Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z. L. „Orzeł” S. A. w dniu 0. 11. 2008 r. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie orzeł Spółka Akcyjna”Pobieranie 29,09 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar29,09 Kb.

Załącznik do raportu nr 31/2008
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.

w dniu 20.11.2008 r.
Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia


Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.600.000 złotych poprzez emisję do 46.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej niż 46.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A. (2)Zmiany Statutu Spółki (3)Uchwalenia Programu Opcji Menadżerskich.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.670.000 złotych poprzez emisję do 16.700.000 nowych akcji zwykłych serii F na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru, (2)Zmiany Statutu Spółki, (3) Emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.340.000 złotych poprzez emisję do 33.400.000 nowych akcji zwykłych serii G na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej niż 33.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii B albo emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G, kierowanych do Inwestora wskazanego przez Zarząd Spółki, (2)Zmiany Statutu Spółki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1) Wojciech Marcinkiewicz

2) Krystyna Ostrowska

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie scalenia akcji Spółki
§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do sporządzenia projektu operacji scalenia akcji Spółki (reverse-split), określającego w szczególności proponowaną wartość nominalną akcji Spółki oraz stopień proporcjonalnego zmniejszenia liczby akcji Spółki, jak również przewidywany termin przeprowadzenia operacji reverse-split wraz z harmonogramem czynności koniecznych dla realizacji procedury scalenia akcji Spółki.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 Zarząd przedstawi na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje do składu Rady Nadzorczej Davida Thomasa.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna