Uchwała nr …/…/… zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z dnia … r w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020Pobieranie 2,12 Mb.
Strona11/11
Data24.02.2019
Rozmiar2,12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Czy możesz oznaczać przedmioty promocyjne w sposób nierzucający się w oczy?

Zestawienia znaków z właściwymi napisami muszą być widoczne. Nie mogą być umieszczane np. na wewnętrznej, niewidocznej stronie przedmiotów. Jeśli przedmiot jest tak mały, że nie można na nim zastosować czytelnych znaków FE i UE, nie możesz go używać do celów promocyjnych. Celem przedmiotu promocyjnego jest bowiem informowanie o dofinansowaniu projektu ze środków UE i realizowanego programu.

Załącznik nr 5Lista osób uprawnionych do korzystania z SL2014


DANE BENEFICJENTA

Kraj:
Nazwa:
NIP
Nr projektu:DANE OSOBY UPRAWNIONEJ

L.p.

Imię

Nazwisko

PESEL

adres e-mail

1.

2.

3.

4.

...

...
Załącznik nr 6


Oświadczenie

dotyczące przekazywania wytycznych w formie elektronicznej
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przekazanie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 następujących wytycznych w formie elektronicznej:

  1. Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017 r., stanowiących załącznik nr ... do Zasad;

  2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., stanowiących załącznik nr ... do Zasad**;

  3. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08 maja 2015 r., stanowiących załącznik nr ... do Zasad**;

  4. ...,

na następujący adres e-mail: ........................................

.............................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

jednostki realizującej Projekt)

 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475.

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.

1 Zasady stanowią wzór, który może być modyfikowany w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uzna, że odpowiednie zapisy należy w nim zamieścić w celu ochrony krajowych lub wspólnotowych środków publicznych lub jeśli modyfikacje są niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.

2 Usunąć jeżeli nie dotyczy.

3 Nie dotyczy osób będących personelem projektu w rozumieniu Rozdziału 3 pkt 1lit. r Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

4 W przypadku, gdy wartość wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, ze względu na uznanie w trakcie realizacji Projektu części z nich za wydatki niekwalifikowalne, a w ramach danego naboru wprowadzono ograniczenie kwotowe wartości dofinansowania dla danego typu projektu lub dla danego typu beneficjenta, kwota dofinansowania może pozostać na wnioskowanym poziomie, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego poziomu dofinansowania określonego w ramach danego naboru.

5 Należy wskazać rodzaj wydatków – inwestycyjne lub bieżące.

6 Patrz przypis 5.

7 Dotyczy projektów współfinansowanych z budżetu państwa. Usunąć jeśli nie dotyczy.

8 Ust. 7 usunąć w przypadku projektów, w ramach których nie zostały uwzględnione wydatki objęte regułami pomocy publicznej, a w przypadku jego zastosowania należy uzupełnić numer programu pomocowego (nie dotyczy pomocy de minimis) oraz wskazać właściwe rozporządzenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielenia pomocy publicznej.

9 Usunąć jeśli nie dotyczy.

10 Usunąć jeśli nie dotyczy.

11 W przypadku, gdy umowa między jednostką realizującą Projekt, a podmiotem wykonującym na jej rzecz roboty budowlane/dostawy/usługi przewiduje ustanowienie zabezpieczenia w formie tzw. kwoty zatrzymanej, aby wydatek stanowiący wypłatę kwoty zatrzymanej na rzecz wykonawcy mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, termin realizacji Projektu powinien zostać tak określony, aby w okresie kwalifikowalności wydatków dla Projektu uwzględniony był okres gwarancyjny, po upływie którego następuje wypłata kwoty zatrzymanej i by wypłata kwoty zatrzymanej nastąpiła przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

12 Z zastrzeżeniem, że data musi przypadać na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.

13 O ile regulamin konkursu/ dokumentacja dotycząca naboru w trybie pozakonkursowym nie stanowi inaczej.

14 Dotyczy przypadków, gdy podatek VAT został uznany jako wydatek kwalifikowalny w ramach realizowanego Projektu, z zastrzeżeniem pkt 1- 5 podrozdziału 6.13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

15 Zaświadczenie wydane jednostce realizującej Projekt przez organy podatkowe na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

16 Dotyczy tylko sytuacji, gdy podatek VAT został uznany jako wydatek kwalifikowalny w ramach realizowanego Projektu.

17 Jeśli dotyczy.

18 Uzupełnić jeśli specyfika Projektu wymaga związania jednostki realizującej Projekt zapisami innych wytycznych. Usunąć jeśli nie dotyczy.

19 W przypadku, gdy zapisy wytycznych są sprzeczne z zapisami Zasad, zastosowanie mają zapisy Zasad.

20 Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

21 Patrz przypis 20.

22 Patrz przypis 20.

23 Patrz przypis 20.

24 Ust. 4 usunąć w przypadku Projektów, dla których wymienione dokumenty zostały dostarczone przed podjęciem Uchwały. Ustęp może być uzupełniony o inne dokumenty, które zgodnie z ustaleniami pomiędzy Instytucja Zarządzającą RPO WK-P a jednostką realizującą Projekt zostały wskazane jako niezbędne do uruchomienia środków, z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty nie mogą być dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia oceny kryteriów wyboru projektów. Dotyczy również § 8 ust. 8 pkt 4) Zasad.

25 Koszty pośrednie są kwalifikowalne o ile tak stanowi regulamin konkursu/ dokumentacja dotycząca naboru w trybie pozakonkursowym. Usunąć jeżeli nie dotyczy.

26 Należy uzupełnić zgodnie z regulaminem konkursu/ dokumentacją dotyczącą naboru w trybie pozakonkursowym.

27 W przypadku zamówień realizowanych na podstawie ofert częściowych, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp, możliwa jest wypłata zaliczki po podpisaniu przez jednostkę realizującą Projekt umowy z wykonawcą, który zrealizował część zamówienia.

28 Patrz przypis 24.

29 Patrz Podrozdział 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

30 Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Ilekroć w niniejszym paragrafie wartość wyrażona jest w walucie euro, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ustala się w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp.

31 Dotyczy przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i postępowanie zakończyło się podpisaniem więcej niż jednej umowy.

32 O ile SZOOP lub regulamin konkursu/ dokumentacja dotycząca naboru w trybie pozakonkursowym nie stanowią inaczej.

33 Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodząca z innego źródła (np. jednej z pozostałych możliwości wskazanych w niniejszym ustępie). Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Oferta niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.

34 Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Wymóg będzie spełniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty, przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej. W przypadku zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

35 Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P za udokumentowanie rozeznania rynku.

36 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odstąpić od wskazanego terminu.

37 W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych wartość całkowita Projektu ulegnie zmniejszeniu (wystąpią oszczędności poprzetargowe), a w ramach danego naboru wprowadzono ograniczenie kwotowe wartości dofinansowania dla danego typu projektu lub dla danego typu beneficjenta, kwota dofinansowania może pozostać na wnioskowanym poziomie pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego poziomu procentowego dofinansowania określonego w ramach dla danego naboru. Zasada pozostawienia kwoty dofinansowania na wnioskowanym poziomie w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych nie dotyczy przypadku, gdy wkład własny w całości pochodzi ze środków budżetu państwa, ponieważ wówczas oszczędności powstałe w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają zwrotowi.

38 Dotyczy projektów realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a, w związku z którymi beneficjenci są zobowiązani do osiągnięcia wskaźnika dotyczącego poziomu przychodów z działalności komercyjnej prowadzonej na wsparcie infrastruktury badawczej.

39 Dotyczy projektów realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 3a, w związku z którymi beneficjenci są zobowiązani do osiągnięcia wskaźnika dotyczącego wykorzystania terenów inwestycyjnych przez MŚP.

40 „Infrastrukturę” należy interpretować jako środki trwałe zdefiniowane w pkt 1 lit. x rozdziału 3 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków.

41 Należy przez to rozumieć między innymi uniemożliwienie dostępu do urządzeń, obiektów, terenów
i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, przedstawienie niepełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu itp.

42 Osoba uprawniona zgodnie z ust. 2 jest zobowiązana do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, co potwierdza (przez złożenie oświadczenia na formularzu elektronicznym) podczas pierwszego logowania w SL2014.

43 Nie jest wymagane wskazywanie informacji na temat poszczególnych czynności wykonywanych w ramach danej umowy.

44 Godziny pracy powinny być wskazane ze szczegółowością „od (…) do (…)”.

45 Istnieje możliwość rozbicia harmonogramu na miesiące. Wówczas dostępny jest wiersz podsumowania dla kwartału uzupełniany automatycznie.

46 Kwota zaliczki.

47 Kwota refundacji.

48 Kwota ogółem (suma kwot zaliczki i refundacji).

49 Informację o możliwości uzupełnienia zestawienia o inny znak znajdziesz w podpunkcie 6.3.

 Niepotrzebne skreślić.

Należy przez to rozumieć Zasady stanowiące załącznik do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu nr ... pn. ....

 Uzupełnić jeśli specyfika Projektu wymaga związania jednostki realizującej Projekt zapisami innych wytycznych. Usunąć jeśli nie dotyczy.

 Należy wstawić adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki realizującej Projekt wskazany we wniosku o dofinansowanie.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna