawowe operacje na plikach

 • Tworzenie formuł

 • Tworzenie i modyfikacja wykresów


Moduł 5 BAZY DANYCH - 20

 • podstawowe informacje o bazach danych;

 • pojęcia systemu obsługi baz danych takie jak : tabela, kwerenda,

 • formularz, raport, makro, moduł;

 • tworzenie i modyfikowanie tabel - typy pól i ich właściwości, kreator odnośników,

 • klucz podstawowy, indeksowanie;

 • ustalanie relacji między tabelami - relacje jeden-do-jeden oraz jeden-do-wielu,

 • wymuszanie więzów integralności;

 • wprowadzanie, edycja i usuwanie danych;

 • filtrowanie i sortowanie;

 • tworzenie i modyfikowanie kwerend (zapytań) - rodzaje kwerend, kryteria wyboru

 • danych, pola wyliczane;

 • tworzenie i modyfikowanie formularzy;

 • tworzenie i modyfikowanie raportów;

 • sortowanie i grupowanie informacji, wyliczane pola w raporcie

używanie narzędzi MS Access - kopia bezpieczeństwa, kom paktowanie bazy, opcja

AutostartuModuł 6 GRAFIKA MENADŻERSKA I PREZENTACYJNA - 16

 • Wprowadzenie do programu MS PowerPoint

 • Praca z tekstem

 • Obiekty graficzne

 • ClipArty

 • Wykresy

 • Wykresy organizacyjne

 • Tabele

 • Atrybuty wspólne dla całej prezentacji

 • Animowanie prezentacji

Moduł 7  USŁUGI W SIECIACH INFORMATYCZNYCH - 15 h

 • Zasady funkcjonowania sieci (lokalnej i Internetu)

 • Protokół TCP/IP- konfiguracja połączenia sieciowego

 • Praca w sieci lokalnej

 • Korzystanie z przeglądarek internetowych

 • Wyszukiwarki internetowe

 • Poczta elektroniczna (email)

 • Komunikatory internetowe, połączenia głosowe, konferencje, tanie połączenia telefoniczne

 • Bezpieczeństwo w sieci

 • Bankowość elektroniczna

Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”Biuro Projektu: 26-110 Skarżysko-Kamienna,

ul. Rejowska 99 lok.207 Tel.881 055 525, 881 055 526
www.business-school.pl/aktywizacja;


E-mail: aktywizacja@business-school.pl
1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna