Umowa na realizację zadania: poszukiwanie I zbieranie z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych nr /2017Pobieranie 51,58 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar51,58 Kb.

UMOWA NA REALIZACJĘ

ZADANIA: POSZUKIWANIE I ZBIERANIE Z DNA MORSKIEGO

UTRACONYCH NARZĘDZI POŁOWOWYCH nr ............../2017

zawarta w dniu ……………..….. 2017 roku w Wolinie pomiędzy:


Wolińskim Stowarzyszeniem Rybaków z siedzibą w Wolinie, adres: ul. Jaracza 6, 72 – 510 Wolin, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 378531, NIP 9860238556, reprezentowanym przy zawarciu niniejszej umowy przez:
................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”


a
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko

zamieszkałym w ………………………………………………………


prowadzącym działalność pod nazwą:
…………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………,REGON ……………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”
W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący wspólnie określani są także jako Strony, a osobno także jako Strona.
§ 1

[Słownik Pojęć]
Poniższe określenia, w rozumieniu niniejszej umowy na realizację zadania (dalej także jako Umowa), oznaczają:

 1. program – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”,

 2. rozporządzenie nr 508/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1 ze zm.),

 3. rozporządzenie nr 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 ze zm.),

 4. rozporządzenie nr 1380/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, ze zm.),

 5. ustawa o EFMR – ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017r., poz. 1267),

 6. rozporządzenie w sprawie Priorytetu 1 – rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016r. poz. 1495 ze zm.),

 7. Priorytet 1 – Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o EFMR,

 8. EFMR – Europejski Fundusz Morski i Rybacki,

 9. Morze – Morze Bałtyckie,

 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.),

 11. Koordynator Główny – osoba mająca za zadanie, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym, koordynowanie prawidłowego przebiegu Projektu,

 12. Kierownik Projektu – osoba mająca za zadanie, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym, planowanie przebiegu Projektu i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,

 13. Obserwator – osoba mając za zadanie, na podstawie odrębnej umowy zawartej w Zamawiającym, sprawdzać prawidłowość realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę,

 14. Koordynator Obszarowy – osoba mająca za zadanie, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym, organizowanie Akcji Oczyszczania i nadzorowanie prawidłowości realizacji niniejszej umowy oraz umów zawartych z Obserwatorami,

 15. Organizacja Ekologiczna – podmiot mający za zadanie, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu promocji Projektu.


§ 2

[Oświadczenia Stron]


 1. Zamawiający oświadcza, że zawarł w Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, i art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, na realizację operacji pn. „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej na: zbieraniu przez rybaków odpadów z morza, jak i na przykład usuwanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich” (dalej i wyżej także jako Projekt).

 2. Wykonawca oświadcza, iż jest armatorem albo armatorem i właścicielem jednostki pływającej (oznaka rybacka) ................................, wpisanej do Rejestru Statków Rybackich pod nr ....................................................................................... (dalej także jako Statek Rybacki). Statek Rybacki posiada następujące parametry: długość całkowita ........................................ m (słownie: .....................................................).

 3. Wykonawca oświadcza, że Statek Rybacki jest sprawny, posiada aktualną, wymaganą przepisani prawa dokumentację, spełnia warunki techniczne niezbędne do wykorzystania go do prowadzenia poszukiwania i wyławiania zalegających (zgubionych, porzuconych itp.) w Morzu narzędzi połowowych.

 4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenia, a także wymagane pozwolenia i dokumentację dotyczącą: armatora i właściciela Statku Rybackiego oraz pracowników tego Statku - aby należycie i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonać przedmiot niniejszej umowy.


§ 3

[Przedmiot Umowy]


 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania polegającej na przeprowadzeniu - przy użyciu Statku Rybackiego - akcji oczyszczania Morza z zalegających (zgubionych, porzuconych itp.) w Nim narzędzi połowowych i innych odpadów (dalej także jako Akcja Oczyszczania).

 2. W ramach realizacji określonego w ust. 1 powyżej przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać 15 rejsów, podczas których realizowana będzie akcja oczyszczania Morza z zalegających (zgubionych, porzuconych itp.) w Nim narzędzi połowowych i innych odpadów za każdym razem na innym obszarze, wskazanym przed rozpoczęciem każdego rejsu prowadzonego w ramach Akcji Oczyszczanie, przez właściwego Koordynatora Obszarowego. Czas trwania jednej akcji (jednego rejsu) będzie wynosił 8 godzin i rozpoczyna się od chwili fizycznego wyjścia jednostki z portu - po uprzednim zgłoszeniu wyjścia do odpowiednich organów (bosmanat, kapitanat) - a kończy w chwili powrotu do portu także po zgłoszeniu do odpowiednich organów.

 3. Wszystkie rejsy – w ramach akcji, o której mowa powyżej – zostaną wykonane w terminie od dnia ............................................ do dnia ...........................................

 4. Przed przystąpieniem do realizacji określonego powyżej przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest odbyć szkolenie zorganizowane przez Zamawiającego, dotyczącego istotnych aspektów prowadzenia akcji. Koszty szkolenia poniesie Zamawiający. Fakt odbycia szkolenia Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem – na przygotowanej przez Zamawiającego liście. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami (wytycznymi) przekazanymi mu na ww. szkoleniu.

 5. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy – związanych z realizacją umowy - należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie Akcji Oczyszczania Morza z zalegających narzędzi połowowych i innych odpadów z użyciem odpowiednich narzędzi tj. lokalizowanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów za pomocą urządzeń znajdujących się na Statku Rybackim (kotwiczek, szukarków) oraz wyławianie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów z zastosowaniem zestawu holowanego przez Statek Rybacki,

 2. prowadzenie Akcji Oczyszczania przy ścisłej współpracy i realizacji zaleceń: Koordynatora Obszarowego i Obserwatora – wskazanych przez Zamawiającego - jak również samego Zamawiającego,

 3. umożliwienie udziału w akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających narzędzi połowowych Obserwatorom wskazanym przez Zamawiającego,

 4. oznakowanie Statku Rybackiego oraz załogi uczestniczącej w Akcji Oczyszczania w materiały promocyjne przekazane przez Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wywiesić na Statku Rybackim materiały promocyjne (np. banery, flagi etc.),

 5. prowadzenie rejestru realizacji prac (Rejestr Rejsu) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – z każdego rejsu zrealizowanego w ramach Akcji Oczyszczania,

 6. przekazywanie danych i dokumentacji z Akcji Oczyszczania wyznaczonym Koordynatorom Obszarowym,

 7. dokumentowanie przebiegu Akcji Oczyszczania, w sposób określony w § 4 poniżej,

 8. przeniesienie praw autorskich do wytworzonych w ramach Akcji Oczyszczania utworów dokumentujących przebieg Akcji Oczyszczania – na zasadach określonych w § 8 umowy,

 9. nie wykonywanie w czasie prowadzenia Akcji Oczyszczania działalności połowowej (działalności gospodarczej w zakresie połowu organizmów wodnych), w szczególności wyciągnięcie z łowisk i zmagazynowanie poza Statkiem Rybackim narzędzi połowowych, a w przypadku żaków rybackim – pozostawieniu ich na łowisku w stanie uniemożliwiającym pozyskiwanie (połów) ryb.


§ 4

[Dokumentowanie Przebiegu Akcji Oczyszczania]


 1. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przebiegu każdego z rejsów prowadzonych w ramach Akcji Oczyszczania. W celu określonym w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia (z każdego rejsu wykonanego w ramach Akcji Oczyszczania):

 1. raportu wg tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do umowy obejmującego w szczególności: datę wyłowienia narzędzia połowowego, współrzędne wyłowienia, opis wyłowionego sprzętu wraz z fotografiami wszystkich wyłowionych narzędzi połowowych lub innych odpadów morskich,

 2. Rejestru Rejsu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

 3. co najmniej 4 sztuk zdjęć fotograficznych - w tym pozycji GPS – w tym jedna fotografia z oznaczeniem jednostki z numerem bocznym i materiałami promocyjnymi - wykonana w momencie wypłynięcia,

 4. dokumentów finansowych potwierdzających zakup paliwa nie żeglugowego,

 1. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w całości albo w jakiejkolwiek części zobowiązania o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca traci prawo do uzyskania wynagrodzenia za dany rejs w Akcji Oczyszczania, co do którego nie wykonano ww. zobowiązania.

 2. Całość dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie i przebieg Akcji Oczyszczania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji Oczyszczania nie później jednak niż w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku.


§ 5

[Warunki Realizacji Umowy]


 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy innym podmiotom, w tym podwykonawcom – bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Za „Inny podmiot” nie uważa się pracowników zatrudnionych na Statku Rybackim.

 2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę/osoby trzecią bez wcześniejszej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością, rzetelnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i instrukcji Zamawiającego i jego przedstawicieli, z wyłączeniem instrukcji i poleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy i technicznych środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

 5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać prawnych uregulowań dotyczących prowadzenia prac na morzu jak również przepisów BHP.

 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jakichkolwiek zdarzeń mających miejsce na Statku Rybackim tak na Morzu jak i na nabrzeżu - podczas wykonywania umowy.

 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu (w tym Statku Rybackiego) powstałe w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

 8. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy wykorzystaniu własnego sprzętu,

 9. Akcja Oczyszczania – w ramach każdego z 15 rejsów – prowadzona będzie na obszarze wskazanym przez właściwego Koordynatora Obszarowego – w formie pisemnej – przed rozpoczęciem każdego z rejsów prowadzonych w ramach Akcji Oczyszczania.

 10. Wykonawca deklaruję pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo: swoje, pracowników i osób wskazanych przez Zamawiającego, jak i za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji przedmiotu Umowy.

 11. Po zakończeniu każdego rejsu – prowadzonego w ramach Akcji Oczyszczania – Wykonawca zobowiązany jest poinformować bezzwłocznie o tym fakcie: odpowiednie służby oraz właściwego Koordynatora Obszarowego.

 12. Wykonawca zobowiązuje się przekazać wyłowiony sprzęt połowowy lub odpady do kontenerów podstawionych przez Zamawiającego - zgodnie z wytycznymi przekazanymi przed każdą Akcją. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od właściwego Koordynatora Obszarowego potwierdzenie ilości wyłowionego i przekazanego sprzętu połowowego oraz odpadów – w formie pisemnej na raporcie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a.


§ 6

[Termin Realizacji Umowy]


 1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy Strony określają na dzień .............................................

 2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia .............................................

 3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie – bez podawania przyczyn.


§ 7

[Wynagrodzenie i Warunki Jego Zapłaty]


 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy (15 pełnych, 8 – godzinnych rejsów wykonanych w ramach Akcji Oczyszczania, na warunkach określonych w niniejszej Umowie) Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 43.500 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 0/00) brutto (przy stawce podatku od towarów i usług VAT = 0%).

 2. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 przewidziana jest dla Statków Rybackich realizujących przedmiot umowy – o długości całkowitej do 10,00 m włącznie. Ryczałtowa kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 powyżej – w przypadku Statków Rybackich o długości całkowitej powyższej 10 m do 12 m włącznie – jest wyższa o 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 0/00) brutto (przy stawce podatku od towarów i usług VAT = 0%).

 3. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z umowy, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania i osiągnięcia zamierzonego celu, a także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o czym mowa w § 8 poniżej (łącznie z materiałem na którym utwory zostały utrwalone).

 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 (ewentualnie powiększone o kwotę, o której mowa w ust. 2) płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy - wskazany w oświadczeniu Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy – po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie wystawionej prawidłowo faktury tytułem: „poszukiwanie i zbieranie z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.)” oraz po przekazaniu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie umowy – wyszczególnionej w § 4 ust. 1 ze wszystkimi potwierdzeniami przekazania, o których mowa w § 5 ust. 12 oraz rejestrami realizacji prac (Rejestrów Rejsów) ze wszystkich rejsów przeprowadzonych w ramach Akcji Oczyszczania i oświadczeniem o wskazaniu rachunku bankowego – w terminie określonym w § 4 ust. 3.

 6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami – z zastrzeżeniem ust. 7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego – kwotą należną Wykonawcy.

 7. Określony w ust. 6 termin zapłaty wynagrodzenia może ulec zmianie, jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przekaże Zamawiającemu środków przeznaczonych m.in. na ten cel. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy bezzwłocznie po przekazaniu środków, o których mowa w zdaniu pierwszym – nie później niż w terminie 60 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami.


§ 8

[Prawa Autorskie]


 1. W momencie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 powyżej na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016r., poz. 666 ze zm.), które powstały w związku z realizacją niniejszej umowy (w szczególności fotografie, opracowania, analizy, zestawienia itp.). Przejście autorskich praw majątkowych z Wykonawcy na Zamawiającego następuje na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego z utworów – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworów – prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt. b - prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, remitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie utworu w sieci „Internet”, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne),

 4. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

 5. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań projektu, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, a także wykorzystywania opracowań utworu w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru utworu;

 6. prawo do wykorzystania utworów i ich modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbywa się bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych. W szczególności Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy.

 2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw majątkowych zależnych.


§ 9

[Kary Umowne]


 1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach:

 1. 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy w związku z naruszeniem przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień Klauzuli Poufności określonej w §10 niniejszej umowy,

 2. 30% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy w związku z odstąpieniem od umowy lub rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

 1. W razie poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość naliczonej Wykonawcy kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego określone w umowie kary umowne – na zasadach ogólnych.


§ 10

[Klauzula Poufności]


 1. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim postanowień niniejszej umowy oraz jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacji, których ujawnienie mogłoby narazić którąkolwiek ze Stron na jakąkolwiek szkodę. Ograniczenie i zastrzeżenie określone w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji, kiedy którakolwiek ze Stron jest zobowiązana w świetle obowiązujących przepisów prawa do ujawnienia tych informacji. Dodatkowo Zamawiający uprawniony jest to ujawnienia i przedstawienia wszelkich informacji związanych z niniejszą umową bądź Wykonawcą lub prowadzoną przez niego działalnością – jeżeli jest to konieczne w związku z realizacją (na jakimkolwiek etapie) umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 2 ust. 1.

 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, produkcyjne, handlowe, finansowe i organizacyjne.

 3. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 powyżej - nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron niniejszej umowy w ujawnianiu informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to zgodę na piśmie lub informacja ta należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w związku z realizacją postanowień umowy.


§ 11

[Postanowienia Końcowe]


 1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w razie konieczności także inne przepisy powszechnie obowiązujące, w tym wyszczególnione w § 1 umowy.

 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy – dla swej ważności – wymagają formy pisemnej.

 3. Ewentualne spory, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku możliwości koncyliacyjnego zakończenia sporu Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu – miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

 4. Adresy Stron podane w nagłówku niniejszej umowy są adresami do wszelkiej korespondencji. Strony zobowiązują się do podawania każdorazowej zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ostatni znany adres została skutecznie doręczona.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

 6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

 7. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

....................................................... ...................................................


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna