Uchwała Nr /97Pobieranie 122,58 Kb.
Data28.05.2018
Rozmiar122,58 Kb.


Uchwała Nr 42/2007

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 16 stycznia 2007 roku

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje:

§ 1
Giełda oblicza i podaje do publicznej wiadomości indeksy i subindeksy giełdowe zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych”, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2  1. Zasady obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych określone w niniejszej uchwale wchodzą w życie po zakończeniu sesji w dniu 16 marca 2007 roku.
  1. Listy uczestników indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 ustalone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale zostaną wyznaczone po zakończeniu ostatniej sesji stycznia 2007 roku.
  1. Listy uczestników indeksów WIG, WIG-PL oraz TechWIG ustalone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale zostaną wyznaczone po zakończeniu ostatniej sesji lutego 2007 roku.
  1. Indeksy MIDWIG i WIRR po zakończeniu sesji w dniu 16 marca 2007 r. zostaną zastąpione odpowiednio przez indeksy mWIG40 i sWIG80.

§ 3
Po zakończeniu sesji w dniu 16 marca 2007 roku traci moc Uchwała Nr 167/2003 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zasad konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały Nr42/2007 Zarządu Giełdy

z dnia 16 stycznia 2007 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONSTRUKCJI I PODAWANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INDEKSÓW I SUBINDEKSÓW GIEŁDOWYCH


ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne
Oddział 1

Zasady kwalifikacji spółek do indeksów giełdowych


§ 1


 1. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale każda spółka giełdowa, której liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10% i wartość akcji w wolnym obrocie w dniu sporządzania rankingu danego indeksu jest wyższa niż równowartość 1 mln euro może zostać wpisana na listę uczestników indeksów giełdowych.
 1. Na listę uczestników indeksów giełdowych nie mogą być wpisane spółki, które zostały oznaczone w sposób szczególny zgodnie z § 174 Regulaminu Giełdy.

Oddział 2

Zasady obliczania
§ 2


 1. Indeksy giełdowe obliczane są na podstawie następującego wzoru:

M(t)

Indeks(t) = —————— * Indeks(0)

M(0) * K(t)
Indeks(t) - wartość indeksu na sesji „t”

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji „t”

M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym

Indeks(0) - wartość indeksu w dniu bazowym

K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji „t”


 1. Do obliczania wartości indeksów giełdowych wykorzystuje się kursy ostatnich transakcji akcjami na sesji, a jeżeli takich nie było to kursy odniesienia.

§ 3 1. Pakiet (liczba) akcji spółki wchodzący w skład portfeli indeksów stanowią wszystkie akcje w wolnym obrocie, w liczbie nie większej niż liczba akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego.

 2. Wielkość pakietu akcji znajdujących się w portfelach indeksów po rewizji, korekcie lub korekcie nadzwyczajnej jest zaokrąglana do pełnych tysięcy akcji.

§ 4 1. W celu zachowania ciągłości wartości indeksów giełdowych podczas rewizji, korekty lub korekty nadzwyczajnej stosuje się współczynnik korygujący.
 1. Współczynnik korygujący obowiązujący na następnej sesji po rewizji, korekcie lub korekcie nadzwyczajnej jest obliczany na podstawie następującego wzoru:

M(t’)

K(t+1) = ————— * K(t)

M(t)
M(t’) - kapitalizacja portfela indeksu po rewizji, korekcie lub korekcie nadzwyczajnej obliczana na podstawie ostatniego kursu

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu zamknięcia przed rewizją, korektą lub korektą nadzwyczajną

K(t) - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego

K(t+1) - nowa wartość współczynnika korygującego


Oddział 3

Zasady publikacji


§ 5


 1. Wartości otwarcia indeksów giełdowych obliczanych w trybie ciągłym podawane są do publicznej wiadomości po osiągnięciu przez wskaźnik otwarcia W wartości 65%, ale nie później niż w godzinę od rozpoczęcia sesji. 1. Wskaźnik otwarcia W obliczany jest jako relacja bieżącej wartość pakietów akcji, dla których zawarto transakcje podczas sesji do bieżącej kapitalizacji portfela indeksu.
 1. Po ogłoszeniu wartości otwarcia, kolejne wartości indeksów obliczanych w trybie ciągłym podawane są do publicznej wiadomości zgodnie z poniższym harmonogramem:
WIG20

Co 15 sekund

TechWIG

Co 30 sekund

mWIG40, sWIG80, WIG

Co 60 sekund

§ 6


 1. Wartości otwarcia indeksów giełdowych obliczanych w trybie jednolitym podawane są do publicznej wiadomości po osiągnięciu przez wskaźnik otwarcia W wartości 65%. W przeciwnym razie wartość otwarcia równa się wartości zamknięcia. 1. Wskaźnik otwarcia W obliczany jest jako relacja bieżącej wartość pakietów akcji, dla których zawarto transakcje podczas sesji do bieżącej kapitalizacji portfela indeksu.
 1. Wartości indeksów obliczanych w trybie jednolitym podawane są do publicznej wiadomości zgodnie z poniższym harmonogramem:WIG-PL,

11:30 otwarcie, 15:20 po drugim fixingu

subindeksy sektorowe WIG

11:30 otwarcie, 15:20 po drugim fixingu

§ 7 1. Po zakończeniu sesji publikowane są ostateczne wartości otwarcia i zamknięcia indeksów oraz wskaźniki statystyczne zawierające podsumowanie dnia.
 1. Wartość zamknięcia indeksu jest centralną wartością dnia indeksu, w szczególności stosowaną do przeliczeń wartości współczynnika korygującego K(t).
 1. W przypadku, gdy anulowanie transakcji giełdowych wpłynęło na wartość indeksów lub subindeksów giełdowych, to po sesji giełdowej zostanie powtórnie obliczona i opublikowana wartość indeksów otwarcia, zamknięcia oraz dziennego maksimum oraz minimum tych indeksów i subindeksów giełdowych. W trakcie sesji giełdowej Giełda nie dokonuje ich powtórnego obliczania i publikacji.

Oddział 4

Zapowiedzi zmian indeksów
§ 8


 1. Informacje o zmianach w indeksach podawane są do publicznej wiadomości.
 1. Informacje o zmianach w indeksach podawane są do publicznej wiadomości zgodnie z poniższym harmonogramem:


Indeks

Rewizje i korekty kwartalne

Korekty nadzwyczajne

WIG20, mWIG40, sWIG80

Co najmniej 5 tygodni przed ich przeprowadzeniem

2 dni przed ich przeprowadzeniem

TechWIG

Co najmniej 1 tydzień przed ich przeprowadzeniem

2 dni przed ich przeprowadzeniem

WIG, WIG-PL, subindeksy sektorowe

Co najmniej 1 tydzień przed ich przeprowadzeniem

Niezwłocznie

ROZDZIAŁ II

Szczegółowe zasady konstrukcji indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80
Oddział 1

Ranking indeksów


§ 9


 1. Ranking indeksów służy dokonywaniu zmian w portfelach indeksów w wyniku rewizji, korekty lub korekty nadzwyczajnej.
 1. Ranking indeksów sporządzany jest po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października (dzień rankingu).
 1. Przy sporządzaniu rankingu bierze się pod uwagę procentowy udział w łącznych obrotach oraz procentowy udział w łącznej wartości akcji w wolnym obrocie wszystkich spółek uwzględnianych w rankingu.
 1. Wartość obrotów stanowiąca podstawę rankingu oblicza się biorąc pod uwagę obroty akcjami w systemie notowań jednolitych i ciągłych za okres 12 miesięcy. W przypadku połączenia dwóch lub więcej spółek, wartość obrotów akcjami tych spółek jest sumowana.
 1. Wartość akcji w wolnym obrocie oblicza się według stanu na dzień rankingu zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale V.
 1. Punkty rankingowe spółek oblicza się na podstawie poniższego wzoru:

R(i) = 0,6 * sT(i) + 0,4 * sC(i)

R(i) - punkty rankingowe spółki „i”

sT(i) - procentowy udział obrotu akcjami spółki „i” w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w rankingu

sC(i) - procentowy udział wartości akcji w wolnym obrocie spółki „i” w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu


 1. Spółka zakwalifikowana do rankingu może być wpisana na listę uczestników tylko jednego indeksu.

Oddział 2

Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20
§ 10


 1. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 20 spółek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, że w indeksie uczestniczy więcej lub mniej niż 20 spółek.
 1. Datą bazową indeksu jest 16 kwietnia 1994 roku.
 1. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000,00 punktów.
 1. Liczba uczestników indeksu zakwalifikowanych do jednego sektora, według stosowanej klasyfikacji sektorowej, nie może być większa niż 5.
 1. Indeks obliczany jest bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend.
 1. W przypadku notowania akcji po raz pierwszy „bez prawa poboru” z kursem odniesienia, niższym niż ostatni kurs zamknięcia, dochód z tytułu prawa poboru może zostać uwzględniony przy obliczaniu indeksu poprzez nieuwzględnienie pakietu akcji spółki na pierwszej sesji „bez prawa” poboru w portfelu indeksu. Informacje dotyczące niniejszej operacji podawane są do publicznej wiadomości po zakończeniu sesji, podczas której akcje tej spółki były po raz ostatni notowane z prawem poboru.

§ 11 1. Rewizja roczna indeksu przeprowadzana jest po sesji trzeciego piątku marca na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji stycznia, a jej celem jest dokonanie niezbędnych zmian listy uczestników indeksu oraz wyznaczenie nowych pakietów akcji wszystkich uczestników indeksu.
 1. Uczestnikami indeksu po rewizji rocznej zostają spółki, które zajęły co najmniej 15 pozycję w rankingu, zaś opuszczają go spółki, które zajęły pozycję niższą niż 25.
 1. Uczestnikiem indeksu po rewizji rocznej pozostają również spółki, które zajęły najwyższą pozycję pomiędzy 16 a 25, jeżeli na liście uczestników zwolniło się miejsce i liczba uczestników spadła poniżej 20.
 1. W sytuacji, gdy z zasad zmiany listy uczestników indeksu wynika, że nie będzie spełniony warunek określony w § 10 ust. 4, to skreślenie spółki z listy uczestników indeksu może nastąpić tylko wówczas, gdy spółka wpisywana na listę uczestników zajmuje pozycję w rankingu co najmniej o 5 pozycji wyższą od spółki skreślanej.
 1. Pakiety akcji spółek wchodzących w skład portfela indeksu po rewizji rocznej wyznaczane są według stanu na dzień rankingu.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie na dzień rankingu, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 15% jego wartości.

§ 12 1. Korekta kwartalna jest przeprowadzana po sesji trzeciego piątku czerwca, września i grudnia, na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października, a jej celem jest przeprowadzenie niezbędnych zmian listy uczestników indeksu.
 1. Uczestnikami indeksu po korekcie kwartalnej zostają spółki, które zajęły co najmniej 10 pozycję w rankingu, zaś opuszczają go spółki, które zajęły pozycję niższą niż 30.
 1. Uczestnikiem indeksu po korekcie kwartalnej pozostają również spółki, które zajęły najwyższą pozycję pomiędzy 11 a 30, jeżeli na liście uczestników zwolniło się miejsce i liczba uczestników spadła poniżej 20.
 1. W sytuacji, gdy z zasad zmiany listy uczestników indeksu wynika, że nie będzie spełniony warunek określony w § 10 ust. 4, to skreślenie spółki z listy uczestników indeksu może nastąpić tylko wówczas, gdy spółka wpisywana na listę uczestników zajmuje pozycję w rankingu co najmniej o 5 pozycji wyższą od spółki skreślanej.
 1. Pakiety akcji spółek, które zostaną uczestnikami indeksu po korekcie wyznaczane są według stanu na dzień rankingu.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie na dzień rankingu, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 15% jego wartości.

§ 13 1. Nadzwyczajna korekta uczestników indeksu może zostać przeprowadzona w celu wpisania na listę uczestników indeksu nowo wprowadzanej do obrotu giełdowego spółki, o ile wartość jej akcji w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania stanowi co najmniej 5% wartości akcji wszystkich spółek uwzględnionych w ostatnim rankingu.
 1. W przypadku dokonania korekty nadzwyczajnej w wyniku wprowadzenia do obrotu giełdowego nowej spółki, z listy uczestników indeksu skreśla się spółkę, która w rankingu indeksu jest na najniższej pozycji.
 1. Korekta nadzwyczajna indeksu skutkuje korektą indeksów mWIG40 i sWIG80.

§ 14 1. W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników indeksu w celu skreślenia spółki z listy uczestników indeksu.
 1. W przypadku dokonania korekty nadzwyczajnej miejsce spółki skreślonej z listy uczestników indeksu zajmuje spółka, która znalazła się w rankingu indeksu na najwyższej pozycji, ale nie została do tego indeksu zakwalifikowana.
 1. Korekta nadzwyczajna indeksu skutkuje korektą indeksów mWIG40 i sWIG80.

Oddział 3

Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek mWIG40
§ 15


 1. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 40 spółek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, że w indeksie uczestniczy więcej lub mniej niż 40 spółek.
 1. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1997 roku.
 1. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000,00 punktów.
 1. Indeks obliczany jest bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend.
 1. W przypadku notowania akcji po raz pierwszy „bez prawa poboru” z kursem odniesienia, niższym niż ostatni kurs zamknięcia, dochód z tytułu prawa poboru może zostać uwzględniony przy obliczaniu indeksu poprzez nieuwzględnienie pakietu akcji spółki na pierwszej sesji „bez prawa poboru” w portfelu indeksu. Informacje dotyczące niniejszej operacji podawane są do publicznej wiadomości po zakończeniu sesji, podczas której akcje tej spółki były po raz ostatni notowane z prawem poboru
 1. Na listę uczestników indeksu nie mogą być wpisane spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, notowane jednocześnie na Giełdzie i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.

§ 16 1. Rewizja roczna indeksu przeprowadzana jest po sesji trzeciego piątku marca na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji stycznia, a jej celem jest wyznaczenie nowych pakietów akcji wszystkich uczestników indeksu.
 1. Uczestnikami indeksu po rewizji rocznej zostają spółki, które zajęły co najmniej 50 pozycję w rankingu, zaś opuszczają go spółki, które zajęły pozycję niższą niż 65.
 1. Uczestnikiem indeksu po rewizji rocznej pozostają również spółki, które zajęły najwyższą pozycję pomiędzy 51 a 65, jeżeli na liście uczestników zwolniło się miejsce i liczba uczestników spadła poniżej 40.
 1. Pakiety akcji spółek wchodzących w skład portfela indeksu po rewizji rocznej wyznaczane są według stanu na dzień rankingu.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie na dzień rankingu, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 10% jego wartości.

§ 17 1. Korekta kwartalna jest przeprowadzana po sesji trzeciego piątku czerwca, września i grudnia, na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października, a jej celem jest przeprowadzenie niezbędnych zmian składu uczestników.
 1. Uczestnikami indeksu po korekcie kwartalnej zostają spółki, które zajęły co najmniej 45 pozycję w Rankingu, zaś opuszczają go spółki, które zajęły pozycję niższą niż 70.
 1. Uczestnikiem indeksu po korekcie kwartalnej pozostają również spółki, które zajęły najwyższą pozycję pomiędzy 46 a 70, jeżeli na liście uczestników zwolniło się miejsce i liczba uczestników spadła poniżej 40.
 1. Pakiety akcji spółek, które zostaną uczestnikami indeksu po korekcie wyznaczane są według stanu na dzień rankingu.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie na dzień rankingu, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 10% jego wartości.

§ 18 1. W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników indeksu w celu skreślenia spółki z listy uczestników indeksu.
 1. W przypadku dokonania korekty nadzwyczajnej miejsce spółki skreślonej z listy uczestników indeksu zajmuje spółka, która znalazła się w rankingu indeksu na najwyższej pozycji, ale nie została do tego indeksu zakwalifikowana.
 1. Korekta nadzwyczajna indeksu skutkuje korektą indeksu sWIG80.

Oddział 4

Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek sWIG80


§ 19


 1. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 80 spółek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, że w indeksie uczestniczy więcej lub mniej niż 80 spółek.
 1. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1994 roku.
 1. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000,00 punktów.
 1. Indeks obliczany jest bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend.
 1. W przypadku notowania akcji po raz pierwszy „bez prawa poboru” z kursem odniesienia, niższym niż ostatni kurs zamknięcia, dochód z tytułu prawa poboru może zostać uwzględniony przy obliczaniu indeksu poprzez nieuwzględnienie pakietu akcji spółki na pierwszej sesji „bez prawa poboru” w portfelu indeksu. Informacje dotyczące niniejszej operacji podawane są do publicznej wiadomości po zakończeniu sesji, podczas której akcje tej spółki były po raz ostatni notowane z prawem poboru.
 1. Na listę uczestników indeksu nie mogą być wpisane spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, notowane jednocześnie na Giełdzie i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro.

§ 20 1. Rewizja roczna indeksu przeprowadzana jest po sesji trzeciego piątku marca na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji stycznia, a jej celem jest wyznaczenie nowych pakietów akcji wszystkich uczestników indeksu.
 1. Uczestnikami indeksu po rewizji rocznej zostają spółki, które zajęły co najmniej 120 pozycję w rankingu, zaś opuszczają go spółki, które zajęły pozycję niższą niż 145.
 1. Uczestnikiem indeksu po rewizji rocznej pozostają również spółki, które zajęły najwyższą pozycję pomiędzy 121 a 145, jeżeli na liście uczestników zwolniło się miejsce i liczba uczestników spadła poniżej 80.
 1. Pakiety akcji spółek wchodzących w skład portfela indeksu po rewizji rocznej wyznaczane są według stanu na dzień rankingu.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie na dzień rankingu, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 10% jego wartości.

§ 21


 1. Korekta kwartalna jest przeprowadzana po sesji trzeciego piątku czerwca, września i grudnia, na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października, a jej celem jest przeprowadzenie niezbędnych zmian składu uczestników.
 1. Uczestnikami indeksu po korekcie kwartalnej zostają spółki, które zajęły co najmniej 110 pozycję w Rankingu, zaś opuszczają go spółki, które zajęły pozycję niższą niż 155.
 1. Uczestnikiem indeksu po korekcie kwartalnej pozostają również spółki, które zajęły najwyższą pozycję pomiędzy 111 a 155, jeżeli na liście uczestników zwolniło się miejsce i liczba uczestników spadła poniżej 80.
 1. Pakiety akcji spółek, które zostaną uczestnikami indeksu po korekcie wyznaczane są według stanu na dzień rankingu.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie na dzień rankingu, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 10% jego wartości.

§ 22 1. W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników indeksu w celu skreślenia spółki z listy uczestników indeksu.
 1. W przypadku dokonania korekty nadzwyczajnej miejsce spółki skreślonej z listy uczestników indeksu zajmuje spółka, która znalazła się w rankingu indeksu na najwyższej pozycji, ale nie została do tego indeksu zakwalifikowana.

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe zasady konstrukcji indeksów WIG, WIG-PL, subindeksów sektorowych
Oddział 1

Warszawski Indeks Giełdowy WIG


§ 23


 1. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji spółek notowanych na Giełdzie.
 1. Datą bazową indeksu jest 16 kwietnia 1991 roku.
 1. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000,00 punktów.
 1. Indeks obliczany jest z uwzględnianiem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru (indeks dochodowy). W tym celu stosuje się współczynnik korygujący obliczany na podstawie następującego wzoru:

M(t’)

K(t+1) = ————— * K(t)

M(t)

oraz : M(t’) = M(t) - D(t) - V(t) + Q(t)


P(i,t) - P(i,em)

gdzie : V(i,t) = ———————— * N(i)

S(i) + 1
D(t) - wartość dywidendy z akcji, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez dywidendy”; w przypadku ustalenia dywidendy w walucie obcej, kwota dywidendy zostaje przeliczona na złote

V(t) - wartość teoretyczna praw poboru z akcji, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez prawa poboru”

V(i,t) - wartość teoretyczna praw poboru z akcji „i”, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez prawa poboru”; wartości teoretycznej V(i,t) nie oblicza się, jeśli cena emisyjna P(i,em) jest wyższa od kursu akcji P(i,t).

Q(t) - wartość rynkowa akcji wprowadzanych (+), bądź wyłączanych (-) z portfela indeksu po sesji „t”; dotyczy to zarówno zwiększania pakietów akcji spółek wcześniej uczestniczących w indeksie, jak również akcji spółek jeszcze nie uczestniczących w indeksie

P(i,t) - kurs akcji „i” na sesji „t”

P(i,em) - cena akcji nowej emisji z prawem poboru spółki „i”

S(i) - liczba praw niezbędna do objęcia 1 akcji nowej emisji spółki „i”

N(i) - liczba akcji spółki „i” w portfelu indeksu.


§ 24


 1. Po sesji trzeciego piątku marca, czerwca, września i grudnia przeprowadzana jest rewizja kwartalna portfela indeksu, której celem jest wyznaczenie nowych pakietów akcji.
 1. Pakiet akcji wchodzący w skład portfela indeksu wyznaczany jest według stanu na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie podczas rewizji, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 10% jego wartości lub gdy wartość pakietów akcji w portfelu indeksu uczestników zakwalifikowanych do jednego sektora według klasyfikacji sektorowej stosowanej przez giełdę, przekracza 30% jego wartości.

§ 25
W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników indeksu w celu skreślenia spółki z listy uczestników indeksu.


§ 26


 1. Nadzwyczajna korekta uczestników indeksu może zostać przeprowadzona w przypadku pierwszego wprowadzenia spółki (debiutu) do obrotu giełdowego.
 1. Akcje spółki debiutującej wpisywane są na listę uczestników indeksu po trzech sesjach od debiutu.
 1. Wielkość pakietu akcji spółki debiutującej w portfelu indeksu wyznaczana jest zgodnie z zasadami rewizji kwartalnej portfela indeksu.

Oddział 2

Warszawski Indeks Giełdowy WIG-PL
§ 27


 1. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej notowanych na Giełdzie.
 1. Dokonując oceny statusu danej spółki Giełda bierze pod uwagę państwo siedziby lub centrali spółki, państwo, w którym spółka prowadzi działalność w największym zakresie oraz państwo, na terytorium, którego została przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji spółki. Dokonując oceny statusu spółki Giełda zasięga opinii Komitetu Indeksów Giełdowych.
 1. Datą bazową indeksu jest 16 kwietnia 1991 roku.
 1. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000,00 punktów.
 1. Indeks obliczany jest z uwzględnianiem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru (indeks dochodowy). W tym celu stosuje się współczynnik korygujący obliczany na podstawie następującego wzoru:

M(t’)

K(t+1) = ————— * K(t)

M(t)

oraz : M(t’) = M(t) - D(t) - V(t) + Q(t)


P(i,t) - P(i,em)

gdzie : V(i,t) = ——————— * N(i)

S(i) + 1

D(t) - wartość dywidendy z akcji, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez dywidendy”

V(t) - wartość teoretyczna praw poboru z akcji, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez prawa poboru”

V(i,t) - wartość teoretyczna praw poboru z akcji „i”, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez prawa poboru”; wartości teoretycznej V(i,t) nie oblicza się, jeśli cena emisyjna P(i,em) jest wyższa od kursu akcji P(i,t).

Q(t) - wartość rynkowa akcji wprowadzanych (+), bądź wyłączanych (-) z portfela indeksu po sesji „t”; dotyczy to zarówno zwiększania pakietów akcji spółek wcześniej uczestniczących w indeksie, jak również akcji spółek jeszcze nie uczestniczących w indeksie

P(i,t) - kurs akcji „i” na sesji „t”

P(i,em) - cena akcji nowej emisji z prawem poboru spółki „i”

S(i) - liczba praw niezbędna do objęcia 1 akcji nowej emisji spółki „i”

N(i) - liczba akcji spółki „i” w portfelu indeksu.
§ 28


 1. Po sesji trzeciego piątku marca, czerwca, września i grudnia przeprowadzana jest rewizja kwartalna portfela indeksu, której celem jest wyznaczenie nowych pakietów akcji.
 1. Pakiet akcji wchodzący w skład portfela indeksu wyznaczany jest według stanu na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie podczas rewizji, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 10% jego wartości lub gdy wartość pakietów akcji w portfelu indeksu uczestników zakwalifikowanych do jednego sektora według klasyfikacji sektorowej stosowanej przez giełdę, przekracza 30% jego wartości.

§ 29
W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników indeksu w celu skreślenia spółki z listy uczestników indeksu.


§ 30


 1. Nadzwyczajna korekta uczestników indeksu może zostać przeprowadzona w przypadku pierwszego wprowadzenia spółki (debiutu) do obrotu giełdowego.
 1. Akcje spółki debiutującej wpisywane są na listę uczestników indeksu po trzech sesjach od debiutu.
 1. Wielkość pakietu akcji spółki debiutującej w portfelu indeksu wyznaczana jest zgodnie z zasadami rewizji kwartalnej portfela indeksu.

Oddział 3

Subindeksy Sektorowe Indeksu WIG
§ 31


 1. W skład portfeli subindeksów sektorowych, wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG, które zostały zakwalifikowane do odpowiedniego sektora według klasyfikacji sektorowej Giełdy.
 1. Giełda oblicza i podaje do publicznej wiadomości wartości następujących subindeksów sektorowych indeksu WIG:

a) WIG – przemysł spożywczy,

b) WIG - banki,

c) WIG- budownictwo,

d) WIG- telekomunikacja,

e) WIG- informatyka,

f) WIG- media,

g) WIG- paliwa.


 1. Datami bazowymi subindeksów sektorowych indeksu WIG są:

a) 31 grudnia 1998 roku dla WIG – przemysł spożywczy,

b) 31 grudnia 1998 roku dla WIG - banki,

c) 31 grudnia 1998 roku dla WIG- budownictwo,

d) 31 grudnia 1998 roku dla WIG- telekomunikacja,

e) 31 grudnia 1998 roku dla WIG- informatyka,

f) 31 grudnia 2004 roku dla WIG- media,

g) 30 grudnia 2005 roku dla WIG- paliwa.


 1. Wartościami bazowymi subindeksów sektorowych indeksu WIG są:

a) 12 795.60 dla WIG – przemysł spożywczy,

b) 12 795.60 dla WIG - banki,

c) 12 795.60 dla WIG- budownictwo,

d) 12 795.60 dla WIG- telekomunikacja,

e) 12 795.60 dla WIG- informatyka,

f) 26 636.19 dla WIG- media,

g) 35 600.79 dla WIG- paliwa.


 1. Subindeksy sektorowe obliczane są z uwzględnianiem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru (indeks dochodowy). W tym celu stosuje się współczynnik korygujący obliczany na podstawie następującego wzoru:

M(t’)


K(t+1) = ————— * K(t)

M(t)


oraz : M(t’) = M(t) - D(t) - V(t) + Q(t)
P(i,t) - P(i,em)

gdzie : V(i,t) = ———————— * N(i)

S(i) + 1
D(t) - wartość dywidendy z akcji, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez dywidendy”; w przypadku ustalenia dywidendy w walucie obcej, kwota dywidendy zostaje przeliczona na złote

V(t) - wartość teoretyczna praw poboru z akcji, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez prawa poboru”

V(i,t) - wartość teoretyczna praw poboru z akcji „i”, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez prawa poboru”; wartości teoretycznej V(i,t) nie oblicza się, jeśli cena emisyjna P(i,em) jest wyższa od kursu akcji P(i,t).

Q(t) - wartość rynkowa akcji wprowadzanych (+), bądź wyłączanych (-) z portfela indeksu po sesji „t”; dotyczy to zarówno zwiększania pakietów akcji spółek wcześniej uczestniczących w indeksie, jak również akcji spółek jeszcze nie uczestniczących w indeksie

P(i,t) - kurs akcji „i” na sesji „t”

P(i,em) - cena akcji nowej emisji z prawem poboru spółki „i”

S(i) - liczba praw niezbędna do objęcia 1 akcji nowej emisji spółki „i”

N(i) - liczba akcji spółki „i” w portfelu indeksu.


§ 32


 1. Po sesji trzeciego piątku marca, czerwca, września i grudnia przeprowadzana jest rewizja kwartalna portfela subindeksu sektorowego, której celem jest wyznaczenie nowych pakietów akcji.
 1. Pakiety akcji wchodzące w skład portfela subindeksu sektorowego równe są pakietom akcji wchodzącym w skład portfela indeksu WIG.

§ 33
W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników subindeksu w celu skreślenia spółki z listy uczestników subindeksu.


§ 34


 1. Nadzwyczajna korekta uczestników subindeksu sektorowego może zostać przeprowadzona w przypadku pierwszego wprowadzenia spółki (debiutu) do obrotu giełdowego.
 1. Akcje spółki debiutującej wpisywane są na listę uczestników indeksu po trzech sesjach od debiutu. 1. Wielkość pakietu akcji spółki debiutującej w portfelu subindeksu sektorowego wyznaczana jest zgodnie z zasadami rewizji kwartalnej portfela indeksu WIG.

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady konstrukcji, obliczania indeksu TechWIG
§ 35


 1. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji spółek z Segmentu Innowacyjnych Technologii – SiTech.
 1. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1999 roku.
 1. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000,00 punktów.
 1. Indeks obliczany jest bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend.
 1. W przypadku notowania akcji po raz pierwszy „bez prawa poboru” z kursem odniesienia, niższym niż ostatni kurs zamknięcia, dochód z tytułu prawa poboru może zostać uwzględniony przy obliczaniu indeksu poprzez nieuwzględnienie pakietu akcji spółki na pierwszej sesji „bez prawa poboru” w portfelu indeksu. Informacje dotyczące niniejszej operacji podawane są do publicznej wiadomości po zakończeniu sesji, podczas której akcje tej spółki były po raz ostatni notowane z prawem poboru.

§ 36 1. Po sesji trzeciego piątku marca, czerwca, września i grudnia przeprowadzana jest rewizja kwartalna portfela indeksu, której celem jest wyznaczenie nowych pakietów akcji.
 1. Pakiet akcji wchodzący w skład portfela indeksu wyznaczany jest według stanu na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada.
 1. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie na dzień sporządzenia rankingu, jeżeli wartość akcji danej spółki znajdująca się w portfelu indeksu przekracza 10% jego wartości.

§ 37
W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników indeksu w celu skreślenia spółki z listy uczestników indeksu.

ROZDZIAŁ V

Zasady ustalania liczby akcji w wolnym obrocie dla potrzeb zarządzania portfelami indeksów giełdowych

§ 38


 1. Giełda ustala liczbę akcji w wolnym obrocie na podstawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych, raportach bieżących i okresowych oraz innych ogólnie dostępnych informacji dotyczących akcjonariuszy spółek giełdowych.
 1. Liczbę akcji spółki w wolnym obrocie stanowi liczba akcji spółki zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym pomniejszona o:
 1. liczbę akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada więcej niż 5% tych akcji lub łącznie z powiązanymi akcjonariuszami, z zastrzeżeniem ust. 3,

 2. liczbę akcji będących w posiadaniu Skarbu Państwa,

 3. liczbę akcji własnych spółki przeznaczonych do umorzenia.

3. Za akcje w wolnym obrocie uznaje się również wszystkie akcje spółki:
 1. będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,

 2. będące w posiadaniu instytucji finansowych zarządzających aktywami,

 3. objęte programami emisji kwitów depozytowych.

§ 39 1. Dla spółek z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, których akcje notowane są również na rynku zagranicznym, akcje w wolnym obrocie stanowią iloczyn akcji określony zgodnie z § 38 oraz stosunku obrotów na giełdzie do obrotów na tym rynku zagranicznym.
 1. W przypadku, gdy liczba ta jest mniejsza niż mediana liczby akcji zdeponowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych za okres 3 ostatnich miesięcy, za akcje w wolnym obrocie uważa się tę medianę.

§ 40
W przypadkach wątpliwych Giełda może wystąpić o opinię do Komitetu Indeksów Giełdowych.


ROZDZIAŁ VIPrzepisy końcowe
§ 41
Kurs waluty obcej przeliczany jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej wartości.
§ 42


 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu i interes jego uczestników Giełda, po zasięgnięciu opinii Komitetu Indeksów Giełdowych, może odstąpić od stosowania poszczególnych regulacji określonych w niniejszej uchwale.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Giełda może odstąpić od stosowania poszczególnych regulacji określonych w niniejszej uchwale bez zasięgania opinii Komitetu Indeksów Giełdowych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna