Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasie 3 gimnazjumPobieranie 0,68 Mb.
Strona1/7
Data13.06.2018
Rozmiar0,68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Przedmiotowy System Oceniania Ocenianie


Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego

w klasie 3 gimnazjum


Czytanie różnych tekstów kultury (rozumianych jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytaniu i interpretacji, zwłaszcza teksty kultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego; w tym źródła historyczne)

Uczeń:

– czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym

– interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy

odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji

– dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie

– wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury (w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, tabelach, diagramach, na ilustracjach, mapach, wykresach, schematach)

– dostrzega środki wyrazu typowe dla tekstów literackich, tekstów publicystycznych i określa ich funkcje

– odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe

– dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny

– wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką, literaturą)

– dostrzega wartości wpisane w teksty kultury

Tworzenie własnego tekstu (redagowanie określonych form wypowiedzi)

Uczeń:

– buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach:

podanie, list prywatny, list oficjalny, wywiad, opis przedmiotu, reportaż, charakterystyka porównawcza, rozprawka, list otwarty

– posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych

– tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej

– zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym

– formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze

– analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury

– dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie
– wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi

– formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski, wypowiada się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury

Mówienie

Uczeń:

 • formułuje następujące rodzaje wypowiedzi ustnych:

opowiadanie twórcze i odtwórcze, przemówienie

 • dba o spójność, poprawność językową i płynność wypowiedzi

 • stara się zainteresować sposobem mówienia

Przestrzeganie zasad

ortograficznych

Uczeń:

 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym dyktanda), stosując w praktyce poznane zasady ortograficzne

 • korzysta ze słownika ortograficznego

Znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających

Uczeń:

 • czyta lektury obowiązkowe i uzupełniające

 • wykazuje się znajomością treści i zagadnień zawartych w lekturach

 • bierze czynny udział w omawianiu utworów

Znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku i frazeologii

Uczeń:

 • wykorzystuje w praktyce wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu nauki o języku

 • wyjaśnia znaczenia wybranych związków frazeologicznych

 • stosuje w wypowiedziach wybrane związki frazeologiczne

Recytacja

Uczeń:

 • wygłasza tekst (wiersz, fragment prozy) z pamięci

 • recytuje wyraźnie i wyraziście z zachowaniem zasad kultury żywego słowa

Rysunkowe (plastyczne) konkretyzacje utworów literackich

Uczeń:

 • tworzy ilustracje do utworów, odzwierciedlając informacje podane w tekstach

 • dba o estetykę i oryginalność wykonanych prac plastycznych

 • stosuje różne techniki plastyczne

Wykonanie określonych projektów

Uczeń:

 • realizuje samodzielnie lub w zespole projekt związany z określonym zagadnieniem

 • dba o estetykę i oryginalność realizowanego projektu

 • stosuje różnorodne techniki i technologie

 • prezentuje wykonany projekt

Realizacja zadań w grupie

Uczeń:

 • realizuje w grupie określone zadanie

 • prezentuje efekt, rezultat pracy grupy

Przygotowanie inscenizacji

Uczeń:

 • bierze udział w przygotowaniu scenicznych prezentacji (fragmentów) poznanych utworów

 • projektuje i wykonuje dekoracje, stroje, rekwizyty

 • wciela się w rolę, bierze udział w przedstawieniu


Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności


Umiejętności

Sposób oceniania

Czytanie różnych tekstów kultury

 • omawianie, analiza przeczytanego tekstu na lekcji pod kierunkiem nauczyciela (ocena formułowana na podstawie zakresu kształcenia literackiego i kulturowego rozpisanego na poziomy wymagań – patrz*)

 • samodzielna praca z tekstem w formie testu, sprawdzianu itp. (zadania punktowane według kryteriów, punkty przeliczane na oceny, skala punktów i ocen podawana przed testem, sprawdzianem itp.)

Tworzenie własnego tekstu (redagowanie określonych form wypowiedzi)

Patrz:

– kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi (ćwiczeń redakcyjnych – domowych i klasowych)Mówienie

Patrz:

– kryteria oceny wypowiedzi ustnych: opowiadania twórczego i odtwórczego

przemówienia


Przestrzeganie zasad ortograficznych

Patrz:

– zasady oceniania dyktandZnajomość treści lektur obowiązkowych

i uzupełniających

Lektura obowiązkowa:

 • sprawdziany ze znajomości treści lektur (zadania punktowane według określonych kryteriów, punkty przeliczane na oceny)

Lektura uzupełniająca:

 • ocena za notatki przygotowane przez ucznia, w razie wątpliwości – dodatkowe pytania z treści lektury

Znajomość zagadnień

z zakresu nauki o języku, frazeologii

 • omawianie, analiza zagadnień z zakresu nauki o języku na lekcji pod kierunkiem nauczyciela (ocena formułowana na podstawie zakresu kształcenia językowego rozpisanego na poziomy wymagań – patrz**)

 • samodzielna analiza zagadnień z zakresu nauki o języku w formie testu, sprawdzianu itp. (zadania punktowane według kryteriów, punkty przeliczane na oceny)

Recytacja

Patrz:

– kryteria oceny recytacjiRysunkowe (plastyczne) konkretyzacje utworów literackich

Patrz:

– kryteria oceny rysunkowych (plastycznych) konkretyzacji utworówRealizacja określonych projektów

Patrz:

– kryteria oceny realizacji określonych projektówRealizacja zadań w grupie

Patrz:

– kryteria oceny współpracy w grupie w związku z realizacją konkretnych zadańPrzygotowanie inscenizacji, dramy, scenek teatralnych

– kryteria oceny ustala każdorazowo nauczyciel (mając na uwadze przede wszystkim wkład pracy uczniów w przygotowanie przedstawienia) i podaje przed realizacją konkretnych inscenizacji

* Zakres kształcenia literackiego i kulturowego (Witold Bobiński Świat w słowach i obrazach) został rozpisany na poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe są ważne dla dalszego uczenia się przedmiotu. Powinna poradzić sobie z nimi zdecydowana większość zespołu klasowego. W zależności od stopnia sprostania tym wymaganiom uczniowie otrzymują ocenę dopuszczającą lub dostateczną. Natomiast za opanowanie umiejętności zapisanych jako ponadpodstawowe – ocenę dobrą lub bardzo dobrą.

** Zakres kształcenia językowego (Zofia Czarniecka-Rodzik Gramatyka i stylistyka) jest rozpisany na poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe są ważne dla dalszego uczenia się przedmiotu. Powinna poradzić sobie z nimi zdecydowana większość zespołu klasowego. W zależności od stopnia sprostania tym wymaganiom uczniowie otrzymują ocenę dopuszczającą lub dostateczną. Natomiast za opanowanie umiejętności zapisanych jako ponadpodstawowe – ocenę dobrą lub bardzo dobrą.***Uwaga! Po podjęciu pracy z konkretnym zespołem uczniów może się okazać konieczne dokonanie pewnych przesunięć w obrębie realizowanych treści oraz w obrębie poziomów wymagań, aby dostosować je do rzeczywistej sytuacji edukacyjnej, z jaką nauczyciel będzie miał do czynienia w danej klasie (możliwości, umiejętności, problemy edukacyjne, liczba godzin języka polskiego w danej klasie).

Osiągnięcia edukacyjne ucznia

do podręcznika Świat w słowach i obrazach


Lektura i inne teksty kultury

Poziom wymagań

Podstawowy (P)

Ponadpodstawowy (PP)

Uczeń:

Uczeń:

Początki świata, początki słowa

Dzieje Utanapisztima,

Deukalion i Pyrra

 • zapoznaje się z informacjami na temat eposu o Gilgameszu oraz Przemian Owidiusza

 • czyta głośno

 • opowiada o przebiegu wydarzeń w obu tekstach

 • określa narratora w eposie babilońskim

 • cytuje zdanie wyjaśniające przyczynę potopu w eposie babilońskim

 • wymienia znaki zwiastujące potop w eposie babilońskim

 • wyjaśnia, w jaki sposób bogowie babilońscy ostrzegli Utanapisztima przed potopem

 • określa reakcję bogów na zjawisko potopu w eposie babilońskim

 • wyjaśnia, czym jest mit

 • podaje cechy mitów, które można dostrzec w opowieściach o potopie

Utanapisztima i Deukaliona o potopie

 • podaje przyczyny, które zdaniem Babilończyków i Greków doprowadziły do kataklizmu

 • porównuje skutki potopu w micie

babilońskim i greckiej opowieści

 • wskazuje elementy fabuły upodabniające historie o potopie w micie babilońskim i greckim

 • wskazuje elementy świata

przedstawionego mające symboliczne znaczenia

Stary Testament – Dzieje

Noego, Potop

 • czyta cicho ze zrozumieniem

 • wyjaśnia, czym był potop w rozumieniu autora Księgi Rodzaju

 • wyjaśnia przyczyny ocalenia Noego, cytując odpowiednie fragmenty tekstu

 • zapisuje w punktach wskazówki, których Bóg udzielił Noemu

 • odszukuje w słowach Boga skierowanych do Noego polecenie i ostrzeżenie

 • cytuje fragmenty tekstu wyrażające stosunek narratora do Boga

 • wskazuje elementy świata przedstawionego mające symboliczne znaczenie

 • wyjaśnia, dlaczego Bóg zobowiązuje się już więcej nie złorzeczyć ziemi

 • cytuje słowa Boga będące nawiązaniem do jednego z przykazań

 • wyjaśnia, czym jest motyw

 • zapoznaje się z informacjami na temat motywu potopu i arki

 • wskazuje w tekście niezgodności

 • ujawniające, że opis potopu jest zestawiony z dwóch fragmentów, pochodzących z różnych okresów historycznych

 • wyjaśnia, w jakim znaczeniu zostało użyte przez Boga określenie przymierze

 • porównuje obraz Boga z Księgi Rodzaju z wizerunkami bogów zawartymi w opowieściach starożytnych, argumentując wypowiedź

 • cytuje fragmenty narracji, których nie można rozumieć dosłownie

 • porównuje teksty mitologiczne

z fragmentem Biblii

 • podaje przykłady dzieł literackich, filmowych i muzycznych wykorzystujących motyw potopu i arki
Anna Świderkówna Biblijny i niebiblijny potop

 • zapoznaje się z informacjami na temat Anny Świderkówny

 • czyta cicho ze zrozumieniem

 • określa tematykę i charakter tekstu

 • wymienia utwory literackie przywołane w tekście

 • podaje informacje na temat tekstu odnalezionego w asyryjskiej bibliotece

 • wypisuje z tekstu tezy dotyczące motywu potopu w kulturze

 • odczytuje z tekstu pytanie, na które autorka stara się znaleźć odpowiedź

 • wyjaśnia znaczenie słowa mit

w cytowanym pytaniu

 • formułuje zdanie będące odpowiedzią autorki na postawione przez siebie pytanie

 • cytuje fragment tekstu wspierający wyrażone stanowisko

 • przedstawia własnymi słowami literackie losy motywu wielkich kataklizmów

 • omawia różnicę między zawartością mitów a treścią tekstów biblijnych

Nowy Testament – Miłosierny Samarytanin

 • zapoznaje się z informacjami na temat Ewangelii wg św. Łukasza

 • czyta głośno

 • wyodrębnia w tekście dialog wstępny oraz właściwą przypowieść

 • podaje informacje na temat miejsca i uczestników zdarzenia

 • opowiada o przebiegu wydarzeń

 • wyjaśnia, z czego „usprawiedliwia się” przed Jezusem uczony w prawie

 • określa postawę kapłana, lewity i Samarytanina, przypisując im nazwy cech lub uczuć

 • przypisuje postaciom kapłana i lewity podane wartości

 • układa hierarchię wartości wynikającą z przesłania przypowieści

 • formułuje rady dotyczące sposobu życia

 • czyta głośno, dokonując interpretacji

 • określa charakter odpowiedzi Jezusa na pytanie uczonego, uzasadniając wypowiedź

 • wyjaśnia (wykorzystując podany komentarz), czyja postawa mogła zaskoczyć słuchaczy Jezusowej przypowieści,

 • formułuje prostym, bezpośrednim

językiem odpowiedź na pytanie uczonego

 • wybiera cytat biblijny najlepiej

 • odzwierciedlający sens przypowieści

 • bierze udział w dyskusji/projekcie zatytułowanym „Współcześni samarytanie”

Nowy Testament – Przypowieść

o talentach

 • zapoznaje się z informacjami na temat Mateusza Ewangelisty

 • słucha czytanego tekstu

 • podaje informacje na temat miejsca

i uczestników zdarzenia

 • opowiada o przebiegu wydarzeń

 • dzieli nazwy zachowań, postaw i cech na miłe „panu” z przypowieści i te, które skrytykował

 • zapoznaje się z informacjami

o przypowieści ewangelicznej

 • łączy w pary: element świata przedstawionego – ukryte w nim znaczenie

 • czyta głośno, dokonując interpretacji

 • doprecyzowuje znaczenie sformułowania „przekazał im swój majątek”

 • uzasadnia, wykorzystując cytaty, czy przypowieść można uznać za relację

z codziennego zdarzenia

 • analizuje język, styl i kompozycję przy-powieści

 • przedstawia interpretację przypowieści o talentach


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna