Uchwała Nr 22/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia września 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego imPobieranie 17,01 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar17,01 Kb.


Uchwała Nr 122/11

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 5 września 2011 roku
w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały
Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 90 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia


5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.1) oraz z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2) – uchwala się,
co następuje:
§ 1.

Wezwanie Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz.


Nr 128, poz. 4086), uznaje się za bezzasadne.
§ 2.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu podmiotowi, o którym mowa w § 1.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodnicząca Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak

Uzasadnienie
W dniu 04 sierpnia 2011 r. do Sejmiku Województwa Mazowieckiego wpłynęło wezwanie Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Skarżący w treści wezwania wnoszą o zwiększenie obszaru strefy Z1 i Z2 tak, aby odpowiadał on obszarowi strefy M obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie utworzonego rozporządzeniem


Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r., a także wskazanie iż PP Porty Lotnicze zobowiązane jest do wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania, ze względu na wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z tych nieruchomości.

Podstawą określenia obszaru ograniczonego użytkowania są mapy, dane


i materiały zawarte w przeglądzie ekologicznym, a granice obszaru wyznaczone zostały ściśle według przebiegu izofon (linii jednakowego poziomu dźwięku) wskazanych w przeglądzie jako podstawa wyznaczenia obszaru. Podstawą wyznaczenia zewnętrznej granicy obszaru jest obwiednia wyznaczona z połączenia izofony o wartości LAeqN = 45 dB dla pory nocnej i izofony o wartości LAeqD = 55 dB dla pory dziennej. W obszarze wyróżniono strefy Z1 i Z2, które obejmują tereny stale narażone na znaczny hałas lotniczy. Strefa Z1 obejmuje tereny najbardziej zagrożone, gdzie hałas miarodajny przekracza poziom 55 dB w porze nocy
i równocześnie, prawie w całej strefie, poziom 65 dB w porze dziennej. Podobnie kształtuje się poziom długookresowych wskaźników hałasu: w porze nocy wskaźnik LN przekracza poziom 55 dB, a w porze dnia poziom wskaźnika LDWN jest wyższy niż 65 dB. Granicą strefy Z1 jest izofona przebiegu miarodajnego poziomu dźwięku
o wartości 55 dB w porze nocy. Strefa Z2 obejmuje tereny, gdzie poziom hałasu mierzony wskaźnikiem hałasu miarodajnego w porze nocy jest większy niż 50 dB
i mniejszy niż 55 dB. Poziom hałasu w nocy mierzony długookresowym wskaźnikiem hałasu LN zawiera się w granicach 50 – 55 dB.

Przebieg granic obszaru ograniczonego użytkowania wynika z zasięgu oddziaływania hałasu lotniczego przedstawionego w Przeglądzie ekologicznym dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie oddziaływania akustycznego. Konieczność wykonania przeglądu spowodowana została zmianami procedur operacji lotniczych na progu 11 tj. na kierunku Michałowice. Zmiana procedur spowodowała konieczność zmiany granic obszaru ograniczonego użytkowania i część terenu, która w czasie obowiązywania rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. położona była


w obszarze ograniczonego użytkowania obecnie znalazła się poza nowoutworzonym obszarem ograniczonego użytkowania.

Kwestie odpowiedzialności za skutki utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania uregulowane zostały w art. 136 ustawy Prawo ochrony środowiska:

- w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne;

- obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania;

- w razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet
w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.
Nie ma zatem potrzeby powielania rozstrzygnięć ustawowych w akcie prawa miejscowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, wezwanie Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina


z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie uznaje się za bezzasadne.


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz
z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865,
Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40,
poz. 227 i Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 , Nr 63, poz.322, Nr 99, poz. 569 i Nr 122, poz. 695 i Nr 94, poz. 551.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna