Uchwała nr …/…/… zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z dnia … r w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020Pobieranie 2,12 Mb.
Strona1/11
Data24.02.2019
Rozmiar2,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Druk Nr Projekt Uchwały Departamentu...

z dnia ..................................


Załącznik 15.2 – 1

Wzór

UCHWAŁA NR …/…/…

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia … r.
w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
Na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014–2020 podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. ....... [nr, tytuł projektu, oś, działanie.....] realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014–2020, w kwocie ... (słownie: ...) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 2. 1. Ustanawia się, że prawa i obowiązki jednostki realizującej Projekt związane z obsługą Projektu, wskazanego w § 1, realizuje Jednostka Organizacyjna/ Departament/ Wydział ... Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ... .

2. Szczegółowe zasady i warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez jednostkę realizującą Projekt, wskazany w § 1, określają „Zasady realizacji projektu własnego”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE  1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „...”.
  1. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.


o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniona
do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.


  1. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.
  1. Uzasadnienie merytoryczne:

W dniu ... Jednostka Organizacyjna/ Departament/ Wydział ... Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu złożył/a wniosek o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej ... Działania ... projektu pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek opiewa na kwotę dofinansowania ... .

Wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie zweryfikowany dnia ... .

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.
  1. Ocena skutków regulacji:

Na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „...” jednostka organizacyjna/ Departament/ Wydział ... Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako jednostka realizująca Projekt otrzymuje dofinansowanie w kwocie ... .
Załącznik do uchwały nr ...

Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego

z dnia ...


Zasady realizacji projektu własnego1
Działając na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, oraz w oparciu o zapisy m.in.:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 289-302) zwanego dalej „rozporządzeniem EFRR”;
3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z dnia 13 maja 2014 r., s. 5-44);

4) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1z 26 czerwca 2014 r., s. 1-8), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”;


5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r., s. 1-8), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”;
6) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74/1 z dnia 14 marca 2014 r., s.1-7);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), zwanej dalej „kodeksem cywilnym”;
9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;
10) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku od towarów i usług”;
11) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”;
12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
13) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1161),

Województwo Kujawsko-Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanej dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”, podjęło decyzję o dofinansowaniu Projektu:


Nr Projektu: ………………………

Tytuł Projektu: „ ……………………

Oś priorytetowa …………… [nr i nazwa] ……………………………………..

Działanie ……………………… [nr i nazwa] ……………………………………

Poddziałanie2 ......................................[nr i nazwa]...................................................
Projekt będzie realizowany przez ………[pełna nazwa i adres siedziby jednostki realizującej Projekt, REGON, NIP, KRS, w zależności od statusu prawnego jednostki] ………………, zwanym/ą dalej „jednostką realizującą Projekt”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………, na podstawie pełnomocnictwa


nr ……………………………………… z dnia …………………………………… .
Definicje

§ 1.
Ilekroć w Zasadach jest mowa o:
1) „BGK” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą bankową płatności wynikających z Zasad, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P z Ministrem Finansów;
2) „budżecie państwa” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych;
3) „budżecie środków europejskich” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, którego bankową obsługę zapewnia BGK;
4) „całkowitej wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne
i niekwalifikowalne w ramach Projektu;
5) „całkowitym zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez jednostkę realizującą Projekt (jednostka realizująca Projekt nie będzie ponosiła już żadnych płatności) oraz dofinansowanie zostało wypłacone jednostce realizującej Projekt (na rzecz jednostki realizującej Projekt nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P);
6) „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Zasad;
7) „dniach roboczych” – należy przez to rozumieć wszystkie dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
8) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć płatności pochodzące z budżetu środków europejskich odpowiadające wkładowi Funduszu oraz współfinansowanie krajowe pochodzące
z budżetu państwa, stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu wypłacane
na podstawie Uchwały;
9) „dotacji celowej” – należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki z budżetu środków europejskich, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe,
o których mowa w ustawie o finansach publicznych;
10) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
11) „kosztach pośrednich” – należy przez to rozumieć koszty niezbędne do realizacji Projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu Projektu, wskazane jako kwalifikowalne w regulaminie konkursu lub w dokumentacji dotyczącej naboru w trybie pozakonkursowym;
12) „mechanizmie racjonalnych usprawnień” – należy przez to rozumieć mechanizm, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 8 Wytycznych w zakresie równości szans;
13) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
14) „okresie kwalifikowalności wydatków” – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, wskazany w § 3 ust. 2 Zasad;
15) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z jednostką realizującą Projekt na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej, o których mowa w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej;
16) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub ostatnią część dofinansowania na realizację Projektu, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną przez BGK i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu z budżetu państwa) na rachunek transferowy, a następnie na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę realizującą Projekt, podmiotu upoważnionego przez jednostkę realizującą Projekt lub wykonawcy, po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w Zasadach;
17) „płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez BGK i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu z budżetu państwa), na rachunek transferowy, a następnie na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę realizującą Projekt, podmiotu upoważnionego przez jednostkę realizującą Projekt lub wykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w Zasadach;
18) „pomocy publicznej” – należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu nr 1407/2013 i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26 dnia 2012 r., s. 8) oraz w rozporządzeniu nr 651/2014;
19) „pracowniku” – należy przez to rozumieć każdą osobę, która jest zatrudniona w jednostce realizującej Projekt na podstawie stosunku pracy, przy czym dotyczy to zarówno osób stanowiących personel Projektu, jak i osób niezaangażowanych do realizacji Projektu lub projektów;
20) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. nr CCI 2014PL16M2OP002 oraz uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. (z późn. zm.);
21) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie;
22) „przetwarzaniu danych osobowych” – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań wynikających z Zasad;
23) „rachunku bankowym BGK” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy BGK, otwarty przez Ministra Finansów, z którego płatności, pochodzące z budżetu środków europejskich odpowiadające wkładowi Funduszu, przekazywane są, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, na rachunek transferowy, a następnie na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę realizującą Projekt, podmiotu upoważnionego przez jednostkę realizującą Projekt lub wykonawcy;
24) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, nr …………………………, prowadzony w banku ………………………… przeznaczony do realizacji płatności na rzecz jednostki realizującej Projekt, na którym gromadzone są środki dotacji celowej, przekazywane Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
25) „rachunku bankowym wskazanym przez jednostkę realizującą Projekt” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr ………………………, prowadzony w banku …………… przeznaczony do obsługi Projektu, którego posiadaczem jest jednostka realizującą Projekt, podmiot upoważniony przez jednostkę realizującą Projekt lub wykonawca, na który BGK i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonają płatności. Dopuszcza się możliwość wskazania przez jednostkę realizującą Projekt innego rachunku bankowego, z którego ponoszone będą wydatki oraz rachunku bankowego, na który BGK i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (przy współfinansowaniu) dokonają płatności;
26) „rachunku transferowym” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr ........................ prowadzony w banku ...., przeznaczony do transferu środków europejskich, na który BGK dokonuje płatności;
27) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot jednostce realizującej Projekt, podmiotowi upoważnionemu przez jednostkę realizującą Projekt lub wykonawcy, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez BGK i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu z budżetu państwa) po spełnieniu warunków określonych w Zasadach;
28) „rozliczeniu wydatków” – należy przez to rozumieć wykazanie i udokumentowanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu przez jednostkę realizującą Projekt i potwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność, kontroli w trakcie realizacji Projektu, jak również w okresie trwałości. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P rozlicza wydatki poniesione przez jednostkę realizującą Projekt z zastosowaniem dwóch metod (z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 Zasad):

1) „liniowej” – polegającej na zastosowaniu poziomu dofinansowania wynikającego z Zasad (tj. zgodnie z montażem finansowym Projektu) do każdego dokumentu księgowego ujętego we wniosku o płatność;

2) „pakietowej” – polegającej na zastosowaniu poziomu dofinansowania wynikającego z Zasad do sumy wydatków kwalifikowalnych rozliczanych danym wnioskiem o płatność, jednakże bez zachowania w/w poziomu do każdego z dokumentów księgowych. Metoda ta pozwala na ujęcie we wniosku o płatność dokumentów sfinansowanych z innego źródła publicznego niż dofinansowanie z Funduszu w całości lub w proporcji przekraczającej procentowy udział wkładu własnego w montażu finansowym Projektu;
29) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podjęcia przez jednostkę realizującą Projekt pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach Projektu, dotyczącego wydatków kwalifikowalnych, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków, tj. np. datę zawarcia przez jednostkę realizującą Projekt pierwszej umowy w ramach Projektu z wykonawcą, pierwszego zobowiązania jednostki realizującej Projekt do zamówienia/ zakupu środków trwałych/ prac przygotowawczych/ usług. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 1 Zasad;
30) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od jednostki realizującej Projekt lub Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Zasad, których jednostka realizująca Projekt lub Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogły przewidzieć i im przeciwdziałać (na okres działania siły wyższej obowiązki jednostki realizującej Projekt i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej);
31) „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
32) „stronie internetowej Programu” – należy przez to rozumieć stronę pod adresem: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl;
33) „SZOOP” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą
nr 23/758/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) z późn. zm.;
34) „Uchwale” – należy przez to rozumieć uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, do której załącznik stanowią Zasady;

35) „Użytkowniku B” – należy przez to rozumieć osobę posiadającą dostęp do SL2014, upoważnioną przez jednostkę realizującą Projekt do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją Projektu;


36) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez jednostkę realizującą Projekt, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną jednostce realizującej Projekt przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną jednostce realizującej Projekt, zgodnie z poziomem dofinansowania dla Projektu) oraz środki niezbędne do pokrycia wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu;
37) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu nr ………………………..….., stanowiący załącznik nr 1 do Zasad;
38) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P formularz wniosku o płatność ze środków Funduszu wraz z załącznikami, na podstawie którego jednostka realizującą Projekt rozlicza poniesione wydatki i przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu;
39) „współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną jednostce realizującej Projekt w formie dotacji celowej;
40) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione w związku z realizacją Projektu, które spełniają kryteria refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego), zgodne z rozporządzeniem ogólnym, rozporządzeniem EFRR, z ustawą wdrożeniową i przepisami rozporządzeń wydanych do tej ustawy oraz zgodne z SZOOP, wytycznymi i Zasadami;
41) „wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną3, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje realizację robót budowlanych, określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia w Projekcie;
42) „wytycznych” – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej;
43) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki tj.: zaplanowane w ramach Projektu zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały zapłacone przez jednostkę realizującą Projekt. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 2 Zasad;
44) „zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w Uchwale wypłaconą przez BGK i/lub Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę realizującą Projekt na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, przed ich rozliczeniem;
45) „zamówieniu” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy Pzp albo z § 9 Zasad, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie;
46) „zleceniu płatności” – należy przez to rozumieć zlecenie, o którym mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie którego Instytucja Zarządzająca RPO WK-P występuje do BGK o przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę realizującą Projekt, podmiotu upoważnionego przez jednostkę realizującą Projekt lub wykonawcy, płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi z Funduszu;
47) „Zasadach” – należy przez to rozumieć „Zasady realizacji projektu własnego” stanowiące załącznik do Uchwały;
48) „zmianie Zasad” – należy przez to rozumieć podjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej Uchwałę.
Przedmiot zobowiązań

§ 2.
1. Zasady dotyczą udzielenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dofinansowania
na realizację Projektu oraz określenia praw i obowiązków jednostki realizującą Projekt i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: ... zł (słownie ...).
3. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi ... zł (słownie: ...) i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

  1. z Funduszu w kwocie nie większej niż: …………… zł (słownie: ………………)4 (klasyfikacja budżetowa: ...5 ), co stanowi: nie więcej niż: ……% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

  2. z budżetu państwa w kwocie nie większej niż: ………………… zł (słownie: …………) (klasyfikacja budżetowa: ...6 ), co stanowi: nie więcej niż: ………% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu7.

4. Jednostka realizującą Projekt zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: ……… zł (słownie: ………), co stanowi nie mniej niż: …….% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.


5. Jednostka realizującą Projekt zobowiązuje się pokryć wszelkie wydatki niekwalifikowalne
w ramach Projektu oraz część wydatków kwalifikowalnych nieobjętych dofinansowaniem.
6. Poniesienie przez jednostkę realizującą Projekt wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 3, nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
7. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte regułami pomocy publicznej
w ramach programu pomocowego o numerze ..., udzielonej na podstawie Rozporządzenia … z dnia ...8, kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 3, przeznaczona na wydatki objęte regułami pomocy publicznej wynosi nie więcej niż: ……………… zł (słownie: ……………………) i stanowi nie więcej niż: ………% wydatków kwalifikowalnych objętych regułami pomocy publicznej.
8. Jednostka realizującą Projekt otrzymuje dofinansowanie w ramach cross – financingu w kwocie nieprzekraczającej ………… zł (słownie: ……………………….), stanowiącej nie więcej niż …..% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu9.
9. Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, z zastrzeżeniem pkt 1, 3 i 4 podrozdziału 6.4.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, jest …10.
Okres realizacji Projektu i termin obowiązywania Zasad

§ 3.
1. Okres realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, ustala się na:

  1. rozpoczęcie realizacji Projektu: ... r.,

  2. zakończenie realizacji Projektu: ... r.11.

2. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji Projektu a kończy z dniem zakończenia realizacji Projektu, określonymi w ust. 1. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności wydatków nie stanowią wydatku kwalifikowalnego, z zastrzeżeniem ust. 3.


3. Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków, określona w ust. 1, może zostać zmieniona12, w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek jednostki realizującej Projekt, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, z uwzględnieniem ust. 4 i § 16 ust. 3 Zasad.
4. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że spełniają warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wydatki te:

1) odnoszą się do okresu kwalifikowalności Projektu,

2) zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r.13,

3) zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową,4) zostały poniesione w terminie 30 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji Projektu,
w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych w okresie realizacji Projektu.
5. Okres obowiązywania Zasad trwa przez okres realizacji oraz trwałości Projektu, z zastrzeżeniem postanowień § 12 i § 15 Zasad.
Odpowiedzialność jednostki realizującej Projekt
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna