Udział polskichPobieranie 9,52 Kb.
Data02.01.2018
Rozmiar9,52 Kb.

Dariusz KOZERAWSKI

Dariusz KOZERAWSKI


Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

MIĘDZYNARODOWE OPERACJE POKOJOWE

I ANTYTERRORYSTYCZNE Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK

WOJSKA POLSKIEGO JAKO PRZYKŁAD REAGOWANIA

NA ZAGROŻENIA KONFLIKTAMI ZBROJNYMI (1973–2005)

Zmiany zachodzące w sytuacji międzynarodowej w drugiej połowie XX wieku


i towarzyszące im konflikty zbrojne niejednokrotnie doprowadzały do angażowania się Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w proces przywracania i utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednym z elementów reagowania społeczności międzynarodowej na sytuacje kryzysowe było prowadzenie operacji pokojowych1 w rejonach świata dotkniętych klęską walk zbrojnych lub zagrożonych wybuchem wojny. Obok wysyłanych w rejony konfliktów zbrojnych misji obserwacyjnych2 organizowano kontyngenty wojskowe w ramach międzynarodowych operacji pokojowych, składające się z komponentów wojskowo-cywilnych.

Początkową cezurę przedmiotu stanowi rok 1973, w którym pierwsza polska jednostka wojskowa wzięła udział w międzynarodowej operacji pokojowej. Natomiast cezura końcowa roku 2004 związana jest z kolejnym rozszerzeniem Sojuszu Północnoatlantyckiego, co wiązało się ze znaczącą zmianą stanu bezpieczeństwa państwa oraz jego roli i pozycji w środowisku międzynarodowym.Zmieniający się na przestrzeni ostatnich dekad charakter konfliktów zbrojnych miał znaczący wpływ na przeobrażenia w sposobach prowadzenie działań pokojowych. Stanowiły one jedną z form przeciwdziałania skutkom sytuacji kryzysowych. Konieczność reagowania w zakresie utrzymania ładu i porządku światowego w tej sytuacji wymuszało zastosowania nowych metod podejścia do rozwiązania każdego nowego problemu, zastosowania nowych (innych) sił i środków w danej sytuacji, zdolnych problem ten rozwiązać lub chociażby wyhamować czy powstrzymać. W omawianym okresie (od 1973 r.) można wyodrębnić kilka generacji operacji pokojowych, które zaprezentowane zostały w zestawieniu tabelarycznym poniżej […]

1 Operacje (misje) pokojowe - to zapobieganie, ograniczanie, łagodzenie i zakończenie działań wojennych między państwami lub wewnątrz państw za pośrednictwem pokojowej interwencji trzeciej strony, zorganizowanej i kierowanej przez organizację międzynarodową przy użyciu personelu wojskowego, policyjnego i cywilnego do przywrócenia i utrzymania pokoju, W. E. Gilman, D. E. Herold, Peacekeeping Challenges to Euro-Atlantic Security, NATO Defence College, Rome 1994, s. 21; Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 92.

2 Głównym celem organizowania misji obserwacyjnych było monitorowanie sytuacji w określonym regionie oraz nadzorowanie postanowień umów i układów pokojowych.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna