Umowa dzierżawy zbiorników na ciekły gazPobieranie 24,74 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar24,74 Kb.

Zał. nr. 3

Giżycko, dn.

  1. Umowa dzierżawy zbiorników na ciekły gaz


zawarta w dniu .................. pomiędzy ..................................................................................

...............................................................................................................................................

zwanym dalej Wydzierżawiającym, i reprezentowaną przez: .............................................

...............................................................................................................................................

a

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Giżycku, ul. Warszawska 41zwanym dalej Dzierżawcą reprezentowanym przez:

1- Dyrektora mgr Tadeusza Myśliwca

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa stanowiącego własność Wydzierżawiającego zbiornikana ciekły tlen wraz z towarzyszącą instalacją tj:

- zbiornik o poj. 3T typ. ...................................................

- parownica typ. ...............................................................

§ 2


Wydzierżawiający zobowiązuje się udostępnić Dzierżawcy wymieniony w § 1 niniejszej umowy zbiornik

wraz z towarzyszącą instalacją.

Ewentualna wymiana zbiornika na na ciekły tlen medyczny może trwać maksymalnie 24 godziny od momentu

odłączenia aktualnego zbiornika do momentu włączenia do eksploatacji nowego .

Oferent zapewnia na czas demontażu i montażu butle z tlenem medycznym do użytkowania

na potrzeby bieżące szpitala.

Wszelkie koszty demontażu i montażu nowego zbiornika ponosi oferent.

Szczegóły operacji wymiany zbiornika bezwzględnie należy uzgodnić z kierownictwem

szpitala.

§ 3


Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres trwania umowy o dostawę gazu ciekłego i wygasa automatycznie

z chwilą rozwiązania tamtej umowy. Umowa o dostawę gazu ciekłego stanowi załącznik nr. 2 do niniejszej

umowy.

§ 4


Dzierżawca zobowiązuje się do przechowywania w zbiorniku ciekłego gazu dostarczanego wyłącznie

przez Wydzierżawiającego na warunkach ujętych w umowie stanowiącej załącznik nr. 2 przez cały okres

dzierżawy zbiornika.

§ 5


Dzierżawca zobowiązuje się użytkować zbiornik zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami

prawidłowej eksploatacji.§ 6

      1. W przypadku ewentualnego uszkodzenia zbiornika lub towarzyszącej instalacji, Dzierżawca niezwłocznie powiadomi Wydzierżawiającego o tym zdarzeniu.

2. Dzierżawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy zbiornika lub towarzyszącej instalacji

powstałe w wyniku szkód spowodowanych z jego winy.
§ 7

Wydzierżawiający zobowiązuje się do :

a/ dostarczenia i montażu u Dzierżawcy, zbiornika i towarzyszącej instalacji

b/ zagwarantowania właściwego stanu technicznego zbiornika przez cały okres eksploatacji przez Dzierżawcę,

c/ wykonania fundamentu pod zbiornik wraz z dokumentacją oraz instalacji elektrycznej jeżeli zajdzie

taka konieczność,

d/ poinformowania Dzierżawcy o zagrożeniach wynikających z użytkowania zbiornika na ciekły gaz,

e/ dostarczenia wszelkich danych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę fundamentu pod

zbiornik, o ile zajdzie taka konieczność,

f/ uzyskanie dopuszczenia UDT do eksploatacji zbiornika.
1. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego czynszu miesięcznego

w wysokości 1.200,00 zł. / słownie jeden tysiąc dwieście zł. / plus

podatek VAT, płatnego w terminie 30 dni od wystawienia faktury przelewem na konto

Wydzierżawiającego wskazane na fakturze.

2. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług im następujące numery NIP:
Wydzierżawiający: ..............................................................

Dzierżawca : 845 – 16 – 23 – 977
3. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępnić zbiornika do używania

osobie trzeciej.
§ 8

Dzierżawca nie będzie usuwał oznaczeń Wydzierżawiającego ze zbiornika, na zbiorniku musi być

zamontowany dozownik zużycia tlenu.
§ 9

Dzierżawca przyjmuje do wiadomości fakt występowania zagrożeń związanych z użytkowaniem ciekłych

gazów. Dzierżawca jest odpowiedzialny za przeszkolenie i zabezpieczenie swych pracowników i innych

osób, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo spowodowane składowaniem i wykorzystaniem

ciekłego gazu.
§ 10

Po wygaśnięciu lub rozwiązania umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić zbiornik w stanie

niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji
§ 11

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy tracą moc wszelkie dotychczas zawarte pomiędzy Stronami umowy

lub porozumienia dotyczące udostępnienia Dzierżawcy zbiorników na ciekły tlen.
§ 12

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej

w postaci aneksu.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie

przepisu Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez Sąd miejscowo

właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.


Wydzierżawiający Dzierżawca

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna