U c h w a ł a n rPobieranie 13,39 Kb.
Data09.05.2018
Rozmiar13,39 Kb.

DRUK NR 869

projekt
UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA KONINA

z dnia 2014 roku
w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Koninie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Nadaje się nazwy nowo projektowanym ulicom w Koninie, o przebiegach wyznaczonych przez działki gruntu położone w Koninie, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków - obręb Laskówiec - numerami:

 1. 114/22, 113/24, 114/26 i 113/28 - „Stefana Banacha”,

 2. 113/23 i 114/24 - „Włodzimierza Sedlaka”,

 3. 112/6 i 113/26 - „Zbigniewa Religi”.

 1. Lokalizację ulic przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący

Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

Opiniował radca prawny

Ryszard Grande

Uzasadnienie


do uchwały nr...........Rady Miasta Konina

z dnia.........................2014 roku

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Koninie
Propozycje nazw wpisują się w przyjęte dla tej części miasta Konina nazewnictwo upamiętniające postacie wybitnych przedstawicieli polskiej nauki.

Działki gruntu, wymienione w § 1 ust. 1 uchwały, zostały wydzielone pod projektowane drogi publiczne, na podstawie uchwały nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: LASKÓWIEC - ul. GRÓJECKA, w prawobrzeżnej części miasta (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 90, poz. 2264 z dnia 24 czerwca 2002 r.).


Stefan Banach - ur. 30 marca 1892 r. w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 r. we Lwowie - wybitny polski matematyk, jeden z twórców lwowskiej szkoły matematycznej.

Wykładowca, autor kilkudziesięciu prac naukowych, twórca fundamentalnych twierdzeń o przełomowym znaczeniu dla wielu gałęzi matematyki.

Po śmierci, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki, upamiętniony m.in.:


 1. w 1946 r. ufundowaniem nagrody naukowej im. S. Banacha przez Polskie Towarzystwo Matematyczne,

 2. w 1972 r. utworzeniem Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. S. Banacha, przy Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk,

 3. w 1992 r. ustanowieniem medalu im. S. Banacha za wybitne zasługi w dziedzinie nauk matematycznych,

 4. w 2012 r. przez Narodowy Bank Polski - na okolicznościowych monetach.

Włodzimierz Sedlak - ur. 31 października 1911 r. w Sosnowcu, zm. 17 lutego 1993 r. w Radomiu - polski duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórca polskiej szkoły bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni.

Wszechstronnie utalentowany naukowiec, zajmujący się wieloma dyscyplinami nauki, m.in. archeologią, geologią, paleontologią, paleobiochemią i paleobiofizyką.

Twórca koncepcji stanowiących podstawę tzw. elektronicznego modelu organizmu i zjawisk życiowych, wzajemnie od siebie zależnych: bioplazmy, powstania życia przy udziale związków krzemu i elektromagnetycznej natury życia. Jeden z twórców bioelektroniki.

Autor wielu książek naukowych i popularnonaukowych oraz rozpraw i artykułów, poświęconych dziedzinom, którymi się zajmował.
Zbigniew Religa - ur. 16 grudnia 1938 r. w Miedniewicach, zm. 8 marca 2009 r. w Warszawie - wybitny polski kardiochirurg, międzynarodowy autorytet. Polityk.

W 1985 r. przeprowadził, wraz z zespołem lekarzy, pierwszą w Polsce operację na sercu, a następnie przeszczep serca.

Zasłynął szczególnym zaangażowaniem w rozwój prac badawczych nad wyprodukowaniem „sztucznego” serca.

Autor i współautor wielu prac naukowych.

Minister zdrowia w rządach: Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Poseł. Senator.

Za wkład w rozwój polskiej kardiochirurgii i swoją działalność, otrzymał wiele nagród i najwyższe odznaczenia państwowe, m.in.: 1. w 1998 r. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,

 2. w 2008 r. Order Orła Białego.


Źródło: Wikipedia
Zastępca Prezydenta

Miasta Konina/-/ Marek Waszkowiak©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna