Układ eurośRÓdziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską I jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej stronyPobieranie 4,02 Mb.
Strona1/56
Data14.11.2017
Rozmiar4,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI
ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII,


KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,
REPUBLIKA GRECKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
IRLANDIA,
REPUBLIKA WŁOSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
REPUBLIKA FINLANDII,
KRÓLESTWO SZWECJI,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI,
zwane dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz
KRÓLESTWO MAROKA,
zwane dalej „Marokiem”, z drugiej strony,
UWZGLĘDNIAJĄC bliskość i współzależność istniejącą między Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi a Marokiem, zbudowaną na związkach historycznych i wspólnych wartościach,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota, jej Państwa Członkowskie i Maroko pragną zacieśnić te więzi i trwale ustanowić trwałe stosunki opierające się na wzajemności, solidaryzmie, partnerstwie oraz współpracy;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do przestrzegania zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka i swobód politycznych i gospodarczych, które stanowią fundament Stowarzyszenia;


UWZGLĘDNIAJĄC dotychczasowy rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej na kontynencie europejskim oraz w Maroku oraz wynikającą z tego wspólną odpowiedzialność dotyczącą stabilności, bezpieczeństwa i pomyślności regionu eurośródziemnomorskiego;
UWZGLĘDNIAJĄC znaczące postępy poczynione przez Maroko i naród marokański w kierunku osiągania celów pełnej integracji gospodarki marokańskiej z gospodarką światową oraz uczestnictwa we wspólnocie państw demokratycznych;
ŚWIADOMI z jednej strony, znaczenia stosunków w całościowym kontekście eurośródziemnomorskim oraz z drugiej strony, celu integracji między krajami Maghrebu;
PRAGNĄC w pełni zrealizować cele stowarzyszenia poprzez wykonanie odpowiednich postanowień niniejszego Układu, w celu zbliżenia poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego Wspólnoty i Królestwa Maroka,
ŚWIADOMI znaczenia niniejszego Układu, opartego na wzajemności interesów, wzajemnych ustępstwach, współpracy i dialogu;
PRAGNĄC ustanowić i rozwijać polityczną konsultację w kwestiach dwustronnych i międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
MAJĄC NA UWADZE wolę niesienia przez Wspólnotę znaczącego wsparcia dla Maroka w jego wysiłkach na rzecz reform gospodarczych, dostosowań strukturalnych oraz rozwoju społecznego;
UWZGLĘDNIAJĄC zaangażowanie Wspólnoty i Maroka w wolny handel, zgodnie z prawami i zobowiązaniami wynikającymi z Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), w jego formie po Rundzie Urugwajskiej;
PRAGNĄC ustanowić współpracę, wspieraną stałym dialogiem, w dziedzinach gospodarczych, społecznych i kulturalnych w celu osiągnięcia lepszego wzajemnego zrozumienia;
PRZEKONANI, że niniejszy Układ stworzy sprzyjające ramy dla rozwoju partnerstwa, które opiera się na inicjatywie prywatnej, historycznym wyborze podzielanym przez Wspólnotę i Maroko, oraz że stworzy klimat sprzyjający rozwojowi ich stosunków gospodarczych, handlowych i w zakresie inwestycji, czynnik istotnego wsparcia restrukturyzacji gospodarczej i modernizacji technologicznej,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
1. Ustanawia się Stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Marokiem, z drugiej strony.


  1. Niniejszy Układ ma na celu:
  • stworzenie stosownych ram dla dialogu politycznego między Stronami, umożliwiającego rozwój bliskich stosunków w obszarach, które uznają za istotne dla takiego dialogu,  • wspieranie handlu i rozwijanie harmonijnych stosunków gospodarczych i społecznych między Stronami, w szczególności poprzez dialog i współpracę, w celu popierania rozwoju i dobrobytu Maroka i narodu marokańskiego,
  • popieranie integracji krajów Maghrebu poprzez wspieranie handlu i współpracy między Marokiem a krajami regionu,


Artykuł 2

Poszanowanie zasad demokratycznych i podstawowych praw człowieka wyrażonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wywierają wpływ na politykę wewnętrzną i międzynarodową Wspólnoty i Maroka oraz stanowią istotny element niniejszego Układu.TYTUŁ I
DIALOG POLITYCZNY
Artykuł 3

  1. Między Stronami ustanawia się regularny dialog polityczny. Pozwala on na stworzenie między partnerami długotrwałych więzów solidaryzmu, które przyczynią się do dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa regionu śródziemnomorskiego oraz stworzenia klimatu zrozumienia i tolerancji między kulturami.
  1. Dialog i współpraca polityczna mają w szczególności na celu:
  1. ułatwienie zbliżenia między Stronami poprzez rozwijanie lepszego wzajemnego zrozumienia i poprzez stałą koordynację w kwestiach międzynarodowych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
  1. umożliwienie każdej ze Stron wzięcia pod uwagę stanowiska i interesów drugiej Strony;
  1. działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie śródziemnomorskim, w szczególności w Maghrebie;
  1. wspomożenie rozwijania wspólnych inicjatyw.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna