Uchwała nr xci/1624/10 rady miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”Pobieranie 173.5 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar173.5 Kb.UCHWAŁA Nr XCI/1624/10

RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI

z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Łodzi
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wieloletni program pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Łódź umowy wsparcia finansowego realizacji programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” określającej następujące warunki wsparcia ze strony Miasta Łodzi emisji obligacji:

 1. łączna kwota wsparcia udzielonego Portowi Lotniczemu Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”, z budżetu miasta Łodzi nie przekroczy kwoty 331.075.001 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złotych);

 2. środki będą przekazywane Spółce wyłącznie w celu zapewnienia Spółce wystarczających środków do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji długoterminowych wyemitowanych przez Spółkę w celu sfinansowania inwestycji objętych Programem;

 3. środki będą przekazywane Spółce w latach 2010-2027 w kwotach i terminach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w formie dopłat lub podwyższeń kapitału;

 4. kwota wsparcia kapitałowego przekazywana przez Miasto Łódź może zostać zmniejszona o wielkość kwot przekazywanych przez pozostałych Wspólników Spółki na spłatę wymagalnych kwot z obligacji oraz o wielkość środków obrotowych Spółki gromadzonych na rachunku rozliczeniowym na poczet spłaty wymaganych kwot z obligacji, o ile Spółka w żądaniu skierowanym do Wspólnika – Miasta Łodzi w sprawie wykonania zobowiązania do dopłaty pomniejszy kwotę żądanej dopłaty o kwotę własną Spółki lub zawiadomi Wspólników, iż dokona spłaty wymagalnych kwot bez ich wsparcia;

 5. zobowiązanie do wniesienia dopłat w danym roku kalendarzowym wygaśnie z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

 2. objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez wszystkich wspólników;

 3. dokonania przez wspólników wpłaty wkładu pieniężnego na wydzielony rachunek Spółki prowadzony w banku emitującym obligacje;

 4. zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby Spółki;

 1. w zakresie wymagalnych zobowiązań do dopłat Miasto Łódź podda się w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji co do wysokości i terminów dokonywania wpłat;

 2. w przypadku zaistnienia jednego z następujących zdarzeń:

 1. jakakolwiek kwota należna z tytułu emisji obligacji nie zostanie zapłacona przez Spółkę w terminie jej wymagalności;

 2. Spółka przeznaczy środki uzyskane z emisji obligacji na inny cel niż realizacja Programu;

 3. Spółka lub wierzyciel Spółki złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki;

 4. Spółka w świetle prawa zostanie uznana za niewypłacalną lub oświadczy, że jest niezdolna do spłaty swoich długów w terminie ich wymagalności,

 5. Spółka zawiesi spłatę swoich długów lub ogłosi taki zamiar,

 6. Spółka z powodu trudności finansowych, rozpocznie negocjacje z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu refinansowania lub restrukturyzacji swego zadłużenia w trybie art. 494 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361),

 7. Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o rozwiązaniu Spółki,

 8. Program nie zostanie zakończony w terminie do 30 czerwca 2013 roku;

pozostała niezrealizowana część wsparcia Spółki zostanie przekazana przez Miasto Łódź nie później niż do 31 marca roku budżetowego następującego po roku, w którym zaistniało jedno z wyżej wymienionych zdarzeń, chyba że za zgodą Rady Miejskiej w Łodzi, Miasto Łódź wskaże inny sposób zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy,

 1. w przypadku przekroczenia przez Spółkę budżetu Programu, Miasto Łódź zobowiązane będzie do udzielenia Spółce wsparcia finansowego w wysokości równej kwocie przekroczenia kosztów w Fazie Budowy, o ile Rada Miejska w Łodzi podejmie stosowną uchwałę w sprawie udzielenia takiego wsparcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.


§ 4. Uchyla się uchwałę Nr LV/1053/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” zmienioną uchwałą Nr LXI/116/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XCI/1624/10

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 7 lipca 2010 r.

Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”


CEL PROGRAMU

Funkcjonowanie lotniska na terenie Miasta posiada kluczowe znaczenie społeczne, gospodarcze i promocyjne. Stanowi ważny argument przy podejmowaniu decyzji przez potencjalnych inwestorów przy angażowaniu swojego kapitału w Łodzi i Regionie. Przepływ pasażerów i obsługa ładunków lotniczych mają rzeczywiste znaczenia dla konkurencyjności i rozwoju regionów.Przeprowadzone dotychczas inwestycje na terenie portu pozwoliły na uruchomienie regularnych międzynarodowych połączeń lotniczych samolotami średniego zasięgu typu B 737-800, stworzenie odpowiednich standardów obsługi pasażerów zapewniających obsługę 0,5 mln pasażerów na rok i 4 x 200 pasażerów w godzinie szczytu oraz zapewnienie na lotnisku przewidzianych przepisami standardów bezpieczeństwa. Zakończone inwestycje dały wymierne efekty w postaci wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów. Port Lotniczy zajmuje obecnie 6 miejsce wśród innych krajowych portów lotniczych pod względem ilości obsłużonych pasażerów.

Stale rosnąca liczba pasażerów oraz operacji lotniczych w ostatnich latach w związku z rozwojem rynku lotniczego w Polsce stwarza potrzebę, a zarazem konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej celem zwiększenia przepustowości lotniska tak, aby móc w pełni zaspokajać wzmożony popyt na usługi lotnicze. Zwiększenie przepustowości lotniska pozwoli na dalszy wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, a jest to jeden z ważniejszych czynników umożliwiających włączenie łódzkiego portu do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T zdecydowanie zwiększającej możliwości rozwojowe regionu.Realizacja założonego programu rozbudowy lotniska wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej Miasta i jego większe otwarcie na świat, co wpłynie na podniesienie atrakcyjności ofert lokalizacyjnych różnego typu działalności biznesowej i dynamiczny rozwój, zarówno Miasta jak i całego województwa łódzkiego. To z kolei przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie łódzkim.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej, a co za tym idzie poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi oraz międzynarodowymi będzie skutkować także podwyższeniem jakości życia mieszkańców oraz zwiększeniem ich mobilności przestrzennej. Dodatkowo zwiększy się strumień turystów napływających do Miasta i okolic, co spowoduje większe zyski z turystyki. Realizacja planowanego projektu w zdecydowany sposób podniesie rangę Łodzi, a także jej konkurencyjność zarówno w skali kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Realizator programu: „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”,
Okres realizacji programu: 2010-2012 – realizacja inwestycji, okres rozliczenia do 2027 r.
Szacunkowy koszt całkowity Programu: 337.887.800 PLN (netto bez VAT)
Zakres rzeczowy programu

Lp.

Nazwa inwestycji

Koszt
[tys. zł. netto]


Źródło finansowania w tys. zł

RPO

POIiŚ

Wydatkowane przez Spółkę ze środków własnych

1

Budowa Terminala 3 w zakresie robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem w systemy odpraw pasażerów oraz kontroli i transportu bagażu

153 890,80

116 956,97

 

5 801,80 

2

Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej - I etap do 700m

16 700,00

 

 

 

3

Zaplecze Techniczne obsługi i zaopatrzenia samolotów

8 000,00

 

 

 

4

Budowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Łódź wraz z dokumentacją

19 950,00

 

 

 

5

Budowa dróg patrolowych oraz odwodnienie południowo-zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy

15 327,00

 

12 672,45

3 314,06

6

Budowa świateł podejścia na kierunku "25" kat. II na długości 900m wraz z dokumentacją, a także przebudową linii 15 kV na trasie podejścia "25" ( w ul. Dennej)

3 500,00

 

 

 

7

Budowa wodociągu w ul. Zamiejskiej do Portu Lotniczego będącego drugostronnym zasilaniem w wodę Portu

320,00

 

 

 

8

Zakupy urządzeń i środków trwałych *

15 000,00

 

7 636,00

2 883,53 

9

Rozbudowa świateł Głównej Drogi Startowej G-DS do II kat. na długości 2500 wraz z dokumentacją

3 200,00

 

 

 

10

Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej - II etap od 700m do 1200m

15 000,00

 

 

 

11

Budowa równoległej drogi kołowania samolotów DK-R wraz z drogą kołowania szybkiego zjazdu oraz wydzielonym miejscem postoju samolotów wraz z przebudową kanału deszczowego i kanału zrzutowego kolektora I

87 000,00

 

 

 

 

RAZEM

337 887,80

116.956,97

20 308,45

11 999,39

*) w tym wozy strażackie za 8.783.535 zł

Łączna kwota nakładów planowanych do poniesienia na inwestycje związane z funkcjonowaniem i rozbudową lotniska w latach 2010-2012 to 337.887, 80 tys. zł
Sposób finansowania Programu:
a) 190.000.000 zł poprzez emisję obligacji przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

b) inne źródła finansowania.

    1. 116.956.970 zł – środki refundowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (budowa Terminala Pasażerskiego nr 3 wchodzi w zakres Projektu RPO);

    2. 20.308.450 zł środki refundowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego;

    3. 11.999.930 zł – nakłady poniesione w latach wcześniejszych ze środków własnych.


Zabezpieczeniem wykupu obligacji przez Spółkę będą:

 1. zabezpieczenia wymagane prawem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

 2. wsparcie kapitałowe otrzymane od Wspólników (umowa wsparcia)PRZEWIDYWANE EFEKTY

  • wyrównanie potencjału usług lotniskowych w stosunku do innych krajowych portów regionalnych,

  • zwiększenie przepustowości lotniska,

  • polepszenie komfortu podróżnych,

  • dostosowanie Portu do obowiązujących standardów bezpieczeństwa,

  • usprawnienie komunikacji wewnątrz lotniska oraz wokół niego,

  • zapewnienie odpowiedniego standardu lotniska oraz równoległej obsługi wielu samolotów,

  • uruchomienie nowych połączeń oraz nawiązanie współpracy z nowymi przewoźnikami.


Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji.


 1. Budowa Terminala 3 w zakresie robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem w systemy odpraw pasażerów oraz kontroli i transportu bagażu.

Stale rosnąca liczba pasażerów oraz operacji lotniczych w ostatnich latach w związku z rozwojem rynku lotniczego w Polsce stwarza potrzebę, a zarazem konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej celem zwiększenia przepustowości lotniska tak, aby móc w pełni zaspokajać wzmożony popyt na usługi lotnicze. Budowa nowego terminala pasażerskiego, dzięki możliwości obsługi większej liczby operacji lotniczych w jednostce czasu, pozwoli zwiększyć obecną przepustowość lotniska ponad czterokrotnie (przy kategorii „C” obsługi pasażerów według IATA). Zwiększenie przepustowości lotniska pozwoli na dalszy wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, a jest to jeden z ważniejszych czynników umożliwiających włączenie łódzkiego portu do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T zdecydowanie zwiększającej możliwości rozwojowe regionu.

Nowopowstały terminal będzie charakteryzował się następującymi parametrami eksploatacyjno – technicznymi: • maksymalna przepustowość 3 mln pasażerów rocznie przy kategorii „C” obsługi pasażerów według IATA,

 • pojemność w godzinie szczytowej umożliwiająca odprawę pasażerów z 4 samolotów typu B737-800, z zagwarantowaniem klasy „C” standardu obsługi według IATA,

 • powierzchnia netto – 24.677 m2,

 • kubatura – 125.509 m3.

Inwestycja ta realizowana jest na podstawie:

 • dokumentacji projektowej budowy terminala pasażerskiego nr 3,

 • decyzji Nr UAII/739/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dnia 28.11.2006 roku (znak: UA.II/7331/480/06),

 • decyzji Nr 75/U/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydanej dnia 16.04.2007 r. (znak: OŚR.III.7626/41-5/07),

 • decyzji nr 71/08 wydanej dnia 26.05.2008 r. (znak: IA.II.7111.Ip.2.3523.1172.PG/08) udzielającej pozwolenia na budowę terminala pasażerskiego nr 3.

Budowa Terminala pasażerskiego nr 3 będzie w 79,83% współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr UDA-RPLD.01.03.00-00-001/09/00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa, Działanie 1.3 Porty lotnicze) została podpisana w dniu 26.02.2010 r. przewiduje dofinansowanie w wysokości 116 956, 97 tys. PLN.


W 2008 r. przygotowano część infrastruktury podziemnej oraz wykonano drogi dojazdowe oraz drogi i parkingi w rejonie terminalu 3. Wartość zrealizowanych prac to 11.637,4 tys. zł.

W IV kw. 2008 r. został ogłoszony przetarg ograniczony na Wybór Generalnego Wykonawcy przedmiotowej inwestycji. W trakcie czynności przetargowych w dniu 30.10.2009 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy robót tj. Konsorcjum Warbud – Hochtief, z którym Inwestor – Port Lotniczy Łódź zawarł w dniu 24.11.2009 r. umowę o roboty budowlane, które rozpoczęły się 02.12.2009 r.

Równocześnie rozstrzygnięto przetarg na wybór i pełnienie funkcji pn. „Budowa Terminala Pasażerskiego nr 3 Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” w zakresie przygotowania projektów i wykonania systemów wyposażenia i urządzeń wg. umowy Inwestora z Project Management Intertecno Sp. z o.o. z dnia 24.02.2010 r.


W skład inwestycji polegającej na budowie Terminala nr 3 wchodzi również :

-budowa przyłącza wodociągowego do budynku Terminala nr 3, na które została opracowana dokumentacja projektowa oraz

-budowa stacji TRAFO dla potrzeb dwustronnego zasilania elektroenergetycznego zlokalizowanej w budynku Terminala nr 3.


Zgodnie z wymaganiami aneksu 14. ICAO obiekty o strategicznym znaczeniu dla działalności lotniska wymagają dwustronnego zasilania. Budowa stacji przewidziana jest wewnątrz Terminala 3. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stację transformatorową o napięciu 15/0,4 kV należy wybudować jako wnętrzową, parterową. W obrębie planowanego Terminala 3 zostały wcześniej ułożone kable ŚN, zadaniem których jest zasilanie projektowanej Stacji transformatorowej 15/04 kV z dwóch niezależnych od siebie kierunków gwarantujących pewność zasilania w energię elektryczną.


 1. Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej G-DS. – I etap od 0,00 m do 700 m.

Pilna konieczność realizacji zadania wynikła z przeprowadzonych w końcu października 2008 r. badań nośności drogi startowej przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Opracowana w listopadzie 2008 r. ekspertyza wykazała, że część drogi startowej od 0 m do 1200 m a szczególnie na odcinku od 0 m do 700 m wyczerpała swój resurs użytkowania i wymaga możliwie szybkiego podjęcia prac poprawiających jej nośność.

Po przeprowadzonych konsultacjach z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Wojskowym Biurem Studiów i Projektów Budowlanych i Lotniczych wykonano badania nośności nawierzchni lotniskowej, których wyniki opracowano w styczniu 2009 r.:

Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowało Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie. W maju 2009 r. wykonano modernizację i przebudowę na odcinku od 0 m do 700 m starego odcinka GD-S.


 1. Zaplecze Techniczne Obsługi i Zaopatrzenia Samolotów.

Równolegle z budową Bazy Paliw założono w Planie Generalnym w rejonie głównej Płyty Postojowej Samolotów budowę bazy obsługi samolotów, która obejmowała będzie budowę hangaru, dróg technicznych i manewrowych umożliwiających obsługę samolotów.

W roku 2010 zostanie przygotowana dokumentacja projektowa ww. Zaplecza Technicznego i Zaopatrzenia Samolotów.
 1. Budowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Łódź wraz z dokumentacją.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma decydujące znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania lotniska obecnie i jego rozwoju w przyszłości. Lotnisko bez zaplecza technicznego, którego brak może skutkować częstymi awariami i brakiem pewności skutecznego użycia sprzętu utrzymania zimowego, a więc z długim czasem odśnieżania oraz kiepskim stanem nawierzchni, jest postrzegane przez przewoźników jako lotnisko niepewne i wręcz niebezpieczne. Budowa zaplecza technicznego zapewni dogodne warunki bazowania i obsługi sprzętu utrzymania zimowego, a także jego utrzymanie na wysokim poziomie sprawności technicznej i nowoczesności umożliwiających właściwe wykonywanie postawionych zadań.

Budynek będzie pełnił funkcje: • warsztatu obsługowo-naprawczego dla sprzętu utrzymania zimowego i innego, w którym będą wykonywane:

 • naprawy bieżące, wymiana ogumienia, prace konserwacyjne itp.,

 • naprawy główne podstawowych zespołów mechanicznych,

 • bieżąca obsługa techniczna (np. wymiany płynów eksploatacyjnych),

 • obsługa sezonowa,

 • magazynu środków chemicznych, w którym będą przechowywane środki chemiczne do zimowego utrzymania nawierzchni lotniska,

 • pomieszczeń dla urządzeń związanych z zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych,

 • pomieszczeń dla grupy sokolników wraz z pomieszczeniami dla ptaków,

 • garaży – cztery zespoły potrójnych, przejazdowych miejsc parkingowych,

 • pomieszczeń socjalnych i biurowych dla obsługi technicznej lotniska.

Dodatkową przesłanką pilnej realizacji przedmiotowej inwestycji jest obowiązek dopełnienia wszystkich wymagań dot. zaplecza technicznego, nałożonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w wyniku przeprowadzonej kontroli (w ramach procedury certyfikacyjnej). Port Lotniczy Łódź został zobowiązany do przedstawienia, do końca 2008 r., projektu budowlanego zaplecza technicznego oraz określenia terminu realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji została ustalona z etapowym podziałem na lata 2009-2010 oraz 2012.

Port Lotniczy jest już w posiadaniu:


 • projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla I etapu,

 • decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2006 r. Nr UA/739/2006 o ustaleniu lokalizacji instytucji celu publicznego,

 • raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wraz z analizą stanu istniejącego celem wystąpienia o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji z dnia 20 listopada 2008 r.,

 • decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr ULC-LTL -1PM-5021-EPLL/5/07/08 z 10 stycznia 2008 r. zezwalającej na wprowadzenie zmian na lotnisku Łódź im. Władysława Reymonta w Łodzi, polegających na budowie zaplecza technicznego pełniącego funkcję garażową, warsztatową oraz biurową wraz z infrastrukturą.

 • Prawomocnego pozwolenia na budowę zaplecza technicznego pełniącego funkcję garażową, warsztatową oraz biurową wraz z infrastrukturą, decyzja nr 194/09 z dnia 28.09.2009 r.
 1. Budowa dróg patrolowych oraz odwodnienie południowo – zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy.

W ramach przedmiotowego zadania zbudowane zostaną następujące drogi patrolowe:

 1. droga dojazdowa - odcinek dla cystern od bazy paliw do płyty PPS2.

Droga dojazdowa, asfaltowa o nawierzchni bitumicznej, pełnić będzie funkcję drogi patrolowo-pożarowej do prowadzenia ochrony obiektu, drogi pożarowej oraz technicznej do ruchu pojazdów obsługi lotniska, a także drogi wewnętrznej dla cystern zaopatrujących samoloty w paliwo.

Ze względu na to, iż planowany odcinek drogi będzie również zapewniać dojazd cystern paliwowych zaopatrujących samoloty w paliwo z projektowanej „Bazy Paliw” na PPS, wypełniać on w tym względzie będzie również wymagania narzucone przez rozporządzenie MSWiA z dnia 15 stycznia 1999 r. zobowiązujące do zapewnienia odpowiednio twardej nawierzchni drogom, które prowadzą do obiektów o dużym obciążeniu ogniowym lub zagrożonych wybuchem.Projektowana droga ma szerokość 4 m, długość – 1920 m. Będzie ona biegła w odległości 3,5 m od ogrodzenia lotniska.

Przedmiotowa droga jest bardzo ważnym czynnikiem zapewniającym osiągnięcie zalecanych czasów reagowania – to znaczy dwóch minut i nie więcej niż trzech minut do końca każdej drogi startowej, a także osiągnięcie zewnętrznych dróg pożarowych, umożliwiających dostęp do terenów poza pasem startowym. Stopień zagrożenia pożarowego bazy paliw wymaga natychmiastowej reakcji straży pożarnej w wypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia pożarowego. Tak więc realizacja inwestycji zwiększy możliwości operacyjne LSP i SOL, a także poprawi jakość i efektywność ochrony przeciwpożarowej Portu Lotniczego poprzez poprawę dostępności lotniska dla wozów strażackich.
Port Lotniczy jest już w posiadaniu:

 • projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej drogi asfaltowej o nawierzchni bitumicznej (długość – 1920 m),

 • decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr UA.II/136/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa bazy paliw Nr 128/U/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.

 • pozwolenia na budowę droga dojazdowa - odcinek dla cystern od bazy paliw do płyty PPS2,

decyzja nr 81/09 z dnia 05.06.2009 r. wydana przez Wojewodę Łódzkiego.

 1. droga patrolowa o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami polimerowymi od strażnicy LSP do progu 07.

Budowa drogi patrolowej obejmuje następujące zadania:

 • budowa drogi patrolowej o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami polimerowymi od strażnicy LSP w okolicy bramy nr 7 i progu 07 (długość – 1480 m),

 • budowa drogi patrolowej asfaltowej o nawierzchni bitumicznej (długość - 320 m) łączącej wyżej wymieniony odcinek drogi patrolowej o długości 1480 m z bramą B-7.

Budowa dróg wpłynie znacznie na wzrost bezpieczeństwa lotniska poprzez skrócenie zalecanych czasów reagowania Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) i Służby Ochrony Lotniska (SOL) oraz innych służb ratowniczych w wypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia. Umożliwi wygodny dojazd do miejsc aktualnie niedostępnych dla pojazdów mechanicznych (np. dojazd do bram ewakuacyjnych, z których korzystanie obecnie jest utrudnione ze względu na rodzaj prowadzących do nich nawierzchni). Ponadto, realizacja powyższych prac umożliwi prowadzenie operacji patrolowych wzdłuż całej linii ogrodzenia Portu.

W związku z obowiązkiem zachowania odpowiedniej odległości drogi od osi pasa startowego (150 m), drogę patrolową należy usytuować na krawędzi nasypów, które w tym celu należy odpowiednio poszerzyć i wykonać odwodnienie poboczy drogi startowej systemem drenów francuskich, poszerzenia skarpy na odcinku
130 mb i 320 mb oraz wykonać drogę patrolową.

Port Lotniczy jest już w posiadaniu: • projektu budowlano-wykonawczego drogi patrolowej o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami polimerowymi od strażnicy LSP w okolicy bramy nr 7 i progu 07 (długość – 1480 m),

 • decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 150/08 z dnia 28 listopada 2008 r. udzielającej pozwolenia na budowę dla odcinka drogi patrolowej od strażnicy LSP w okolice bramy nr 7 i progu 07 (długość – 1480 m) oraz dla odwodnienia oraz umocnienia południowo-zachodniej części lotniska na terenie Poru Lotniczego Łódź,

 • Port Lotniczy Łódź jest w posiadaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dla odcinka drogi patrolowej o długości 320 m łączącej odcinek drogi patrolowej o długości 1480 m z bramą B-7 wydanej przez Wojewodę Łódzkiego nr 107/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.
 1. Odwodnienie południowo-zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy.

Konieczność wykonania przedmiotowej inwestycji wynika z postępującego procesu obsuwania się mas ziemi w południowo-zachodniej części lotniska w kierunku płynącej 6 m poniżej rzeki Ner. Proces ten spowodowany jest brakiem na tym terenie kanalizacji deszczowej, która odbierałaby wody opadowe spływające w sposób niekontrolowany do rzeki.

Odwodnienie południowo -zachodniej części lotniska i umocnienie skarpy warunkuje również budowę odcinków dróg patrolowych wymienionych w pkt 5b) powyżej.

Roboty obejmują:


 • wykonanie odwodnienia pobocza drogi startowej systemem drenów francuskich,

 • wykonanie drenażu krawędziowego wzdłuż drogi startowej,

 • wykonanie szeregu drenów odcinających podłączonych do drenu zbiorczego,

 • odprowadzenie wody z drenów do istniejącej kanalizacji deszczowej lub na teren zielony do rozsączania,

 • rozbudowę skarpy.

Port Lotniczy jest już w posiadaniu:

 • projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia oraz umocnienia południowo-zachodniej części lotniska,

 • decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 150/08 z dnia 28 listopada 2008 r. udzielającej pozwolenia na budowę dla odcinka drogi patrolowej od strażnicy LSP w okolice bramy nr 7 i progu 07 (długość – 1480 m) oraz dla odwodnienia oraz umocnienia południowo-zachodniej części lotniska na terenie Portu Lotniczego Łódź.

W 2008 r. w ramach posiadanych środków zrealizowano część odwodnienia i przebudowano skarpę na odcinku 480 m. Wartość zrealizowanych prac to 3 314,06 tys. zł.

W dniu 22 kwietnia 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.08.04.00-00-024/09-00 pn. Poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Łódź w zakresie zapobiegania incydentom” w ramach działania 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 003 750,86 PLN. Dofinansowanie wynosi 12 672 448,55 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych.
 1. Budowa świateł podejścia na kierunku „25” kat. II na długości 900 m wraz z dokumentacją, a także przebudową linii 15 kV na trasie podejścia „25” (w ul. Dennej).

Port Lotniczy Łódź posiada obecnie, jako jedyny port w kraju, uproszczony system świateł podejścia kategorii I na kierunku zasadniczym „25”. W związku z tym zachodzi pilna potrzeba (wynikająca również z zalecenia ULC) jego rozbudowy z obecnych 420 m do docelowych 900 m. Rozbudowa systemu świateł podejścia na kierunku zasadniczym „25” umożliwi przejście lotniska do II kategorii nawigacyjnej. Jest to naturalnym procesem w rozwoju lotniska pożądanym przez przewoźników lotniczych. Umożliwi to przyjmowanie samolotów w trudnych warunkach meteorologicznych i poprawi dostępność łódzkiego lotniska dla przewoźników z obecnych 85% dni w roku do 99%. Obecnie wszystkie regionalne lotniska w Polsce pracują nad wdrożeniem u siebie II kategorii nawigacyjnej. Jest ona najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej wymaganą na lotniskach całego świata, pozwala bezpiecznie w niesprzyjających warunkach pogodowych wylądować statkom powietrznym dzięki znaczącej poprawie minimów operacyjnych. Linie lotnicze podejmując decyzję o uruchomieniu połączeń z danego lotniska zwykle biorą to pod uwagę. Budowa świateł podejścia do kategorii II zgodnie z aneksem 14 ICAO składać się będzie z 3 zasadniczych części:  1. świateł osi oraz świateł dwóch poprzeczek długich. Światła rozmieszczone zostaną w układzie ALPA - ATA na długości 900 m,

  2. świateł czerwonych poprzeczek bocznych podejścia,

  3. świateł błyskowych.

Planowana inwestycja jest na etapie pozyskiwania gruntów przez Urząd Miasta, natomiast Port Lotniczy jest w posiadaniu opracowanej dokumentacji technicznej.

Przebudowa linii 15 kV na trasie podejścia „25” (w ul. Dennej) w związku z budową świateł podejścia.

Istniejąca linia napowietrzna SN-15 kV wzdłuż ul. Dennej przecina podejście zasadnicze na kierunku „25”. Zgodnie z przepisami lotniczymi ICAO aneks 14, budowa świateł podejścia II kategorii wymaga usunięcia wszystkich przeszkód lotniczych w pasie ochronnym podejścia. Taką przeszkodą jest ww. linia SN-15 kV.

Zakres prac obejmuje :


 • demontaż odcinka linii napowietrznej na kolizyjnym odcinku,

 • wymianie dwóch słupów,

 • ułożeniu linii kablowej SN-15 kV pomiędzy słupami.

 • Uzyskano prawomocną decyzję na budowę, decyzja nr AAB.II/1538/09 z dnia 17.11.2009 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Opracowana dokumentacja techniczna jest obecnie na etapie pozyskiwania wymaganych uzgodnień.


 1. Budowa wodociągu w ul. Zamiejskiej do Portu Lotniczego będącego drugostronnym zasilaniem w wodę Portu.

Obecnie Port Lotniczy ma tylko jedno źródło zasilania w wodę (na podstawie podpisanej umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji). Jednakże, w przypadku wystąpienia awarii wodociągowej, zgodnie z zapisami ww. umowy, dostawca usług nie gwarantuje ciągłości dostaw. Zachodzi zatem konieczność wybudowania drugostronnego zasilania niwelującego niebezpieczeństwo powstania przerw w dostarczaniu wody. Kompleksowe wykonanie sieci wodociągowej zbilansuje zatem i zabezpieczy zapotrzebowanie Portu Lotniczego w wodę w całości.

Wykonano niezbędną dokumentację projektową wodociągu w ul. Zamiejskiej stanowiące drugostronne zasilanie Portu Lotniczego Łódź na co uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, decyzja Nr AAB.II/1260/09 z dnia 15.09.2009 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji stało się pilną potrzebą nie tylko ze względu na występujące obecnie potrzeby zaopatrzenia w wodę, ale także ze względu na realizację planowanych na terenie lotniska inwestycji, takich jak:

  1. budowa terminala 3

  2. budowa nowej Wieży Kontroli Lotów przez PAŻP

  3. budowa zaplecza warsztatowego obsługi lotniska, itp.
 1. Zakupy urządzeń i środków trwałych.

a) Projekt pn. „Dostosowanie wyposażenia Portu Lotniczego Łódź w zakresie standardów ochrony przeciwpożarowej” jest przedsięwzięciem inwestycyjnym, mającym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa Portu Lotniczego Łódź. Realizacja Projektu polegać będzie na zwiększeniu mobilności, skuteczności i szybkości działania Lotniskowej Straży Pożarnej oraz innych służb lotniskowych poprzez zakup dwóch wozów strażackich oraz samochodu Ruchomego Stanowiska Dowodzenia posiadającego zaplecze medyczne. W celu zapewnienia realizacji ww. celów, został opracowany następujący zakres rzeczowy realizacji Projektu:

► Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego Lentner Avenger 6x6 (działanie zrealizowane w 2008 roku),

► Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 8x8,

► Zakup Ruchomego Stanowiska Dowodzenia wyposażonego w zaplecze medyczne.


W wyniku przeprowadzenia analizy oszacowano wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu w wysokości 8 983 535,00 zł. Na podstawie analizy kosztów Projektu wszystkie nakłady inwestycyjne zostały zakwalifikowane jako wydatki kwalifikowalne. Realizacja Projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych Beneficjenta oraz środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.4-Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego. Wysokość dofinansowania ze środków UE określono na poziomie 7 636 004,75 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu,

b) ponadto dla potrzeb służb utrzymania lotniska konieczny jest zakup: • dwóch zestawów do zimowego utrzymania lotniska, złożonych z: pługu lemieszowego, ciągnika siodłowego, oczyszczarki lotniskowej;

 • lotniskowej oczyszczarki kompaktowej;

 • lotniskowego pługu wirnikowego;

 • samochodu pomiarowego do pomiaru stopnia hamowania na nawierzchniach operacyjnych lotniska.

Planowane zakupy zostały uwzględnione w projekcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego Portu Lotniczego Łódź w zakresie zimowego utrzymania lotniska” – projekt ten umieszczony jest na liście rezerwowej projektów złożonych w konkursie dla działania 8.4 POIŚ.
9. Rozbudowa świateł Głównej Drogi Startowej G-DS do II kat. na długości 2500 m wraz z dokumentacją.

Zmiana kategorii podejścia zasadniczego do kategorii II wymaga również przebudowy świateł Głównej Drogi Startowej G-DS na całej jej długości.Wymagana przebudowa świateł G-DS zgodnie z aneksem 14. ICAO obejmować będzie budowę świateł strefy przyziemienia, świateł osi drogi startowej oraz przebudowę świateł progu i końca drogi startowej G-DS. Dokumentacja techniczna obejmująca niniejszy zakres rzeczowy jest w trakcie opracowywania.


 1. Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej G-DS. – II etap od 700 m do 1200 m.

Pilna konieczność realizacji zadania wynika z przeprowadzonych w końcu października 2008 r. badań nośności drogi startowej przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Opracowana w listopadzie 2008 r. ekspertyza wykazała, że część drogi startowej na odcinku od progu startowego do 1200 m a szczególnie na odcinku od ok. 0 m do 700 m wyczerpała swój resurs użytkowania i wymagała szybkiego podjęcia prac poprawiających jej nośność.

W 2009 r. przeprowadzono remont odcinka od 0 m do 700 m a do końca 2012 r. konieczne jest wykonie remontu odcinka o długość 500 m tj. od 700 m do 1200 m. Głównym celem remontu jest poprawa niwelety Drogi Startowej – dostosowanie parametrów geometrycznych do wymaganych przepisami obowiązującymi w UE oraz poprawa nośności. Na istniejącej nawierzchni DS zostanie wykonana nakładka z warstw betonu asfaltowego profilująca spadki podłużne niwelety i spadki poprzeczne.

Obecnie wykonano dokumentację projektowo budowlaną niezbędną na planowany zakres robót.
 1. Budowa Równoległej Drogi Kołowania samolotów DK-R wraz z drogą kołowania szybkiego zjazdu oraz wydzielonym miejscem postoju samolotów wraz z przebudową kanału deszczowego i przebudową kanału zrzutowego kolektora I.

Obecnie lotnisko posiada jedną drogę kołowania umożliwiającą zjazd z drogi startowej na płyty postojowe. Projektowana droga kołowania biegnie równolegle do istniejącej drogi startowej. Realizacja tego zadania zwiększy przepustowość oraz bezpieczeństwo korzystających z niej statków powietrznych oraz umożliwi obsługę samolotów dalekiego zasięgu.

Wydzielone miejsce postoju samolotów zaprojektowano w celu urządzenia stanowiska postojowego dla tzw. samolotów zagrożonych (np. zagrożenie terrorystyczne, wyciek paliwa, choroby itp.). Ta płyta postojowa może być ponadto wykorzystywana do obsługi samolotów przewożących cargo.

Przebudowa kanału deszczowego i przebudowa kanału zrzutowego kolektora I jest ściśle związana z realizacją budowy Równoległej Drogi. Ujęcie odkrytego kanału w kolektor, wykonanie bypass’a i przebudowa komór oraz kanału zrzutowego wraz placami manewrowymi wokół komór pozwoli na przygotowanie pola wzlotów pod projektowaną drogę kołowania. Całkowita długość kanału wynosi 32,8 m.

Obecnie wykonano: 1. dokumentację projektowo-budowlaną niezbędną do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,

 2. projekt wykonawczy znajduje się w uzgodnieniach.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XCI/1624/10

Rady Miejskiej w Łodziz dnia 7 lipca 2010 r.

Harmonogram przekazywania środków pieniężnych do Portu Lotniczego

Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z o.o. w kwotach maksymalnych


  

Rok

Wysokość środków (w zł)

2010

979 688

2011

7 837 500

2012

14 695 313

2013

28 508 190

2014

27 427 155

2015

26 346 121

2016

25 265 086

2017

24 184 052

2018

23 103 017

2019

22 021 983

2020

20 940 948

2021

19 859 914

2022

18 778 879

2023

17 697 845

2024

16 616 810

2025

15 535 776

2026

14 454 741

2027

6 821 983

Łączna wartość


331 075 001Pobieranie 173.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna