Um zastawki 09 dzp/12210/N/2009 Umowa Nr / 2009Pobieranie 33,54 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar33,54 Kb.

um zastawki 09 DZP/12210/N/2009

Umowa Nr .......... / 2009
zawarta w dniu ......................................w Poznaniu pomiędzy:
........................................................... z siedzibą w ..........................................

(nr kodu .........), działającym(ą) na podstawie wpisu do .............................................. posiadającego REGON: …….., NIP: ………zwanym(ą) w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego(ej) działają:


.............................................................................................

a
Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, (nr kodu 61 – 833) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000002025 , REGON: 000306331, NIP: 778-13-50-016, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działają:


1. dr Bartłomiej Gruszka - Dyrektor

2. Renata Piątek - Gł. Księgowy


Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z późn. zmian. opubl. w Dz.U. Nr 177/2008 poz. 1058 i późn.) w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego zastawek serca stosowanych w operacjach kardiochirurgicznych w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych wyszczególnionych w ofercie (na formularzu ofertowym) z dnia ............ r., stanowiącej załączniki nr ........ do niniejszej umowy i jej integralną część:


PAKIET I: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE

Nr: 17, 19, 21 o wartości ……….…………PAKIET II: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE

Nr: 23, 25, 27 o wartości ……….………..PAKIET III: ZASTAWKI MECHANICZNE, MITRALNE o wartości ………….……

Nr: 25, 27, 29, 31, 33 o wartości …………………PAKIET IV: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE STENTOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE Nr: 18/ 19; 20/ 21 o wartości ………..……..…

PAKIET V: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE STENTOWE

Nr: 23; 25, 27, 29 o wartości …………………PAKIET VI: ZASTAWKI BIOLOGICZNE MITRALNE STENTOWE

Nr:25, 27, 29, 31 o wartości …………………PAKIET VII: PROTEZY AORTY WSTEPUJĄCEJ Z ZASTAWKĄ AORTALNĄ (KONDUITY) Nr 25, 27, 29, 31 o wartości …………………

PAKIET VIII: PROTEZY NACZYNIOWE BEZ ZASTAWKI o wartości …………………

PAKIET IX: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK MITRALNYCH ZAMKNIĘTE

Nr: 25,/26, 27/28, 29/30 o wartości …………………PAKIET X: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWART Nr: 27/28, 2930, 31/32 o wartości …………………

PAKIET XI – ŁATY FILCOWE rozm. ok. 15 x 15 cm o wartości ………………

PAKIET XII – ŁATY DO ASD, VSD rozm. ok. 10 x 10 cm, gr. ok. 0,6 mm

o wartości …………………PAKIET XIII – ELEKTRODY NASIERDZIOWE o wartości ......................
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.

3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w trakcie trwania niniejszej umowy, na zamówienia Apteki szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 Zamawiającego, nie później niż w ciągu .. dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod nr wskazanym na formularzach ofertowych (załączniki do oferty).

4. Na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy podany będzie nr serii i data ważności, przy czym data ważności nie może być krótsza niż 36 miesięcy od daty dostawy.


  1. Wykonawca oświadcza, że na przedmiot umowy posiada aktualne świadectwa dopuszczenia sprzętu do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2


1. Wartość umowy ustala się na kwotę .................................- zł.,

(słownie: ......................................................................................), która stanowi sumę wartości określonych w § 1 ust. 1 i jest zgodna z ofertą z dnia ............ (zał. wymienionymi w § 1 ust. 1).


2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmują jego wartość, wszystkie określone prawem podatki (w tym podatek VAT), opłaty celne i graniczne , akcyzę oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, o którym mowa w § 1 ust.2.

3. Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii towaru, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez upoważnioną jednostkę Zamawiającego, co do wykonania dostawy, przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby upoważnionej.

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Faktury wystawiane będą w złotych polskich – zgodnie z treścią oferty z dnia ………. i płatności będą realizowane przez Zamawiającego w PLN.

6. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych liczonych bez VAT, w sposób niekorzystny dla Zamawiającego.
§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy o parametrach technicznych i cechach użytkowych określonych w ofercie z dnia ....................r. (zgodnie z zał. wymienionymi w § 1 ust. 1 ) oraz wg wzorów załączonych do oferty.

2. Jeśli w dostarczonej partii Zamawiający stwierdzi wady, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni zakwestionowany towar na wolny od wad w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia, nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany.
§ 4

1. Umowa niniejsza zawarta została na okres od dnia podpisania do 30 września 2010 r.


§ 5

  1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 3 albo nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości faktury za daną dostawę za każdy dzień opóźnienia.

2. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

3. Za odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.

4. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 i mogło by to spowodować zakłócenia w procesie leczenia pacjentów, Zamawiający ma prawo zakupić produkt nie dostarczony w terminie u innego dostawcy i kosztami tego zakupu obciążyć Wykonawcę.

5. Jeśli rzeczywista szkoda przekroczy wysokość kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego karę umowną.


§ 6

1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:

1/ zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy,

2/ w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy,

3/ przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową,

4/ w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu społeczno – gospodarczego, albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody obu stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego jeśli przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.§ 8

Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony poddają jurysdykcji właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego w Poznaniu.


§ 9

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna