Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Ekwadoru w sprawie prekursorów I substancji chemicznych często stosowanych w nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowychPobieranie 78,15 Kb.
Data24.05.2018
Rozmiar78,15 Kb.


UMOWA
między Wspólnotą Europejską a Republiką Ekwadoru w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często stosowanych w nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych

Wspólnota Europejska,
zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz
REPUBLIKA EKWADORU,
zwana dalej „Ekwadorem”, z drugiej,
zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,
ZDECYDOWANI zapobiegać i zwalczać nielegalną produkcję środków odurzających i substancji psychotropowych przez kontrolowanie dostaw prekursorów i substancji chemicznych często stosowanych do tych celów;
UZNAJĄC artykuł 12 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1988 roku w sprawie zwalczania nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi;
ZGADZAJĄC SIĘ ze sprawozdaniem końcowym Grupy Roboczej do spraw produktów chemicznych (CATF), zatwierdzonym przez Szczyt Gospodarczy G-7 w Londynie dnia 15 lipca 1991 roku, który zalecił wzmocnienie współpracy międzynarodowej przez zawieranie umów dwustronnych, w szczególności przez regiony i kraje włączone w wywóz, przywóz i tranzyt tych substancji chemicznych;
PRZEKONANI, że handel międzynarodowy stanowi specyficzny czynnik ryzyka i że jedynie ustalenia o współpracy między zainteresowanymi regionami mogą zapobiec niniejszemu zagrożeniu, w szczególności przez powiązanie kontroli wywozu i przywozu;
POTWIERDZAJĄC wspólne zobowiązanie do ustanowienia mechanizmów pomocy i współpracy między Ekwadorem a Wspólnotą w celu zwalczania kierowania kontrolowanych substancji do nielegalnych celów, zgodnie z kierunkami i działaniami ustalonymi na szczeblu międzynarodowym;
UZNAJĄC, że te substancje chemiczne są również głównie i szeroko stosowane do legalnych celów oraz że handel międzynarodowy nie może być utrudniony przez procedury nadmiernego monitorowania;
postanawiają zawrzeć Umowę w sprawie kontrolowania prekursorów i substancji chemicznych często wykorzystywanych w nielegalnej produkcji narkotyków lub substancji psychotropowych oraz w tym celu wyznaczyli jako swoich pełnomocników:
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA:
REPUBLIKA EKWADORU:
KTÓRZY, wymieniwszy swoje pełnomocnictwa, sporządzone należycie i w prawidłowej formie,
uzgOdniLI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Zakres Umowy
1. Niniejsza Umowa ustanawia środki mające na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej między Umawiającymi się Stronami, aby zapobiegać kierowaniu substancji często stosowanych w nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych, bez uszczerbku dla należnego uznawania zgodnych z prawem interesów handlowych i przemysłowych.
2. W tym celu, Umawiające się Strony pomagają sobie nawzajem, jak ustanowiono w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie:


 • monitorowania wzajemnej wymiany handlowej kontrolowanymi substancjami w celu zapobiegania ich kierowania do nielegalnych celów,
 • świadczenia wzajemnej pomocy administracyjnej w celu zapewnienia, że postanowienia ustawodawstwa dotyczącego kontroli handlu odnośnymi substancjami są właściwie stosowane.

3. Bez uszczerbku dla ewentualnych zmian, które mogą być przyjęte w ramach kompetencji Połączonej Grupy Kontrolnej, niniejsza umowa stosuje się do substancji chemicznych wymienionych w Załączniku do Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1988 roku o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, ze zmianami, zwanymi dalej „kontrolowanymi substancjami”.


Artykuł 2
Monitorowanie handlu
1. Umawiające się Strony konsultują i informują się wzajemnie z własnej inicjatywy o każdym podejrzeniu, że kontrolowane substancje mogą być kierowane do nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych, w szczególności, gdy przesyłanie odbywa się w niezwykłych ilościach lub w niezwykłych okolicznościach.
2. W odniesieniu do substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku A do niniejszej Umowy, właściwa władza Umawiającej się Strony dokonującej wywozu równocześnie z wydaniem zezwolenia na wywóz i przed wysłaniem przesyłki, przesyłają kopię pozwolenia na wywóz właściwej władzy Umawiającej się Strony dokonującej przywozu. Szczególne informacje dostarczane są w przypadku, gdy operator w kraju wysyłającym korzysta z indywidualnego otwartego pozwolenia obejmującego operacje wielokrotnego wywozu.
3. W odniesieniu do substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku B do niniejszej Umowy, pozwolenie na wywóz wydaje się jedynie wtedy, gdy Umawiająca się Strona dokonująca przywozu udzieliła na to zgody.
4. Umawiające się Strony podejmują się dostarczać sobie wzajemnie i we właściwym czasie należytych informacji zwrotnych dotyczących wszelkiej dostarczonej informacji lub wnioskowanego środka na mocy niniejszego artykułu.
5. W przypadku wykonywania wyżej wymienionych środków kontroli handlu, zgodne z prawem interesy handlowe są należycie respektowane. W szczególności, w przypadkach objętych ustępem 3, odpowiedź Umawiającej się Strony dokonującej przywozu dostarczana jest w ciągu 15 dni roboczych po otrzymaniu wiadomości od Umawiającej się Strony dokonującej wywozu. Brak odpowiedzi w wymienionym terminie uznaje się za przyznanie pozwolenia na przywóz. O odmowie przyznania pozwolenia na przywóz informuje się Umawiającą się Stronę dokonującą wywozu na piśmie w wymienionym terminie, podając jej uzasadnienie.
Artykuł 3
Zawieszenie wysyłki
1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek możliwego wykonania technicznych środków przymusu, przesyłki są zawieszane w przypadku, gdy w opinii którejkolwiek z Umawiających się Stron istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że kontrolowane substancje chemiczne mogą być kierowane do nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych, lub w przypadku, gdy w przypadkach opisanych w artykule 2 ustęp 3 Umawiająca się Strona dokonująca przywozu wnioskuje o zawieszenie.
2. Umawiające się Strony współpracują w dostarczaniu sobie nawzajem informacji dotyczących domniemanych działań mających na celu niedozwolonego kierowania odnośnych substancji.
Artykuł 4

 1. Wzajemna pomoc administracyjna

1. Umawiające się Strony dostarczają sobie nawzajem, z własnej inicjatywy lub na wniosek, informacje służące zapobieganiu kierowania kontrolowanych substancji do nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych i badają przypadki podejrzanego nielegalnego kierowania. W razie potrzeby stosują odpowiednie środki zapobiegawcze w celu uniemożliwienia niedozwolonego kierowania tych substancji.


2. Na każdy wniosek o informację lub o zastosowanie środków zapobiegawczych udziela się odpowiedzi najszybciej jak to jest możliwe.
3. Wnioski o pomoc administracyjną realizowane są zgodnie z postanowieniami ustawowymi, wykonawczymi i innymi instrumentami prawnymi wnioskującej Umawiającej się Strony.
4. Urzędnicy Umawiającej się Strony mogą, za zgodą drugiej Umawiającej się Strony, być obecni przy dochodzeniach przeprowadzanych na terytorium tej ostatniej.
5. Umawiające się Strony pomagają sobie nawzajem w celu ułatwiania dostarczania dowodów.
6. Pomoc administracyjna dostarczana na mocy niniejszego artykułu nie stanowi uszczerbku dla zasad rządzących wzajemną pomocą prawną w sprawach karnych, ani też nie dotyczy informacji otrzymywanych na podstawie uprawnień wykonywanych na wniosek władz sądowych, chyba, że organ ten wyrażą na to zgodę.
7. Możliwe jest wnioskowanie o informacje w stosunku do substancji chemicznych, które są często stosowane w nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych, ale które nie wchodzą w zakres niniejszej Umowy.

Artykuł 5Wymiana informacji i poufność
1. Wszelkie informacje przekazywane w jakiejkolwiek możliwej formie na mocy niniejszej Umowy mają charakter poufny lub ograniczony, zależnie od zasad mającej zastosowanie u każdej z Umawiających się Stron. Objęte są obowiązkiem zachowania tajemnicy urzędowej i korzystają z ochrony, rozszerzonej na podobne informacje na podstawie odpowiednich postanowień ustawowych Umawiającej się Strony, która je otrzymała oraz odpowiednich postanowień mających zastosowanie w stosunku do władz wspólnotowych.
2. Dane osobowe mogą być wymieniane wyłącznie w przypadku, gdy Umawiająca się Strona będąca odbiorcą podejmuje się ochrony takich danych w sposób, co najmniej równoważny do tej mającej zastosowanie do tego szczególnego przypadku Umawiającej się Strony mającej przekazać informacje.
3. Uzyskane informacje wykorzystywane są wyłącznie do celów niniejszej Umowy. W przypadku, gdy jedna z Umawiających się Stron wnioskuje o wykorzystanie takich informacji do innych celów, występuje o wcześniejszą zgodę pisemną do władzy, która dostarczyła informacji. Ponadto, takie wykorzystanie podlega wszelkim ograniczeniom ustanowionymi przez tą władzę.
4. Ustęp 3 nie przeszkadza w wykorzystywaniu informacji w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym wszczętym następnie za nieprzestrzeganie ustawodawstwa dotyczącego kontroli substancji. Właściwa władza, która dostarczyła tych informacji, powiadamiana jest o takim wykorzystaniu.
Artykuł 6

Wyjątki od obowiązku udzielania pomocy

1. Umawiające się Strony mogą odmówić udzielenia pomocy w sposób przewidziany w niniejszej Umowie w przypadku, gdy:


a) mogłoby to naruszyć suwerenność Ekwadoru lub Państwa Członkowskiego Wspólnoty;
b) mogłoby to zaszkodzić porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub innym podstawowym interesom, w szczególności w przypadkach określonych w artykule 5 ustęp 2; lub
c) naruszyłoby tajemnicę przemysłową, handlową lub zawodową.
2. Jeżeli jedna Umawiająca się Strona wnioskuje o pomoc, której sama nie mogłaby zapewnić całkowicie lub częściowo na podobny wniosek, stwierdza to w swoim wniosku. Druga Umawiająca się Strona podejmuje wówczas decyzję, w jakiej formie może zastosować się do wniosku.
3. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, decyzja oraz jej wyjaśnienie są niezwłocznie przekazywane drugiej Umawiającej się Stronie.
Artykuł 7

 1. Współpraca techniczna i naukowa

Umawiające się Strony współpracują przy identyfikacji nowych metod nielegalnego wykorzystywania substancji jak również wskazywaniu właściwych sposobów przeciwdziałania, włączając w to współpracę techniczną w celu wzmocnienia administracyjnych i wykonawczych struktur w tej dziedzinie oraz wspierania współpracy z handlem i przemysłem. Taka współpraca techniczna może dotyczyć w szczególności programów kształcenia i wymiany urzędników, jak również wyposażenia niezbędnego do wykonywania niniejszej Umowy.


Artykuł 8

 1. Środki wykonawcze

1. Umawiające się Strony starają się wykonać niniejszą Umowę, uwzględniając konieczność spójnego podejścia do ustawodawstwa dotyczącego kontrolowanych substancji w całym regionie środkowoamerykańskim.


2. Każda z Umawiających się Stron wyznacza właściwą władzę lub właściwe władze do koordynacji stosowania niniejszej Umowy. Władze te bezpośrednio porozumiewają się nawzajem do celów niniejszej Umowy.
3. Umawiające się Strony informują się wzajemnie o postanowieniach, które przyjmują w celu wykonania niniejszej Umowy.

  1. Artykuł 9Połączona Grupa Kontrolna
1. Niniejszym powołuje się Połączoną Grupę Kontrolną do spraw kontroli prekursorów i substancji chemicznych, zwaną dalej „Połączoną Grupą Kontrolną”, w której reprezentowana jest każda z Umawiających się Stron niniejszej Umowy.
2. Połączona Grupa Kontrolna działa za wzajemnym porozumienia. Zazwyczaj spotyka się raz do roku, przy czym data, miejsce i program jest ustalany za wzajemnym porozumieniem. W miarę możliwości, posiedzenia organizowane są równocześnie z posiedzeniami innych wspólnych komitetów lub połączonych grup utworzonych między Wspólnotą i innymi Państwami Członkowskimi Organizacji Państw Amerykańskich.
Nadzwyczajne posiedzenia Połączonej Grupy Kontrolnej mogą być zwołane za porozumieniem Umawiających się Stron.
3. Połączona Grupa Kontrolna przyjmuje własny regulamin.
Artykuł 10
Rola Połączonej Grupy Kontrolnej

1. Połączona Grupa Kontrolna zarządza niniejszą Umową oraz zapewnia jej właściwe wykonanie. W tym celu:


 • bada i rozwija niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obecnej Umowy,
 • jest regularnie informowana przez Umawiające się Strony o ich doświadczeniach w stosowaniu niniejszej Umowy,
 • w przypadkach przewidzianych w ustępie 2 podejmuje decyzje,
 • w przypadkach przewidzianych w ustępie 3 wydaje zalecenia,
 • bada i rozwija środki pomocy technicznej określone w artykule 7,
 • bada i rozwija inne możliwe formy współpracy w sprawach dotyczących prekursorów i substancji chemicznych.

2. Połączona Grupa Kontrolna przyjmuje za wspólną zgodą decyzje o zmianie załączników A i B.


Decyzje takie wykonywane są przez Umawiające się Strony zgodnie z ich własnym ustawodawstwem.
Jeśli w Połączonej Grupie Kontrolnej, przedstawiciel Umawiającej się Strony przyjął decyzję pod warunkiem zakończenia procedur niezbędnych do tego celu, decyzja wchodzi w życie, jeśli nie przewidziano w niej żadnej daty, pierwszego dnia drugiego miesiąca po notyfikacji o ich zakończeniu.
3. Połączona Grupa Kontrolna zaleca Umawiającym się Stronom:
a) wprowadzenie zmian do niniejszej Umowy;
b) wszelkie inne środki niezbędne do stosowania niniejszej Umowy.
Artykuł 11

 1. Inne umowy

1. Bez uszczerbku dla postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowienia niniejszej Umowy zastępują postanowienia umów dwustronnych, które zostały zawarte między pojedynczymi lub wieloma Państwami Członkowskimi Wspólnoty a Ekwadorem, jeżeli nie są one zgodne z tymi umowami. Takie umowy dwustronne nie powinny uchybiać postanowieniom wspólnotowym dotyczącym przekazywania wszelkich mogących zainteresować Wspólnotę informacji w kwestiach objętych niniejszą Umową między właściwymi organami administracyjnymi w ramach Wspólnoty.


2. Umawiające się Strony będą także powiadamiać się wzajemnie o sprawach związanych z środkami kontroli substancji podjętymi w innych państwach.
Artykuł 12

   1. Wejście w życie

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca od daty złożenia ostatniego instrumentu ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do każdej z Umawiających się Stron.


2. Instrumenty określone w ustępie 1 składane są w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, która występuje w charakterze depozytariusza.
3. Depozytariusz powiadamia Umawiające się Strony o terminie złożenia instrumentów określonych w ustępie 1 dla każdej z Umawiających się Stron oraz o terminie wejścia w życie niniejszej Umowy.
Artykuł 13

 1. Czas trwania i wypowiedzenie

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na pięć lat i będzie automatycznie odnawiana na kolejne okresy, chyba, że zostanie zakończona w inny sposób.


2. Niniejsza Umowa może być zmieniona za obopólną zgodą Umawiających się Stron.
3. Każda z Umawiających się Stron może wycofać się z niniejszej Umowy, pod warunkiem dostarczenia drugiej Umawiającej się Stronie pisemnego powiadomienia z dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem.
Artykuł 14
Teksty autentyczne
Niniejsza Umowa, sporządzona jest w dwóch egzemplarzach w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim. Wszystkie teksty są na równi autentyczne i składane są w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, który dostarcza uwierzytelniony odpis niniejszej Umowy każdej z Umawiających się Stron.

Hecho en Madrid, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.


Udfærdiget i Madrid den attende december nitten hundrede og femoghalvfems.
Geschehen zu Madrid am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.
Έγινε στη Μαδρίτη, στις δεκαοκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.
Done at Madrid on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and nonety-five.
Fait à Madrid, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Madrid, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Madrid, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Madridissa kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä viisi.
Som skedde i Madrid den artonde grudnia nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad Europea


For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για τηυ ΕυρωπαЇχή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

Por la República de ecuador
For Republikken ecuador
Für die Republik ecuador
Για τη Δημοχρατία του Ιοημερινού
For the Republic of Ecuador
Pour la république de l'Equateur
Per la Repubblica dell'Ecuador
Voor de Republiek ecuador
Pela República da Equador
Ecuadorin tasavallan puolesta
För Republiken EcuadorZAŁĄCZNIK A
Substancje podlegające środkom określonym w artykule 2 ustęp 2
Keton metylowoetylowy
Toluen
Nadmanganian potasu
Kwas siarkowy
Aceton
Eter etylowy
Kwas solny
Bezwodnik octowy
Kwas antranilinowy
Kwas fenylooctowy
Piperydyna

ZAŁĄCZNIK B
Substancje podlegające środkom określonym w artykule 2 ustęp 3

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna