Uchwała sejmu rzeczypospolitej polskiejPobieranie 1,47 Mb.
Strona1/2
Data25.02.2019
Rozmiar1,47 Mb.
  1   2

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
§ 1

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawa osób niepełnosprawnych do:


 1. dostępu do dóbr kultury i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

 2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

 3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

 4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania za szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

 5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

 6. pracy na otwarty rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

 7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym, życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:

 • dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,

 • swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,

 • dostępu do informacji,

 • możliwości komunikacji międzyludzkiej

 1. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

 2. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb


§ 2

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.§ 3

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 19977 r.

(M.P. z dnia 13 sierpnia 1997r., Nr 50, poz. 475)
MYSŁOWICE BEZ BARIER

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

na lata 2004 - 2007


Strategicznym celem Programu jest stworzenie warunków wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ich integracji społecznej oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez:

 • działania o charakterze profilaktycznym zmierzające do wczesnego usprawniania osób dotkniętych niepełnosprawnością (tzw. wczesna interwencja), ograniczania skutków niepełnosprawności i łagodzenia skutków psychospołecznych związanych z faktem niepełnosprawności,

 • działania o charakterze edukacyjnym mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych sprzyjających przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych,

 • działania o charakterze promocyjnym mające na celu upowszechnienie działalności i twórczości osób niepełnosprawnych, promowanie ich samodzielności i autonomiczności,

 • działania o charakterze wzmacniającym i wspierającym, których celem jest wspieranie osób dotkniętych niepełnosprawnością, wzmacnianie ich samodzielności i aktywności zgodnie z zasada pomocniczości,

 • działania o charakterze pomocowym mające na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zapobieganie społecznej marginalizacji i wykluczeniu,

 • działania o charakterze przystosowawczym zmierzające do przystosowania środowiska społecznego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tworzenia warunków do ich samodzielnego życia

Każdy musi zgodzić się z faktem, iż życie codzienne, szkoła, praca zawodowa, czas wolny stawiają osobom niepełnosprawnym zadania, których realizacja jest możliwa po usunięciu trudności, które osoba niepełnosprawna napotyka w związku ze swoimi ograniczeniami. Cóż z tego, że osobie niepełnosprawnej przysługują te same prawa konstytucyjne co pełnosprawnym obywatelom, kiedy każdego dnia napotyka na ograniczony dostęp do zwykłych instytucji zapewniających naukę, pracę, udział w kulturze, sporcie i rekreacji, komunikowaniu się itp. z jednej strony oraz niewłaściwe postawy społeczeństwa z drugiej strony.

Efektem położenia osób niepełnosprawnych jest nieporadność życiowa, brak aktywności społecznej, osamotnienie, izolacja społeczna.

Musimy więc uznać, że niepełnosprawność nie jest tylko właściwością osoby, lecz zespołem warunków środowiska społecznego i fizycznego (bariery społeczne, ekonomiczne, prawne, architektoniczne i urbanistyczne), które powodują trudności, ograniczenia i problemy osoby niepełnosprawnej. W takiej sytuacji rozwiązanie problemów osoby niepełnosprawnej wymaga akcji społecznych, a za ich rozwiązanie odpowiedzialne jest całe społeczeństwo.

Konieczna jest zatem interwencja, określana jako wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, mająca na celu stworzenie odpowiednich mechanizmów i warunków, w których osoby niepełnosprawne będą mogły w takim samym stopniu korzystać z przysługujących praw co pozostali obywatele.

Opracowanie i realizacja programu „Mysłowice bez barier” jest właśnie pierwszym krokiem w tym kierunku. Miasto – jego teren, architektura, działalność, życie siłą rzeczy jest podzielone na Moje i Twoje Miasto. Realizacja projektów programu stanowiących spójną całość kompleksowych rozwiązań przy zaangażowaniu samorządu, organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz samych osób niepełnosprawnych przyczyni się do poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców miasta.

W konsekwencji realizacji programu osoby niepełnosprawne będą z dumą mogły stwierdzić, iż miasto Mysłowice to „Miasto bez barier” a realizatorzy, że przyczynili się do stworzenia „Polski bez barier”.
Program uwzględnia potrzeby, oczekiwania i prawa osób niepełnosprawnych w relacji ze stanem faktycznym i z możliwościami naszego miasta.

Jego założenia są zgodne z:


 • wytycznymi „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu” przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/11/11/2003 z dnia 25 sierpnia 2003r.

 • zaleceniami modelowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w samorządzie opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • kierunkami i strategią rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach przyjętymi uchwałą Nr XXV/279/2000 Rady Miasta Mysłowice z 7 września 2000r.

Program „Mysłowice bez barier” poprzedzony diagnozą bardzo precyzyjnie i czytelnie określa działania, których realizacja zapewni osobom niepełnosprawnym warunki pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym naszego miasta.

Dla jego sprawnej i skutecznej realizacji przyjęto podział zadań i odpowiedzialności z uwzględnieniem instytucjonalnego wsparcia, jakim są strategiczne dla realizacji projektu Wydziały Urzędu Miasta Mysłowice:

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - EZS

Wydział Kultury i Sportu - KS

Wydział Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przedsięwzięć Publicznych – RGP

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych - PN
Realizację zadań ujęto w projekty zawierające składowe: Projekt nr/oznaczenie odpowiedzialnego za realizację wydziału, tytuł projektu, cel, uzasadnienie, sposób realizacji, realizatorzy, szacunkowa kalkulacja kosztów, finansowanie, termin realizacji.

Kierując się zasadą realności wynikającą z ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz budżetu miasta, realizacja projektów będzie w dużej mierze uzależniona od pozyskiwania zewnętrznych, dodatkowych środków finansowych celem optymalnego wykorzystania środków zagwarantowanych w budżecie miasta.


Przyjmuje się, że projekty, dla których pozyskano dodatkowe środki finansowe będą realizowane jako priorytety.
Miasto Mysłowice deklaruje uczestnictwo w:

 • Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami (we wszystkich obszarach) i innych zamierzeniach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • programach działań na rzez osób niepełnosprawnych uruchamianych przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe


Realizacja opracowanego programu będzie na bieżąco monitorowana przez:

 1. Naczelników poszczególnych Wydziałów

 2. Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, pełniącego rolę koordynatora projektu

 3. Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych


Program obliguje realizatorów do:

 1. poszukiwania środków pozabudżetowych celem dofinansowania realizacji ujętych zadań,

 2. udziału w ogólnopolskich akcjach promujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 3. sprawozdawczości półrocznej i całorocznej kierowanej do Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z podjętych działań zmierzających do realizacji projektów z uwzględnieniem metod pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania oraz uzasadnienia braku podejmowanych działań,

 4. do kreatywności i współpracy wszystkich uczestniczących w realizacji programu,

 5. wskazywania luk w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i zgłaszania nowych projektów z uwzględnieniem inicjatyw obywateli czy inspiracji wynikających z proponowanych programów pomocowych adresowanych do samorządów i ich jednostek oraz organizacji pozarządowych z nimi współpracujących.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych jest zobowiązany i odpowiedzialny za organizację cyklicznych spotkań realizujących Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Mysłowice bez barier” zapewniając możliwość jego ewaluacji oraz jest zobowiązany do składania rocznego sprawozdania Radzie Miasta z jego realizacji.Spis treści

Charakterystyka miasta Mysłowice 6

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • Zakres działania i stan infrastruktury w zakresie:

Profilaktyka i oświata zdrowotna 7

Oświata i kształcenie 13

Zatrudnienie, poradnictwo i szkolenia zawodowe 19

Ochrona socjalna i ekonomiczna 21 • Projekty działań 25


Wydział Kultury i Sportu

 • Zakres działania i stan infrastruktury 76

 • Projekty działań 79


Wydział Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przedsięwzięć Publicznych

 • Zakres działania i stan infrastruktury 99

 • Projekty działań 101


Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe

 • Zakres działania 107

 • Projekty działań 112


Uwarunkowania efektywnej realizacji programu 130

Charakterystyka miasta Mysłowice
Położenie
Mysłowice stanowią część aglomeracji górnośląskiej.

Położone są w południowo - wschodniej części Wyżyny Śląskiej na prawym brzegu rzeki Przemsza.

Graniczą z Katowicami, Sosnowcem, Jaworznem, Imielinem i Lędzinami.

W obecnych granicach miasto istnieje od 1995r.

Ma status powiatu grodzkiego. Obejmuje obszar 66,1km2.

Miasto podzielone jest na 14 dzielnic, w których funkcjonują Rady Osiedla będące partnerami Rady Miasta, Prezydenta Miasta.Mieszkańcy miasta Mysłowice

Miasto Mysłowice zamieszkuje 75 821 osób, w tym:

     • 12 057 to mieszkańcy poniżej 15 lat

     • 63 764 w wieku 15 lat i więcej z czego 12 052 to osoby starsze w wieku 60 lat i więcej


W wieku produkcyjnym jest 49 071 mieszkańców z podziałem na:


Zbiorowość osób niepełnosprawnych

Miasto Mysłowice wg ostatniego spisu powszechnego zajmuje 20 miejsce na terenie Śląska w ilości osób niepełnosprawnych na 1000 ludności powiatu.

Statystycznie rzecz biorąc należy przyjąć, że w naszym mieście mieszka około 6 480 osób niepełnosprawnych, w tym około 300 dzieci oraz 6 180 dorosłych.
Charakterystyka osób niepełnosprawnych naszego miasta ogranicza się do danych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowych i została przedstawiona w dalszych tematycznych rozdziałach.

Dane te jednak nie odzwierciedlają stanu faktycznego całej zbiorowości osób niepełnosprawnych z uwagi na brak jednolicie prowadzonej centralnej bazy danych oraz faktu, iż nasze miasto tak jak inne w całym kraju takiego rejestru nie jest w stanie skonstruować. Wszystkie dane są więc szacunkowe. Według danych NSP liczba osób niepełnosprawnych na Śląsku wynosi 560,7 tys. co stanowi 11,8 % ogółu ludności województwa śląskiego.

Najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (41,9%) oraz osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (31,5%).

Osoby w wieku 0-15 lat z uprawnieniem do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego stanowiły 2,5 % osób niepełnosprawnych prawnie.

Liczba osób niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców w województwie śląskim wynosi 118 osób.
Główny Urząd Statystyczny na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań 2002r. wydał publikację będącą opracowaniem tematycznym dotyczącym osób niepełnosprawnych w województwie śląskim (www.stat.gov.pl).

Kategoria osób niepełnosprawnych została wyodrębniona z ludności faktycznie zamieszkałej.Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Zadaniem Wydziału jest realizacja zadań własnych gminy i powiatu z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, rehabilitacji i integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz opieki społecznej Zadania swoje realizuje poprzez placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


W zakresie zadań finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz 776 z póź. zmianami) Wydział bezpośrednio realizuje:

 • refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na organizacje stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

 • zwrot środków finansowych pracodawcom na wynagrodzenia wypłacone osobom niepełnosprawnym

 • udzielenie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczejZgodnie z wytycznymi modelowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO dokonano podziału zadań Wydziału wg następujących dziedzin:

 • Profilaktyka i oświata zdrowotna

 • Oświata i kształcenie

 • Zatrudnianie, poradnictwo i szkolenia zawodowe

 • Ochrona socjalna i ekonomicznaProfilaktyka i oświata zdrowotna

Zadania z tego zakresu są realizowane przez instytucje podległe Wydziałowi i mają za zadanie obok świadczenia rehabilitacji leczniczej realizować szeroko pojętą profilaktykę i oświatę zdrowotną, a poprzez wczesną interwencję, fachowe leczenie, interwencję chirurgiczną, stałe monitorowanie, pomoc medyczną i psychologiczną minimalizować skutki niepełnosprawności czy upośledzenia.


W tym zakresie Wydział realizuje swoje zadania poprzez niżej wymienione placówki zdrowia:
Szpital nr 1 im. Św. Karola Boromeusza

41 - 400 Mysłowice, ul. Mikołowska 1

tel. 222 50 95
Zadania

Do zadań Zakładu należy:


 1. świadczenie usług medycznych osobom, których stan zdrowia wymaga pobytu w szpitalu,

 2. udzielanie świadczeń specjalistycznych w ramach posiadanych specjalności oraz świadczeń w zakresie diagnostyki,

 3. udzielanie w zakresie rehabilitacji leczniczej,

 4. udzielanie innych świadczeń zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, wykonywania określonych programów prozdrowotnych na zlecenie, szerzenia oświaty zdrowotnej.

Swoje zadania Zakład realizuje poprzez:

 1. oddziały:

wewnętrzny, położniczo-ginekologiczny, dermatologiczny, noworodków i wcześniaków, anestezjologii,

 1. przyszpitalne poradnie specjalistyczne:

Poradnia Planowania Rodziny, Poradnia dla Kobiet, Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka, Szkoła Rodzenia, Poradnia Cytologiczna.

Stan infrastruktury

Zakład jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku głównym odbywa się przy pomocy windy z poziomu izby przyjęć.

Do pełnej obsługi koniecznym do wykonania w budynku głównym szpitala pozostaje:


 • przystosowanie podjazdu izby przyjęć do obsługi osób niepełnosprawnych,

 • modernizacja izby przyjęć (dostosowanie sanitariatów, montaż drzwi automatycznie otwieranych).

Pozostałe oddziały są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Przyszpitalne poradnie specjalistyczne nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych i w dalszym etapie będą sukcesywnie dostosowywane. Zamknięcie tego etapu to osiągnięcie celu jakim jest uzyskanie tytułu „Szpital przyjazny dla osób niepełnosprawnych”.


Szpital nr 2 im. dr T. Boczonia

41 - 400 Mysłowice, ul. Bytomska 41

tel. 318 33 48
Zadania

Do zadań Zakładu należy:


 1. świadczenie usług zdrowotnych osobom, których stan zdrowia wymaga pobytu w szpitalu.

 2. udzielanie świadczeń specjalistycznych oraz świadczeń w zakresie diagnostyki,

 3. udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej,

 4. udzielanie innych świadczeń w zakresie promocji zdrowia, szerzenia oświaty zdrowotnej, wykonywanie określonych programów prozdrowotnych na zlecenie.

Swoje zadania Zakład realizuje poprzez:

 1. oddziały:

wewnętrzny, okulistyczny, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczny, rehabilitacyjny, anestezjologiczny,

 1. pracownie diagnostyczne:

RTG, laboratorium analityczne, laboratorium bakteriologiczne, USG, prób wysiłkowych i Holtera oraz endoskopowa

 1. poradnie specjalistyczne:

alergologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, gastroenterologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, rehabilitacyjna.

Stan infrastruktury

Szpital jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem dwóch dźwigów. Ciągi komunikacyjne posiadają poręcze malowane kolorami kontrastowymi oraz posadzki antypoślizgowe.

Do pełnej obsługi osób niepełnosprawnych koniecznym do wykonania pozostaje: • przystosowanie głównego ciągu komunikacyjnego na parterze szpitala do transportu i poruszania się osób niepełnosprawnych (wykonanie pochylni do wejścia głównego i laboratorium analitycznego, zainstalowanie w wejściu głównym drzwi automatycznie rozsuwanych, wymiana posadzek na antypoślizgowe),

 • przystosowanie poradni szpitalnej do korzystania przez osoby niepełnosprawne (przystosowanie istniejącego szybu windy towarowej do instalacji windy osobowej, wykonanie pochylni wejściowej do klatki schodowej oraz drzwi automatycznie rozsuwanych),

 • przystosowanie wejścia na izbę przyjęć szpitala do korzystania przez osoby niepełnosprawne i chore (przebudowa wiatrochronu, instalacja drzwi automatycznie rozsuwanych, wykonanie posadzek antypoślizgowych).

Wszystkie oddziały szpitala są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przyszpitalne poradnie specjalistyczne nie są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych i dalszym etapie będą sukcesywnie dostosowywane. Zamknięcie tego etapu to osiągnięcie celu jakim jest uzyskanie tytułu „Szpital przyjazny dla osób niepełnosprawnych”.


Przychodnie Zdrowia
Zadania

Świadczenie usług w zakresie diagnostyki, lecznictwa i rehabilitacji.

Zadania te w Mysłowicach wykonują podmioty niepubliczne, prowadzone w formie nzoz-ów, grupowych i indywidualnych praktyk lekarskich, pielęgniarskich lub gabinetów lekarskich.

Stan infrastruktury

Przedstawia poniższa tabela.


Tabela 1. Przychodnie Zdrowia z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnychLp.


adres


nazwa nzoz-u


rodzaje poradni


przystosowanie


1.


ul. Reja 18

Spółka partnerska „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej –GAMŻA- Lekarska Spółka partnerska”

- POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna)

tak


Indywidualna praktyka lekarza stomatologa Krystyna Zakarzecka - Rzyska

- poradnia stomatologiczna

Spółka partnerska „W. Siciarz, G. Siciarz, M. Matyja – spółka partnerska lekarzy”

- poradnia okulistyczna

- poradnia laryngologiczna

- poradnia ginekologiczna

- poradnia neurologiczna2.


ul. Wyspiańskiego 19Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Czwórka” spółka z o. o.

- POZ

- poradnia stomatologiczna

- poradnia ginekologiczna


częściowo

(brak windy)


Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORTO-MEDIC” spółka z o. o.

- poradnia onkologiczna

- pracownia fizykoterapii

- gabinet masażu


3.


ul. Świerczyny 1„EUROMED” spółka z o.o.- POZ

- pracownia izotopowa

- poradnia endokrynologiczna

- poradnia logopedyczna

- poradnia laryngologiczna

częściowo

(brak windy)
ul. Świerczyny 1


Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORTO-MEDIC” spółka z o. o.- poradnia chirurgii ogólnej

- poradnia leczenia bólu

- poradnia chirurgii urazowo –

ortopedycznej

- poradnia chirurgii dla dzieci

- poradnia wad postawy

- poradnia rehabilitacyjna

- poradnia medycyny


sportowej dla dzieci i
młodzieży

- poradnia preluksacyjna

- poradnia chorób piersi

- poradnia cukrzycowa

- pracownia USG

- pracownia RTG


częściowo

(brak windy)


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „IMED”

- poradnia alergologiczna dla
dzieci

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Oculus” spółka cywilna

- poradnia okulistyczna

- poradnia okulistyczna dla


dzieci

4.

ul. 11 Listopada 1


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS NOVA” spółka z o.o.

- POZ

tak

5.


ul. Fików 5Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS NOVA” spółka z o.o.

- POZ

tak


Indywidualna Praktyka lekarza stomatologa Dorota Ciołczyk


- poradnia stomatologiczna

6.

ul. Różyckiego 2c

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

spółka z o.o.


- POZ

- poradnia ginekologiczna

- poradnia neurologiczna

- poradnia reumatologiczna

- poradnia hepatologiczna

- poradnia ortodontyczna

- pracownia EEG

- poradnia dermatologicznaczęściowo

(brak windy)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HEMA - DENT” spółka cywilna

- poradnia stomatologiczna

7.

ul. Hlonda 6

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO-VITA” spółka cywilna

- poradnia ogólna

tak

8.

ul. Korfantego 9

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO-VITA” spółka cywilna

- poradnia dziecięca

tak

9.

ul. Towarowa 14

Adam Dobrowolski, Adam Szurkowski spółka cywilna

- poradnia urologiczna

tak

10.

ul. Powstańców 9

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „JEDYNKA” spółka z o.o.- poradnia ogólna

- poradnia kardiologiczna

- poradnia gruźlicy i chorób
płuc

- pracownia spirometrii

- pracownia RTG

- poradnia stomatologicznaczęściowo

(brak windy)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMED” spółka cywilna


- poradnia medycyny pracy


11.

ul. Długa 85


Spółka Partnerska „Z.Markowski B.Jany prywatna praktyka lekarska”

- poradnia ogólna

tak

12.

ul. Rynek 8Jolanta Bałys, Wiesław Piela „Mens Sana” spółka cywilna- przychodnia terapii
uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia

- dzienny oddział terapii dla


osób uzależnionych od
alkoholu

tak


13.

ul. Laryska 7

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy- punkt wczesnej interwencji

- oddział pobytu dziennego

- zespół poradni

specjalistycznych:

- poradnia zdrowia
psychicznego

- poradnia rehabilitacyjna

poradnia neurologiczna

poradnia logopedyczna

poradnia chirurgiczno –

ortopedyczna


tak  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna