Uchwała nr 15Pobieranie 223,91 Kb.
Strona1/3
Data26.02.2018
Rozmiar223,91 Kb.
  1   2   3

Uchwała nr 196

Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


z 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych pn. Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków


§ 1.
Na podstawie § 2, ust. 2 Regulaminu studiów podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, przyjętego uchwałą nr 39 Senatu ZUT w Szczecinie z 26 września 2011 r., Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie zatwierdza plan, program i efekty kształcenia Studiów Podyplomowych pn. Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
§ 2.
Plan, program i efekty kształcenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.


Przewodniczący Rady Wydziału

DZIEKAN

prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 196 RW KŚiR z 21.06.2013 r.


PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW


(nazwa studiów)


ZASADY I TRYB NABORU NA STUDIA PODYPLOMOWE


  1. Środowisko, do którego skierowana jest oferta studiów podyplomowych: osoby zatrudnione w: stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, Zakładach Chemicznych Police S.A.  1. Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia wyższe.
  1. Kolejność przyjęć na studia podyplomowe: przyjmowanie według kolejności zgłoszeń.
  1. Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, karta zgłoszenia uczestnictwa


Wykaz przedmiotów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Procesy technologiczne i ekonomika dotyczące zagadnień z zakresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Rok akademicki 2013/2014 Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Lp.

Przedmiot

FZ

Liczba godzin

Łączna ilość ECTS

Punkty kontaktowe

ECTS


I ROK

l. egz.

l. zal.

Suma

forma zajęć

1 semestr

2 semestr

W

Ć

P

L

forma zajęć

ECTS

forma zajęć

ECTS

ECTS w sem.

forma zajęć

ECTS

forma zajęć

ECTS

ECTS w sem

W

Ć
P

L
W

Ć
P

L
1

CHEMIA WODY
Z

12

12


2

0,3

12
2


2


2

KOMPUTER W PROJEKTOWANIU ORAZ EKSPLOATACJI STACJI UZDATNIANIA

I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Z

54

24
30
11

2,1

12
2

15
4

6

12
2

15
3

5

3

WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECHANIKI PŁYNÓW

E
30

10

207

1,0

10

20

7


7


4

PROCESY TECHNOLOGICZNE STOSOWANE

W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW


Z

12

12


2

0,5

12
2


2


5

TECHNOLOGIE STOSOWANE PODCZAS PRZERÓBKI OSADÓW ŚCIEKOWYCH

E
24

12
12
5

1,1


12
2

12
3

5

6

MIKROORGANIZMY WYKORZYSTYWANE

W PROCESACH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW


Z

6

33

1

0,2


3
0,5
3

0,5

1

7

ANALIZA I MONITORING WÓD I ŚCIEKÓW

E

Z

30

1020

7

1,0


10
3
20

4

7

8

ZASADY GOSPODARKI WODNEJ
Z

12

12


2

0,3


12
2


2

9

CHARAKTERYSTYKA ROŚLIN WYKORZYST.

W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW


Z

12

66

2

0,3


6
1
6

1

2

10

WYBRANE ZAGADNIENIA

Z SAMOOCZYSZCZANIA SIĘ WÓD


Z

6

6


1

0,2


6
1


1

11

GOSPODARKA WODNA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Z

18

18


5

1,0


18
5


5

12

PRAWNE I EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Z

18

18


4

0,8

18
4


4


13

PODSTAWY ZASAD UBEZPIECZENIOWYCH
Z

6

6


1

0,2

6
1


1


14

PRACA DYPLOMOWA


10


55

Razem240

149

20

42

29

60

9,0

70

20

18

15
4

27

79
16,5

27

29

11,5

33

Plan studiów podyplomowych został uchwalony przez Radę Wydziału w dniu ……………………….
Kierownik studiów podyplomowych Dziekan Prorektor ds. kształcenia
………………………………………… …………..………………………………….. …………………………………..

(data i podpis) (data i podpis) (data i podpis)Opis poszczególnych przedmiotów

  1. Chemia wody

Wymiar i forma zajęć: razem - 10, wykład - 10

Punkty ECTS 2

Punkty ECTS za godziny kontaktowe ze słuchaczem 0,3

Punkty ECTS za pracę własną słuchacza 1,7

Zamierzone efekty kształcenia:

Wiedza: Słuchacz Studiów Podyplomowych potrafi omówić fizykochemiczne i chemiczne własności wody. Potrafi omówić scharakteryzować wody powierzchniowe, podziemne i morskie w oparciu o aktualne ustawy i rozporządzenia. Potrafi objaśniać zasady dotyczące podstawowych procesów fizykochemicznych stosowanych przy uzdatnianiu wody. Umiejętności: Słuchacz Studiów Podyplomowych potrafi na podstawie odpowiednich parametrów fizykochemiczne i chemiczne ocenić jakość badanej wody i określić, jakie procesy jednostkowe należy zastosować podczas jej uzdatniania.

Kompetencje społeczne: Słuchacz Studiów Podyplomowych ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru zagadnień związanych z uzdatnianiem wody. Wie o konieczności stałego śledzenia rozwoju technologii uzdatniania wody i kontroli różnorodności pojawiających się zanieczyszczeń. Wie o stałej kontroli aktualizacji obowiązujących aktów prawnych.

Treści programowe:

Chemiczne własności wody - budowa cząsteczki wody; fizyczne własności wody – gęstość, lepkość, napięcie powierzchniowe, ciepło właściwe, kohezja, adhezja; charakterystyka roztworów wodnych, bufor wodorowęglanowy. Punktowe, liniowe i obszarowe obiekty hydrograficzne; czynniki kształtujące skład chemiczny wody (związki rozpuszczone, gazy rozpuszczone, związki organiczne). Geneza i rodzaje wód podziemnych; procesy wpływające na skład wód podziemnych (strefy aeracji i saturacji); substancje występujące w wodach podziemnych (gazy, substancje rozpuszczone, zanieczyszczenia organiczne) zasolenie wody morskiej; gazy w wodzie morskiej; właściwości optyczne wody morskiej; cyrkulacja wód, morza śródlądowe. Podstawy teoretyczne korozji i jej skutki; wpływ składu chemicznego wody na korozję; ocena korozyjności wody; stabilizacja wody wodociągowej; wymagania stawiane wodzie przeznaczonej na cele bytowe. Podstawy teoretyczne procesu; opadanie cząsteczek w wodzie (swobodne, zakłócone, zawiesin kłaczkowatych); osadniki; podstawy teoretyczne procesu adsorpcji; stosowane adsorbenty i ich charakterystyka; adsorpcja na węglu aktywnym; adsorpcja na aktywnym tlenku glinu (selen, arsen); rodzaje flotacji i jej przebieg; zastosowanie flotacji w oczyszczaniu wody mechanizm i chemizm procesu koagulacji; stosowane koagulanty i ich dawki. Charakterystyka jonitów; osmoza, ciśnienie osmotyczne roztworu; charakterystyka procesów membranowych oraz membran; odwrócona osmoza (RO), ultrafiltracja (UF), elektrodializa (ED), nanofiltry.Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Dwa test z zagadnień omawianych na wykładach.Sposób oceny: Przedmiot kończy się zaliczeniem. Podstawą do uzyskania odpowiedniej oceny jest ilość punktów uzyskana z obydwu testów. Ocenę bardzo dobrą można uzyskać po osiągnięciu poziomu 95%, a dostateczną 60% punktów z testów.

Zalecana literatura:


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna